Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

2002/143/EG: Kommissionens beslut av den 18 juli 2001 om det statliga stöd som Tyskland planerar att genomföra till förmån för Automobilmanufaktur Dresden GmbH, Tyskland (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 2348]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 048 , 20/02/2002 s. 0025 - 0031Kommissionens beslut

av den 18 juli 2001

om det statliga stöd som Tyskland planerar att genomföra till förmån för Automobilmanufaktur Dresden GmbH, Tyskland

[delgivet med nr K(2001) 2348]

(Endast den tyska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2002/143/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket i detta,

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 62.1 a i detta,

efter att i enlighet med nämnda artiklar(1) ha gett berörda parter tillfälle att yttra sig, och

av följande skäl:

I. FÖRFARANDE

(1) Genom en skrivelse av den 5 juli 1999 som registrerades den 9 juli 1999 anmälde Tyskland, efter ett samtal som ägde rum den 8 juli 1999, till kommissionen stödet till förmån för ett investeringsprojekt i Automobilmanufaktur Dresden GmbH (AMD), ett dotterbolag som ägs till 100 procent av Volkswagen AG (VW).

(2) Kommissionen ställde genom en skrivelse av den 3 augusti 1999 ytterligare frågor till Tyskland. Tyskland besvarade frågorna efter att först ha begärt en förlängning av tidsfristen för besvarandet av skrivelsen, bland annat genom en skrivelse av den 5 oktober 1999 (registrerad den 6 oktober 1999). Kommissionen tog ställning till detta genom en skrivelse av den 21 oktober 1999. Genom en skrivelse av den 17 november 1999 (registrerad den 18 november 1999) lämnade Tyskland ytterligare upplysningar.

(3) Genom en skrivelse av den 3 februari 2000 underrättade kommissionen Tyskland om sitt beslut att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende detta stöd. Invändningarna avser Tysklands åberopande av undantagsbestämmelsen i artikel 87.2 c i EG-fördraget, investeringarnas rörlighet och vissa antaganden i den kostnads- och intäktsanalys som Tyskland lagt fram och som uppenbarligen är oförenliga med kommissionens praxis samt nivån och storleken på det anmälda stödet.

(4) Kommissionens beslut om att inleda förfarandet har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning(2). Kommissionen har uppmanat berörda parter att inkomma med sina synpunkter på stödet i fråga.

(5) Kommissionen har inte mottagit några synpunkter från berörda parter.

(6) Tysklands synpunkter på inledandet av granskningsförfarandet mottogs i en skrivelse av den 3 april 2000 (registrerad den 4 april 2000). Efter en skrivelse av den 13 september 2000 i vilken kommissionen bad Tyskland yttra sig om besiktningen av etableringsställena den 28 och 29 november 2000, en skriftlig påminnelse från kommissionen den 22 december 2000 och Tysklands begäran om förlängning av svarsfristen (den 17 januari 2001) som beviljades av kommissionen den 23 januari 2001, lämnade Tyskland ytterligare upplysningar genom en skrivelse av den 2 februari 2001 (registrerad den 7 februari 2001).

II. DETALJERAD BESKRIVNING AV STÖDET

(7) VW är verksamt inom bilindustrin och säljer i första hand personbilar av märkena Volkswagen, Audi, Seat och Skoda. VW har inom gemenskapen liksom i de central- och östeuropeiska länderna fabriksanläggningar i Tyskland, Belgien, Spanien, Portugal, Slovakien, Ungern och Tjeckiska republiken. Företaget har beslutat tillverka en helt ny modell av märket Volkswagen som skall konkurrera med Audi A8, Mercedes S-klass, BMW 7-serie och Jaguar (Limousine).

(8) Stödmottagare är AMD. VW har utvecklat ett välbekant koncept under begreppet "genomskinlig fabrik" (gläserne Manufaktur) som innebär att kunderna själva med hjälp av högkvalificerad personal kan följa slutmonteringen av sina fordon i fabriken. Monteringsfabriken skall byggas i en stad som kännetecknas av en sammansmältning av teknik, tradition och kultur. Tyskland meddelade att VW efter en jämförelse av olika städer beslutat sig för att anlägga den genomskinliga fabriken i Dresden.

