Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

26.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 51/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/246

av den 3 februari 2016

om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 794/2004 vad gäller de formulär som ska användas för anmälan av statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT FÖLJANDE FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (1), särskilt artikel 33,

efter att ha hört rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 (2) fastställs regler om form, innehåll och andra närmare bestämmelser för anmälan av statligt stöd. Den föreskriver att de kompletterande upplysningar som behövs för bedömningen av statliga stödåtgärder i enlighet med förordningar, riktlinjer, rambestämmelser och andra texter som är tillämpliga på statligt stöd ska lämnas på de informationsblad för kompletterande upplysningar som återfinns i del III i bilaga I till den förordningen.

(2)

Dessutom föreskriver förordning (EG) nr 794/2004 att när relevanta riktlinjer eller rambestämmelser ändras eller ersätts ska kommissionen anpassa motsvarande formulär och informationsblad.

(3)

Efter kommissionens antagande av Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd till jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (3) har de bestämmelser som kommissionen tillämpar vid bedömning av statliga stödåtgärders förenlighet med den inre marknaden ändrats. Därför måste de informationsblad för anmälan av statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn som återfinns i del III i bilaga I till förordning (EG) nr 794/2004 ersättas med nya.

(4)

Förordning (EG) nr 794/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 794/2004 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 februari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 248, 24.9.2015, s. 9.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EU) 2015/1589 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 140, 30.4.2004, s. 1).

(3)  EUT C 204, 1.7.2014, s. 1, ändrade genom EUT C 390, 24.11.2015, s. 4.


BILAGA

I bilaga I till förordning (EG) nr 794/2004 ska delarna III.12.A–III.12.Q ersättas med följande:

DEL III 12

FORMULÄR FÖR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR FÖR EU:S RIKTLINJER FÖR STATLIGT STÖD INOM JORDBRUKS- OCH SKOGSBRUKSSEKTORN OCH I LANDSBYGDSOMRÅDEN

Observera att detta formulär för allmänna upplysningar för anmälan av statligt stöd gäller alla sektorer som omfattas av Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (1) (nedan kallade riktlinjerna). Dessutom ska relevant formulär för kompletterande upplysningar fyllas i för alla åtgärder som omfattas av riktlinjerna.

0.   GEMENSAMMA BEDÖMNINGSPRINCIPER

1.

Följer den statliga stödåtgärden följande gemensamma bedömningsprinciper?

Åtgärden bidrar till ett väldefinierat mål av gemensamt intresse.

Behov av statligt ingripande: en statlig stödåtgärd måste vara inriktad på en situation där stödet kan åstadkomma en konkret förbättring som marknaden inte klarar på egen hand, genom att åtgärda ett väldefinierat marknadsmisslyckande.

Stödåtgärdens lämplighet: den föreslagna stödåtgärden måste vara ett lämpligt policyinstrument med hänsyn till målet av gemensamt intresse.

Stimulanseffekt: stödet måste ändra det eller de berörda företagens beteende på ett sådant sätt att de inleder en ytterligare verksamhet som de inte skulle bedriva eller som de skulle bedriva endast i begränsad utsträckning eller på ett annat sätt.

Stödets proportionalitet (begränsning av stödet till vad som är absolut nödvändigt): stödbeloppet måste begränsas till det minimum som krävs för att uppmuntra till verksamhet i den berörda sektorn.

Undvikande av betydande otillbörliga negativa effekter på konkurrens och handel mellan medlemsstater: de negativa effekterna av stödet måste vara tillräckligt begränsade, så att det övergripande resultatet av åtgärden blir positivt.

Genomsynligt stöd: medlemsstaterna, kommissionen, ekonomiska aktörer och allmänheten måste lätt ha tillgång till alla relevanta akter och till relevant information om det stöd som beviljas inom ramen för dessa.

2.

Omfattar den statliga stödåtgärden någon av följande icke särskiljbara överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning?

En skyldighet för stödmottagaren att ha sitt huvudkontor i den berörda medlemsstaten eller att vara huvudsakligen etablerad i den berörda medlemsstaten (2).

En skyldighet för stödmottagaren att använda nationellt producerade varor eller nationella tjänster.

En begränsning av stödmottagarnas möjligheter att utnyttja resultaten från forskning, utveckling och innovation i andra medlemsstater.

Annan icke särskiljbar överträdelse av Europeiska unionens lagstiftning.

