Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 802/2004 av den 7 april 2004 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 133 , 30/04/2004 s. 0001 - 0039Kommissionens förordning (EG) nr 802/2004

av den 7 april 2004

om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EG:s koncentrationsförordning)(1), särskilt artikel 23.1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer(2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1310/97(3), särskilt artikel 23 i denna.

efter att ha hört rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

(1) Rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer har omarbetats och flera bestämmelser i den förordningen har ändrats väsentligt.

(2) Kommissionens förordning (EG) nr 447/98(4) av den 1 mars 1998 om anmälningar, tidsfrister och förhör enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 måste modifieras för att beakta dessa ändringar. Av tydlighetsskäl bör den upphävas och ersättas av en ny förordning.

(3) Kommissionen har antagit bestämmelser om kompetensområdet för hörandeombudet i vissa konkurrensförfaranden.

(4) Förordning (EG) nr 139/2004 bygger på principen om obligatorisk anmälan av koncentrationer innan de genomförs. Å ena sidan har en anmälan betydande rättsliga följder som är förmånliga för parterna i den föreslagna koncentrationen. Å andra sidan kan en underlåtenhet att följa anmälningsskyldigheten medföra att parterna åläggs böter och kan även medföra civilrättsliga nackdelar för dem. I rättssäkerhetens intresse är det därför nödvändigt att ange exakt vilka uppgifter som skall lämnas i anmälan.

(5) De anmälande parterna är skyldiga att fullständigt och korrekt redovisa för kommissionen de sakförhållanden och omständigheter som är relevanta för kommissionens beslut om den anmälda koncentrationen.

(6) Förordning (EG) nr 139/2004 tillåter också de berörda företagen att före anmälan, i en motiverad skrivelse, begära att en koncentration som uppfyller kraven i den förordningen hänskjuts till kommissionen av en eller flera medlemsstater eller i förekommande fall hänskjuts av kommissionen till en eller flera medlemsstater. Det är viktigt att kommissionen och de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter förses med tillräckligt med information, så att de inom en kort tidsfrist kan bedöma huruvida ett hänskjutande bör göras eller inte. Den motiverade skrivelse genom vilken ett hänskjutande begärs bör därför innehålla vissa specifika upplysningar.

(7) För att förenkla och påskynda prövningen av anmälningar och motiverade skrivelser bör det föreskrivas att standardformulär skall användas.

(8) Eftersom en anmälan medför att rättsliga tidsfrister i förordning (EG) nr 139/2004 börjar löpa, bör också de villkor som reglerar sådana tidsfrister och den tidpunkt när de börjar löpa bestämmas.

(9) I rättssäkerhetens intresse måste det fastställas regler för beräkning av de tidsfrister som föreskrivs i förordning (EG) nr 139/2004. Det måste särskilt fastställas när tidsfristerna börjar och slutar löpa och vilka omständigheter som avbryter löptiden, med vederbörlig hänsyn till de krav som följer av de exceptionellt korta handläggningstider som står till förfogande för förfarandena.

(10) Reglerna för kommissionens förfarande måste bestämmas på ett sådant sätt att de fullt ut säkerställer rätten att höras och rätten till försvar. För dessa syften bör kommissionen skilja mellan de parter som anmäler koncentrationen, andra parter som deltar i den föreslagna koncentrationen, tredje man samt parter avseende vilka kommissionen avser att fatta ett beslut om att ålägga böter eller viten.

(11) Om de anmälande parterna och andra parter som deltar i den föreslagna koncentrationen så begär, bör kommissionen ge dem möjlighet att före anmälan diskutera den avsedda koncentrationen informellt och i strikt förtroende. Dessutom bör kommissionen efter anmälan bibehålla en nära kontakt med dessa parter i den utsträckning det är nödvändigt för att med dem diskutera praktiska eller rättsliga problem som den upptäcker vid en första undersökning av ärendet, för att om möjligt komma överens om en lösning på sådana problem.

(12) I enlighet med principen om respekt för rätten till försvar måste de anmälande parterna ges tillfälle att framföra sina synpunkter på samtliga invändningar som kommissionen avser att beakta i sina beslut. Övriga parter som deltar i den föreslagna koncentrationen bör också underrättas om kommissionens invändningar och ges möjlighet att framföra sina synpunkter.

(13) Tredje man som kan påvisa ett tillräckligt intresse i saken måste också ges möjlighet att framföra sina synpunkter om de ansöker om detta skriftligen.

(14) De olika personer som har rätt att framföra synpunkter bör göra detta skriftligen, både i eget intresse och av hänsyn till en sund förvaltning, utan att det påverkar deras rätt att vid behov begära ett formellt muntligt hörande som kompletterar det skriftliga förfarandet. I brådskande fall måste kommissionen emellertid ha möjlighet att omedelbart genomföra formella muntliga höranden med de anmälande parterna, med andra berörda parter eller med tredje man.

(15) Det är nödvändigt att definiera vilka rättigheter de personer som skall höras har, i vilken utsträckning de bör beviljas tillgång till kommissionens handlingar och på vilka villkor de kan företrädas eller bistås.

(16) När kommissionen beviljar tillgång till handlingar i ett ärende bör den säkerställa skyddet av affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter. Kommissionen bör kunna begära att företag som har lämnat in handlingar eller redogörelser anger vilka uppgifter som är konfidentiella.

(17) För att göra det möjligt för kommissionen att göra en riktig bedömning av åtaganden som de anmälande parterna erbjuder för att göra koncentrationen förenlig med den gemensamma marknaden och för att säkerställa vederbörligt samråd med andra berörda parter, med tredje man samt med medlemsstaternas myndigheter enligt förordning (EG) nr 139/2004, särskilt artikel 18.1 och 18.4 samt artikel 19.1, 19.2, 19.3 och 19.5 i denna, bör det fastställas förfaranden och tidsfrister för att lämna in de åtaganden som avses i artikel 6.2 och artikel 8.2 i den förordningen.

(18) Det är också nödvändigt att fastställa vilka regler som gäller för vissa tidsfrister som kommissionen fastställer.

(19) Den rådgivande kommittén för koncentrationer måste avge sitt yttrande på grundval av ett preliminärt utkast till beslut. Den måste därför rådfrågas i ett ärende efter det att undersökningen av ärendet har avslutats. Sådant samråd hindrar emellertid inte kommissionen från att återuppta en undersökning om behovet skulle uppstå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

KAPITEL I TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning skall tillämpas på kontroll av företagskoncentrationer enligt förordning (EG) nr 139/2004.

KAPITEL II ANMÄLNINGAR OCH ANDRA INLAGOR

Artikel 2

Personer som har rätt att lämna in anmälningar

1. Anmälningar skall lämnas in av de personer eller företag som avses i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 139/2004.

2. När anmälningar undertecknas av företrädare för personer eller företag skall sådana företrädare visa skriftlig fullmakt att företräda dem.

3. Gemensamma anmälningar skall lämnas in av en gemensam företrädare som är bemyndigad att vidarebefordra och ta emot handlingar på samtliga anmälande parters vägnar.

Artikel 3

Inlämnande av anmälningar

1. Anmälningar skall lämnas in på det sätt som anges i det CO-formulär som återfinns i bilaga I. På de villkor som anges i bilaga II kan anmälningar lämnas in i en förenklad version, enligt definitionen i den bilagan. Gemensamma anmälningar skall lämnas in på ett enda formulär.

2. Ett original och 35 kopior av CO-formuläret och de bifogade handlingarna skall lämnas in till kommissionen. Anmälan skall lämnas till den adress som anges i artikel 23.1 och i det format som anges av kommissionen.

3. De bifogade handlingarna skall vara antingen original eller kopior av originalen; i det senare fallet skall de anmälande parterna bekräfta att de överensstämmer med originalet och är fullständiga.

4. Anmälningar skall vara avfattade på ett av gemenskapens officiella språk. För de anmälande parterna skall detta språk även vara handläggningsspråk i förfarandet och sådant språk i varje senare förfarande som rör samma koncentration. Bifogade handlingar skall lämnas in på originalspråket. Om originalspråket inte är ett av gemenskapens officiella språk skall en översättning till handläggningsspråket bifogas.

5. När anmälningar görs enligt artikel 57 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan de också vara avfattade på ett av EFTA-staternas officiella språk eller på EFTA:s övervakningsmyndighets arbetsspråk. Om det språk som valts för anmälningarna inte är ett av gemenskapens officiella språk skall de anmälande parterna samtidigt komplettera alla handlingar med en översättning till ett av gemenskapens officiella språk. Det språk som har valts för översättningen skall vara avgörande för vilket språk kommissionen använder som handläggningsspråk för de anmälande parterna.

Artikel 4

Upplysningar och handlingar som skall lämnas in

1. Anmälningar skall innehålla de upplysningar, inbegripet handlingar, som krävs i tillämpligt formulär i enlighet med vad som anges i bilagorna. Upplysningarna skall vara korrekta och fullständiga.

2. Kommissionen får bevilja undantag från skyldigheten att lämna vissa uppgifter, inbegripet handlingar, i anmälan eller från andra krav som anges i bilagorna I och II, om den anser att det inte är nödvändigt för undersökningen av ärendet att sådana skyldigheter eller krav iakttas.

3. Kommissionen skall utan dröjsmål skriftligen till de anmälande parterna eller deras företrädare bekräfta mottagandet av anmälan och av eventuella svar på skrivelser som kommissionen har skickat enligt artikel 5.2 och 5.3.

Artikel 5

Anmälningsdag

1. Om inte annat följer av punkterna 2, 3 och 4 skall anmälningar bli gällande den dag då de mottogs av kommissionen.

2. Om upplysningar, inbegripet handlingar, i anmälan är ofullständiga i något väsentligt avseende skall kommissionen utan dröjsmål skriftligen underrätta de anmälande parterna eller deras företrädare om detta. I så fall skall anmälan bli gällande den dag då den fullständiga informationen mottogs av kommissionen.

3. Väsentliga förändringar i sakförhållandena i anmälan som kommer fram efter anmälan och som de anmälande parterna känner till eller borde ha känt till, eller nya uppgifter som kommer fram efter anmälan och som parterna känner till eller borde ha känt till och som skulle ha behövt anmälas om de varit kända vid tiden för anmälan, skall meddelas kommissionen utan dröjsmål. Om dessa väsentliga förändringar eller nya uppgifter skulle kunna ha en betydande inverkan på bedömningen av koncentrationen, kan kommissionen anse anmälan bli gällande den dag då kommissionen mottog den relevanta informationen; kommissionen skall utan dröjsmål skriftligen underrätta de anmälande parterna eller deras företrädare om detta.

4. Oriktiga eller vilseledande upplysningar skall betraktas som ofullständiga upplysningar.

5. När kommissionen enligt artikel 4.3 i förordning (EG) nr 139/2004 offentliggör att en anmälan har skett skall den ange vilken dag anmälan mottogs. Om anmälan med tillämpning av punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel anses bli gällande en senare dag än den som anges i det offentliggörandet, skall kommissionen offentliggöra ett ytterligare tillkännagivande i vilket denna senare dag skall anges.

Artikel 6

Särskilda regler för motiverade skrivelser, kompletteringar och intyg

1. Sådana motiverade skrivelser som avses i artikel 4.4 och 4.5 i förordning (EG) nr 139/2004 skall innehålla de upplysningar, inbegripet handlingar, som krävs enligt bilaga III till denna förordning.

2. Artikel 2, artikel 3.1 tredje meningen, artikel 3.2-3.5, artikel 4, artikel 5.1, artikel 5.2 första meningen, artikel 5.3 och 5.4 samt artiklarna 21 och 23 i denna förordning skall i tillämpliga delar gälla sådana motiverade skrivelser som avses i artikel 4.4 och 4.5 i förordning (EG) nr 139/2004.

Artikel 2, artikel 3.1 tredje meningen, artikel 3.2-3.5, artikel 4, artikel 5.1-5.4 samt artiklarna 21 och 23 i denna förordning skall i tillämpliga delar gälla sådana kompletterade anmälningar och intyg som avses i artikel 10.5 i förordning (EG) nr 139/2004.

KAPITEL III TIDSFRISTER

Artikel 7

Tidsfristers början

Tidsfrister skall börja löpa den arbetsdag, enligt definitionen i artikel 24 i denna förordning, som följer på den händelse som det hänvisas till i den relevanta bestämmelsen i rådets förordning (EG) nr 139/2004.

Artikel 8

Tidsfristers slut

En tidsfrist som anges i arbetsdagar skall löpa ut vid utgången av fristens sista arbetsdag.

En tidsfrist som kommissionen har fastställt till en kalenderdag skall löpa ut vid utgången av denna dag.

Artikel 9

Avbrytande av tidsfrister

1. De tidsfrister som anges i artikel 9.4 samt artikel 10.1 och 10.3 i förordning (EG) nr 139/2004 skall tillfälligt avbrytas om kommissionen måste fatta ett beslut enligt artikel 11.3 eller artikel 13.4 i den förordningen på någon av följande grunder:

a) De upplysningar som kommissionen enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 139/2004 har begärt från en av de anmälande parterna eller en annan berörd part, enligt definitionen i artikel 11 i denna förordning, har inte lämnats eller har inte lämnats i sin helhet inom den tidsfrist som fastställts av kommissionen.

b) De upplysningar som kommissionen enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 139/2004 har begärt från en tredje man, enligt definitionen i artikel 11 i denna förordning, på grund av omständigheter hänförliga till en av de anmälande parterna eller en annan berörd part, enligt definitionen i artikel 11 i denna förordning, har inte lämnats eller har inte lämnats i sin helhet inom den tidsfrist som fastställts av kommissionen.

c) En av de anmälande parterna eller en annan berörd part, enligt definitionen i artikel 11 i denna förordning, har vägrat att underkasta sig en inspektion som kommissionen ansett nödvändig på grundval av artikel 13.1 i förordning (EG) nr 139/2004 eller att medverka vid genomförandet av en sådan inspektion i enlighet med artikel 13.2 i samma förordning.

d) De anmälande parterna har inte underrättat kommissionen om väsentliga förändringar av de sakförhållanden som anges i anmälan eller om eventuella nya uppgifter av det slag som avses i artikel 5.3 i denna förordning.

2. De tidsfrister som anges i artikel 9.4 samt artikel 10.1 och 10.3 i förordning (EG) nr 139/2004 skall tillfälligt avbrytas om kommissionen måste fatta ett beslut enligt artikel 11.3 i den förordningen, utan att först göra en enkel begäran om upplysningar, på grund av omständigheter för vilka ett av de företag som deltar i koncentrationen är ansvarigt.

3. De tidsfrister som anges i artikel 9.4 samt artikel 10.1 och 10.3 i förordning (EG) nr 139/2004 skall tillfälligt avbrytas

a) i de fall som avses i punkterna 1 a och 1 b, för perioden mellan utgången av den tidsfrist som fastställts i den enkla begäran om upplysningar och mottagandet av de fullständiga och korrekta upplysningar som krävs genom beslutet,

b) i de fall som anges i punkt 1 c, för perioden mellan det misslyckade försöket att genomföra inspektionen och slutförandet av den inspektion som krävs genom beslutet,

c) i de fall som anges i punkt 1 d, för perioden mellan den dag då de ändrade sakförhållandena framkom och mottagandet av de fullständiga och korrekta upplysningarna,

d) i de fall som avses i punkt 2, för perioden mellan utgången av den tidsfrist som fastställts i beslutet och mottagandet av de fullständiga och korrekta upplysningar som krävs genom beslutet.

4. Avbrytandet av tidsfristen skall börja den arbetsdag som följer på den dag då den händelse som orsakade avbrytandet ägde rum. Det skall upphöra vid utgången av den dag då orsaken till avbrytandet har avlägsnats. Om denna dag inte är en arbetsdag skall avbrytandet av tidsfristen upphöra vid utgången av påföljande arbetsdag.

Artikel 10

Iakttagande av tidsfrister

1. De tidsfrister som anges i artikel 4.4 fjärde stycket, artikel 9.4, artikel 10.1 och 10.3 samt artikel 22.3 i förordning (EG) nr 139/2004 skall anses ha följts om kommissionen har fattat ett beslut före fristens utgång.

2. De tidsfrister som anges i artikel 4.4 andra stycket, artikel 4.5 tredje stycket, artikel 9.2, artikel 22.1 andra stycket samt artikel 22.2 andra stycket i förordning (EG) nr 139/2004 skall anses ha följts av en berörd medlemsstat om denna medlemsstat före fristens utgång skriftligen underrättar kommissionen eller skriftligen framställer eller ansluter sig till en begäran.

3. Den tidsfrist som anges i artikel 9.6 i förordning (EG) nr 139/2004 skall anses ha följts om en berörd medlemsstats behöriga myndighet före fristens utgång informerar de berörda företagen på det sätt som anges i den artikeln.

KAPITEL IV UTÖVANDE AV RÄTTEN ATT HÖRAS; HUR HÖRANDEN GENOMFÖRS

Artikel 11

Parter som skall höras

I fråga om rätten att höras enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 139/2004 urskiljs följande parter:

a) Anmälande parter, det vill säga personer eller företag som lämnar in en anmälan enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 139/2004.

b) Andra berörda parter, det vill säga andra parter i den föreslagna koncentrationen än de anmälande parterna, såsom säljaren och det företag som förvärvas genom koncentrationen.

c) Tredje man, det vill säga fysiska eller juridiska personer, även kunder, leverantörer och konkurrenter, under förutsättning att de kan påvisa ett tillräckligt intresse i saken i den mening som avses i artikel 18.4 andra meningen i förordning (EG) nr 139/2004, vilket särskilt gäller för

- ledamöter av de berörda företagens administrativa eller styrande organ eller erkända arbetstagarrepresentanter från dessa företag,

- konsumentorganisationer, om den föreslagna koncentrationen rör varor eller tjänster som används av slutkonsumenter.

d) Parter avseende vilka kommissionen avser att fatta ett beslut enligt artikel 14 eller artikel 15 i förordning (EG) nr 139/2004.