(9) Investeringar sker på flera orter. Investeringarna i stommar och lackeringsverkstäder sker i Mosel på en tidigare utnyttjad och numera övergiven anläggning i närheten av den befintliga VW-fabrik som är i drift. Ett konsolideringslager planeras i Dresden-Friedrichstadt och den genomskinliga fabriken där monteringen skall ske kommer att uppföras i närheten av Dresdens historiska centrum på Straßburger Platz. Tyskland har anmält samtliga investeringar som nyetableringar (Greenfield) i enlighet med kommissionens meddelande om gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till bilindustrin (i det följande kallat stödramarna för bilindustrin)(3) och har påpekat att investeringsprojektet inte leder till ett globalt projekt i den mening som avses i punkt 2.1 e i gemenskapens stödramar för bilindustrin.

(10) Enligt Tyskland skulle investeringsprojektet också kunna genomföras på en annan plats, nämligen i Prag och i VW-gruppens befintliga fabrik Kvasiny i Tjeckiska republiken. När projektet är genomfört kommer monteringskapaciteten i Dresden att uppgå till 37500 enheter per år. Enligt Tyskland kommer totalt cirka 2000 nya arbetstillfällen att skapas vid AMD.

(11) Enligt den första anmälan den 5 juli 1999 uppgick det planerade stödet till 194 miljoner tyska mark (aktuellt nettovärde 174 miljoner mark) med en stödnivå på 13,42 procent. Enligt kostnads- och intäktsanalysen i anmälan låg nackdelarna på grund av läget för Mosel och Dresden på 37,1 procent i jämförelse med alternativen i Tjeckiska republiken. Enligt de ytterligare upplysningar som Tyskland inkom med den 5 oktober 1999 uppgick nackdelarna på grund av läget för Mosel jämfört med Kvasiny till 180,4 procent men för Dresden jämfört med Prag bara till 19,7 procent.

(12) Efter inledandet av granskningsförfarandet lade Tyskland fram uppdaterade sifferuppgifter för det planerade stödet och reviderade uppgifterna i kostnads- och intäktsanalysen. Enligt denna ligger nackdelarna på grund av läget för Mosel jämfört med Kvasiny och för Dresden jämfört med Prag på 35,2 respektive 21,8 procent. Ett regionalstöd på cirka 190,5 miljoner mark (aktuellt nettovärde 171 miljoner mark) beviljas AMD mot bakgrund av de godkända stödordningarna tjugosjunde ramprogrammet för förbundsstatens och delstaternas gemensamma initiativ för förbättring av den regionala näringsstrukturen och den tyska lagen Investitionszulagengesetz 1999. Stödet skall betalas ut successivt i förhållande till nivån på investeringsprojektet.

(13) Mosel ligger i ett stödområde i den mening som avses i artikel 87.3 a i EG-fördraget i vilket regionalstöd får beviljas till en högsta bruttobidragsekvivalent på 35 procent. De båda etableringsställena i Dresden ligger också i ett stödområde i den mening som avses i artikel 87.3 a i EG-fördraget, men där gäller ett lägre maxbelopp för regionalstödet till storföretag, nämligen en bruttobidragsekvivalent på 28 procent. Tyskland gör gällande att stödet även i den mening som avses i artikel 87.2 c i EG-fördraget är förenligt med den gemensamma marknaden. Enligt detta är det stöd som ges till näringslivet i vissa av de områden i Förbundsrepubliken Tyskland som påverkats genom Tysklands delning förenligt med den gemensamma marknaden i den utsträckning stödet är nödvändigt för att uppväga de ekonomiska nackdelar som uppkommit genom denna delning.

III. KOMMENTARER FRÅN TYSKLAND

(14) Tyskland inkom genom en skrivelse av den 3 april 2001 med sina synpunkter om inledandet av granskningsförfarandet, vilka de ansåg vara tillräckliga för att kommissionen skulle kunna avsluta sin bedömning av fallet.

(15) Tyskland har sedan lämnat en mer ingående beskrivning av villkoren för staden Dresdens försäljning till AMD av den fastighet som fabriken i Dresden skall upprättas på och i efterhand lämnat in ytterligare dokumentation som till exempel (utdrag ur) köpekontraktet och dess tillämpningsavtal.

(16) På frågan om tillämpningen av undantagsbestämmelsen i artikel 87.2 c i EG-fördraget upprepade Tyskland sin ståndpunkt att bestämmelsen i det aktuella fallet är tillämplig.