Om en av dessa punkter besvaras jakande, observera att enligt punkt 41 i riktlinjerna kan sådant stöd inte förklaras förenligt med den inre marknaden.

1.   BIDRAG TILL ETT GEMENSAMT MÅL

1.1

Kommer stödet att garantera en livskraftig livsmedelsproduktion och främja en effektiv och hållbar resursanvändning för att uppnå en smart och hållbar tillväxt?

ja

nej

1.2

Är stödet nära kopplat till den gemensamma jordbrukspolitiken och överensstämmer det med de mål för landsbygdsutveckling som avses i punkt 10 i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att enligt punkt 44 i riktlinjerna kan sådant stöd inte förklaras förenligt med den inre marknaden.

1.3

För jordbruksprodukter, är stödet förenligt med reglerna om den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att enligt punkt 44 i riktlinjerna kan sådant stöd inte förklaras förenligt med den inre marknaden.

Mål för landsbygdsutveckling

1.4

När det gäller åtgärder som liknar en landsbygdsutvecklingsåtgärd, kan medlemsstaten visa hur stödet passar in i och överensstämmer med de relevanta landsbygdsprogrammen?

ja

nej

Om svaret är ja måste anmälan åtföljas av sådan dokumentation.

Ytterligare villkor för individuellt anmält investeringsstöd på grundval av en stödordning

1.5

När den beviljande myndigheten beviljar stöd för individuellt anmälda investeringsprojekt på grundval av en stödordning, kan den bekräfta att det valda projektet kommer att bidra till målet för stödordningen och därmed till målen för stöd till jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden? För detta ändamål kan medlemsstaten förlita sig på de uppgifter som den som ansöker om stöd har lämnat där de positiva effekterna av investeringen måste beskrivas.

ja

nej

Miljömål

1.6

Innehåller anmälan av statligt stöd en bedömning av om den understödda verksamheten förväntas påverka miljön?

ja

nej

1.7

Kommer stödet att påverka miljön?

ja

nej

Om svaret är ja måste medlemsstaten tillsammans med anmälan lämna information som visar att stödet inte kommer att leda till en överträdelse av tillämplig unionslagstiftning om miljöskydd.

1.8

Om statligt stöd som utgör en del av ett landsbygdsprogram anmäls, är miljökraven för stödåtgärden identiska med miljökraven för landsbygdsutvecklingsåtgärden?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att enligt punkt 52 i riktlinjerna kan stödet inte förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.   STÖDETS LÄMPLIGHET

2.1

Anmäls stödet vid samma tidpunkt som den som anges i det relevanta landsbygdsprogrammet?

ja

nej

Om svaret är ja, kan medlemsstaten visa fördelarna med ett sådant nationellt stödinstrument jämfört med den aktuella åtgärden inom ramen för landsbygdsprogrammet?

2.2

Vad gäller investeringsstöd som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (3) som en del av landsbygdsprogrammet eller som ytterligare finansiering för en sådan landsbygdsutvecklingsåtgärd, ges stödet i en form som medför en direkt ekonomisk fördel (t.ex. direkta bidrag, skattebefrielser eller skattesänkningar, socialavgifter eller andra obligatoriska avgifter)?

ja

nej

Om svaret är ja måste medlemsstaten visa varför andra, potentiellt mindre snedvridande stödformer, såsom återbetalningspliktiga förskott eller stödformer som baseras på skuld- eller kapitalinstrument (t.ex. lågräntelån eller räntesubventioner, statliga garantier eller annan tillförsel av kapital på förmånliga villkor) är mindre lämpliga.

2.3

Faller stödet inom ramen för stöd till skogsbrukssektorn med mål som rör miljö, skydd och rekreation som avses i del II kapitel 2 avsnitt 2.8 iriktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja måste medlemsstaten visa att de miljö-, skydds- och rekreationsmål som eftersträvas inte kan uppnås med de skogsbruksåtgärder som utgör åtgärder som liknar en landsbygdsutvecklingsåtgärd som avses i del II kapitel 2 avsnitt 2.1–2.7 i riktlinjerna.

2.4

Omfattar åtgärden en av följande stödkategorier?