Artikel 12

Beslut om att skjuta upp genomförandet av koncentrationer

1. När kommissionen avser att fatta ett beslut enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 139/2004 som påverkar en eller flera av parterna negativt, skall den enligt artikel 18.1 i samma förordning skriftligen underrätta de anmälande parterna och andra berörda parter om sina invändningar och fastställa en tidsfrist inom vilken de får framföra sina synpunkter skriftligen.

2. När kommissionen enligt artikel 18.2 i förordning (EG) nr 139/2004 har fattat ett beslut enligt punkt 1 i denna artikel interimistiskt utan att de anmälande parterna och andra berörda parter har givits tillfälle att framföra sina synpunkter, skall den utan dröjsmål sända dem texten till det interimistiska beslutet och fastställa en tidsfrist inom vilken de får framföra sina synpunkter skriftligen.

När de anmälande parterna och andra berörda parter har framfört sina synpunkter skall kommissionen fatta ett slutligt beslut som upphäver, ändrar eller bekräftar det interimistiska beslutet. Om de inte har framfört några synpunkter skriftligen inom den fastställda tidsfristen skall kommissionens interimistiska beslut bli slutligt vid fristens utgång.

Artikel 13

Beslut i sak

1. När kommissionen avser att fatta ett beslut enligt artikel 6.3 eller artikel 8.2-8.6 i förordning (EG) nr 139/2004 skall den innan den samråder med den rådgivande kommittén för koncentrationer höra parterna enligt artikel 18.1 och 18.3 i den förordningen.

Artikel 12.2 i denna förordning skall gälla i tillämpliga delar när kommissionen med tillämpning av artikel 18.2 i förordning (EG) nr 139/2004 har fattat ett interimistiskt beslut enligt artikel 8.5 i samma förordning.

2. Kommissionen skall framföra sina invändningar skriftligen till de anmälande parterna.

Kommissionen skall när den framför sina invändningar fastställa en tidsfrist inom vilken de anmälande parterna skriftligen får framföra sina kommentarer till kommissionen.

Kommissionen skall skriftligen underrätta andra berörda parter om sina invändningar.

Kommissionen skall också fastställa en tidsfrist inom vilken dessa andra berörda parter skriftligen får framföra sina kommentarer till kommissionen.

Kommissionen skall inte vara skyldig att beakta kommentarer som inkommer efter det att den fastställda tidsfristen har löpt ut.

3. De parter till vilka kommissionens invändningar har riktats eller som har underrättats om dessa invändningar skall inom den fastställda tidsfristen skriftligen framföra sina kommentarer avseende invändningarna. De får i sina skriftliga kommentarer ange alla sakförhållanden och omständigheter som de känner till och som är relevanta för deras försvar och de skall bifoga alla handlingar som kan tjäna som bevis för de angivna sakförhållandena. De får också föreslå att kommissionen hör personer som kan bekräfta dessa sakförhållanden. De skall lämna in ett original och tio kopior av sina kommentarer till kommissionens generaldirektorat för konkurrens adress. En elektronisk kopia skall också lämnas in till samma adress och i det format som anges av kommissionen. Kommissionen skall utan dröjsmål vidarebefordra kopior av sådana skriftliga kommentarer till medlemsstaternas behöriga myndigheter.

4. När kommissionen avser att fatta ett beslut enligt artikel 14 eller artikel 15 i förordning (EG) nr 139/2004 skall den, innan den samråder med rådgivande kommittén för koncentrationer, enligt artikel 18.1 och 18.3 i den förordningen höra de parter avseende vilka den avser att fatta ett sådant beslut.

Det förfarande som föreskrivs i punkt 2 första och andra styckena och i punkt 3 skall gälla i tillämpliga delar.

Artikel 14

Muntligt hörande

1. När kommissionen avser att fatta ett beslut enligt artikel 6.3 eller artikel 8.2-8.6 i förordning (EG) nr 139/2004 skall den ge de anmälande parterna som har begärt detta i sina skriftliga kommentarer tillfälle att utveckla sina argument vid ett formellt muntligt hörande. Den får också i andra skeden av förfarandet ge de anmälande parterna tillfälle att framföra sina synpunkter muntligen.

2. När kommissionen avser att fatta ett beslut enligt artikel 6.3 eller artikel 8.2 till 8.6 i förordning (EG) nr 139/2004 skall den också ge andra berörda parter som har begärt detta i sina skriftliga kommentarer tillfälle att utveckla sina argument vid ett formellt muntligt hörande. Den får också i andra skeden av förfarandet ge andra berörda parter tillfälle att framföra sina synpunkter muntligen.

3. När kommissionen avser att fatta ett beslut enligt artikel 14 eller artikel 15 i förordning (EG) nr 139/2004 skall den ge parter som den föreslår skall åläggas böter eller viten tillfälle att utveckla sina argument vid ett formellt muntligt hörande, om de så begär i sina skriftliga kommentarer. Den får också i andra skeden av förfarandet ge dessa parter tillfälle att framföra sina synpunkter muntligen.

Artikel 15

Genomförande av formella muntliga höranden

1. Formella muntliga höranden skall ledas av ett hörandeombud i fullständig oavhängighet.

2. Kommissionen skall kalla de personer som skall höras till ett formellt muntligt hörande på ett datum som kommissionen bestämmer.

3. Kommissionen skall kalla medlemsstaternas behöriga myndigheter att delta vid alla formella muntliga höranden.

4. De som har kallats till hörandet skall antingen inställa sig personligen eller företrädas av juridiska ombud eller legala ställföreträdare. Företag och företagssammanslutningar får också företrädas av ett i behörig ordning befullmäktigat ombud som utsetts bland deras fast anställda.

5. Personer som hörs av kommissionen får biträdas av sina juridiska ombud eller av andra kvalificerade och i behörig ordning befullmäktigade personer som har godkänts av hörandeombudet.

6. Formella muntliga höranden skall inte vara offentliga. Varje person får höras enskilt eller i närvaro av andra personer som har kallats, varvid hänsyn skall tas till företagens berättigade intresse av att deras affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter skyddas.

7. Hörandeombudet får tillåta alla som är parter i den mening som avses i artikel 11 samt kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter att ställa frågor under det formella muntliga hörandet.

Hörandeombudet får hålla ett förberedande möte med parterna och kommissionen för att underlätta ett effektivt genomförande av det formella muntliga hörandet.

8. Varje hörd persons redogörelse skall protokollföras. På begäran skall protokollet över det formella muntliga hörandet hållas tillgängligt för de personer som deltog vid hörandet. Hänsyn skall tas till företagens berättigade intresse av att deras affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter skyddas.

Artikel 16

Hörande av tredje man

1. Om tredje man skriftligen begär att få höras enligt artikel 18.4 andra meningen i förordning (EG) nr 139/2004 skall kommissionen underrätta tredje mannen skriftligen om förfarandets art och föremål och fastställa en tidsfrist inom vilken tredje mannen får framföra sina synpunkter skriftligen.

2. Tredje man som avses i punkt 1 skall framföra sina synpunkter skriftligen inom den fastställda tidsfristen. Kommissionen får vid behov ge en sådan tredje man möjlighet att delta vid ett formellt muntligt hörande, om tredje mannen så har begärt i sina skriftliga kommentarer. Den får även i andra fall ge en sådan tredje man möjlighet att framföra sina synpunkter muntligen.

3. Kommissionen får även ge varje annan fysisk eller juridisk person möjlighet att framföra sina synpunkter skriftligen eller muntligen, inbegripet vid ett formellt muntligt hörande.

KAPITEL V TILLGÅNG TILL HANDLINGAR I ÄRENDET OCH BEHANDLING AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER

Artikel 17

Tillgång till och användning av handlingar

1. På begäran skall kommissionen bevilja de parter till vilka den har riktat ett meddelande om invändningar tillgång till handlingar i ärendet så att de kan utöva sin rätt till försvar. Tillgång till handlingar skall beviljas efter delgivningen av meddelandet om invändningar.

2. Kommissionen skall på begäran också ge de andra berörda parter som har underrättats om invändningarna tillgång till handlingar i ärendet, i den mån det är nödvändigt för att de skall kunna förbereda sina kommentarer.

3. Rätten till tillgång till handlingar i ärendet skall inte omfatta konfidentiella uppgifter eller interna handlingar hos kommissionen eller medlemsstaternas behöriga myndigheter. Rätten till tillgång till handlingar i ärendet skall inte heller omfatta skriftväxling mellan kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter eller mellan de senare.

4. Handlingar som erhållits genom rätten till tillgång till handlingar i ärendet enligt denna artikel får endast användas för det relevanta förfarandet enligt förordning (EG) nr 139/2004.

Artikel 18

Konfidentiella uppgifter

1. Uppgifter, inbegripet handlingar, får inte kommuniceras eller hållas tillgängliga av kommissionen i den mån som de innehåller affärshemligheter eller andra konfidentiella uppgifter, vilkas utlämnande kommissionen inte anser vara nödvändigt för förfarandet.

2. Varje person som framför synpunkter eller kommentarer enligt artiklarna 12, 13 och 16 i denna förordning eller lämnar upplysningar enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 139/2004 eller som i ett senare skede av samma förfarande lämnar ytterligare upplysningar till kommissionen, skall tydligt ange allt material som den anser vara konfidentiellt och skälen för detta samt tillhandahålla en separat icke-konfidentiell version inom den tidsfrist som fastställts av kommissionen.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 får kommissionen begära att de personer som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 130/2004 samt företag och företagssammanslutningar, när de lägger fram eller har lagt fram handlingar eller lämnar eller har lämnat redogörelser enligt förordning (EG) nr 139/2004, anger vilka handlingar eller delar av handlingar som de anser innehåller affärshemligheter eller andra tillhörande konfidentiella uppgifter och de företag avseende vilka dessa handlingar skall betraktas som konfidentiella.

Kommissionen får också begära att de personer som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 130/2004 samt företag eller företagssammanslutningar anger vilka delar av ett meddelande om invändningar, en sammanfattning av ärendet eller ett beslut fattat av kommissionen som de anser innehåller affärshemligheter.

Om det anges att det finns affärshemligheter eller andra konfidentiella uppgifter skall personerna, företagen och företagssammanslutningarna ange skälen för detta och tillhandahålla en separat icke-konfidentiell version inom den tidsfrist som fastställts av kommissionen.

KAPITEL VI ÅTAGANDEN SOM ERBJUDS AV DE BERÖRDA FÖRETAGEN

Artikel 19

Tidsfrister för att lämna åtaganden

1. Åtaganden som de berörda företagen erbjuder enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 139/2004 skall lämnas in till kommissionen inom 20 arbetsdagar från och med dagen för mottagandet av anmälan.

2. Åtaganden som de berörda företagen erbjuder enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 139/2004 skall lämnas in till kommissionen inom 65 arbetsdagar från och med den dag då förfarandet inleddes.

När, enligt artikel 10.3 andra stycket i förordning (EG) nr 139/2004, tidsfristen för att fatta ett beslut enligt artikel 8.1, 8.2 och 8.3 förlängs, skall tidsfristen på 65 arbetsdagar för att lämna in åtaganden automatiskt förlängas med lika många arbetsdagar.

Under exceptionella omständigheter får kommissionen godta åtaganden som erbjuds efter det att den tidsfrist för att lämna in dem som anges i denna punkt har löpt ut, under förutsättning att det förfarande som anges i artikel 19.5 i förordning (EG) nr 139/2004 följs.

3. Artiklarna 7-9 skall gälla i tillämpliga delar.

Artikel 20

Förfarande för att lämna åtaganden

1. Åtaganden som de berörda företagen erbjuder enligt artikel 6.2 eller artikel 8.2 i förordning (EG) nr 139/2004 skall lämnas in i ett original och tio kopior till kommissionens generaldirektorat för konkurrens adress. En elektronisk kopia skall också lämnas in till samma adress och i det format som kommissionen har angett. Kommissionen skall utan dröjsmål vidarebefordra kopior av sådana åtaganden till medlemsstaternas behöriga myndigheter.

2. När de berörda företagen erbjuder åtaganden enligt artikel 6.2 eller artikel 8.2 i förordning (EG) nr 139/2004 skall de samtidigt tydligt ange varje uppgift som de anser vara konfidentiell och skälen för detta samt tillhandahålla en separat icke-konfidentiell version.

KAPITEL VII ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 21

Översändande av handlingar

1. Handlingar och kallelser från kommissionen kan översändas till adressaterna på något av följande sätt:

a) Personligt överlämnande mot mottagningsbevis.

b) Rekommenderat brev med mottagningsbevis.

c) Fax med begäran om mottagningsbevis.

d) Telex.

e) Elektronisk post med begäran om mottagningsbevis.

2. Om inte annat föreskrivs i denna förordning skall punkt 1 gälla också översändande av handlingar till kommissionen från de anmälande parterna, andra berörda parter eller från tredje man.

3. När en handling sänds med telex, fax eller elektronisk post skall det antas att den har mottagits av adressaten den dag då den avsändes.

Artikel 22

Fastställande av tidsfrister

När kommissionen fastställer de tidsfrister som avses i artikel 12.1 och 12.2, artikel 13.2 samt artikel 16.1 skall den beakta den tid som krävs för att utarbeta inlagorna och hur brådskande ärendet är. Den skall också ta hänsyn till arbetsdagar samt allmänna helgdagar i det land där kommissionens underrättelse mottas.

Tidsfrister skall fastställas till en bestämd kalenderdag.

Artikel 23

Kommissionens mottagande av handlingar

1. I enlighet med artikel 5.1 i denna förordning skall anmälningar lämnas in till kommissionen på den adress till generaldirektoratet för konkurrens som kommissionen har offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning.

2. Ytterligare upplysningar som begärs för att göra anmälningar fullständiga skall vara kommissionen till handa på den adress som avses i punkt 1.

3. Skriftliga kommentarer avseende underrättelser från kommissionen enligt artikel 12.1 och 12.2, artikel 13.2 samt artikel 16.1 i denna förordning skall vara kommissionen till handa på den adress som avses i punkt 1 före utgången av den tidsfrist som fastställts i varje enskilt fall.

Artikel 24

Definition av arbetsdagar

Uttrycket "arbetsdagar" i förordning (EG) nr 139/2004 och i denna förordning avser alla dagar utom lördagar, söndagar och de lediga dagar vid kommissionen som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning före varje års början.

Artikel 25

Upphävande och övergångsbestämmelser

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2 och 3 skall förordning (EG) nr 447/98 upphöra att gälla från och med den 1 maj 2004.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning.

2. Förordning (EG) nr 447/98 skall fortsätta att tillämpas på koncentrationer som omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EEG) nr 4064/89.

3. Vid tillämpning av punkt 2 skall avsnitt 1-12 i bilagan till förordning (EG) nr 447/98 ersättas av avsnitt 1-11 i bilaga I till denna förordning. I sådana fall skall hänvisningar i dessa avsnitt till EG:s koncentrationsförordning och till tillämpningsförordningen läsas som hänvisningar till motsvarande bestämmelser i förordning (EEG) nr 4064/89 respektive förordning (EG) nr 447/98.

Artikel 26

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 april 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2) EGT L 395, 30.12.1989, s. 1.

(3) EGT L 180, 9.7.1997, s. 1.

(4) EGT L 61, 2.3.1998, s.1. Förordningen är ändrad genom Anslutningsakten för 2003.

BILAGA I

CO-FORMULÄR FÖR ANMÄLAN AV EN KONCENTRATION ENLIGT FÖRORDNING (EG) NR 139/2004

1. INLEDNING

1.1. Formulärets syfte

Av detta formulär framgår vilka uppgifter som skall lämnas av de anmälande parterna när de lämnar in en anmälan till Europeiska kommissionen om en planerad fusion, ett förvärv eller en annan koncentration som de planerar att genomföra. Europeiska unionens system för kontroll av företagskoncentrationer fastställs i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (nedan kallad EG:s koncentrationsförordning) och i kommissionens förordning (EG) nr xx/2004 (nedan kallad tillämpningsförordningen), som detta CO-formulär är bifogat(1). Texten till dessa förordningar och till andra relevanta handlingar finns på konkurrenssidan på kommissionens webbplats Europa.

För att begränsa tidsåtgången och kostnaderna för att följa olika förfaranden för kontroll av företagskoncentrationer i flera enskilda länder har Europeiska unionen infört ett system för koncentrationskontroll, där företagskoncentrationer som har en gemenskapsdimension (i regel om parterna i koncentrationen uppfyller vissa tröskelvärden för omsättning)(2) bedöms av Europeiska kommissionen i ett enda förfarande (principen om prövning vid en enda instans). Fusioner som inte når upp till tröskelvärdena för omsättning kan omfattas av behörighetsområdet för medlemsstaternas myndigheter med ansvar för koncentrationskontroll.

EG:s koncentrationsförordning föreskriver att kommissionen skall komma fram till ett beslut inom en lagstadgad tidsfrist. Under en inledningsfas har kommissionen i regel 25 arbetsdagar på sig att besluta om den skall godkänna koncentrationen eller "inleda ett förfarande", dvs. genomföra en fördjupad undersökning(3). Om kommissionen beslutar att inleda ett förfarande, måste den i normala fall fatta ett slutligt beslut om transaktionen inom 90 dagar från den dag då förfarandet inleddes(4).

Med tanke på dessa tidsfrister och för att principen om en enda instans skall fungera är det mycket viktigt att kommissionen i tid får den information den behöver för att kunna genomföra den nödvändiga undersökningen och bedöma koncentrationens påverkan på de berörda marknaderna. Det kräver att en viss mängd information lämnas när anmälan görs.

Det skall medges att en stor mängd information begärs i detta formulär. Erfarenheten har dock visat att beroende på ärendets särdrag är inte all information alltid nödvändig för en adekvat undersökning av den anmälda koncentrationen. Om ni anser att vissa upplysningar som krävs i detta formulär kanske inte är nödvändiga för kommissionens undersökning av ärendet, uppmanas ni att hos kommissionen begära befrielse från skyldigheten att lämna vissa upplysningar (dispens). Se avsnitt 1.3 g för närmare upplysningar.