(17) Tyskland lämnade ytterligare upplysningar om projektets rörlighet och meddelade att produktionen av modellen i Tjeckiska republiken utgör ett likvärdigt och bra alternativ. Vad gäller marknadsföringskonceptet som innebär att kunden inte bara kan följa monteringen av sitt fordon utan även bese staden så är båda städerna (Prag och Dresden) lika attraktiva ur kulturell synpunkt och ur turistsynpunkt. Dessutom utgår VW i princip från att platsen för färdigställandet av fordonet inte skulle påverka försäljningen. Valet av etableringsställe är inte heller så avgörande för att företaget har lyckats ersätta platsrelaterade uttryck för företagets image med en märkesimage (made by Volkswagen). Om det ändå uppstår en märkesrelaterad försäljningsrisk skulle den motverkas av ytterligare marknadsföringskostnader. Vad beträffar produktionskvaliteten så är den "objektiva" produktionskvaliteten på alla VW:s anläggningar den samma. Den "subjektiva" kvalitetsuppfattningen av de fordon som VW till exempel tillverkar i Tjeckiska republiken under märket Skoda, uppnår numera samma nivåer som VW-gruppens övriga märkesprodukter. Det hänvisas även till den befintliga produktionen av Audis TT-modell i Ungern och monteringen av Porsche Boxster i Finland.

(18) När det gäller typen av investeringsprojekt konstaterar Tyskland att de betraktar alla investeringar i Dresden och i Mosel som nyinvesteringar. En rad faktorer som används i kostnads- och intäktsanalys för att räkna ut nackdelarna på grund av läget har anpassats och beräknats, till exempel immateriella och materiella risker/faktorer.

(19) Tyskland meddelar slutligen att den extra kapaciteten för tillverkningen av modell D1, som hör till en högre fordonsklass, uppgår till 37500 fordon per år. I praktiken kan samtliga VW-fordon inte anses vara helt utbytbara mot varandra. Det finns i detta marknadssegment för närvarande fyra modeller av andra kända tillverkare (BMW:s 7-serie, Mercedes S-klass, Audi A8, Jaguar) och några mindre viktiga aktörer på marknaden (bland annat Toyota Lexus). Inledandet av produktionen av modell D1 skulle således stärka konkurrensen inom segmentet och få en positiv effekt. Projektets påverkan på kapaciteten i den mening som avses i stödramarna för motorfordon bedömer Tyskland som obetydlig.

(20) Efter kommissionens besiktning av etableringsställena den 28 och 29 november 2000 lämnade Tyskland ytterligare upplysningar genom en skrivelse av den 2 februari 2001. Denna innehöll en särskild och reviderad kostnads- och intäktsanalys för etableringsställena Dresden och Mosel. Dessutom gick Tyskland in på flera punkter som kommissionen tog upp i samband med inledandet av förfarandet. Ytterligare dokumentation lades fram för att styrka avsikten att undersöka olika etableringsställen liksom reviderade sifferuppgifter vad gäller investeringskostnaderna, driftskostnaderna och stödet. Av den reviderade kostnads- och intäktsanalysen framgår nackdelarna på grund av läget för Dresden med 21,8 procent och för Mosel med 35,2 procent.

IV. BEDÖMNING STÖDET

(21) Den stödåtgärd som Tyskland har anmält till förmån för AMD utgör ett statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget. Stödet finansieras av staten eller genom statliga medel. Eftersom det utgör en väsentlig del av investeringsprojektets finansieringskostnader hotar det att snedvrida konkurrensen i gemenskapen till följd av att AMD gynnas i förhållande till konkurrenterna. Slutligen förekommer inom bilindustrin en omfattande handel mellan medlemsstaterna.

(22) Stödet skall beviljas ett företag som tillverkar och monterar motorfordon. Företaget utgör således en del av bilindustrin i den mening som avses i stödramarna för bilindustrin.

(23) Stödet skall beviljas mot bakgrund av den tyska lagen Investitionszulagengesetz 1999 och tjugosjunde ramprogrammet för förbundsstatens och delstaternas gemensamma initiativ för förbättring av den regionala näringsstrukturen, två stödordningar som har godkänts av kommissionen.

(24) Enligt stödramarna för bilindustrin skall stöd som de offentliga myndigheterna har för avsikt att bevilja inom ramen för godkända stödordningar till ett enskilt projekt i ett företag som är verksamt inom bilindustrin enligt artikel 88.3 i EG-fördraget anmälas innan det beviljas, om någon av följande två trösklar överskrids: a) totalkostnaden för projektet uppgår till 50 miljoner euro, eller b) det sammanlagda bruttobeloppet av statligt stöd och stöd som härrör från gemenskapsinstrument uppgår till 5 miljoner euro.

(25) Såväl totalkostnaden för projektet som stödets storlek överskrider tröskeln för anmälan. I och med anmälan av stödprojektet till förmån för AMD har Tyskland således uppfyllt sina skyldigheter till följd av artikel 88.3 i EG-fördraget.