Kostnaderna för marknadsundersökningar, produktutformning och produktdesign och för utarbetande av ansökningar om godkännande av kvalitetssystem

Stöd för kunskapsöverförings- och informationsåtgärder

Stöd för rådgivningstjänster

Stöd för avbytartjänster inom jordbruket

Stöd för säljfrämjande åtgärder

stöd för att kompensera för kostnaderna för att förebygga och utrota djursjukdomar eller skadegörare på växter

Stöd till animaliesektorn

Observera att stödet måste beviljas de slutliga stödmottagarna indirekt som naturaförmån i form av subventionerade tjänster. I dessa fall måste stödet betalas ut till leverantören av den berörda tjänsten eller verksamheten.

3.   STIMULANSEFFEKT

3.1

Kommer stödmottagaren, innan arbetet med projektet eller verksamheten inleds, att till medlemsstaten lämna in en ansökan om stöd som åtminstone innehåller uppgifter om sökandens namn och företagets storlek, en beskrivning av projektet eller verksamheten, inbegripet dess lokalisering och datum för inledande och avslutande, det stödbelopp som behövs för att genomföra projektet och de stödberättigande kostnaderna?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att i enlighet med punkt 70 i riktlinjerna kan stödet inte förklaras förenligt med den inre marknaden om det inte faller under någon av de kategorier som anges i fråga 3.6 i detta formulär för allmänna upplysningar.

3.2

Kommer stödet att beviljas stora företag?

ja

nej

Om svaret är ja, kommer stödmottagarna i ansökan att förklara vad som skulle hända utan stöd (dvs. det kontrafaktiska scenariot) och lämna in dokument som styrker det kontrafaktiska scenario som beskrivs i ansökan?

ja

nej

3.3

Gäller stödet investeringsstöd för att uppfylla normer som beviljas stora företag i enlighet med punkt 148 c i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, kommer det berörda företaget att behöva visa att det skulle riskera nedläggning utan stöd?

ja

nej

3.4

När det gäller stöd som beviljas stora företag, kommer den beviljande myndigheten att kontrollera det kontrafaktiska scenariots trovärdighet och bekräfta att stödet har den erforderliga stimulanseffekten?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att i enlighet med punkt 73 i riktlinjerna är ett kontrafaktiskt scenario trovärdigt om det är verkligt och hänger samman med de faktorer som ska beaktas vid beslutsfattandet vid den tidpunkt då stödmottagaren fattar beslut om det berörda projektet eller den berörda verksamheten.

3.5

Har stödet formen av skatteförmåner, beviljas det mikroföretag samt små och medelstora företag och är följande villkor uppfyllda:

a)

stödordningen fastställer en rätt till stöd i enlighet med objektiva kriterier och utan vidare bedömningsutrymme för medlemsstaten, och

b)

stödordningen har antagits och trätt i kraft innan arbetet med det projekt eller den verksamhet som får stöd har inletts (4)?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkterna 70–73 i riktlinjerna inte är tillämpliga.

3.6

Omfattas stödet av en av följande stödkategorier i riktlinjerna:

a)

Stödordningar för arrondering av jordbruksmark och skogsmark i enlighet med del II avsnitten 1.3.4 och 2.9.2 i riktlinjerna och stödordningar inom skogsbrukssektorn med mål som rör miljö, skydd och rekreation i enlighet med del II avsnitt 2.8 i riktlinjerna och där

i)

stödordningen fastställer en rätt till stöd i enlighet med objektiva kriterier och utan vidare bedömningsutrymme för medlemsstaten,

ii)

stödordningen har antagits och trätt i kraft innan stödberättigande kostnader i enlighet med del II avsnitten 1.3.4, 2.9.2 och 2.8 i riktlinjerna har uppstått för stödmottagaren, och

iii)

stödordningen endast omfattar mikroföretag samt små och medelstora företag?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkterna 70–74 i riktlinjerna inte är tillämpliga.

b)

Stöd för nackdelar i samband med Natura 2000-områden och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (5) (ramdirektivet för vatten) som beviljas mikroföretag samt små och medelstora företag i enlighet med del II avsnitt 1.1.6 i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkterna 70–74 i riktlinjerna inte är tillämpliga.

c)

Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar i enlighet med del II avsnitt 1.1.7 i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkterna 70–74 i riktlinjerna inte är tillämpliga.

d)

Stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller exceptionella händelser i enlighet med del II avsnitt 1.2.1.1 i riktlinjerna?

Ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkterna 70–74 i riktlinjerna inte är tillämpliga.

e)

Stöd för att kompensera för skador som orsakats av allvarliga klimathändelser som kan likställas med en naturkatastrof i enlighet med del II avsnitt 1.2.1.2 i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkterna 70–74 i riktlinjerna inte är tillämpliga.

f)

Stöd för att kompensera för kostnaderna för förebyggande, kontroll och utrotning av djursjukdomar och skadegörare på växter och för förluster orsakade av dessa djursjukdomar och skadegörare på växter i enlighet med del II avsnitt 1.2.1.3 i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkterna 70–74 i riktlinjerna inte är tillämpliga.

g)

Stöd för att täcka kostnaderna för bortskaffande och destruering av avlivade eller självdöda djur i enlighet med del II avsnitt 1.2.1.4 i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkterna 70–74 i riktlinjerna inte är tillämpliga.

h)

Stöd för att kompensera för skador som orsakats av skyddade djur i enlighet med del II avsnitt 1.2.1.5 i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkterna 70–74 i riktlinjerna inte är tillämpliga.

i)

Stöd för att avhjälpa skador i skogar som orsakats av djur som regleras genom lag i enlighet med del II avsnitt 2.8.5 i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkterna 70–74 i riktlinjerna inte är tillämpliga.

j)

Investeringsstöd för att uppfylla normer i enlighet med punkt 148 a och b i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkterna 70–74 i riktlinjerna inte är tillämpliga.

k)

Investeringsstöd för att uppfylla normer som beviljas mikroföretag samt små och medelstora företag i enlighet med punkt 148 c i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkterna 70–74 i riktlinjerna inte är tillämpliga.

l)

Stöd för investeringar för bevarande av kultur- och naturarv på jordbruksföretag i enlighet med del II avsnitt 1.1.1.2 i riktlinjerna, med undantag för individuellt stöd som överstiger 500 000 euro per företag per investeringsprojekt?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkterna 70–74 i riktlinjerna inte är tillämpliga.

m)

Stöd för säljfrämjande åtgärder i enlighet med punkt 464 b, c och d i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkterna 70–74 i riktlinjerna inte är tillämpliga.

n)

Stöd till forskning och utveckling inom jordbruks- och skogsbrukssektorn i enlighet med del II avsnitten 1.3.6 och 2.9.1 i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkterna 70–74 i riktlinjerna inte är tillämpliga.

o)

Stöd för underhåll, restaurering och uppgradering av natur- och kulturarvet i landsbygdssamhällen, på landsbygden och i områden med högt naturvärde i enlighet med punkt 644 e i riktlinjerna, med undantag för investeringsstöd som är förknippat med natur- och kulturarvet i landsbygdssamhällen, på landsbygden och i områden med högt naturvärde, om det överskrider det tröskelvärde för anmälan som avses i punkt 37 c i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkterna 70–74 i riktlinjerna inte är tillämpliga.

p)

Stöd för utarbetande och uppdatering av planer för utveckling av kommuner och samhällen på landsbygden och deras grundläggande tjänster och av skydds- och förvaltningsplaner för Natura 2000-områden och andra områden med högt naturvärde, i enlighet med punkt 644 a i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkterna 70–74 i riktlinjerna inte är tillämpliga.

q)

Stöd för återställande av skador på skogar till följd av bränder, naturkatastrofer, allvarliga klimathändelser, skadegörare på växter, djursjukdomar, andra katastrofer och händelser relaterade till klimatförändringar i enlighet med del II avsnitt 2.1.3 i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkterna 70–74 i riktlinjerna inte är tillämpliga.

r)

Stöd för kostnaderna för behandling och förebyggande av spridning av skadedjur och trädsjukdomar och stöd för att avhjälpa skador som orsakats av skadedjur och trädsjukdomar i enlighet med del II avsnitt 2.8.1 i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkterna 70–74 i riktlinjerna inte är tillämpliga.

Anmälningspliktigt individuellt investeringsstöd

3.7

När det gäller individuellt anmält investeringsstöd, lägger medlemsstaten i sin anmälan fram tydliga bevis på att stödet faktiskt påverkar investeringsvalet?

ja

nej

Om svaret är ja, vänligen ange hur stödet har en sådan påverkan:

Om svaret är ja, observera att i enlighet med punkt 76 i riktlinjerna måste medlemsstaten, för att möjliggöra en övergripande bedömning, inte bara lämna information om det understödda projektet utan också en utförlig beskrivning av det kontrafaktiska scenariot, i vilket inget stöd beviljas stödmottagaren av någon offentlig myndighet.

Om svaret är nej, observera att i enlighet med punkt 76 i riktlinjerna kan stödet inte förklaras förenligt med den inre marknaden.