Kontakter före anmälan är ytterst värdefulla både för de anmälande parterna och för kommissionen för att bestämma exakt vilken informationsmängd som krävs i en anmälan, och i de flesta fall kommer följden av sådana kontakter att bli en betydande minskning av de uppgifter som behöver lämnas. De anmälande parterna kan rådfråga "DG Competition's Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings" som ger vägledning om kontakter före anmälan och om utarbetande av anmälningar.

Dessutom bör det noteras att vissa koncentrationer, som troligen inte orsakar några konkurrensproblem, kan anmälas med ett förenklat formulär, som utgör bilaga II till tillämpningsförordningen.

1.2. Vem är anmälningsskyldig

Vid en fusion enligt artikel 3.1 a i EG:s koncentrationsförordning eller förvärv av gemensam kontroll över ett företag enligt artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning skall anmälan göras gemensamt av parterna i fusionen eller av dem som förvärvar gemensam kontroll(5).

När ett företag förvärvar en kontrollerande andel i ett annat företag skall anmälan göras av förvärvaren.

Vid ett offentligt bud skall anmälan göras av den som lämnar budet.

Varje part som fyller i anmälan ansvarar för riktigheten av de uppgifter som lämnas.

1.3. Kravet på en korrekt och fullständig anmälan

Alla de uppgifter som krävs i detta formulär skall vara korrekta och fullständiga. De uppgifter som begärs skall lämnas i relevant avsnitt i detta formulär.

Ni bör särskilt notera följande:

a) Enligt artikel 10.1 i EG:s koncentrationsförordning och artikel 5.2 och 5.4 i tillämpningsförordningen kommer koncentrationsförordningens tidsfrister för anmälan inte att börja löpa förrän kommissionen har fått alla de upplysningar som måste lämnas med anmälan. Detta krav finns för att säkerställa att kommissionen kan bedöma den anmälda koncentrationen inom de strikta tidsfrister som fastställs i EG:s koncentrationsförordning.

b) De anmälande parterna skall när de utarbetar anmälan kontrollera att alla kontaktpersoner och nummer, i synnerhet faxnummer och e-postadresser, som lämnas till kommissionen är riktiga, relevanta och aktuella.

c) Oriktiga eller vilseledande uppgifter i anmälan kommer att anses som ofullständiga uppgifter (artikel 5.4 i tillämpningsförordningen).

d) Om en ansökan är ofullständig kommer kommissionen skriftligen och utan dröjsmål att underrätta de anmälande parterna eller deras ombud om detta. Anmälan börjar gälla först den dagen då kommissionen får de fullständiga och riktiga upplysningarna (artikel 10.1 i EG:s koncentrationsförordning och artikel 5.2 och 5.4 i tillämpningsförordningen).

e) Enligt artikel 14.1 a i EG:s koncentrationsförordning kan anmälande parter som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter åläggas böter om högst 1 % av det berörda företagets sammanlagda omsättning. Dessutom kan kommissionen enligt artikel 6.3 a och artikel 8.6 a i EG:s koncentrationsförordning återkalla sitt beslut, om den anmälda koncentrationens förenlighet med den gemensamma marknaden är grundad på oriktiga uppgifter för vilka ett av företagen är ansvarigt.

f) Ni kan skriftligen begära att kommissionen godtar att anmälan är fullständig trots att de uppgifter som krävs enligt detta formulär inte har lämnats in, om dessa uppgifter inte rimligen är tillgängliga för er helt eller delvis (till exempel på grund av bristande information om ett företag som motsätter sig ett uppköpserbjudande).

Kommissionen kommer att ta upp en sådan begäran till bedömning, förutsatt att ni anger skälen till att denna information inte är tillgänglig och ger era bästa möjliga uppskattningar av uppgifter som saknas tillsammans med de källor som används vid uppskattningarna. Ange om möjligt var kommissionen kan skaffa den begärda information som ni inte kunnat få tillgång till.

g) Ni kan skriftligen begära att kommissionen godtar att anmälan är fullständig trots att de uppgifter som krävs enligt detta formulär inte har lämnats in, om ni anser att någon särskild information som krävs i det fullständiga eller förenklade formuläret inte är nödvändig för kommissionens undersökning av ärendet.

Kommissionen kommer att ta upp en sådan begäran till bedömning, förutsatt att ni anger fullgoda skäl till varför den nämnda informationen inte är relevant och nödvändig för dess undersökning av den anmälda transaktionen. Ni bör förklara detta vid era kontakter med kommissionen före anmälan och lämna in en skriftlig begäran om dispens, där ni begär att kommissionen befriar er från skyldigheten att tillhandahålla den informationen, enligt artikel 4.2 i tillämpningsförordningen.

1.4. Anmälningsförfarande

Anmälan skall göras på ett av Europeiska gemenskapernas officiella språk. Detta språk skall i fortsättningen vara handläggningsspråk för alla de anmälande parterna. När anmälningar görs enligt artikel 12 i protokoll 24 till EES-avtalet på ett av Eftastaternas officiella språk som inte är ett av gemenskapens officiella språk, skall samtidigt till anmälan bifogas en översättning till ett av gemenskapens officiella språk.

De uppgifter som begärs enligt detta formulär skall lämnas enligt formulärets indelning i avsnitt och punkter och en förklaring enligt avsnitt 11 skall undertecknas och handlingar bifogas. När de anmälande parterna fyller i avsnitten 7-9 i detta formulär uppmanas de överväga om det av tydlighetsskäl är bäst att presentera dem i nummerordning eller om de kan grupperas tillsammans för varje enskild berörd marknad (eller grupp av berörda marknader).

Av tydlighetsskäl kan vissa upplysningar lämnas i bilagor. Det är dock viktigt att all väsentlig information, särskilt information om parternas marknadsandelar och deras största konkurrenter, läggs fram i CO-formuläret. Bilagor till detta formulär skall endast användas för att komplettera de upplysningar som lämnas i själva formuläret.

Kontaktuppgifter skall lämnas i ett format som tillhandahålls av kommissionens generaldirektorat för konkurrens (GD Konkurrens). Ett korrekt undersökningsförfarande kräver att kontaktuppgifterna är riktiga. Upprepad förekomst av felaktiga kontaktuppgifter kan utgöra grund för att förklara en anmälan ofullständig.

Bifogade handlingar skall lämnas in på originalspråket. Om detta inte är ett av gemenskapens officiella språk skall de översättas till handläggningsspråket (artikel 3.4 i tillämpningsförordningen).

Bilagorna kan vara antingen original eller kopior. I det senare fallet skall den anmälande parten bestyrka att kopiorna överensstämmer med originalen och att de är fullständiga.

Ett original och 35 kopior av CO-formuläret och alla bilagor skall lämnas in till kommissionens generaldirektorat för konkurrens.

Anmälan skall lämnas till den adress som anges i artikel 23.1 i tillämpningsförordningen och i det format som kommissionen anger. Adressen till GD Konkurrens offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Anmälan skall lämnas till kommissionen under arbetsdagar såsom de definieras i artikel 24 i tillämpningsförordningen. För att anmälan skall kunna registreras samma dag måste den lämnas in före kl. 17.00 måndag-torsdag och före kl. 16.00 fredagar och arbetsdagar före allmänna helgdagar och andra lediga dagar som fastställs av kommissionen och offentliggörs i EUT. Säkerhetsinstruktionerna på GD Konkurrens webbsida måste följas.

1.5. Sekretess

Det följer av artikel 287 i fördraget och artikel 17.2 i koncentrationsförordningen samt av motsvarande bestämmelser i EES-avtalet(6) att kommissionen, medlemsstaterna och Eftas övervakningsmyndighet och Eftastaterna, samt deras tjänstemän och andra anställda inte får avslöja upplysningar som de har inhämtat med stöd av förordningen och som är av sådant slag att de omfattas av sekretess. Samma princip skall också gälla för att skydda konfidentiella uppgifter i förhållandet mellan de anmälande parterna.

Om ni anser att det skulle skada era intressen om några av de uppgifter som ni har uppmanats att lämna offentliggörs eller på annat sätt sprids till andra parter, lämna dessa uppgifter separat och märk varje sida klart och tydligt med "Affärshemligheter". Ange också skälen till att dessa uppgifter inte bör spridas eller offentliggöras.

När det gäller fusioner eller gemensamma förvärv eller i andra fall där anmälan ifylls av mer än en av parterna kan affärshemligheter översändas i separat kuvert och i anmälan kan hänvisas till som en bilaga. Alla sådana bilagor skall åtfölja anmälan för att den skall anses fullständig.

1.6. Definitioner och anvisningar för detta formulär

Anmälande part eller parter: I de fall när en anmälan lämnas in av endast ett av de företag som är part i en transaktion avses som "anmälande parter" endast det företag som faktiskt lämnar in anmälan.

Part(er) i en koncentration, eller parter: Dessa begrepp avser både den förvärvande och den förvärvade parten, eller fusionerande parter, inbegripet alla företag i vilket ett kontrollerande inflytande förvärvas eller som är föremål för ett offentligt bud.

Om inte annat anges omfattar begreppen anmälande part(er) och part(er) i koncentrationen alla företag som tillhör samma koncern som dessa parter.

Berörda marknader: Enligt avsnitt 6 i detta formulär skall de anmälande parterna definiera de relevanta produktmarknaderna, och dessutom ange vilka av dessa relevanta marknader som sannolikt berörs av den anmälda transaktionen. Denna definition av berörd marknad används som grund för information som skall ges i ett antal andra frågor i detta formulär. De definitioner som på det sättet lämnas av de anmälande parterna benämns i detta formulär berörda marknader. Detta begrepp kan avse en relevant marknad som utgörs antingen av produkter eller tjänster.

År: Alla hänvisningar till ordet år i detta formulär avser kalenderår om inte annat anges. Alla uppgifter som begärs i detta formulär skall, om inte annat anges, avse året före det år då anmälan görs.

De finansiella uppgifter som begärs i avsnitt 3.3 till 3.5 skall uttryckas i euro med de genomsnittliga växelkurserna för de år eller andra perioder det är fråga om.

Alla hänvisningar i detta formulär avser de relevanta artiklarna och punkterna i EG:s koncentrationsförordning om inte annat anges.

1.7. Information till anställda och deras ombud

Kommissionen vill fästa uppmärksamhet vid de skyldigheter som parterna i en koncentration kan ha gentemot anställda eller deras ombud enligt gemenskapsregler eller nationella regler om information och samråd avseende koncentrationer.

AVSNITT 1

Beskrivning av koncentrationen

1.1. Ge en kortfattad beskrivning av koncentrationen där ni anger parterna i koncentrationen, koncentrationens art (till exempel fusion, förvärv eller gemensamt företag), de anmälande parternas verksamhetsområden, de marknader koncentrationen kommer att påverka (även de viktigaste berörda marknaderna(7)) samt den strategiska och ekonomiska grunden för koncentrationen.

1.2. Sammanfatta (med högst 500 ord) den information som lämnats i avsnitt 1.1. Meningen är att sammanfattningen skall publiceras på kommissionens webbsida den dag anmälan görs. Sammanfattningen måste formuleras så att den inte innehåller konfidentiell information eller affärshemligheter.

AVSNITT 2

Uppgifter om parterna

2.1. Uppgifter om den anmälande parten (eller parterna)

Ange

2.1.1. företagets namn och adress,

2.1.2. arten av företagets verksamhet,

2.1.3. lämplig kontaktpersons namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress samt befattning, och

2.1.4. en delgivningsadress till den anmälande part (eller var och en av de anmälande parterna) som handlingar och, särskilt, kommissionens beslut kan sändas till. Namn, telefonnummer och e-postadress till en person på denna adress som har fullmakt att ta emot delgivning måste uppges.

2.2. Uppgifter om övriga parter(8) i koncentrationen

Ange för varje part i koncentrationen (förutom den eller de anmälande parterna)

2.2.1. företagets namn och adress,

2.2.2. arten av företagets verksamhet,

2.2.3. lämplig kontaktpersons namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress samt befattning, och

2.2.4. en delgivningsadress till den part (eller var och en av parterna) som handlingar och, särskilt, kommissionens beslut kan skickas till. Namn, e-postadress och telefonnummer till en person på denna adress som har fullmakt att ta emot delgivning måste uppges.

2.3. Utseende av ombud

Om anmälningar undertecknas av ombud, skall dessa ombud förete skriftlig fullmakt. Den skriftliga fullmakten måste innehålla namnen på de personer som beviljar en sådan fullmakt samt deras befattning.

Ange följande kontaktuppgifter för eventuella ombud som har fullmakt att företräda någon av parterna i koncentrationen och ange vem de företräder.

2.3.1. ombudets namn,

2.3.2. ombudets adress,

2.3.3. kontaktpersonens namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress, och

2.3.4. en adress (om möjligt i Bryssel) till ombudet till vilken korrespondens och handlingar kan sändas.

AVSNITT 3

Uppgifter om koncentrationen

3.1. Redogör kortfattat för den koncentration som är föremål för anmälan. Ange

a) om den planerade koncentrationen är en fullständig företagssammanslutning i rättslig mening, ett förvärv av ensam eller gemensam kontroll, ett självständigt fungerande gemensamt företag enligt artikel 3.4 i EG:s koncentrationsförordning eller ett avtal eller ett annat sätt att få till stånd direkt eller indirekt kontroll enligt artikel 3.2 i EG:s koncentrationsförordning,

b) om parterna helt eller endast delvis deltar i koncentrationen,

c) en kortfattad redogörelse för koncentrationens ekonomiska och finansiella struktur,

d) om en parts offentliga bud på en annan parts värdepapper stöds av den senare partens styrelse eller andra organ som rättsligt företräder denna,

e) den planerade eller väntade tidpunkten för viktiga händelser som är avsedda att leda till koncentrationens fullbordan,

f) den föreslagna ägande- och kontrollstrukturen efter det att koncentrationen har fullbordats,

g) ekonomiskt eller annat stöd som någon part har erhållit från något håll (inklusive från offentliga myndigheter), samt arten och storleken av detta stöd, och

h) de ekonomiska sektorer som berörs av koncentrationen.

3.2. Ange värdet på transaktionen (köpesumman eller värdet på samtliga berörda tillgångar).

3.3. För vart och ett av de företag som berörs av koncentrationen(9) skall följande uppgifter(10) lämnas för det senaste räkenskapsåret:

3.3.1. Omsättning i hela världen.

3.3.2. Omsättning inom Europeiska gemenskapen.

3.3.3. Omsättning i EFTA-staterna.

3.3.4. Omsättning i var och en medlemsstat.

3.3.5. Omsättning i var och en Eftastat.

3.3.6. Om mer än två tredjedelar av omsättningen inom gemenskapen hänför sig till en enda gemenskapsstat, ange vilken.

3.3.7. Om mer än två tredjedelar av omsättningen i Eftastaterna hänför sig till en enda Eftastat, ange vilken.

3.4. Med avseende på artikel 1.3 i EG:s koncentrationsförordning skall följande uppgifter för det senaste räkenskapsåret lämnas om transaktionen inte når upp till de tröskelvärden som anges artikel 1.2:

3.4.1. Eventuella medlemsstater i vilka den sammanlagda omsättningen för samtliga berörda företag överstiger 100 miljoner euro, och

3.4.2. Eventuella medlemsstater i vilka den sammanlagda omsättningen för minst två av de berörda företagen överstiger 25 miljoner euro.

3.5. För fastställande av om koncentrationen uppfyller villkoren för ett Efta-samarbetsärende(11), ange följande upplysningar för det senaste räkenskapsåret:

3.5.1. Uppgår de berörda företagens sammanlagda omsättning inom Eftastaternas territorium till 25 % eller mer av deras sammanlagda omsättning inom EES?

3.5.2. Överstiger omsättningen för vart och ett av minst två av de berörda företagen 250 miljoner euro inom Eftastaternas territorium?

3.6. Redogör för den ekonomiska grunden för koncentrationen.

AVSNITT 4

Ägande och kontroll(12)

4.1. Lämna för varje part i koncentrationen en förteckning över alla företag som tillhör samma koncern.

Förteckningen skall innehålla

4.1.1. alla företag eller personer som direkt eller indirekt kontrollerar dessa parter,

4.1.2. alla företag som är verksamma på en berörd marknad(13) och som direkt eller indirekt kontrolleras

a) av dessa parter,

b) av något annat företag som anges i punkt 4.1.1.

För varje person eller företag ovan skall anges i vilken form kontrollen utövas.

De uppgifter som skall lämnas i detta avsnitt kan illustreras med tabeller eller diagram om detta bidrar till förståelsen av företagens ägande- och kontrollstruktur.

4.2. Lämna följande uppgifter om parterna i koncentrationen och om varje företag eller person som angivits i svaret till avsnitt 4.1:

4.2.1. En förteckning över alla andra företag som är verksamma på berörda marknader (berörda marknader definieras i avsnitt 6) i vilka företagen eller personerna i koncernen individuellt eller kollektivt innehar 10 % eller mer av rösträttigheterna eller aktiekapitalet eller andra värdepapper.

Ange varje innehavare och den procentandel som innehas.

4.2.2. En förteckning över de medlemmar i varje företags direktion som också är medlemmar av direktionen eller styrelsen för ett annat företag som är verksamt på berörda marknader och lämna (i förekommande fall) en förteckning över de medlemmar i varje företags styrelse som också är medlemmar av direktionen för ett annat företag som är verksamt på berörda marknader

I varje sådant fall skall namnet på det andra företaget och den befattning som innehas anges.

4.2.3. Närmare uppgifter om förvärv som gjorts under de senaste tre åren av de koncerner, som anges ovan (avsnitt 4,1), av företag som är verksamma på berörda marknaderna enligt definitionen i avsnitt 6.

Den information som lämnas här kan illustreras med tabeller eller diagram för att göra den lättare att förstå.

AVSNITT 5

Bifogade handlingar

De anmälande parterna skall lämna in följande handlingar:

5.1. Kopior av de slutliga eller senaste versionerna av handlingarna som rör koncentrationen, oavsett om denna genomförs i form av ett avtal mellan parterna i koncentrationen, ett förvärv av ett kontrollerande inflytande eller ett offentligt bud.