(26) I artikel 87.2 i EG-fördraget nämns vilken typ av stöd som är förenlig med den gemensamma marknaden. Tyskland åberopar undantagsbestämmelsen i artikel 87.2 c enligt vilken det stöd som ges till näringslivet i vissa av de områden i Förbundsrepubliken Tyskland som påverkats genom Tysklands delning är förenligt med den gemensamma marknaden i den utsträckning stödet är nödvändigt för att uppväga de ekonomiska nackdelar som uppkommit genom denna delning. Enligt etablerad rättspraxis(4) syftar uttrycket "Tysklands delning" rent historiskt på dragningen av gränslinjen mellan de båda ockupationszonerna år 1948. Därför är "de ekonomiska nackdelar som uppkommit genom denna delning" endast sådana nackdelar som har uppstått till följd av isoleringen i och med införandet av denna fysiska gräns - till exempel avstängda transportleder eller förlusten av försäljningsområden på grund av avbrutna handelsförbindelser mellan landets båda delar - i vissa delar av Tyskland. Tyskland har inte styrkt att stödet är nödvändigt för att uppväga sådana ekonomiska nackdelar som orsakats av Tysklands delning. Kommissionen utgår därför från att artikel 87.2 c inte är tillämplig på det planerade regionalstödet till förmån för Automobilmanufaktur Dresden GmbH. Artikel 87.2 a och b är inte tillämplig på grund av stödets typ och syfte samt etableringsstället.

(27) Enligt artikel 87.3 i EG-fördraget kan vissa andra former av stöd anses vara förenliga med den gemensamma marknaden. Förenligheten med den gemensamma marknaden skall prövas i sin helhet ur gemenskapens synvinkel och inte bara ur den enskilda medlemsstatens synvinkel. För att säkra en gemensam marknad utan slitningar och värna om principen som är förankrad i artikel 3.1 g skall undantagen i artikel 87.3 ges en snäv tolkning. Vad gäller artikel 87.3 b och d så är det uppenbart att stödet i fråga varken tjänar till att främja viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse eller att åtgärda starka störningar i näringslivet i en medlemsstat och inte heller till att främja kulturen och bevara det kulturella arvet. Vad artikel 87.3 a och c beträffar så konstaterar kommissionen att olika investeringsprojekt genomförs i delstaten Sachsen som kan komma i fråga för stöd i den mening som avses i artikel 87.3 a. Enligt den nya kartan över stödområden i Tyskland som kommissionen godkände den 29 juli 1999 i den mening som avses i artikel 87.3 a i EG-fördraget drivs dessa projekt i områden där regionalstöd till storföretag får beviljas med en bruttobidragsekvivalent på högst 35 procent (Mosel) respektive 28 procent (Dresden).

(28) Tyskland har lagt fram ytterligare dokumentation angående fastighetsaffären mellan Dresdens stad och AMD och har i sina synpunkter om inledandet av förfarandet förklarat på vilka villkor fastigheten såldes. Fastighetens värde uppskattades av en oberoende expertkommitté som Dresdens stad hade anlitat i enlighet med den tillämpliga tyska lagstiftningen (§192 i Baugesetzbuch, den tyska byggnadslagen). Fastighetens värde (exploatering utan stöd av byggklar mark) beräknades till [...](5) mark/m2 med avdrag för nödvändiga kostnader för omvandlingen till ett för investeringen användbart tillstånd (som till exempel exploatering, undanröjande av föroreningar, undanröjande av stridsmedel) och med avdrag för värdeminskningen genom inskränkningar av det framtida nyttjandet. Området såldes enligt köpekontraktet och dess tillämpningsavtal för [...] mark/m2 och AMD åtog sig de nödvändiga kostnaderna för att sanera tomten och göra den byggklar ([...] mark/m2), kostnader som staden i annat fall hade fått stå för. Då den totalkostnad som AMD åtog sig uppgick till [...] mark/m2 utgår kommissionen från att AMD inte erhöll något stöd i samband med fastighetsköpet.

(29) För att kunna bedöma om regionalstödet enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget kan anses vara förenligt med den gemensamma marknaden, måste kommissionen pröva om villkoren i stödramarna för bilindustrin är uppfyllda.

(30) För att kommissionen skall kunna godkänna stöd enligt villkoren i stödramarna för bilindustrin undersöker kommissionen efter att ha konstaterat att det aktuella området kommer i fråga för stöd som är tillåtligt enligt gemenskapsrätten, om investeraren även har övervägt ett annat etableringsställe för sitt projekt. Syftet med den undersökningen är att avgöra stödbehovet, och då i synnerhet vad gäller projektets rörlighet.