Observera att om det inte finns något känt kontrafaktiskt scenario kan en stimulanseffekt antas föreligga om det finns ett likviditetsgap, det vill säga när investeringskostnaden överskrider nettonuvärdet av de rörelseresultat som investeringen väntas ge upphov till utifrån en i förväg fastställd affärsplan.

4.   PROPORTIONALITET OCH KUMULERING AV STÖD

4.1

Kommer stödet att överstiga de stödberättigande kostnaderna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att i enlighet med punkt 82 i riktlinjerna kan sådant stöd inte anses vara proportionerligt och kan således inte beviljas.

4.2

Omfattas stödet av del II avsnitt 1.1.3 och 1.2.2 i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att punkt 82 i riktlinjerna inte är tillämplig.

4.3

Kommer den beviljande myndigheten att beräkna den högsta stödnivån och det högsta stödbeloppet när den beviljar stödet?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att detta är ett villkor som anges i punkt 85 i riktlinjerna.

4.4

Kommer de stödberättigande kostnaderna att styrkas av dokumentation som är tydlig, specifik och aktuell?

ja

nej

Observera att vid beräkningen av stödnivån och de stödberättigande kostnaderna ska alla siffror som används avse belopp före avdrag för skatter eller andra avgifter. Observera också att mervärdesskatt inte är stödberättigande, utom om den inte kan återvinnas enligt nationell lagstiftning om mervärdesskatt.

4.5

Beviljas stödet i någon annan form än bidrag?

ja

nej

Om svaret är ja, är stödbeloppet bruttobidragsekvivalenten av stödet?

ja

nej

4.6

Betalas stödet ut i flera delbetalningar?

ja

nej

Om svaret är ja, kommer stödet att diskonteras till sitt värde vid tidpunkten för beviljandet av stöd?

ja

nej

Observera att de stödberättigande kostnaderna måste diskonteras till sitt värde vid tidpunkten för beviljandet av stöd. Vidare är den räntesats som ska användas för diskonteringen den gällande diskonteringsräntan den dag då stödet beviljas.

4.7

Beviljas stödet i form av skatteförmåner?

ja

nej

Om svaret är ja, sker diskonteringen av de olika delarna av stödet på grundval av den gällande referensräntan vid de olika tidpunkter då skatteförmånerna får verkan?

ja

nej

4.8

Avser stödet investeringsstöd i landsbygdsområden?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att den högsta stödnivån för stora investeringsprojekt måste minskas till det justerade stödbelopp som fastställs i punkt 35.31 i riktlinjerna. Stora investeringsprojekt kan inte heller omfattas av de ökade stödnivåerna för mikroföretag samt små och medelstora företag.

4.9

Om åtaganden enligt del II avsnitten 1.1.5.1, 1.1.8, 2.3 och 3.4 i riktlinjerna anges i andra enheter än de som anges i bilaga II till förordning (EU) nr 1305/2013, får medlemsstaterna beräkna utbetalningar på grundval av dessa andra enheter. I sådana fall, ser medlemsstaten se till att de högsta årliga beloppen respekteras?

ja

nej

4.10

För de åtgärder eller typer av insatser som avses i del II avsnitten 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.2, 2.3, 3.4 och 3.5 i riktlinjerna får medlemsstaterna fastställa stödbeloppet på grundval av standardantaganden om merkostnader och inkomstbortfall. I dessa fall måste medlemsstaten se till att beräkningarna och det motsvarande stödet

endast innehåller kontrollerbara element,

grundas på siffror som fastställts av vederbörlig expertis,

tydligt anger källan till de använda siffrorna,

är differentierade så att de, i tillämpliga fall, beaktar regionala eller lokala förhållanden samt faktisk markanvändning, och

inte innehåller inslag som är kopplade till investeringskostnader.

Ytterligare villkor för individuellt anmält investeringsstöd och investeringsstöd till stora företag enligt anmälda stödordningar

4.11

I fråga om individuellt anmält investeringsstöd, motsvarar stödbeloppet merkostnaderna netto av att genomföra investeringen i det berörda området, jämfört med ett kontrafaktiskt scenario där inget stöd beviljas?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att individuellt anmält investeringsstöd i regel kommer att anses vara begränsat till vad som är absolut nödvändigt.