5.2. När det gäller ett offentligt bud, en kopia av anbudshandlingen. Om denna handling saknas vid tidpunkten för anmälan, bör den lämnas in så snart som möjligt och senast när den skickas till aktieägarna.

5.3. Kopior av de senaste årsredovisningarna och boksluten för alla parterna i koncentrationen.

5.4. Kopior av alla analyser, rapporter, studier, undersökningar och jämförbara handlingar som utarbetats av eller för någon medlem av företagets direktion eller styrelse eller någon annan som utövar liknande funktioner (eller till vilka sådana funktioner har delegerats eller anförtrotts) eller bolagsstämma, i syfte att bedöma eller analysera koncentrationen med hänsyn till marknadsandelar, konkurrensförhållanden, konkurrenter (faktiska och potentiella), den logiska grunden för koncentrationen, potentialen för ökad försäljning eller utvidgning in på andra produktmarknader eller geografiska marknader och/eller allmänna marknadsförhållanden.(14)

Ange för var och en av dessa handlingar (om det inte ingår i själva handlingen) när den utarbetats, namnet på var och en som utarbetat handlingarna och deras befattningar.

AVSNITT 6

Marknadsdefinitioner

De relevanta produktmarknaderna och geografiska marknaderna avgör omfattningen av den marknad där marknadsstyrkan för den nya enheten uppstår till följd av koncentrationen skall bedömas.(15)

Den/de anmälande parten/parterna skall när de lämnar de begärda upplysningarna, beakta följande definitioner:

I. Relevanta produktmarknader:

En relevant produktmarknad omfattar alla de varor och/eller tjänster som av konsumenterna betraktas som likvärdiga eller utbytbara på grund av sina egenskaper, pris och tilltänkta användning. En relevant produktmarknad kan i vissa fall bestå av ett antal enskilda varor och/eller tjänster som har i stort sett identiska fysiska eller tekniska egenskaper och som är likvärdiga.

Faktorer som är relevanta för bedömningen av den relevanta produktmarknaden inkluderar en analys av varför varorna eller tjänsterna på dessa marknader inkluderas medan andra är uteslutna, genom tillämpning av definitionen ovan och med beaktande av till exempel utbytbarhet, konkurrensvillkor, priser, korspriselasticitet i efterfrågan eller andra faktorer som är relevanta för definitionen av produktmarknaderna (t.ex. utbytbarhet på utbudssidan i lämpliga fall).

II. Relevanta geografiska marknader:

Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller eller efterfrågar de relevanta varorna eller tjänsterna, inom vilken konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden framför allt på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren.

Faktorer som är av betydelse för en bedömning av den relevanta geografiska marknaden är bland annat ifrågavarande varors eller tjänsters beskaffenhet och egenskaper, förekomsten av hinder för marknadsinträde, konsumentpreferenser, väsentliga skillnader i företagens marknadsandelar mellan angränsande geografiska områden eller betydande prisskillnader.

III. Berörda marknader:

I detta formulär avses med berörda marknader de relevanta produktmarknaderna inom EES, inom gemenskapen, inom Eftastaternas territorium, i en medlemsstat eller i en Eftastat där:

a) Två eller flera av parterna i koncentrationen är verksamma inom samma produktmarknad och koncentrationen kommer att medföra att de tillsammans får en marknadsandel på 15 % eller mer. Det är här fråga om horisontella förhållanden.

b) En eller flera av parterna i koncentrationen bedriver verksamhet på en produktmarknad som utgör ett tidigare eller senare led i förhållande till en produktmarknad inom vilken en annan part i koncentrationen är verksam, och någon av parternas enskilda eller sammanlagda marknadsandelar i någotdera led är 25 % eller mer, oavsett om det föreligger ett leverantörs- eller kundförhållande mellan parterna i koncentrationen(16). Det är här fråga om vertikala förhållanden.

På grundval av definitionerna ovan och tröskelvärdena för marknadsandelar skall följande uppgifter lämnas:(17)

- Ange varje berörd marknad enligt avsnitt III

- inom EES, gemenskapen eller Efta,

- i enskilda medlemsstater eller enskilda Eftastater.

6.2. Ange och förklara dessutom parternas uppfattning om den relevanta geografiska marknadens omfattning i den mening som avses i avsnitt II i detta formulär för var och en av de berörda marknader som anges ovan.

IV. Andra marknader där den anmälda transaktionen kan ha en betydande inverkan

6.3. Beskriv på grundval av definitionerna ovan den produktmässiga och geografiska omfattningen av andra marknader än de berörda marknader som anges i avsnitt 6.1 där den anmälda transaktionen kan ha en betydande inverkan, t.ex. där:

a) Någon av parterna i koncentrationen har en marknadsandel på mer än 25 % och en annan part i koncentrationen är en potentiell konkurrent på den marknaden. En part kan i synnerhet betraktas som en potentiell konkurrent om den planerar att gå in på en marknad eller har utvecklat eller arbetat på sådana planer under de senaste två åren.

b) Någon av parterna i koncentrationen har en marknadsandel på mer än 25 % och någon annan part i koncentrationen innehar viktiga immateriella rättigheter för den marknaden.

c) Någon av parterna i koncentrationen är verksam på en produktmarknad som är en angränsande marknad som har nära anknytning till en produktmarknad där någon annan part i koncentrationen är verksam, och deras enskilda eller sammanlagda marknadsandelar på någon av dessa marknader är minst 25 %. Produktmarknader är angränsande marknader med nära anknytning till varandra om produkterna kompletterar varandra(18) eller om de hör till ett produktsortiment som i regel köps av samma kundgrupp för samma slutliga användningsändamål(19).

om sådana marknader omfattar hela eller en del av EES.

För att kommissionen redan från början skall kunna bedöma den planerade koncentrationens påverkan på konkurrensen på de marknader som anges i avsnitt 6.3, uppmanas de anmälande parterna att lämna in uppgifterna enligt avsnitt 7 och 8 i detta formulär med avseende på de marknaderna.

AVSNITT 7

Uppgifter om berörda marknader

För vart och ett av de senaste tre räkenskapsåren skall för varje berörd relevant produktmarknad(20)

a) för EES-området,

b) för gemenskapen som helhet,

c) för Eftaområdet som helhet,

d) individuellt för varje medlemsstat och Eftastat där parterna i koncentrationen är verksamma, och,

e) där den relevanta geografiska marknaden, enligt de anmälande parternas åsikt, är en annan,

följande uppgifter lämnas:

7.1. En beräkning av marknadens totala storlek mätt i försäljningsvärde (i euro) och volym (enheter)(21). Ange grunden och källorna för beräkningarna och lämna handlingar om de finns tillgängliga för att stödja dessa beräkningar.

7.2. Försäljningsvärdet och försäljningsvolymen samt en uppskattning av marknadsandelarna för varje part i koncentrationen.

7.3. En uppskattning av marknadsandelen i värde (och i förekommande fall volym) för alla konkurrenter (inbegripet importörer) som har minst 5 % av den berörda geografiska marknaden. Ge på grundval av detta en uppskattning av HHI-indexet(22) före och efter koncentrationen samt skillnaden mellan dessa (deltat)(23).Ange andelen marknadsandelar som används som grund för att beräkna HHI. Ange vilka källor som använts för att beräkna dessa marknadsandelar och lägg fram handlingar, om sådana finns tillgängliga, till stöd för dessa beräkningar.

7.4. Namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till chefen för juristavdelningen (eller till en annan person med motsvarande uppgifter, och om en sådan person inte finns, till verkställande direktören) för de konkurrenter som anges i 7.3.

7.5. En uppskattning av totalvärdet och totalvolymen och importkällor utanför EES-området och ange

a) den andel av sådan import som härrör från de koncerner som parterna i koncentrationen tillhör,

b) en uppskattning av i vilken omfattning denna import är föremål för kvoter eller tariffära eller icke-tariffära handelshinder, och

c) en uppskattning av i vilken omfattning transportkostnader och andra kostnader påverkar denna import;

7.6. I vilken omfattning handeln mellan staterna inom EES påverkas av

a) transportkostnader och andra kostnader, och

b) andra icke-tariffära handelshinder.

7.7. På vilket sätt parterna i koncentrationen producerar, prissätter och säljer varorna och/eller tjänsterna, till exempel om de tillverkar och prissätter lokalt, eller säljer via lokala distributionsnät.

7.8. En jämförelse mellan prisnivåerna i varje medlemsstat och Eftastat för varje part i koncentrationen och en liknande jämförelse mellan prisnivåerna i gemenskapen, Eftastaterna och andra områden där dessa produkter tillverkas (t. ex. Ryssland, Förenta staterna, Japan, Kina eller andra relevanta områden).

7.9. Arten och utsträckningen av den vertikala integreringen för varje part i koncentrationen jämfört med deras största konkurrenter.

AVSNITT 8

Allmänna förhållanden på de berörda marknaderna

8.1. Ange de fem största oberoende(24) leverantörerna till parterna i koncentrationen och deras individuella andelar av inköpen från var och en av dessa leverantörer (av råmaterial eller varor som används för att tillverka de relevanta produkterna). Lämna namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till chefen för juristavdelningen (eller till en annan person med motsvarande uppgifter, och om en sådan person inte finns, till verkställande direktören) för var och en av dessa leverantörer.

Leveransstruktur på de berörda marknaderna

8.2. Redogör för de distributionskanaler och servicenät som finns på de berörda marknaderna. Beakta vid behov följande:

a) De mest utbredda distributionssystemen på marknaden och deras betydelse. I vilken omfattning svarar tredje man eller företag tillhörande samma koncern som de parter som anges i avsnitt 4 för distributionen?

b) De mest utbredda servicenäten (till exempel underhåll och reparationer) och deras betydelse för dessa marknader. I vilken omfattning svarar tredje man och/eller företag tillhörande samma koncern som de parter som anges i avsnitt 4 för sådan service?

8.3. Ge en uppskattning av den totala kapaciteten för hela gemenskapen och hela Efta för de senaste tre åren. Vilken andel av denna kapacitet står var och en av parterna i koncentrationen för under denna period och hur högt har deras respektive kapacitetsutnyttjande varit i procent? Ange i tillämpliga fall på vilka orter var och en av parterna har tillverkningsanläggningar på berörda marknader och hur stor kapacitet dessa anläggningar har.

8.4. Specificera om någon av parterna i koncentrationen eller någon av konkurrenterna har planerade produkter, produkter som troligen släpps ut på marknaden inom kort eller planer på att utöka sin produktions- eller försäljningskapacitet eller anlita underleverantörer. Om ja, ge en uppskattning av den beräknade försäljningen och de beräknade marknadsandelar för parterna i koncentrationen under de kommande tre till fem åren.

8.5. Om ni anser att det finns andra relevanta överväganden vad gäller utbudssidan skall dessa anges.

Efterfrågestruktur på de berörda marknaderna

8.6. Ange parternas fem(25) största oberoende kunder på var och en av de berörda marknaderna och deras individuella andel av den totala försäljningen av sådana produkter som redovisas för var och en av dessa kunder. Lämna namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till chefen för juristavdelningen (eller till en annan person med motsvarande uppgifter, och om en sådan person inte finns, till verkställande direktören) för var och en av dessa kunder.

8.7. Redogör för efterfrågestrukturen enligt följande:

a) Marknadsfaserna till exempel i fråga om introduktion, tillväxt, mognad och tillbakagång samt en prognos över efterfrågetillväxten.

b) Kundpreferensernas betydelse, till exempel i fråga om varumärkeslojalitet, tillhandahållande av service före och efter försäljningen, tillhandahållande av ett fullständigt sortiment av produkter, eller näteffekter.

c) Betydelsen av produktdifferentiering i fråga om attribut eller kvalitet, och i vilken utsträckning koncentrationsparternas produkter är närliggande substitut.

d) Betydelsen av kostnaderna (i tid och pengar) för kunder för att byta från en leverantör till en annan.

e) Graden av koncentration eller spridning av kunderna.

f) Indelning av kunderna i olika grupper med en beskrivning av den "typiske kunden" i varje grupp.

g) Betydelsen av exklusiva distributionsavtal och andra typer av långfristiga avtal.

h) I vilken omfattning myndigheter, regeringsorgan, statliga företag eller liknande organ är betydelsefulla efterfrågekällor.

Marknadsinträde

8.8. Har det skett något betydande inträde på någon av de berörda marknaderna under de senaste fem åren? Om ja, identifiera dessa nya aktörer och ge namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till chefen för juristavdelningen (eller till en annan person med motsvarande uppgifter, och om det inte finns en sådan person, till verkställande direktören) och ge en uppskattning av de nuvarande marknadsandelarna för varje sådan ny aktör. Om någon av parterna i koncentrationen har gått in på en berörd marknad under de senaste fem åren, analysera de inträdeshinder som uppkom.

8.9. Finns det enligt de anmälande parternas uppfattning företag (även sådana som för närvarande endast är verksamma utanför gemenskapen eller EES) som sannolikt kommer att gå in på marknaden? Om ja, identifiera dessa nya aktörer och ge namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till chefen för juristavdelningen (eller till en annan person med motsvarande uppgifter, och om en sådan person inte finns, till verkställande direktören). Förklara varför ett sådant inträde är sannolikt och ge en uppskattning av inom vilken tid ett sådant inträde troligen kommer att ske.

8.10. Beskriv de olika faktorer som påverkar ett inträde på berörda marknader, både ur geografisk och produktmässig synpunkt. Beakta vid behov följande:

a) De totala kostnaderna för marknadsinträde (FoU, produktion, upprättande av distributionssystem, säljfrämjande åtgärder, reklam, service osv.) i en omfattning motsvarande en betydande konkurrenskraftig konkurrent och ange en sådan konkurrents marknadsandel.

b) Eventuella rättsliga eller regleringsmässiga hinder för inträde, t.ex. krav på myndighetstillstånd eller standarder i någon form, samt hinder till följd av produktcertifieringsförfaranden eller behovet av att ha dokumenterad erfarenhet.

c) Eventuella begränsningar genom förekomsten av patenträttigheter, know-how-licenser och andra immateriella rättigheter på dessa marknader och några begränsningar genom skydd av sådana rättigheter.

d) Den utsträckning i vilken var och en av parterna i koncentrationen är licenstagare eller licensgivare av patent, know-how och av andra rättigheter på de berörda marknaderna.

e) Betydelsen av stordriftsfördelar för tillverkningen eller distributionen av produkter på de berörda marknaderna.

f) Tillgången till leveranser, bl. a. tillgången till råmaterial och nödvändig infrastruktur.

Forskning och utveckling

8.11. Redogör för betydelsen av forskning och utveckling för ett företags förmåga att på lång sikt konkurrera på de relevanta marknaderna. Beskriv arten av den forskning och utveckling som parterna i koncentrationen bedriver på berörda marknader.

Beakta vid behov följande:

a) FoU-verksamhetens trender och intensitet(26) på dessa marknader samt för parterna i koncentrationen.

b) Den tekniska utvecklingen på dessa marknader under en lämplig tidsperiod (inklusive utveckling av produkter och/eller tjänster, produktionsmetoder, distributionssystem osv.).

c) Viktiga innovationer som har gjorts på dessa marknader och de företag som har svarat för dessa innovationer.

d) Innovationscykeln på dessa marknader och var parterna befinner sig i denna innovationscykel.

Samarbetsavtal

8.12. I vilken omfattning finns det samarbetsavtal (horisontella eller vertikala) på de berörda marknaderna?

8.13. Redogör för de viktigaste samarbetsavtalen som parterna i koncentrationen har ingått på de berörda marknaderna, t. ex. avtal om forskning och utveckling, licenser, gemensam produktion, specialisering, distribution, långtidsleveranser och informationsutbyte, och lämna kopior på dessa avtal om ni anser det vara till nytta.

Branschorganisationer

8.14. I fråga om branschorganisationer på de berörda marknaderna,

a) ange i vilka branschorganisationer parterna i koncentrationen är medlemmar, och

b) ange de viktigaste branschorganisationerna som kunder och leverantörer till parterna i koncentrationen är medlemmar i.

Ange kontaktpersonens namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress för alla branschorganisationer som anges ovan.

AVSNITT 9

Övergripande marknadssituation och effektivitetsvinster

9.1. Beskriv det globala sammanhanget för den planerade koncentrationen och ange parternas ställning utanför EES-området i fråga om storlek och konkurrenskraft.

9.2. Beskriv hur den planerade koncentrationen väntas påverka konsumentintressena i mellanliggande och slutliga distributionsled samt tekniskt och ekonomiskt framåtskridande.

9.3. Om ni vill att kommissionen från början(27) särskilt skall ta hänsyn till om de effektivitetsvinster koncentrationen ger upphov till sannolikt främjar den nya enhetens möjligheter och incitament att agera på ett konkurrensfrämjande sätt till nytta för konsumenterna, ge i så fall en beskrivning jämte bestyrkande handlingar av varje effektivitetsvinst (inklusive kostnadsbesparingar, lansering av nya produkter samt förbättringar av tjänster eller produkter) som parterna väntar sig att den planerade koncentrationen skall leda till avseende någon relevant produkt(28).

Ge följande upplysningar om varje effektivitetsvinst som påstås föreligga:

i) En detaljerad beskrivning av hur den planerade koncentrationen skulle göra det möjligt för den nya enheten att uppnå effektivitetsvinsten. Ange vilka steg parterna räknar med att ta för att uppnå effektivitetsvinsten, vilka risker det är förknippat med att uppnå effektivitetsvinsten och hur mycket tid och kostnader som krävs för att uppnå den.

ii) Om möjligt, kvantifiera effektivitetsvinsten och förklara i detalj hur kvantifieringen beräknades. Om det är relevant, ge en uppskattning av betydelsen av effektivitetsvinster som gäller lansering av nya produkter eller kvalitetsförbättringar. För effektivitetsvinster som omfattar kostnadsbesparingar, ange separat fasta kostnadsbesparingar av engångskaraktär, återkommande fasta kostnadsbesparingar och rörliga kostnadsbesparingar (i euro per enhet och euro per år).

iii) Ange i vilken utsträckning det är troligt att konsumenterna kommer att gynnas av effektivitetsvinsten och förklara hur denna slutsats har nåtts.

iv) Ange varför parten eller parterna inte skulle kunna uppnå effektivitetsvinsten i motsvarande omfattning på något annat sätt än genom den planerade koncentrationen, och på ett sätt som inte är trolig att orsaka konkurrensproblem.