(31) Kommissionen har undersökt investeringsprojektets rörlighet. Den bilkoncern som stödet skall utgå till måste i det sammanhanget tydligt och på ett trovärdigt sätt bevisa att den är ett ekonomiskt lönsamt alternativ till det planerade etableringsstället. Med avseende på detta har kommissionen i sin bedömning tagit hänsyn till att projektet i fråga avser såväl en nyinvestering (Greenfield) i Dresden och en expansion av de befintliga driftsanläggningarna i Mosel, som inte innebär att befintliga anläggningar ersätts, där investeringar i en ny lackeringsanläggning och i stommar görs på en tidigare utnyttjad och sedemera oanvänd anläggning i närheten av VW:s befintliga fabrik som är i drift. Detta har även bekräftats av kommissionens externa bilexperter efter besiktningen av etableringsställena.

(32) Kommissionen har dessutom erhållit andra dokument, som till exempel kopior på protokoll från VW:s beslutande kommitté, av vilka framgår företagets avsikter att undersöka alternativa etableringsställen för tillverkningen av den nya modellen. Vidare ett dokument i vilket två etableringsställen jämförs med varandra (Machbarkeitsstudie und Standortuntersuchung - Volkswagen D1), en karta över disponibel mark i Prag liksom utförlig information om kostnadsfaktorerna som stödjer sig på de faktiska kostnaderna i de befintliga VW-fabrikerna i Tjeckiska republiken.

(33) VW har redan flera bilfabriker i de central- och östeuropeiska länderna, så det vore därför tekniskt möjligt att genomföra investeringar för att starta produktionen av den nya modellen D1 i VW-fabriken Kvasiny samt starta monteringen i en ny fabrik i Prag. När det gäller om Prag kan betraktas som ett tänkbart ekonomiskt alternativ konstaterar kommissionen att kunden enligt VW:s säljkoncept bör kombinera ett besök i staden med det rika kulturarvet med att följa fordonsmonteringen och överlämnandet av fordonet i fabriken. Både Sachsen och Tjeckiska republiken har en lång tradition inom fordonstillverkning. Det kan därtill antas att städerna Dresden och Prag i kulturellt avseende är lika attraktiva och därför båda skulle passa in i det planerade marknadsföringskonceptet. Audi håller redan på att montera en modell i den högre klassen (Audi TT) i Ungern.

(34) Det kan ändå innebära risker för företagets image om D1-produktionen förläggs till Tjeckiska republiken, eftersom säljkonceptet innebär att kunderna skall medvetandegöras om den central- eller östeuropeiska anläggningen. Tyskland har medgett att Prag som etableringsställe kan påverka de potentiella fordonsköparnas val och att försäljningen och prissättningen på grund av kundens subjektiva förväntningar kan bli lägre där än i Dresden. Den risken kan dock enligt Tysklands utsaga uppvägas genom höjda marknadsföringskostnader. Kommissionen finner det troligt efter samråd med de externa bilexperterna att sådana risker för företagets image kan uppvägas genom ytterligare marknadsföringsåtgärder. Med beaktande av de ytterligare marknadsföringskostnader som krävs i kostnads- och intäktsanalysen kan ett beslut om etablering i Prag eller i Kvasiny ses som ett tänkbart ekonomiskt alternativ. Kommissionen konstaterar således att projektet är rörligt och därför kan komma i fråga för stöd i form av regionalstöd, eftersom stödet är nödvändigt för att investeringar skall kunna göras i stödområdet.

(35) Inom bilindustrin är det inte tillåtet att bevilja regionalstöd till moderniserings- och rationaliseringsåtgärder som i regel inte är rörliga. Däremot kan med regionalstöd en omställning främjas som innebär en radikal förändring av produktionsstrukturen på den tidigare anläggningen. De externa bilexperter som kommissionen rådfrågade har bekräftat att investeringen i den nya lackeringsanläggningen och i stommarna i den övergivna byggnaden i närhet av VW:s huvudfabrik i Mosel i vilken den nuvarande karosserifabriken och lackeringsanläggningen inte hade kunnat användas för den nya modellen D1, uppfyller förutsättningarna för en omställning. Vid investeringarna i Dresden handlar det om helt nya projekt (Greenfield).