4.12

Beviljas investeringsstödet stora företag enligt anmälda stödordningar?

ja

nej

Om svaret är ja, ser medlemsstaten till att stödbeloppet är begränsat till vad som är absolut nödvändigt på grundval av en merkostnader netto-metod?

ja

nej

Observera att stödbeloppet inte bör överstiga det minimibelopp som behövs för att göra projektet tillräckligt lönsamt, och bör till exempel inte leda till en ökning av dess internränta utöver den normala avkastning som tillämpas av det berörda företaget i andra investeringsprojekt av liknande slag eller, om denna inte finns tillgänglig, en ökning av dess internränta utöver företagets kapitalkostnader som helhet eller utöver den avkastning som är vanligt förekommande inom den berörda sektorn.

4.13

Om svaret på fråga 4.12 är ja, ser medlemsstaten till att stödbeloppet motsvarar merkostnaderna netto av att genomföra investeringen i det berörda området, jämfört med ett kontrafaktiskt scenario där inget stöd beviljas?

ja

nej

Den metod som beskrivs i punkt 96 i riktlinjerna måste användas tillsammans med högsta tillåtna stödnivåer som ett tak.

4.14

Avser stödet individuellt anmält investeringsstöd?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att kommissionen kommer att granska om stödbeloppet överstiger det minimum som krävs för att göra projektet tillräckligt lönsamt, genom att använda den metod som anges i punkt 96 i riktlinjerna. Beräkningar som används för att bedöma stimulanseffekten kan också användas för att bedöma om stödet är proportionerligt.

4.15

Visa stödets proportionalitet med hjälp av dokumentation, t.ex. av det slag som avses i punkt 77 i riktlinjerna. Detta krav gäller inte investeringsstöd som avser primär jordbruksproduktion.

Kumulering av stöd

4.16

Kommer stödet att beviljas parallellt enligt flera stödordningar eller kumuleras med stöd för särskilda ändamål?

ja

nej

Om svaret är ja, överstiger det statliga stödets totalbelopp för en verksamhet eller ett projekt de tak som fastställs i riktlinjerna?

ja

nej

4.17

Kommer stödet att ha identifierbara stödberättigande kostnader?

ja

nej

Om svaret är ja, kommer detta stöd att kumuleras med annat statligt stöd?

ja

nej

Om svaret är ja, kommer dessa åtgärder att avse olika identifierbara stödberättigande kostnader?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att i enlighet med punkt 100 i riktlinjerna kan stöd med identifierbara stödberättigande kostnader som kumuleras med annat statligt stöd, med avseende på samma stödberättigande kostnader, vara helt eller delvis överlappande. Leder denna kumulering dock till att den högsta stödnivå eller det högsta stödbelopp som gäller för detta stöd enligt riktlinjerna överskrids?

ja

nej

4.18

Kommer det stöd som godkänts enligt riktlinjerna att kumuleras med stöd av mindre betydelse?

ja

nej

Om ja, kumuleras stödet i detta fall med avseende på samma stödberättigande kostnader och kommer en sådan kumulering att leda till en stödnivå eller ett stödbelopp som överskrider de som fastställts i riktlinjerna?

ja

nej

4.19

Kumuleras statligt stöd till förmån för jordbrukssektorn med utbetalningar som avses i artiklarna 81.2 och 82 i förordning (EU) nr 1305/2013 avseende samma stödberättigande kostnader och kommer en sådan kumulering att leda till en stödnivå eller ett stödbelopp som överskrider de som föreskrivs i riktlinjerna?

ja

nej

4.20

Förvaltas det stöd som kombinerar statligt stöd med unionsfinansiering centralt av unionens institutioner, byråer, gemensamma företag eller andra organ?

ja

nej

Om svaret är ja, om unionsfinansieringen inte direkt eller indirekt står under medlemsstatens kontroll, kommer endast det statliga stödet att beaktas vid bedömningen av om tröskelvärdena för anmälan, de högsta stödnivåerna och stödtaken iakttas, under förutsättning att det totala beloppet av den offentliga finansiering som beviljas avseende samma stödberättigande kostnader inte överstiger den eller de mest förmånliga finansieringsgrader som fastställs i tillämpliga regler i unionslagstiftningen.

4.21

Avser stödet stöd till investeringar som syftar till att återupprätta produktionspotential inom jordbruket i enlighet med punkt 143 e i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att det inte bör kumuleras med stöd för att kompensera för materiella skador som avses i del II avsnitten 1.2.1.1, 1.2.1.2 och 1.2.1.3 i riktlinjerna.