AVSNITT 10

Samarbetseffekter av gemensamma företag

10. För tillämpningen av artikel 2.4 i EG:s koncentrationsförordning skall följande frågor besvaras:

a) Behåller två eller flera moderföretag en betydande verksamhet på samma marknad som det gemensamma företaget eller på en marknad i ett tidigare eller senare led i förhållande till det gemensamma företagets marknader eller på en angränsande marknad som har nära anknytning till denna marknad?(29)

Om svaret är ja, ange för varje marknad som avses här

- varje moderbolags omsättning under föregående räkenskapsår,

- den ekonomiska betydelsen av det gemensamma företagets verksamhet i förhållande till denna omsättning,

- varje moderbolags marknadsandel.

Om svaret är nej, motivera varför.

b) Om svaret på frågan i punkt a är ja och ni anser att bildandet av det gemensamma företaget inte leder till en sådan samordning mellan oberoende företag som begränsar konkurrensen enligt artikel 81.1 i EG-fördraget, uppge era skäl till detta.

c) Utan att det påverkar svaren på a) och b), och för att säkerställa att kommissionen kan göra en fullständig bedömning av ärendet, förklara varför ni anser att kriterierna i artikel 81.3 är tillämpliga. Enligt artikel 81.3 får bestämmelserna i artikel 81.1 förklaras icke tillämpliga på transaktioner

i) som bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande,

ii) samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås, och

iii) som inte ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå dessa mål, och

iv) som inte ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna i fråga.

AVSNITT 11

Försäkran

I artikel 2.2 i tillämpningsförordningen anges att om anmälningar undertecknas av företrädare för företagen skall sådana företrädare visa skriftlig fullmakt att företräda dem. En sådan skriftlig fullmakt skall åtfölja anmälan.

Anmälan skall avslutas med följande försäkran som skall undertecknas av de anmälande parterna eller på deras vägnar.

Den anmälande parten eller de anmälande parterna försäkrar på heder och samvete att de uppgifter som har lämnats i denna anmälan är sanna, korrekta och fullständiga, att kopiorna av handlingar som krävs i CO-formuläret överensstämmer med originalet och är fullständiga, att alla uppskattningar angivits som sådana och gjorts på grundval av faktaunderlaget samt att alla omdömen har lämnats i god tro.

De har tagit del av bestämmelserna i artikel 14.1 a i EG:s koncentrationsförordning.

>PIC FILE= "L_2004133SV.002101.TIF">

(1) Rådets förordning (EEG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004, EUT L 24, 29.1.2004, s. 1. Det är skäl att notera motsvarande bestämmelser i avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet). Se särskilt artikel 57 i EES-avtalet, punkt 1 i bilaga XIV till EES-avtalet och protokoll 4 till avtalet mellan EFTA-staterna om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol, samt protokollen 21 och 24 till EES-avtalet och artikel 1 och de godkända protokollen om anpassning av EES-avtalet. Med alla hänvisningar till EFTA-staterna avses de EFTA-stater som är avtalsslutande parter i EES-avtalet. Från och med den 1 maj 2004 är dessa stater Island, Liechtenstein och Norge.

(2) Begreppet "koncentration" definieras i artikel 3 och begreppet "gemenskapsdimension" i artikel 1 i EG:s koncentrationsförordning. Dessutom föreskrivs det i artikel 4.5 att de anmälande parterna under vissa omständigheter, om gemenskapens tröskelvärden för omsättning inte uppfylls, kan begära att kommissionen behandlar deras planerade koncentration som en koncentration som har en gemenskapsdimension.

(3) Se artikel 10.1 i EG:s koncentrationsförordning.

(4) Se artikel 10.3 i EG:s koncentrationsförordning.

(5) Se artikel 4.2 i EG:s koncentrationsförordning.

(6) Se särskilt artikel 122 i EES-avtalet, artikel 9 i protokoll 24 i EES-avtalet och artikel 17.2 i kapitel XIII i protokoll 4 till avtalet mellan Eftastaterna om inrättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (ESA-avtalet).

(7) Se avsnitt 6.III för definition av berörda marknader.

(8) Det inkluderar det företag som är föremål för ett uppköpserbjudande, men som motsätter sig detta, varvid uppgifterna skall vara så fullständiga som möjligt.

(9) Se kommissionens tillkännagivande om begreppet berörda företag.

(10) Se allmänt kommissionens tillkännagivande om beräkning av omsättning. Omsättningen för den förvärvande parten eller parterna i koncentrationen skall innefatta den sammanlagda omsättningen för alla företag enligt definitionen i artikel 5.4 i EG:s koncentrationsförordning. Den förvärvade partens eller parternas omsättning skall innefatta omsättning avseende de enheter som är föremål för transaktionen enligt artikel 5.2 i EG:s koncentrationsförordning. Särskilda bestämmelser finns i artiklarna 5.3, 5.4 och 5.5 i EG:s koncentrationsförordning för kredit-, försäkrings- och andra finansinstitut och gemensamma företag.

(11) Se artikel 57 i EES-avtalet och särskilt artikel 2.1 i protokoll 24 till EES-avtalet. Ett ärende uppfyller villkoren för ett samarbetsärende om den sammanlagda omsättningen för de berörda företagen inom Eftastaternas territorium utgör 25 % av deras sammanlagda omsättning inom det territorium som omfattas av EES-avtalet, om omsättningen för vart och ett av minst två av de berörda företagen överstiger 250 miljoner euro inom Eftastaternas territorium, eller om koncentrationen kan skapa eller förstärka en dominerande ställning som avsevärt skulle hämma den effektiva konkurrensen inom Eftastaternas territorier eller inom en väsentlig del av dessa.

(12) Se artikel 3.3, 3.4 och 3.5 samt artikel 5.4 i EG:s koncentrationsförordning.

(13) Se avsnitt 6 för definition av berörda marknader.

(14) Såsom anges i de inledande avsnitten 1.1 och 1.3 g kan det hända att ni före anmälan vill diskutera med kommissionen i vilken utsträckning dispens från skyldigheten att lämna in de handlingar som krävs vore lämplig. Vid ansökan om dispens kan kommissionen specificera vilka handlingar som skall lämnas in i ett visst ärende i samband med en begäran om upplysningar enligt artikel 11 i EG:s koncentrationsförordning.

(15) Se kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning.

(16) Till exempel om en part i koncentrationen har en marknadsandel på mer än 25 % på en marknad i ett tidigare marknadsled än det där den andra parten är verksam är både de tidigare och de senare marknadsleden berörda marknader. På motsvarande sätt gäller att om ett vertikalt integrerat företag går samman med en annan part som är verksam i ett senare marknadsled, och fusionen leder till en sammanlagd marknadsled på 25 % eller mer i ett senare marknadsled, är både de tidigare och de senare marknadsleden berörda marknader.

(17) Såsom anges i de inledande avsnitten 1.1 och 1.3 g i samband med förhandsanmälan vill ni kanske diskutera med kommissionen i vilken utsträckning dispens från att lämna de upplysningar som begärts vore lämpligt för vissa berörda marknader, eller för vissa andra marknader (såsom beskrivs i avsnitt IV).

(18) Produkter (eller tjänster) anses komplettera varandra t.ex. om användningen (eller konsumtionen) av en produkt väsentligen innebär användning (eller konsumtion) av den andra produkten, såsom märlmaskiner och märlor eller printrar och tonerkassetter.

(19) Exempel på produkter som hör till ett sådant sortiment är whisky och gin som säljs till barer och restauranger samt olika material för förpackning av en viss kategori av varor som säljs till tillverkare av sådana varor.

(20) Utan att det påverkar artikel 4.2 i tillämpningsförordningen.

(21) Marknadsvärdet och marknadsvolymen bör återspeglas i produktionen minus export plus import för de berörda geografiska områdena. Lämna information om import respektive export per ursprungsland och mottagarland, om sådan finns till hands.

(22) HHI är en förkortning för Herfindahl-Hirschmans index, som är ett mått på marknadskoncentration. HHI beräknas genom att man adderar kvadraterna av de enskilda marknadsandelarna för samtliga företag på marknaden. T.ex. en marknad som omfattar fem företag med marknadsandelar på 40 %, 20 %, 15 %, 15 % respektive 10 % har ett HHI på 2550 (402 + 202 + 152 + 152 + 102 = 2550). HHI varierar från nära noll (på en atomistisk marknad) till 10000 (vid rena monopol). HHI efter fusionen beräknas utifrån arbetshypotesen att företagens individuella marknadsandelar inte ändras. Även om det är bäst att ta med alla företag i beräkningen, kan det hända att information om mycket små företag inte är viktig eftersom sådana företag inte märkbart påverkar HHI.

(23) Ökningen av koncentrationsgraden mätt i HHI kan beräknas oberoende av den totala marknadskoncentrationen genom att de samgående företagens marknadsandelar multipliceras med två. T.ex. en fusion mellan två företag med en marknadsandel på 30 % respektive 15 % skulle höja HHI med 900 (30 × 15 × 2 = 900). Förklaringen till denna teknik är följande: före fusionen bidrar de samgående företagens marknadsandelar till HHI med sina enskilda kvadrater: (a)2 + (b)2. Efter fusionen är bidraget kvadraten av summan av dessa: (a + b) 2, vilket motsvarar (a) 2 + (b)2 + 2ab. Ökningen av HHI uttrycks därför av 2ab.

(24) Inte dotterbolag, agenter eller företag som utgör del av den koncern i vilken parten i fråga ingår. Utöver dessa fem självständiga leverantörer kan de anmälande parterna, om de anser det vara nödvändigt för en riktig bedömning av ärendet, ange leverantörerna inom koncernen. Det samma gäller avseende den efterfrågade informationen i avsnitt 8.6 (kunder).

(25) Erfarenheten har visat att undersökningen av komplicerade ärenden ofta kräver närmare upplysningar om kundkontakter. I samband med kontakterna före anmälan kan kommissionen begära närmare upplysningar om kundkontakter för vissa berörda marknader.

(26) Forsknings- och utvecklingsintensitet definieras som utgifter för forskning och utveckling som andel av omsättningen.

(27) Det bör noteras att det är frivilligt att lämna in uppgifter som svar på avsnitt 9.3. Parterna behöver inte motivera varför de inte fyller i detta avsnitt. Om inga uppgifter lämnas om effektivitetsvinster kommer det inte att anses betyda att den planerade koncentrationen inte skapar effektivitetsvinster eller att den logiska grunden för koncentrationen är att öka marknadsstyrkan. Att den information som begärs inte läggs fram på anmälningsstadiet utesluter inte att informationen lämnas senare. Ju tidigare informationen läggs fram desto bättre kan kommissionen emellertid kontrollera om de påstådda effektivitetsvinsterna verkligen föreligger.

(28) Se kommissionens tillkännagivande om bedömningen av horisontella koncentrationer för vidare vägledning.

(29) För marknadsdefinitioner se avsnitt 6 ovan.

BILAGA II:

FÖRENKLAT FORMULÄR FÖR ANMÄLAN AV EN KONCENTRATION ENLIGT FÖRORDNING (EG) NR 139/2004

1. INLEDNING

1.1. Syftet med det förenklade formuläret

I det förenklade formuläret anges vilka uppgifter de anmälande parterna måste lämna när de lämnar in en anmälan till Europeiska kommissionen om vissa planerade fusioner, förvärv eller andra koncentrationer som troligen inte orsakar några konkurrensproblem.

Vid ifyllande av detta formulär är det skäl att beakta rådets förordning (EG) nr 139/2004 (nedan kallad EG:s koncentrationsförordning) och kommissionens förordning (EG) nr xx/2004 (nedan kallad tillämpningsförordningen), som detta formulär bifogas(1). Texten till dessa förordningar samt till andra relevanta handlingar hittar man på konkurrenssidan på kommissionens webbplats Europa.

I allmänhet kan det förenklade formuläret användas vid anmälan av koncentrationer som uppfyller ett av följande villkor:

1. I fråga om gemensamma företag, att det gemensamma företaget inte bedriver eller planerar att bedriva verksamhet inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) territorium eller att den verksamhet det bedriver eller planerar att bedriva är försumbar. Det är fråga om sådana fall när:

a) det gemensamma företagets omsättning och/eller den överförda verksamhetens omsättning är mindre än 100 miljoner euro inom EES-området, och

b) det sammanlagda värdet på de tillgångar som överförts till det gemensamma företaget är mindre än 100 miljoner euro inom EES-området.

2. Ingen av parterna i koncentrationen bedriver verksamhet på samma relevanta produktmarknad eller geografiska marknad (ingen horisontell överlappning) eller i ett tidigare eller senare led på en marknad där en annan part i koncentrationen är verksam (ingen vertikal förbindelse).

3. Två eller flera av parterna i koncentrationen är verksamma på samma produktmarknad och geografiska marknad (horisontella förhållanden), förutsatt att deras sammanlagda marknadsandel är mindre än 15 %, och/eller en eller flera av parterna i koncentrationen är verksamma på en produktmarknad som utgör ett tidigare eller senare marknadsled i förhållande till en produktmarknad där någon annan part i koncentrationen är verksam (vertikala förhållanden) och om parternas enskilda eller sammanlagda marknadsandel i någondera led är mindre än 25 %.

4. En part förvärvar ensam kontroll över ett företag som den redan kontrollerar gemensamt.

Kommissionen kan kräva anmälan med ett fullständigt formulär om det verkar som om villkoren för att använda det förenklade formuläret inte uppfylls, eller i undantagsfall, om kommissionen i det fallet att de uppfylls ändå anser att en anmälan med CO-formuläret krävs för att eventuella konkurrensproblem skall kunna undersökas på vederbörligt sätt.

Exempel på fall där en anmälan enligt CO-formuläret kan vara nödvändig är koncentrationer där det är svårt att definiera de relevanta marknaderna (till exempel på tillväxtmarknader eller om det inte finns några prejudikat); om en part är en ny eller potentiell aktör eller innehar ett viktigt patent, om det inte är möjligt att med säkerhet fastställa parternas marknadsandelar; som genomförs på marknader med höga inträdeshinder, med en hög koncentrationsgrad eller med kända konkurrensproblem, om minst två parter i koncentrationen är verksamma på angränsande marknader med nära anknytning till varandra(2) samt koncentrationer där det är fråga om samordning enligt artikel 2.4 i EG:s koncentrationsförordning. Anmälan med CO-formuläret kan krävas också om en part som förvärvar ensam kontroll över ett gemensamt företag som det för närvarande kontrollerar gemensamt, om den förvärvande parten och det gemensamma företaget tillsammans har en stark marknadsställning eller om det gemensamma företaget eller den förvärvande parten har en stark ställning på vertikalt integrerade marknader.

1.2. Återgång till anmälan med fullständigt CO-formulär

När kommissionen bedömer om en koncentration kan anmälas med det förenklade formuläret kommer den att se till att alla relevanta omständigheter fastställs tillräckligt tydligt. I detta avseende har de anmälande parterna ansvaret för att lämna korrekta och fullständiga uppgifter.

Om kommissionen efter det att koncentrationen anmälts anser att ärendet inte lämpar sig för anmälan med det förenklade formuläret, kan den kräva en fullständig, eller eventuellt en partiell, anmälan med CO-formuläret. Detta kan ske om

- det verkar som om villkoren för att använda det förenklade formuläret inte uppfylls,

- även om villkoren för att använda det förenklade formuläret uppfylls, en fullständig eller partiell anmälan med CO-formuläret verkar krävas för att eventuella konkurrensproblem skall kunna undersökas på vederbörligt sätt eller för att fastställa att transaktionen är en koncentration i den mening som avses i artikel 3 i EG:s koncentrationsförordning.

- det förenklade formuläret innehåller oriktiga eller vilseledande uppgifter,

- en medlemsstat kommer med underbyggda konkurrensproblem gällande den anmälda koncentrationen inom 15 arbetsdagar efter att ha tagit emot en kopia av anmälan, eller

- en tredje part kommer med underbyggda konkurrensproblem inom den tidsfrist som kommissionen fastställt för att framföra sådana synpunkter.

I sådana fall kan anmälan anses ofullständig i ett väsentligt avseende enligt artikel 5.2 i tillämpningsförordningen. Kommissionen kommer att underrätta de anmälande parterna eller deras ombud om detta skriftligen och utan dröjsmål. Anmälan blir gällande först den dag då alla uppgifter som krävs har tagits emot.

1.3. Betydelsen av kontakter före anmälan

Erfarenheterna har visat att kontakter före anmälan är ytterst värdefulla både för de anmälande parterna och kommissionen för att exakt avgöra vilken mängd information som krävs i en anmälan. Också i fall där parterna vill göra en anmälan med ett förenklat formulär uppmanas de kontakta kommissionen före anmälan för att diskutera om ärendet lämpar sig för anmälan med ett förenklat formulär. Anmälande parter kan rådfråga "DG Competition's Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings", som ger vägledning om kontakter före anmälan och om utarbetande av anmälningar.

1.4. Vem är anmälningsskyldig

Vid en fusion enligt artikel 3.1 a i EG:s koncentrationsförordning eller förvärv av gemensam kontroll över ett företag enligt artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning skall anmälan göras gemensamt av parterna i fusionen eller av dem som förvärvar gemensam kontroll(3).

När ett företag förvärvar en kontrollerande andel i ett annat företag skall anmälan göras av förvärvaren.

Vid ett offentligt bud skall anmälan göras av den som lämnar budet.

Varje part som fyller i anmälan ansvarar för att upplysningarna är riktiga.

1.5. Kravet på en korrekt och fullständig anmälan

Alla de uppgifter som krävs i detta formulär skall vara korrekta och fullständiga. Uppgifterna skall lämnas i det relevanta avsnittet i detta formulär.