(36) Kommissionen har med hjälp av de externa bilexperterna avgett ett utlåtande om den framlagda kostnads- och intäktsanalysen för att klargöra i hur stor utsträckning det planerade regionalstödet är anpassat till en lösning på de regionala problem som stödet är tänkt att åtgärda. Genom en ingående granskning av kostnads- och intäktsanalysen kunde de punkter klargöras som togs upp i samband med inledandet av förfarandet. Den främsta nackdelen med Dresden som etableringsort jämfört med Tjeckiska republiken är den betydligt högre lönekostnadsnivån i Tyskland. Med beaktande av de upplysningar som Tyskland kompletterat med efter inledandet av förfarandet har kostnads- och intäktsanalysen med utgångspunkt i växelkursen vid tiden för anmälan anpassats som följer:

(37) Kommissionen uttalade vid inledandet av förfarandet tvivel om huruvida det - som Tyskland anger - vid bedömningen av stödets förenlighet är motiverat att enbart med hjälp av en bifogad analys bedöma nackdelarna med Sachsen som etableringsställe jämfört med Tjeckiska republiken. Med tanke på de olika investeringssätten (nyinvesteringar i Dresden respektive expansion i Mosel) och i synnerhet de olika regionala maxgränserna för stödet i Dresden (28 procent bruttobidragsekvivalent) och Mosel (35 procent bruttobidragsekvivalent) har kommissionen vid bedömningen av stödets förenlighet stött sig på två olika kostnads- och intäktsanalyser - en för etableringsställena Dresden och Prag och en för Mosel och Kvasiny.

(38) Tyskland har betraktat alla investeringar i Dresden och Mosel som helt nya projekt. En ny fabrik i den mening som avses i stödramarna för bilindustrin skulle innebära en fabrik på ett nytt, ännu oexploaterat etableringsställe. I sådana fall konfronteras företagen - i motsats till vid expansionen av en befintlig fabrik - med problem till följd av bristen på lämplig infrastruktur, logistikcentraler, arbetskraft med företagserfarenhet samt bristen på leveransstrukturer. Om i stället en annan enhet i företagsgruppen som redan är belägen i närheten av etableringsstället garanterar detta betraktas projektet som en expansion, även om det egentligen befinner sig på "greenfield"-stadiet. Kommissionen har efter besiktningen av etableringsställena konstaterat att investeringar har gjorts i nya stommar och i lackeringsanläggningen i befintliga och tidigare använda byggnader som ägs av VW Sachsen GmbH i närheten avVW:s huvudfabrik i Mosel. Eftersom AMD kan dra nytta av den befintliga infrastrukturen och logistiken utgår kommissionen från att projektet betraktas som en expansionsåtgärd. I enlighet därmed värderades i kostnads- och intäktsanalysen driftsnackdelarna med Mosel som etableringsställe under en tidsperiod på tre år.

(39) I Dresden däremot görs investeringar i helt nya projekt. Kommissionen har konstaterat att dessa investeringar genomförs på helt nya etableringsställen som inte innebär att arbetstillfällen i den befintliga fabriken i Mosel medföljer utan att nya arbetstillfällen skapas. Driftsnackdelarna i Dresden värderades följaktligen under en tidsperiod på fem år.

(40) Kommissionen inledde också förfarandet enligt artikel 88.2 i EG-fördraget för att pröva huruvida extra marknadsföringskostnader krävs för att uppväga riskerna för företagets image vid tillverkningen av den aktuella fordonsmodellen i Tjeckiska republiken. Tyskland har i princip medgett att VW, om tillverkningen av den nya lyxmodellen D1 sker i Prag, eventuellt får räkna med lägre priser och/eller att försäljningskurvan till följd av kundernas subjektiva förväntningar på kvalitetsskillnaderna kan sjunka. För de extra marknadsföringskostnaderna i syfte att uppväga denna risk har Tyskland beräknat [...] miljoner mark för en normal situation (genomsnitt) och [...] miljoner mark för en ogynnsam situation (worst case). Kommissionen har för säkerhets skull utgått från den ogynnsamma situationen och antagit att dessa kostnader som avsevärt påverkar etableringsstället skulle uppstå främst i början av produktionen. Tyskland har i enlighet med detta resultat tillskrivit etableringsställena Prag och Kvasiny de extra kostnaderna. Med tanke på marknadsföringskonceptet med en "genomskinlig fabrik" som projektet grundar sig på, där kunden kan förena ett besök i en stad med ett rikt kulturarv med att följa slutmonteringen av sitt fordon, förmodar kommissionen dock att dessa marknadsföringskostnader har en nära anknytning till försäljningen av bilar i monteringsfabriken och därför fullt ut kan räknas som nödvändiga extra marknadsföringskostnader för de båda jämförda etableringsställena, där fordonen skall monteras och lämnas ut, det vill säga Dresden och Prag.