Observera att dubbelfinansiering av jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön enligt del II avsnitten 1.1.5.1., 1.1.6, 1.1.8 och 3.5 i riktlinjerna och motsvarande metoder som avses i artikel 43 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (6) inte bör förekomma. Översynsklausulen i punkt 724 i riktlinjerna syftar också till att undvika dubbelfinansiering.

4.22

Avser stödet startstöd för producentgrupper och producentorganisationer inom jordbrukssektorn i enlighet med del II avsnitt 1.1.4 i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att det inte bör kumuleras med stöd för inrättande av producentgrupper och producentorganisationer inom jordbrukssektorn såsom föreskrivs i artikel 27 i förordning (EU) nr 1305/2013.

4.23

Avser stödet nyetableringsstöd till unga jordbrukare och för utveckling av småbruk som avses i del II avsnitt 1.1.2 i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att det inte bör kumuleras med nyetableringsstöd för unga jordbrukare eller för utveckling av småbruk som avses i artikel 19.1 a i och iii i förordning (EU) nr 1305/2013, om en sådan kumulering skulle leda till ett stödbelopp som överstiger de som föreskrivs i riktlinjerna.

5.   PÅVERKAN PÅ KONKURRENS OCH HANDEL

5.1

När det gäller ordningar för investeringsstöd för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, inom skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden, kan medlemsstaten visa att de negativa effekterna kommer att begränsas till ett minimum till exempel med hänsyn till de berörda projektens storlek, de individuella och kumulativa stödbeloppen, de förväntade stödmottagarna samt de berörda sektorernas särdrag?

5.2

När det gäller ordningar för investeringsstöd för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, inom skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden, har medlemsstaten lämnat in en eventuell konsekvensbedömning och efterhandsutvärderingar som gjorts för liknande tidigare stödordningar för att göra det möjligt för kommissionen att bedöma de sannolika negativa effekterna av stödordningen?

ja

nej

5.3

Vad gäller de negativa effekterna av individuellt investeringsstöd för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och i landsbygdsområden, för att identifiera och bedöma potentiell snedvridning av konkurrens och handel, har medlemsstaten i anmälan lagt fram bevis som ger kommissionen möjlighet att identifiera de berörda produktmarknaderna (dvs. produkter som påverkas av stödmottagarens ändrade beteende) och att identifiera de konkurrenter och kunder/konsumenter som berörs?

ja

nej

Om svaret är ja, precisera:

6.   ÖPPENHET

6.1

Kommer medlemsstaten att se till att följande information offentliggörs på en övergripande webbplats för statligt stöd på nationell eller regional nivå?

Den fullständiga texten till stödordningen och dess genomförandebestämmelser eller den rättslig grunden för individuellt stöd, eller en länk till denna.

Namn på den beviljande myndigheten/de beviljande myndigheterna.

Namnet på de enskilda stödmottagarna, stödform och stödbelopp som beviljats varje stödmottagare, datum för beviljande, typ av företag (SMF/stort företag) stödmottagarens region (på Nuts 2-nivå) och den ekonomiska sektor där denna har sin huvudsakliga verksamhet (efter grupp i Nace). Ett sådant krav kan upphävas för individuellt stöd som inte överstiger följande tröskelvärden:

i.

60 000 euro för stödmottagare inom primär jordbruksproduktion.

ii.

500 000 euro för stödmottagare inom sektorerna för bearbetning av jordbruksprodukter, saluföring av jordbruksprodukter, skogsbrukssektorn eller verksamheter som inte omfattas av artikel 42 i fördraget.

6.2

Bekräfta att för stödordningar i form av skatteförmåner lämnas informationen om det individuella stödbeloppet inom följande intervall (i miljoner EUR):

0,06–0,5, endast för primär jordbruksproduktion

0,5–1

1–2

2–5

5–10

10–30

30 och mer

6.3

Bekräfta att denna information

kommer att offentliggöras när beslutet om att bevilja stöd har fattats

kommer att bevaras i minst tio år

kommer att hållas tillgänglig för allmänheten utan begränsningar (7)

Observera att medlemsstaterna inte kommer att vara skyldiga att offentliggöra sådan information före den 1 juli 2016 (8).