Ni bör särskilt notera följande:

a) Enligt artikel 10.1 i EG:s koncentrationsförordning och artikel 5.2 och 5.4 i tillämpningsförordningen kommer EG:s koncentrationsförordnings tidsfrister för anmälan inte att börja löpa förrän kommissionen har fått alla de upplysningar som måste lämnas med anmälan. Detta krav skall säkerställa att kommissionen kan bedöma den anmälda koncentrationen inom de stränga tidsfrister som föreskrivs i EG:s koncentrationsförordning.

b) De anmälande parterna skall när de utarbetar anmälan kontrollera att alla kontaktpersoner och nummer, i synnerhet faxnummer och e-postadresser, som lämnas till kommissionen är riktiga, relevanta och aktuella.

c) Oriktiga eller vilseledande uppgifter i anmälan kommer att betraktas som ofullständiga uppgifter (artikel 5.4 i tillämpningsförordningen).

d) Om en ansökan är ofullständig kommer kommissionen skriftligen och utan dröjsmål att underrätta de anmälande parterna eller deras ombud om detta. Anmälan börjar gälla först den dagen då kommissionen får de fullständiga och riktiga upplysningarna (artikel 10.1 i EG:s koncentrationsförordning och artikel 5.2 och 5.4 i tillämpningsförordningen).

e) Enligt artikel 14.1 a i EG:s koncentrationsförordning kan anmälande parter som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter åläggas böter om högst 1 % av det berörda företagets sammanlagda omsättning. Dessutom kan kommissionen enligt artikel 6.3 a och artikel 8.6 a i EG:s koncentrationsförordning återkalla sitt beslut, om den anmälda koncentrationens förenlighet med den gemensamma marknaden är grundad på oriktiga uppgifter för vilka ett av företagen är ansvarigt.

f) Ni kan skriftligen begära att kommissionen godtar att anmälan är fullständig trots att de uppgifter som krävs i detta formulär inte har lämnats in, om ni inte har rimliga möjligheter att helt eller delvis få tillgång till dessa uppgifter (till exempel på grund av bristande information om ett företag som motsätter sig ett uppköpserbjudande).

Kommissionen kommer att ta upp en sådan begäran till bedömning, förutsatt att ni anger skälen till att informationen inte är tillgänglig, och ger era bästa möjliga uppskattningar av uppgifter som saknas tillsammans med de källor som används vid uppskattningarna. Ange om möjligt var kommissionen kan få den begärda information som ni inte kunnat få tillgång till.

g) Ni kan skriftligen begära att kommissionen godtar att anmälan är fullständig trots att de uppgifter som krävs i detta formulär inte har lämnats in, om ni anser att någon särskild information som krävs i detta formulär kanske inte är nödvändig för kommissionens undersökning av ärendet.

Kommissionen kommer att ta upp en sådan begäran till prövning, förutsatt att ni anger fullgoda skäl till varför den nämnda informationen inte är relevant och nödvändig för dess undersökning av den anmälda transaktionen. Ni bör förklara detta vid era kontakter med kommissionen före anmälan och lämna in en skriftlig begäran om dispens, där ni begär att kommissionen befriar er från skyldigheten att tillhandahålla den informationen, enligt artikel 4.2 i tillämpningsförordningen.

1.6. Anmälningsförfarande

Anmälan skall göras på ett av Europeiska gemenskapernas officiella språk. Detta språk kommer i fortsättningen att vara handläggningsspråket för alla de anmälande parterna. När anmälningar görs enligt artikel 12 i protokoll 24 till EES-avtalet på ett av Eftastaternas officiella språk som inte är ett av gemenskapens officiella språk, skall en översättning till ett av gemenskapens officiella språk bifogas anmälan.

De uppgifter som begärs i detta formulär skall lämnas enligt formulärets indelning i avsnitt och punkter, en förklaring enligt avsnitt 9 skall undertecknas och handlingar bifogas. När de anmälande parterna fyller i avsnitt 7 i detta formulär uppmanas de överväga om det av tydlighetsskäl är bäst att presentera det i nummerordning eller om uppgifterna kan grupperas tillsammans för varje enskild marknad (eller grupp av marknader) som omfattas av anmälningsskyldigheten.

Av tydlighetsskäl kan vissa upplysningar ges i bilagor. Det krävs dock att all väsentlig information, särskilt information om parternas marknadsandelar och deras största konkurrenter, läggs fram i själva formuläret. Bilagor till detta formulär skall användas endast för att komplettera de uppgifter som lämnas i själva formuläret.

Kontaktuppgifter måste lämnas i ett format som tillhandahålls av kommissionens generaldirektorat för konkurrens (GD Konkurrens). Ett korrekt undersökningsförfarande kräver att kontaktuppgifterna är korrekta. Om oriktiga kontaktuppgifter lämnas flera gånger, kan detta utgöra en grund för att förklara en anmälan ofullständig.

Bifogade handlingar skall lämnas in på originalspråket. Om originalspråket inte är ett av gemenskapens officiella språk skall en översättning till handläggningsspråket bifogas (artikel 3.4 i tillämpningsförordningen).

Bifogade handlingar kan vara antingen original eller kopior. I det senare fallet skall den anmälande parten bestyrka att kopiorna överensstämmer med originalen och att de är fullständiga.

Ett original och 35 kopior av det förenklade formuläret och de bifogade handlingarna skall lämnas in till kommissionens generaldirektorat för konkurrens.

Anmälan skall skickas till den adress som anges i artikel 23 i tillämpningsförordningen och i det format som kommissionen anger. Adressen till GD Konkurrens offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Anmälan skall lämnas till kommissionen under arbetsdagar såsom de definieras i artikel 24 i tillämpningsförordningen. För att anmälan skall kunna registreras samma dag måste den lämnas in före kl. 17.00 måndag-torsdag och före kl. 16.00 fredagar och arbetsdagar före allmänna helgdagar och andra lediga dagar som fastställs av kommissionen och offentliggörs i EUT. Säkerhetsinstruktionerna på GD Konkurrens webbsida måste följas.

1.7. Sekretess

Det följer av artikel 287 i fördraget och artikel 17.2 i EG:s koncentrationsförordning samt av motsvarande bestämmelser i EES-avtalet(4) att kommissionen, medlemsstaterna och Eftas övervakningsmyndighet och Eftastaterna, samt deras tjänstemän och andra anställda inte får avslöja upplysningar som de har inhämtat med stöd av förordningen och som är av sådant slag att de omfattas av sekretess. Samma princip skall också gälla för att skydda konfidentiella uppgifter mellan de anmälande parterna.

Om ni anser att det skulle skada era intressen om några av de uppgifter som ni har uppmanats att lämna offentliggörs eller på annat sätt sprids till andra parter, lämna dessa uppgifter separat och märk varje sida klart och tydligt med "Affärshemligheter". Ange också skälen till att dessa uppgifter inte bör spridas eller offentliggöras.

När det gäller fusioner eller gemensamma förvärv eller andra fall där anmälan fylls i av mer än en av parterna, kan affärshemligheter översändas i ett separat kuvert och i anmälan hänvisas till som en bilaga. Alla sådana bilagor skall åtfölja anmälan för att den skall anses fullständig.

1.8. Definitioner och anvisningar för detta formulär

Anmälande part eller parter: Om endast ett av de företag som är part i en transaktion lämnar in en anmälan avser begreppet anmälande parter endast det företag som faktiskt lämnar in anmälan.

Parter i en koncentration, eller parter: Dessa begrepp avser både den förvärvande och den förvärvade parten, eller fusionerande parter, inbegripet alla företag i vilka en kontrollerande andel förvärvas eller som är föremål för ett offentligt bud.

Om inte annat anges omfattar begreppen anmälande part(er) och part(er) i koncentrationen alla företag som tillhör samma koncern som dessa parter.

År: Alla hänvisningar till ordet år i detta formulär avser kalenderår om inte annat anges. Alla uppgifter som begärs i detta formulär skall, om inte annat anges, avse året före det år då anmälan görs.

De finansiella uppgifter som begärs i avsnitt 3.3-3.5 skall uttryckas i euro med de genomsnittliga växelkurserna för de år eller andra perioder det är fråga om.

Alla hänvisningar i detta formulär avser de relevanta artiklarna och punkterna i koncentrationsförordningen om inte annat anges.

1.9. Information till anställda och deras företrädare

Kommissionen vill fästa uppmärksamhet vid de skyldigheter som parterna i en koncentration kan ha gentemot anställda eller deras företrädare enligt gemenskapsregler eller nationella regler om information och samråd avseende transaktioner i form av koncentrationer.

AVSNITT 1 Beskrivning av koncentrationen

1.1. Ge en kortfattad beskrivning av koncentrationen där ni anger parterna i koncentrationen, koncentrationens art (t.ex. fusion, förvärv, gemensamt företag), de anmälande parternas verksamhetsområden, de marknader koncentrationen kommer att påverka (inklusive de viktigaste marknaderna som omfattas av anmälningsskyldigheten(5)) samt den strategiska och ekonomiska grunden för koncentrationen.

1.2. Sammanfatta (med högst 500 ord) den information som lämnats i avsnitt 1.1. Meningen är att sammanfattningen skall publiceras på kommissionens webbsida den dag anmälan görs. Sammanfattningen måste formuleras så att den inte innehåller konfidentiell information eller affärshemligheter.

AVSNITT 2 Uppgifter om parterna

2.1. Uppgifter om den anmälande parten (eller parterna)

Ange:

2.1.1. Företagets namn och adress.

2.1.2. Arten av företagets verksamhet.

2.1.3. Lämplig kontaktpersons namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress samt befattning, och

2.1.4. En delgivningsadress till den anmälande parten (eller till var och en av de anmälande parterna) som handlingar och, särskilt, kommissionens beslut kan sändas. Namn, e-postadress och telefonnummer till en person på denna adress som har fullmakt att ta emot delgivning måste uppges.

2.2. Uppgifter om övriga parter(6) i koncentrationen

Ange följande för varje part i koncentrationen (förutom anmälaren eller anmälarna):

2.2.1. Företagets namn och adress.

2.2.2. Arten av företagets verksamhet.

2.2.3. Lämplig kontaktpersons namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress samt befattning, och

2.2.4. En delgivningsadress till den part (eller till var och en av parterna) som handlingar, och, särskilt, kommissionens beslut kan skickas till. Namn, e-postadress och telefonnummer till en person på denna adress som har fullmakt att ta emot delgivning måste uppges.

2.3. Utseende av ombud

Om anmälningar undertecknas av ombud, skall dessa ombud förete skriftlig fullmakt. Den skriftliga fullmakten skall innehålla namnen på de personer som ger en sådan fullmakt samt deras befattning.

Ange följande kontaktuppgifter för eventuella ombud som har fullmakt att företräda någon av parterna i koncentrationen och ange vem de företräder.

2.3.1. Ombudets namn.

2.3.2. Ombudets adress.

2.3.3. Kontaktpersonens namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress.

2.3.4. En adress (om möjligt i Bryssel) till ombudet till vilken korrespondens och handlingar kan sändas.

AVSNITT 3 Uppgifter om koncentrationen

3.1. Redogör i korthet för den koncentration som är föremål för anmälan. Ange:

a) Om den planerade koncentrationen är en fullständig företagssammanslutning i rättslig mening, ett förvärv av ensam eller gemensam kontroll, ett självständigt fungerande gemensamt företag enligt artikel 3.4 i EG:s koncentrationsförordning eller ett avtal eller ett annat sätt att få till stånd direkt eller indirekt kontroll enligt artikel 3.2 i EG:s koncentrationsförordning.

b) Om parterna helt eller endast delvis deltar i koncentrationen.

c) En kortfattad redogörelse för koncentrationens ekonomiska och finansiella struktur.

d) Om en parts offentliga bud på en annan parts värdepapper stöds av den senare partens styrelse eller andra organ som rättsligt företräder denna.

e) Den planerade eller väntade tidpunkten för viktiga händelser som är avsedda att leda till koncentrationens fullbordan.

f) Den föreslagna ägande- och kontrollstrukturen efter det att koncentrationen har fullbordats.

g) Ekonomiskt eller annat stöd som någon part har erhållit från något håll (till exempel från offentliga myndigheter), samt stödets art och storlek.

h) Räkna upp de sektorer av ekonomin som berörs av koncentrationen.

3.2. Värdet på transaktionen (köpesumman eller värdet på samtliga berörda tillgångar).

3.3. För vart och ett av de företag som berörs av koncentrationen(7) skall följande uppgifter(8) lämnas för det senaste räkenskapsåret:

3.3.1. Omsättning i hela världen.

3.3.2. Omsättning inom gemenskapen.

3.3.3. Omsättning inom Efta.

3.3.4. Omsättning i var och en medlemsstat.

3.3.5. Omsättning i var och en Eftastat.

3.3.6. Om mer än två tredjedelar av omsättningen inom Europeiska gemenskapen hänför sig till en enda medlemsstat, ange vilken.

3.3.7. Om mer än två tredjedelar av omsättningen i Eftastaterna hänför sig till en enda Eftastat, ange vilken.

3.4. För tillämpningen av artikel 1.3 i EG:s koncentrationsförordning skall följande uppgifter för det senaste räkenskapsåret lämnas om transaktionen inte når upp till de tröskelvärden som anges artikel 1.2:

3.4.1. Eventuella medlemsstater i vilka den sammanlagda omsättningen för samtliga berörda företag överstiger 100 miljoner euro, och

3.4.2. Eventuella medlemsstater i vilka den sammanlagda omsättningen för minst två av de berörda företagen överstiger 25 miljoner euro.

3.5. För att kommissionen skall kunna fastställa om koncentrationen uppfyller villkoren för ett Efta-samarbetsärende(9), ange följande upplysningar för det senaste räkenskapsåret:

3.5.1. Uppgår de berörda företagens sammanlagda omsättning inom Eftastaternas territorium till 25 % eller mer av deras sammanlagda omsättning inom EES?

3.5.2. Överstiger omsättningen för vart och ett av minst två av de berörda företagen 250 miljoner euro inom Eftastaternas territorium?

3.6. Om transaktionen gäller förvärv av gemensam kontroll över ett gemensamt företag skall följande uppgifter lämnas:

3.6.1. Det gemensamma företagets omsättning och/eller omsättningen för den verksamhet som överförts till det gemensamma företaget, och/eller

3.6.2. Det sammanlagda värdet på de tillgångar som överförts till det gemensamma företaget.

3.7. Redogör för den ekonomiska grunden för koncentrationen.

AVSNITT 4 Ägande och kontroll(10)

Lämna för varje part i koncentrationen en förteckning över alla företag som tillhör samma koncern.

Förteckningen skall omfatta följande:

4.1. Alla företag eller personer som direkt eller indirekt kontrollerar dessa parter.

4.2. Alla företag som är verksamma på en marknad som omfattas av anmälningsskyldigheten(11) och som direkt eller indirekt kontrolleras

a) av dessa parter

b) av något annat företag som anges i 4.1.

För varje person eller företag ovan bör ni ange i vilken form kontrollen utövas.

De uppgifter som skall lämnas i detta avsnitt kan åskådliggöras med tabeller eller diagram om detta bidrar till förståelsen av företagens ägande- och kontrollstruktur.

AVSNITT 5 Bifogade handlingar

De anmälande parterna skall lämna in följande handlingar:

5.1. Kopior av de slutliga eller senaste versionerna av alla handlingar som rör koncentrationen, oavsett om denna genomförs till följd av ett avtal mellan parterna i koncentrationen, förvärv av en kontrollerande andel eller ett offentligt bud.

5.2. Kopior av de senaste årsredovisningarna och boksluten för alla parterna i koncentrationen.

AVSNITT 6 Marknadsdefinitioner

De relevanta produktmarknaderna och geografiska marknaderna avgör omfattningen av den marknad där marknadsstyrkan för den nya enhet som uppstår till följd av koncentrationen skall bedömas.(12)

Den/de anmälande parten/parterna skall, när de lämnar de begärda upplysningarna, beakta följande definitioner:

I. Relevanta produktmarknader

En relevant produktmarknad omfattar alla varor och/eller tjänster som av konsumenterna betraktas som likvärdiga eller utbytbara på grund av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användning. En relevant produktmarknad kan i vissa fall bestå av flera enskilda varor och/eller tjänster som har i stort sett samma fysiska eller tekniska egenskaper och som är likvärdiga.

Faktorer som är relevanta för bedömningen av den relevanta produktmarknaden inkluderar en analys av varför varorna eller tjänsterna på dessa marknader inkluderas medan andra är uteslutna, genom tillämpning av definitionen ovan och med beaktande av till exempel utbytbarhet, konkurrensvillkor, priser, korspriselasticitet i efterfrågan eller andra faktorer som är relevanta för definitionen av produktmarknaderna (till exempel utbytbarhet på utbudssidan i lämpliga fall).

II. Relevanta geografiska marknader

Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta varorna eller tjänsterna, inom vilken konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden framför allt på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren.

Faktorer som är av betydelse för en bedömning av den relevanta geografiska marknaden är bland annat de berörda varornas eller tjänsternas beskaffenhet och egenskaper, förekomsten av hinder för marknadsinträde, konsumentpreferenser, väsentliga skillnader i företagens marknadsandelar mellan angränsande geografiska områden, eller betydande prisskillnader.

III. Marknader som omfattas av anmälningsskyldigheten

I detta formulär avses med marknader som omfattas av anmälningsskyldigheten alla relevanta produktmarknader och geografiska marknader samt tänkbara alternativa definitioner av relevanta produktmarknader och geografiska marknader, på grundval av vilka

a) Två eller flera av parterna i koncentrationen är verksamma på samma relevanta marknader (horisontella förhållanden).

b) En eller flera av parterna i koncentrationen bedriver verksamhet på en produktmarknad som utgör ett tidigare eller senare led till en marknad där någon annan part i koncentrationen är verksam, oavsett om det finns ett leverantörs-/kundförhållande mellan parterna i koncentrationen eller inte (vertikala förhållanden).