(41) Volkswagen har medgett att transporten av fordon från och till Tjeckiska republiken skulle medföra ytterligare kostnader som företaget beräknar till [...] miljoner mark. Dessa kostnader togs med i beräkningarna under beaktande av att de framför allt kan uppstå under föranslutningsåren. Vad kvalitetsstyrningen beträffar så medger Volkswagen att ytterligare personalkostnader på [...] miljoner mark i en ogynsam situation kan uppstå under en övergångsperiod om projektet förläggs till Prag. För eventuella inledande svårigheter i Prag angavs vidare ett belopp på [...] miljoner mark. Dessa kostnader har samtliga beaktats i kostnads- och intäktsanalysen.

(42) Vad lönekostnaderna beträffar så är kommissionens praxis i de fall där det jämförda etableringsstället ligger i ett central- eller östeuropeiskt land att tillämpa en konvergensfaktor. Kommissionen påpekade vid inledandet av förfarandet att den i jämförbara fall brukar tillämpa en årlig konvergensfaktor på 5 procent. Även om Tyskland är av en annan uppfattning så utgår kommissionen från att lönerna och löneförmånerna i Tjeckiska republiken och i Tyskland bör konvergeras, eftersom den tjeckiska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas inför den kommande utvidgningen av gemenskapen. Med hjälp av de upplysningar som Tyskland har inkommit med har således ytterligare kostnader beaktats till ett belopp av [...] miljoner mark för etableringen av produktionen i Tjeckiska republiken. Även om Volkswagen betraktar riskerna i landet som relativt små har företaget för en ogynnsam situation beräknat cirka [...] miljoner mark till riskrelaterade kostnader i kostnads- och intäktsanalysen.

(43) Beträffande investeringskostnaderna medgav Tyskland att den kostnadssänkning på [...] som beräknades till en början inte skulle gå att vidmakthålla om valet föll på Prag på grund av materialanskaffandet hos tjeckiska leverantörer, då sådana skillnader skulle elimineras inom ramen för VW-gruppens totala anskaffning. Sådana kostnadsminskningar har därför inte beaktats i bedömningen av nackdelarna med Dresden i förhållande till Tjeckiska republiken.

(44) De jämförda nackdelarna har fastställts i enlighet med de stödordningar som godkänts av kommissionen utifrån de stödberättigade investeringskostnaderna. Kostnadsnackdelar i samband med fastighetsköpet i Dresden har inte beaktats i kostnads- och intäktsanalysen. Det samma gäller de bygginvesteringar i Mosel som Tyskland i kostnads- och intäktsanalysen har bedömt som icke stödberättigade. Vad gäller kostnaderna för maskiner/utrustning i Mosel som Tyskland endast delvis bedömer som stödberättigade så har en proportionerlig minskning av nackdelarna gjorts. När det gäller kostnaderna för leveransutrustning har kommissionen endast betraktat det belopp som stödberättigat som kommer till användning i stödområdena i de nya delstaterna. Efter inledandet av förfarandet lade Tyskland fram beräkningar av de investeringar i leveransutrustning som kommer att göras i dessa områden fram till 2004. Kommissionen har endast tagit med de beloppen i sin bedömning. Det ledde till en minskning av de stödberättigade kostnaderna till båda etableringsställena, varmed både det regionala handikappet och projektets stödnivå höjdes. Eftersom Tyskland inte har lagt fram tillräckliga bevis har kommissionen för leveransutrustningen inte beaktat några nackdelar med läget.

(45) De beskrivna ändringarna i kostnads- och intäktsanalysen ger resultat som avviker från resultaten i den första analys som Tyskland lade fram. Det aktuella nettovärdet för nackdelarna på grund av läget uppgår till 86,7 miljoner mark i Dresden och till 200,46 miljoner mark i Mosel. Det aktuella nettovärdet för stödberättigade kostnader i Mosel ligger på 334,59 miljoner mark, något som jämfört med Kvasiny ger en nackdel på 59,91 procent. Det aktuella nettovärdet för stödberättigade kostnader i Dresden uppgår till 652,81 miljoner mark, nackdelen gentemot Prag utgör 13,28 procent.