6.1. Ange på grundval av marknadsdefinitionerna ovan alla marknader som omfattas av anmälningsskyldigheten.

AVSNITT 7 Uppgifter om marknader

För varje marknad som omfattas av anmälningsskyldigheten och som beskrivs i avsnitt 6 skall följande upplysningar ges för det år som föregick transaktionen:(13)

7.1. En beräkning av marknadens totala storlek mätt i försäljningsvärde (i euro) och volym (enheter)(14). Ange grunden och källorna för beräkningarna och lägg fram handlingar om sådana finns tillgängliga till stöd för dessa beräkningar.

7.2. Försäljningsvärdet och försäljningsvolymen samt en beräkning av marknadsandelarna för varje part i koncentrationen. Ange om det skett betydande förändringar av försäljning och marknadsandelar under de tre senaste räkenskapsåren.

7.3. I fråga om horisontella och vertikala förhållanden skall en beräkning göras av värdet (vid behov volymen) på de tre största konkurrenternas marknadsandelar (ange vad beräkningarna grundar sig på). Ge namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till chefen för juristavdelningen (eller till en annan person med motsvarande uppgifter, eller om ingen sådan person finns, till den verkställande direktören) för dessa konkurrenter.

AVSNITT 8 Samordningseffekter i samband med gemensamma företag

8. För tillämpningen av artikel 2.4 i EG:s koncentrationsförordning skall följande frågor besvaras:

a) Behåller två eller flera moderbolag en betydande verksamhet på samma marknad som det gemensamma företaget eller på en marknad i ett tidigare eller senare led i förhållande till det gemensamma företagets marknader eller på en angränsande marknad som har nära anknytning till denna marknad?(15)

Om svaret är ja, ange för var och en av dessa marknader:

- Varje moderbolags omsättning under föregående räkenskapsår.

- Den ekonomiska betydelsen av det gemensamma företagets verksamhet i förhållande till denna omsättning.

- Varje moderbolags marknadsandel.

Om svaret är nej, motivera varför.

b) Om svaret på frågan i punkt a är ja och ni anser att bildandet av det gemensamma företaget inte leder till en sådan samordning mellan oberoende företag som begränsar konkurrensen i den mening som avses i artikel 81.1 i EG-fördraget, ange era skäl för detta.

c) Utan att det påverkar svaren på a) och b), och för att säkerställa att kommissionen kan göra en fullständig bedömning av ärendet, förklara varför ni anser att kriterierna i artikel 81.3 är tillämpliga. Enligt artikel 81.3 får bestämmelserna i artikel 81.1 förklaras icke tillämpliga för transaktioner:

i) som bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande,

ii) samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås, och

iii) inte ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå dessa mål, och

iv) inte ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna i fråga.

AVSNITT 9 Försäkran

I artikel 2.2 i tillämpningsförordningen anges att om anmälningar undertecknas av företrädare för företagen skall sådana företrädare visa skriftlig fullmakt att företräda dem. En sådan skriftlig fullmakt skall åtfölja anmälan.

Anmälan skall avslutas med följande försäkran som skall undertecknas av de anmälande parterna eller på deras vägnar.

Den anmälande parten eller de anmälande parterna försäkrar härmed på heder och samvete att de uppgifter som har lämnats i denna anmälan är sanna, korrekta och fullständiga, att kopiorna av de handlingar som krävs i detta formulär överensstämmer med originalet och är fullständiga, att alla uppskattningar angivits som sådana och gjorts på grundval av faktaunderlaget samt att alla omdömen har lämnats i god tro.

De har tagit del av bestämmelserna i artikel 14.1 a i EG:s koncentrationsförordning.

>PIC FILE= "L_2004133SV.003001.TIF">

(1) Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004, EUT L 24, 29.1.2004, s. 1. Det är skäl att beakta motsvarande bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet). Se särskilt artikel 57 i EES-avtalet, punkt 1 i bilaga XIV till EES-avtalet och protokoll 4 till avtalet mellan EFTA-staterna om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol, samt protokollen 21 och 24 till EES-avtalet och artikel 1 och de godkända protokollen om anpassning av EES-avtalet. Med alla hänvisningar till EFTA-staterna avses de EFTA-stater som är avtalsslutande parter i EES-avtalet. Från och med den 1 maj 2004 är dessa stater Island, Liechtenstein och Norge.

(2) Produktmarknader är angränsande marknader med nära anknytning till varandra om produkterna kompletterar varandra eller om de hör till ett produktsortiment som i regel köps av samma kundgrupp för samma slutanvändning.

(3) Se artikel 4.2 i EG:s koncentrationsförordning.

(4) Se särskilt artikel 122 i EES-avtalet, artikel 9 i protokoll 24 i EES-avtalet och artikel 17.2 i kapitel XIII i protokoll 4 till avtalet mellan Eftastaterna om inrättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (ESA-avtalet).

(5) Se avsnitt 6.III för definition av marknader som omfattas av anmälningsskyldigheten.

(6) Detta omfattar det företag som är föremål för ett uppköpserbjudande men som motsätter sig detta, varvid uppgifterna skall vara så fullständiga som möjligt.

(7) Se kommissionens tillkännagivande om begreppet berörda företag.

(8) Se allmänt kommissionens tillkännagivande om beräkning av omsättning. Omsättningen för den förvärvande parten eller parterna i koncentrationen skall innefatta den sammanlagda omsättningen för alla företag enligt artikel 5.4 i EG:s koncentrationsförordning. Den förvärvade partens eller parternas omsättning skall innefatta omsättning avseende de enheter som är föremål för transaktionen enligt artikel 5.2 i EG.s koncentrationsförordning. Särskilda bestämmelser finns i artiklarna 5.3, 5.4 och 5.5 i EG:s koncentrationsförordning för kredit-, försäkrings- och andra finansinstitut och gemensamma företag.

(9) Se artikel 57 i EES-avtalet och särskilt artikel 2.1 i protokoll 24 till EES-avtalet. Ett ärende uppfyller villkoren för ett samarbetsärende om den sammanlagda omsättningen för de berörda företagen inom Eftastaternas territorium utgör 25 % av deras sammanlagda omsättning inom det territorium som omfattas av EES-avtalet, om omsättningen för vart och ett av minst två av de berörda företagen överstiger 250 miljoner euro inom Eftastaternas territorium eller om koncentrationen kan skapa eller förstärka en dominerande ställning som avsevärt skulle hämma den effektiva konkurrensen inom Eftastaternas territorier eller inom en väsentlig del av dessa.

(10) Se artikel 3.3, 3.4 och 3.5 samt artikel 5.4 i EG:s koncentrationsförordning.

(11) Se avsnitt 6.III för definition av marknader som omfattas av anmälningsskyldigheten.

(12) Se kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning.

(13) Före anmälan vill ni kanske diskutera med kommissionen om i vilken utsträckning dispens från skyldigheten att lämna de uppgifter som krävs vore lämplig för vissa marknader som omfattas av anmälningsskyldigheten.

(14) Marknadsvärdet och marknadsvolymen bör återspeglas i produktionen minus export plus import för de berörda geografiska områdena.

(15) För marknadsdefinitioner se avsnitt 6 ovan.

BILAGA III:

RS-FORMULÄR

(RS = motiverad skrivelse enligt artikel 4.4 och 4.5 i rådets förordning (EG) nr 139/2004

RS-FORMULÄR GÄLLANDE MOTIVERADE SKRIVELSER

ENLIGT ARTIKEL 4.4 OCH 4.5 I FÖRORDNING (EG) NR 139/2004

INLEDNING

A. Formulärets syfte

I detta formulär anges vilka upplysningar parter som begär hänskjutande skall lämna när de lägger fram en motiverad skrivelse för ett hänskjutande före anmälan enligt artikel 4.4 eller 4.5 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (nedan kallad EG:s koncentrationsförordning).

Kommissionen vill fästa uppmärksamhet vid EG:s koncentrationsförordning och kommissionens förordning (EG) nr [00/2004] (förordningen om tillämpning av EG:s koncentrationsförordning, nedan kallad tillämpningsförordningen). Texten till dessa förordningar samt till andra relevanta dokument hittar man på konkurrenssidan på kommissionens webbplats Europa.

Erfarenheterna har visat att förhandskontakter är ytterst värdefulla både för parterna och de relevanta myndigheterna för att exakt fastställa hur mycket information som krävs och av vilken typ den skall vara. Parterna uppmanas därför samråda med kommissionen och de berörda medlemsstaterna om huruvida de uppgifter de avser att grunda sin motiverade skrivelse på är relevanta till art och omfattning.

B. Kravet på att en motiverad skrivelse skall vara korrekt och fullständig

Alla uppgifter som krävs i detta formulär skall vara korrekta och fullständiga. Uppgifterna skall lämnas i relevant avsnitt i detta formulär.

Oriktiga eller vilseledande uppgifter i den motiverade skrivelsen kommer att betraktas som ofullständiga uppgifter (artikel 5.4 i tillämpningsförordningen).

Om parter lämnar oriktiga uppgifter får kommissionen med stöd av artikel 6.3 a eller artikel 8.6 a i EG:s koncentrationsförordning återkalla ett beslut enligt artikel 6 eller 8 som den har fattat till följd av ett hänskjutande enligt artikel 4.5. Efter ett återkallande är nationell konkurrenslagstiftning återigen tillämplig på koncentrationen. Vid hänskjutanden enligt artikel 4.4 som gjorts på grundval av oriktiga uppgifter kan kommissionen kräva att anmälan görs enligt artikel 4.1. Dessutom får kommissionen med stöd av artikel 14.1 a i EG:s koncentrationsförordning ålägga böter för lämnande av oriktiga eller vilseledande uppgifter (se punkt d nedan). Slutligen bör parterna också vara medvetna om att kommissionen och/eller medlemsstaterna kan överväga att hänskjuta ärendet efter att anmälan gjorts för att rätta till ett hänskjutande som gjorts före anmälan, om hänskjutandet grundar sig på oriktiga, vilseledande eller ofullständiga uppgifter som lämnats i RS-formuläret.

Ni bör särskilt notera följande:

a) Enligt artikel 4.4 och 4.5 i EG:s koncentrationsförordning är kommissionen skyldig att utan dröjsmål översända motiverade skrivelser till medlemsstaterna. Tidsfristen för bedömning av en motiverad skrivelse börjar löpa den dag då den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna tar emot skrivelsen. Beslutet om huruvida en motiverad skrivelse skall godkännas eller inte fattas i regel på grundval av de uppgifter den innehåller utan att de berörda myndigheterna gör några vidare undersökningar.

b) De parter som lämnar in skrivelsen bör därför när de utarbetar sin motiverade skrivelse försäkra sig om att alla uppgifter och argument underbyggs tillräckligt av oberoende källor.

c) Enligt artikel 14.1 a i EG:s koncentrationsförordning kan parter som lämnar in en motiverad skrivelse och som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter åläggas böter om högst 1 % av det berörda företagets sammanlagda omsättning.

d) Ni kan skriftligen begära att kommissionen godtar att den motiverade skrivelsen är fullständig trots att de uppgifter som krävs i detta formulär inte har lämnats in, om ni inte har rimliga möjligheter att helt eller delvis få tillgång till dessa uppgifter (till exempel därför att tillgång saknas till uppgifter om ett företag som motsätter sig ett uppköpserbjudande).

Kommissionen kommer att ta upp en sådan begäran till bedömning, förutsatt att ni anger skälen till att informationen inte är tillgänglig, och ger era bästa möjliga uppskattningar av uppgifter som saknas tillsammans med de källor som används vid uppskattningarna. Ange om möjligt var kommissionen eller den berörda medlemsstaten/de berörda medlemsstaterna kan få den begärda information som ni inte kunnat få tillgång till.

e) Ni kan begära att kommissionen godtar att den motiverade skrivelsen är fullständig trots att de uppgifter som krävs i detta formulär inte har lämnats in, om ni anser att vissa upplysningar som krävs i detta formulär inte är nödvändiga för kommissionens eller behörig medlemsstats/behöriga medlemsstaters handläggning av ärendet.

Kommissionen kommer att ta upp en sådan begäran till bedömning, förutsatt att ni anger fullgoda skäl till varför de nämnda uppgifterna inte är relevanta och nödvändiga för att behandla er begäran om ett hänskjutande före anmälan. Ni bör förklara detta vid era förhandskontakter med kommissionen och med den berörda medlemsstaten/de berörda medlemsstaterna och lämna in en skriftlig begäran om dispens, för att be kommissionen att befria er från skyldigheten att tillhandahålla den informationen, i enlighet med artikel 4.2 i tillämpningsförordningen för EG:s koncentrationsförordning. Kommissionen kan samråda med den relevanta myndigheten eller de relevanta myndigheterna i medlemsstaten innan den beslutar att godkänna en sådan begäran eller inte.

C. Personer som har rätt att lämna in en motiverad skrivelse

Vid en fusion enligt artikel 3.1 a i EG:s koncentrationsförordning eller förvärv av gemensam kontroll över ett företag enligt artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning skall den motiverade skrivelsen utarbetas gemensamt av parterna i fusionen eller av dem som förvärvar gemensam kontroll.

När ett företag förvärvar en kontrollerande andel i ett annat företag skall den motiverade skrivelsen utarbetas av förvärvaren.

Vid ett offentligt bud skall den motiverade skrivelsen utarbetas av den som lämnar budet.

Varje part som utarbetar en motiverad skrivelse ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

D. Hur utarbetas en motiverad skrivelse?

Den motiverade skrivelsen skall utarbetas på ett av Europeiska unionens officiella språk. Detta språk kommer i fortsättningen att vara handläggningsspråk för de parter som lämnat in skrivelsen.

För att göra det lättare för myndigheterna i medlemsstaterna att handlägga RS-formuläret, uppmanas parterna att förse kommissionen med en översättning av den motiverade skrivelsen till ett eller flera språk som förstås av alla dem som uppgifterna riktar sig till. Vad beträffar begäran om hänskjutande till en eller flera medlemsstater uppmanas parterna att bifoga en kopia av begäran på det officiella språket eller de officiella språken i den medlemsstat eller de medlemsstater det begärs att ärendet hänskjuts till.

De uppgifter som begärs i detta formulär skall lämnas enligt formulärets indelning i avsnitt och punkter. Förklaringen i slutet skall undertecknas och handlingar bifogas. Av tydlighetsskäl kan vissa upplysningar ges i bilagor. Det är dock viktigt att all väsentlig information läggs fram i själva RS-formuläret. Bilagor till detta formulär skall endast användas för att komplettera den information som läggs fram i själva formuläret.

Bifogade handlingar skall lämnas in på originalspråket. Om originalspråket inte är ett av gemenskapens officiella språk skall en översättning till handläggningsspråket bifogas.

De bifogade handlingarna kan vara antingen original eller kopior. I det senare fallet skall den part som lämnar in skrivelsen bestyrka att kopiorna överensstämmer med originalen och att de är fullständiga.

Ett original och 35 kopior av RS-formuläret och av de bifogade handlingarna skall lämnas in till kommissionen. Den motiverade skrivelsen skall skickas till den adress som anges i artikel 23.1 i tillämpningsförordningen och i det format som kommissionen anger.

Skrivelsen skall skickas till kommissionens generaldirektorat för konkurrens (GD Konkurrens). Adressen till GD Konkurrens offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Skrivelsen skall lämnas till kommissionen under arbetsdagar såsom de definieras i artikel 24 i tillämpningsförordningen. För att anmälan skall kunna registreras samma dag måste den lämnas in före kl. 17.00 måndag-torsdag och före kl. 16.00 fredagar, arbetsdagar före allmänna helgdagar samt andra lediga dagar som fastställs av kommissionen och offentliggörs i EUT. Säkerhetsinstruktionerna på GD Konkurrens webbsida måste följas.

E. Sekretess

Enligt artikel 287 i fördraget och artikel 17.2 i EG:s koncentrationsförordning får kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter, deras tjänstemän och övriga anställda samt övriga personer som arbetar under dessa myndigheters övervakning, liksom tjänstemän vid andra myndigheter i medlemsstaterna, inte röja upplysningar som är av sådant slag att de omfattas av sekretess och som har inhämtats med stöd av förordningen. Samma princip skall också gälla för att skydda sekretessen mellan parter som lämnar in en skrivelse.

Om ni anser att era intressen skulle skadas om några av de uppgifter som lämnats offentliggörs eller på annat sätt sprids till andra parter, lämna dessa uppgifter separat och märk varje sida klart och tydligt med "Affärshemligheter". Ange också skälen till att dessa uppgifter inte bör spridas eller offentliggöras.

När det gäller fusioner eller gemensamma förvärv eller andra fall där den motiverade skrivelsen fylls i av mer än en av parterna, kan affärshemligheter översändas i särskilda bilagor och i skrivelsen hänvisas till som en bilaga. Alla sådana bilagor skall åtfölja den motiverade skrivelsen.

F. Definitioner och anvisningar för detta formulär

Part/parter som lämnar in en motiverad skrivelse: I fall där en motiverad skrivelse lämnas av endast ett av de företag som är parter i transaktionen, avses med parter som lämnar in en motiverad skrivelse endast det företag som faktiskt lämnar in skrivelsen.

Part/parter i koncentrationen eller parter: Dessa begrepp avser både den förvärvande och den förvärvade parten, eller fusionerande parter, inbegripet alla företag i vilka en kontrollerande andel förvärvas eller som är föremål för ett offentligt bud.

Om inte annat anges omfattar begreppen part(er) som lämnar in en motiverad skrivelse och part(er) i koncentrationen alla företag som tillhör samma koncern som dessa parter.

Berörda marknader: Enligt avsnitt 4 i detta formulär skall de parter som lämnar in en motiverad skrivelse definiera de relevanta produktmarknaderna, och dessutom ange vilka av dessa relevanta marknader som sannolikt berörs av transaktionen. Denna definition av berörd marknad används som grund för information som skall ges i ett antal andra frågor i detta formulär. De definitioner som på det sättet läggs fram av de parter som lämnar in en motiverad skrivelse benämns i detta formulär berörda marknader. Detta begrepp kan avse en relevant marknad som utgörs antingen av produkter eller tjänster.

År: Alla hänvisningar till ordet år i detta formulär avser kalenderår om inte annat anges. Alla uppgifter som begärs i detta formulär avser, om inte annat anges, året före det år då den motiverade skrivelsen lämnas in.

De finansiella uppgifter som begärs i detta formulär skall uttryckas i euro med de genomsnittliga växelkurserna för de år eller andra perioder det är fråga om.

Alla hänvisningar i detta formulär avser de relevanta artiklarna och punkterna i EG:s koncentrationsförordning om inte annat anges.

AVSNITT 1 Bakgrundsinformation

1.0. Ange om den motiverade skrivelsen lämnas in enligt artikel 4.4 eller artikel 4.5.

- Hänskjutande enligt artikel 4.4

- Hänskjutande enligt artikel 4.5

1.1. Information om den part (eller de parter) som lämnar in skrivelsen.

Ange följande:

1.1.1. Företagets namn och adress.

1.1.2. Arten av företagets verksamhet.

1.1.3. Lämplig kontaktpersons namn, adress, telefonnummer, faxnummer, elektroniska adress samt befattning.

1.1.4. En delgivningsadress till den part som lämnar in skrivelsen (eller till var och en av dessa parter) och som handlingarna och kommissionens beslut kan sändas till. Namn, telefonnummer och e-postadress till en person på denna adress som har fullmakt att ta emot delgivning måste uppges.

1.2. Uppgifter om övriga parter(1) i koncentrationen

Ange följande för varje part i koncentrationen (förutom den part eller de parter som lämnar in skrivelsen):

1.2.1. Företagets namn och adress.

1.2.2. Arten av företagets verksamhet.

1.2.3. Lämplig kontaktpersons namn, adress, telefonnummer, faxnummer, elektroniska adress samt befattning.

1.2.4. En delgivningsadress till den part (eller till var och en av parterna) som handlingar och, särskilt, kommissionens beslut kan sändas till. Namn, e-postadress och telefonnummer till en person på denna adress som har fullmakt att ta emot delgivning måste uppges.

1.3. Utseende av ombud

Om motiverade skrivelser undertecknas av ombud, skall dessa ombud förete skriftlig fullmakt. Den skriftliga fullmakten skall innehålla namnen på de personer som beviljar en sådan fullmakt samt deras befattning.

Ange följande kontaktuppgifter för eventuella ombud som har fullmakt att företräda någon av parterna i koncentrationen och ange vem de företräder.

1.3.1. Ombudets namn.

1.3.2. Ombudets adress.

1.3.3. Kontaktpersonens namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress.

1.3.4. En delgivningsadress (om möjligt i Bryssel) till ombudet till vilken korrespondens och handlingar kan sändas.

AVSNITT 2 Allmän bakgrund och uppgifter om koncentrationen

2.1. Beskriv den allmänna bakgrunden till koncentrationen. Redogör särskilt för de främsta orsakerna till koncentrationen, inbegripet dess ekonomiska och strategiska grund.

Lämna en kortfattad beskrivning av koncentrationen med uppgifter om parterna i koncentrationen, koncentrationens art (till exempel fusion, förvärv eller gemensamt företag), verksamhetsområdena för parterna som lämnar in skrivelsen, de marknader koncentrationen kommer att påverka (även de viktigaste berörda marknaderna(2)) samt den strategiska och ekonomiska grunden för koncentrationen.

2.2. Förklara av vilken art transaktionen som är föremål för den motiverade skrivelsen är i rättsligt hänseende. Ange:

a) Om parterna helt eller endast delvis deltar i koncentrationen.

b) Den planerade eller väntade tidpunkten för viktiga händelser som är avsedda att leda till koncentrationens fullbordan.

c) Den föreslagna ägande- och kontrollstrukturen efter det att koncentrationen har fullbordats.

d) Om den planerade transaktionen är en koncentration enligt artikel 3 i EG:s koncentrationsförordning.

2.3. Räkna upp de ekonomiska sektorer som berörs av koncentrationen.

2.3.1. Ange transaktionens värde (köpesumman eller värdet på samtliga berörda tillgångar).

2.4. Lämna tillräckliga finansiella eller andra sifferuppgifter som visar att koncentrationen uppfyller ELLER inte uppfyller tröskelvärdena i artikel 1 i EG:s koncentrationsförordning.

2.4.1. Ange omsättningen inom gemenskapen för vart och ett av de berörda företagen, och om mer än två tredjedelar av denna omsättning hänför sig till en enda medlemsstat, ange vilken.

AVSNITT 3 Ägande och kontroll(3)

Lämna för varje part i koncentrationen en förteckning över alla företag som tillhör samma koncern.

Förteckningen skall innehålla:

3.1. Alla företag eller personer som direkt eller indirekt kontrollerar dessa parter.

3.2. Alla företag som är verksamma på en berörd marknad(4) och som direkt eller indirekt kontrolleras

a) av dessa parter,

b) av något annat företag som anges i 3.1.

För varje person eller företag ovan skallanges i vilken form kontrollen utövas.

De uppgifter som skall lämnas i detta avsnitt kan illustreras med tabeller eller diagram om detta bidrar till förståelsen av företagens ägande- och kontrollstruktur.

AVSNITT 4 Marknadsdefinitioner

De relevanta produktmarknaderna och geografiska marknaderna avgör omfattningen av den marknad där marknadsstyrkan för den nya enhet som uppstår till följd av koncentrationen skall bedömas(5).

Den part eller de parter som lämnar in en motiverad skrivelse skall, när de lämnar de begärda upplysningarna, beakta följande definitioner:

I. Relevanta produktmarknader

En relevant produktmarknad omfattar alla varor och/eller tjänster som av konsumenterna betraktas som likvärdiga eller utbytbara på grund av sina egenskaper, sitt pris och tilltänkta användningen. En relevant produktmarknad kan i vissa fall bestå av ett antal enskilda varor och/eller tjänster som har i stort sett identiska fysiska eller tekniska egenskaper och som är likvärdiga.

Faktorer som är relevanta för bedömningen av den relevanta produktmarknaden inkluderar en analys av varför varorna eller tjänsterna på dessa marknader inbegrips medan andra är uteslutna. Analysen bör göras med hjälp av definitionen ovan och med beaktande av till exempel utbytbarhet, konkurrensvillkor, priser, korspriselasticitet i efterfrågan eller andra faktorer som är relevanta för definitionen av produktmarknaderna (till exempel utbytbarhet beträffande utbud i lämpliga fall).

II. Relevanta geografiska marknader

Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller eller efterfrågar de relevanta varorna eller tjänsterna, inom vilken konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden framför allt på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren.

Faktorer som är av betydelse för en bedömning av den relevanta geografiska marknaden är bland annat de berörda varornas eller tjänsternas beskaffenhet och egenskaper, förekomsten av hinder för marknadsinträde, konsumentpreferenser, väsentliga skillnader i företagens marknadsandelar mellan angränsande geografiska områden eller betydande prisskillnader.

III. Berörda marknader

I detta formulär avses med berörda marknader de relevanta produktmarknaderna inom gemenskapen eller i en medlemsstat där:

a) Två eller flera av parterna i koncentrationen är verksamma inom samma produktmarknad och koncentrationen kommer att medföra att de tillsammans får en marknadsandel på 15 % eller mer. Det är här fråga om horisontella förhållanden.

b) En eller flera av parterna i koncentrationen bedriver verksamhet på en produktmarknad som utgör ett tidigare eller senare led i förhållande till en produktmarknad inom vilken en annan part i koncentrationen är verksam, och någon av parternas enskilda eller sammanlagda marknadsandelar i något av leden är 25 % eller mer, oavsett om det föreligger ett leverantörs- eller kundförhållande mellan parterna i koncentrationen(6). Det är här fråga om vertikala förhållanden.

På grundval av definitionerna ovan och tröskelvärdena för marknadsandelar skall följande uppgifter lämnas:

4.1. Ange varje berörd marknad enligt avsnitt III

a) på gemenskapsnivå,

b) vid begäran om hänskjutande enligt artikel 4.4, för varje enskild medlemsstat,

c) vid begäran om hänskjutande enligt artikel 4.5, för varje enskild medlemsstat som i avsnitt 6.3.1 i detta formulär anses vara behörig att handlägga koncentrationen.

4.2. Förklara dessutom parternas uppfattning om den relevanta geografiska marknadens omfattning i den mening som avses i avsnitt II för var och en av de berörda marknader som anges i 4.1 ovan.

AVSNITT 5 Uppgifter om berörda marknader

För var och en berörd relevant produktmarknad skall för det senaste räkenskapsåret

a) för gemenskapen som helhet,

b) vid begäran om hänskjutande enligt artikel 4.4 separat för varje enskild medlemsstat där parterna i koncentrationen bedriver verksamhet, och

c) vid begäran om hänskjutande enligt artikel 4.5, separat för varje enskild medlemsstat som i avsnitt 6.3.1 i detta formulär uppges vara i stånd att undersöka koncentrationen där parterna i koncentrationen bedriver verksamhet, och

d) om de parter som lämnar in en motiverad skrivelse anser att den relevanta geografiska marknaden är en annan,

följande uppgifter lämnas:

5.1. En beräkning av marknadens totala storlek i försäljningsvärde (i euro) och volym (enheter)(7). Ange grunden och källorna för beräkningarna och lägg fram handlingar om sådana finns tillgängliga till stöd för dessa beräkningar.

5.2. Försäljningsvärdet och försäljningsvolymen samt en beräkning av marknadsandelarna för de varje part i koncentrationen.

5.3. En uppskattning av marknadsandelen i värde (och i tillämpliga fall volym) för alla konkurrenter (inbegripet importörer) som har minst 5 % av den berörda geografiska marknaden.

Lämna på grundval av detta en uppskattning av HHI-indexet(8) före och efter koncentrationen samt skillnaden mellan dessa (deltat)(9).Ange andelen marknadsandelar som använts för att beräkna HHI. Ange vilka källor som använts för att beräkna dessa marknadsandelar och lägg fram handlingar, om sådana finns tillgängliga, till stöd för dessa beräkningar.

5.4. Parternas fem största oberoende kunder på var och en av de berörda marknaderna och deras individuella andel av den totala försäljningen av sådana varor som redovisas för var och en av dessa kunder.

5.5. Arten och omfattningen av vertikal integrering hos varje part i koncentrationen jämfört med de största konkurrenterna.

5.6. Ange parternas fem största oberoende leverantörer(10).

5.7. Har det skett något betydande inträde på de berörda marknaderna under de senaste fem åren? Finns det enligt de parter som lämnar in en motiverad skrivelse företag (även sådana som för närvarande endast är verksamma på marknader utanför gemenskapen) som sannolikt kommer att gå in på marknaden? Ange vilka.

5.8. I vilken omfattning finns det samarbetsavtal (horisontella eller vertikala) på de berörda marknaderna?

5.9. Om koncentrationen avser ett gemensamt företag, behåller två eller flera moderföretag en betydande verksamhet på samma marknad som det gemensamma företaget eller på en marknad i ett tidigare eller senare led i förhållande till det gemensamma företagets marknader eller på en angränsande marknad som har nära anknytning till denna marknad(11)?

5.10. Beskriv hur den planerade koncentrationen väntas påverka de berörda marknaderna och hur den väntas påverka konsumentintressena i mellanliggande och slutliga distributionsled samt tekniskt och ekonomiskt framåtskridande.

AVSNITT 6 Uppgifter om begäran om hänskjutande och orsakerna till varför ärendet bör hänskjutas

6.1. Ange om den motiverade skrivelsen läggs fram enligt artikel 4.4 eller 4.5 i EG:s koncentrationsförordning, och fyll endast i det relevanta underavsnittet:

- Hänskjutande enligt artikel 4.4

- Hänskjutande enligt artikel 4.5

Underavsnitt 6.2 Hänskjutande enligt artikel 4.4

6.2.1. Ange vilken medlemsstat eller vilka medlemsstater som i enlighet med artikel 4.4 anser bör undersöka koncentrationen och ange om ni haft informella kontakter med denna medlemsstat eller dessa medlemsstater.

6.2.2. Ange om ni begär ett hänskjutande av hela eller en del av ärendet.

Om ni begär ett hänskjutande av en del av ärendet, ange tydligt för vilken del eller vilka delar ni begär ett hänskjutande.

Om ni begär ett hänskjutande av hela ärende, bekräfta att det inte finns några berörda marknader utanför territoriet för den medlemsstat eller de medlemsstater ni begär att ärendet skall hänskjutas till.

6.2.3. Förklara hur var och en av de berörda marknaderna i den medlemsstat eller de medlemsstater ni begär att ärendet skall hänskjutas till uppvisar alla kännetecken på en avgränsad marknad i den mening som avses i artikel 4.4.

6.2.4. Förklara på vilket sätt konkurrensen påtagligt kan påverkas på var och en av de ovannämnda avgränsade marknaderna i den mening som avses i artikel 4.4.

6.2.5. Om en eller flera medlemsstater blir behöriga att undersöka hela eller en del av ett ärende till följd av ett hänskjutande enligt artikel 4.4, samtycker ni till att medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga lägger uppgifterna i detta formulär till grund för det nationella förfarande gällande ärendet eller en del av detta? JA eller NEJ

Underavsnitt 6.3 Hänskjutande enligt artikel 4.5

6.3.1. Ange för varje medlemsstat om den kan handlägga koncentrationen enligt sin nationella konkurrenslagstiftning. Ni måste fylla i en ruta för varje medlemsstat.

Kan koncentrationen handläggas enligt den nationella konkurrenslagstiftningen i följande medlemsstater? Ni måste ge ett svar för varje medlemsstat. Kryssa bara för JA eller NEJ för varje medlemsstat. Om ni inte anger JA eller NEJ för en medlemsstat anses det som att ni har angett JA för den medlemsstaten.

>PIC FILE= "L_2004133SV.003801.TIF">

6.3.2. Ange för varje medlemsstat tillräckliga finansiella eller andra sifferuppgifter som visar att koncentrationen uppfyller de relevanta kriterierna gällande behörighet i tillämplig nationell konkurrenslagstiftning.

6.3.4. Förklara varför detta ärende bör undersökas av kommissionen. Förklara särskilt om koncentrationen kan påverka konkurrensen utanför en medlemsstats territorium.

AVSNITT 7 Försäkran

Det följer av artikel 2.2 och artikel 6.2 i tillämpningsförordningen att om motiverade skrivelser undertecknas av ombud för företag, skall sådana ombud visa skriftlig fullmakt att företräda dem. En sådan skriftlig fullmakt skall åtfölja den motiverade skrivelsen.

Den motiverade skrivelsen skall avslutas med följande försäkran som skall undertecknas av alla parter som lämnat in skrivelsen eller på deras vägnar.

Den part eller de parter som lämnat in skrivelsen försäkrar härmed på heder och samvete att de uppgifter som har lämnats i denna anmälan, efter att noggrant ha kontrollerat dessa, är sanna, korrekta och fullständiga, att kopiorna av de handlingar som krävs i RS-formuläret är fullständiga och överensstämmer med originalet, att alla uppskattningar angivits som sådana och gjorts på grundval av faktaunderlaget samt att alla omdömen har lämnats i god tro.

De har tagit del av bestämmelserna i artikel 14.1 a i EG:s koncentrationsförordning.

>PIC FILE= "L_2004133SV.003901.TIF">

(1) Detta omfattar det företag som är föremål för ett uppköpserbjudande men som motsätter sig detta, varvid uppgifterna skall vara så fullständiga som möjligt.

(2) Se avsnitt 4 för definition av berörda marknader.

(3) Se artikel 3.3, 3.4 och 3.5 samt artikel 5.4.

(4) Se avsnitt 4 för definition av berörda marknader.

(5) Se kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning.

(6) Om en part i koncentrationen till exempel har en marknadsandel på mer än 25 % på en marknad i ett tidigare marknadsled än det där den andra parten är verksam, är både de tidigare och de senare marknadsleden berörda marknader. På motsvarande sätt gäller att om ett vertikalt integrerat företag går samman med en annan part som är verksam i ett senare marknadsled, och fusionen leder till en sammanlagd marknadsandel på 25 % eller mer i ett senare marknadsled, är både de tidigare och de senare marknadsleden berörda marknader.

(7) Marknadsvärdet och marknadsvolymen bör återspeglas i produktionen minus export plus import för de berörda geografiska områdena.

(8) HHI är en förkortning för Herfindahl-Hirschmans index, som är ett mått på marknadskoncentration. HHI beräknas genom att man adderar kvadraterna av de enskilda marknadsandelarna för samtliga företag på marknaden. Till exempel en marknad som omfattar fem företag med marknadsandelar på 40 %, 20 %, 15 %, 15 % respektive 10 % har ett HHI på 2550 (402 + 202 + 152 + 152 + 102 = 2550). HHI varierar från nära noll (på en atomistisk marknad) till 10000 (vid rena monopol). HHI efter fusionen beräknas utifrån arbetshypotesen att företagens individuella marknadsandelar inte ändras. Även om det är bäst att ta med alla företag i beräkningen, kan det hända att information om mycket små företag inte är viktig eftersom sådana företag inte märkbart påverkar HHI.

(9) Ökningen av koncentrationsgraden mätt i HHI kan beräknas oberoende av den totala marknadskoncentrationen genom att de samgående företagens marknadsandelar multipliceras med två. Till exempel en fusion mellan två företag med en marknadsandel på 30 % respektive 15 % skulle höja HHI med 900 (30 × 15 × 2 = 900). Förklaringen till denna teknik är följande: Före fusionen bidrar de samgående företagens marknadsandelar till HHI med sina individuella kvadrater: (a)2 + (b)2. Efter fusionen är bidraget kvadraten av deras summa: (a + b) 2, vilket är (a) 2 + (b) 2 + 2ab. Ökningen av HHI uttrycks därför av 2ab.

(10) Dvs. inte dotterbolag, ombud eller företag som utgör del av den företagsgrupp i vilken parten i fråga ingår. Utöver dessa fem självständiga leverantörer kan de som lägger fram skrivelsen, om de anser det vara nödvändigt för en riktig bedömning av ärendet, ange leverantörerna inom företagsgruppen. Detsamma gäller i förhållande till kunder.

(11) För marknadsdefinitioner se avsnitt 4 ovan.