(46) Tyskland förmedlade efter inledandet av förfarandet uppdaterade siffror för det stöd som skall beviljas AMD och som grundar sig på de godkända stödordningarna tjugosjunde ramprogrammet för förbundsstatens och delstaternas gemensamma initiativ för förbättring av den regionala näringsstrukturen och "Investitionszulagengesetz 1999". Det aktuella nettovärdet för stödet till förmån för projektet i Dresden uppgår till 105,87 miljoner mark, vilket motsvarar en stödnivå på cirka 16,22 procent bruttobidragsekvivalent, och det aktuella nettovärdet för stödet till förmån för projektet i Mosel uppgår till 64,85 miljoner mark, vilket motsvarar en stödnivå på cirka 19,38 procent bruttobidragsekvivalent.

(47) Kommissionen undersöker också, på grund av bilbranschens känsliga karaktär, om den tillåtna stödnivån eventuellt kan anpassas genom ett tillägg eller avdrag på 2 till 4 procentenheter beroende på effekterna på branschen och konkurrensen ( i synnerhet förändringarna av koncernens produktionskapacitet på den relevanta marknaden) och till situationen i stödområdet för etableringsstället i fråga. Branschen påverkas avsevärt om förhållandet mellan koncernens kapacitet efter investeringen (C(f)) och före investeringen (C(i)) uppgår till 1,01 eller mer. Enligt Tysklands uppgifter uppgår produktionskapaciteten för VW-gruppen till [...](6) enheter före och [...] enheter efter investeringen. Med hänsyn till etableringsställets status som stödområde i den mening som avses i artikel 87.3 a i EG-fördraget och de avsevärda effekterna av koncernens förändrade produktionskapacitet på branschen har kommissionen minskat projektens tillåtna stödnivå med en procentenhet till 58,91 procent för investeringarna i Mosel och med 12,28 procent för investeringarna i Dresden.

V. SLUTSATSER

(48) Kommissionen konstaterar att investeringsprojektet är rörligt och att stödet för projektets förverkligande är nödvändigt. Vad förenligheten beträffar så stöder kommissionen till följd av de olika maxbeloppen för regionalstöd i Dresden och i Mosel sin bedömning på två olika kostnads- och intäktsanalyser för de båda etableringsställena. Vad investeringarna i Mosel beträffar så ligger den planerade stödnivån såväl under det regionala handikappet som under maxbeloppet för regionalstödet. I ett sådant fall erhåller biltillverkaren enligt stödramarna för bilindustrin inga oberättigade stödbelopp utan stödet tjänar till att i viss mån uppväga de ekonomiska nackdelarna i valet av etableringsställe. Kommissionen kan därför godkänna stöd till ett belopp av 64,85 miljoner mark (diskonterat aktuellt nettovärde), eftersom det är förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget.

(49) För investeringen i Dresden ligger stödnivån som Tyskland planerade på 16,22 procent bruttobidragsekvivalent. Även om det värdet ligger under maxbeloppet för regionalstöd (35 procent) är det ändå högre än den i kostnads- och intäktsanalysen framräknade och genom avdraget (med en procentenhet) sänkta nackdelen på 12,28 procent av de stödberättigade investeringskostnaderna. Kommissionen kan således endast godkänna ett stöd på 12,28 procent av de stödberättigade investeringskostnaderna på 652,81 miljoner mark. Det motsvarar ett diskonterat aktuellt nettovärde på 80,17 miljoner mark. Det planerade stödet på 25,7 miljoner mark är oförenligt med den gemensamma marknaden och kan därför inte godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Stödet på ett belopp av 64,85 miljoner mark (diskonterat aktuellt nettovärde), som Tyskland planerar att genomföra till förmån för Automobilmanufaktur Dresden GmbH (AMD) till investeringsprojektet i Mosel, är enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget förenligt med den gemensamma marknaden.

2. Det stöd på 80,17 miljoner mark (diskonterat aktuellt nettovärde) som Tyskland planerar att genomföra till förmån för AMD till investeringsprojektet i Dresden är enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget förenligt med den gemensamma marknaden.

Detta stöd på ett belopp av 25,7 miljoner mark (diskonterat aktuellt nettovärde) är oförenligt med den gemensamma marknaden och kan därför inte godkännas.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 2001.

På kommissionens vägnar

Mario Monti

Ledamot av kommissionen

(1) EGT C 78, 18.3.2000, s. 8.

(2) Se fotnot 1.

(3) EGT C 279, 15.9.1997, s. 1.

(4) EG-domstolens dom av den 19 september 2000 i mål C-156/98, Tyskland mot kommissionen, REG 2000, I-6857.

(5) Konfidentiell information.

(6) Konfidentiell information. Ökning med cirka 4 %.