6.4

Om individuellt stöd beviljas, kommer medlemsstaten att offentliggöra det beviljade individuella stödet på den webbplats för statligt stöd som avses i punkt 128 i riktlinjerna?

ja

nej

6.5

Om svaret är nej, det beviljade stödet offentliggörs inte eftersom

det omfattas av förordning (EU) nr 1305/2013, och

det medfinansieras antingen av Ejflu eller beviljas som ytterligare nationell finansiering till sådana medfinansierade åtgärder, och

det individuella stödet har redan offentliggjorts i enlighet med artiklarna 111, 112 och 113 i förordning (EU) nr 1306/2013 (9).

I detta fall bör medlemsstaten på den webbplats för statligt stöd som avses i punkt 128 i riktlinjerna hänvisa till den webbplats som avses i artikel 111 i förordning (EU) nr 1306/2013.

7.   ÖVRIGA FRÅGOR

7.1

Avser stödåtgärden stöd till exportrelaterad verksamhet till tredjeländer eller medlemstater som har en direkt koppling till exporterade kvantiteter, stöd som är förenat med krav på att inhemska snarare än importerade varor ska användas, eller stöd för att inrätta och driva ett distributionsnät eller täcka andra utgifter i samband med exportverksamhet?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att sådant stöd inte kommer att godkännas.

Observera att stöd till kostnaderna för deltagande i handelsmässor, eller för undersökningar eller konsulttjänster som behövs för att lansera en ny produkt eller en befintlig produkt på en ny marknad normalt inte utgör exportstöd.

7.2

Utgör finansieringssystemet, t.ex. med skatteliknande avgifter, en integrerad del av stödåtgärden?

ja

nej

Om svaret är ja måste finansieringssystemet anmälas.

8.   TYP AV STÖD

Förteckning över typer av stöd som omfattas av riktlinjerna:

1.

Stöd till förmån för företag som är verksamma inom primärproduktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

1.1

Åtgärder för landsbygdsutveckling

1.1.1

Investeringsstöd

1.1.1.1

Stöd för investeringar i materiella och immateriella tillgångar på jordbruksföretag som är knutna till primär jordbruksproduktion

1.1.1.2

Stöd för investeringar till förmån för bevarande av kultur- och naturarv på jordbruksföretag

1.1.1.3

Stöd för investeringar för flyttning av jordbruksbyggnader

1.1.1.4

Stöd för investeringar i samband med bearbetning av jordbruksprodukter och saluföring av jordbruksprodukter

1.1.2

Nyetableringsstöd till unga jordbrukare och för utveckling av småbruk

1.1.3

Stöd för överlåtelse av jordbruksföretag

1.1.4

Startstöd för producentgrupper och producentorganisationer inom jordbrukssektorn

1.1.5

Stöd för åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk och åtaganden om djurens välbefinnande

1.1.5.1

Stöd för åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk

1.1.5.2

Stöd för åtaganden om djurens välbefinnande

1.1.6

Stöd för nackdelar i samband med Natura 2000-områden och ramdirektivet för vatten

1.1.7

Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar

1.1.8

Stöd för ekologiskt jordbruk

1.1.9

Stöd för deltagande i kvalitetssystem för producenter av jordbruksprodukter

1.1.10

Stöd för tillhandahållande av tekniskt stöd inom jordbrukssektorn

1.1.10.1

Stöd för kunskapsöverförings- och informationsåtgärder

1.1.10.2

Stöd för rådgivningstjänster

1.1.10.3

Stöd för avbytartjänster inom jordbruket

1.1.11

Stöd för samarbete inom jordbrukssektorn

1.2

Risk- och krishantering

1.2.1

Stöd för att kompensera för skador på jordbruksproduktion eller produktionsmedel i jordbruket och för att förebygga skador

1.2.1.1

Stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser.

1.2.1.2

Stöd för att kompensera för skador som orsakats av en allvarlig klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof

1.2.1.3

Stöd för kostnaderna för förebyggande, kontroll och utrotning av djursjukdomar och skadegörare på växter och stöd för att kompensera för skador orsakade av djursjukdomar och skadegörare på växter

1.2.1.4

Stöd för avlivade eller självdöda djur

1.2.1.5

Stöd för att kompensera för skador orsakade av skyddade djur

1.2.1.6

Stöd för betalning av försäkringspremier

1.2.1.7

Stöd för ekonomiska bidrag till gemensamma fonder

1.2.2

Stöd för nedläggning av produktionskapacitet

1.2.2.1

Nedläggning av kapacitet av skäl som rör djurs, växters eller människors hälsa eller av hygieniska, etiska eller miljömässiga skäl

1.2.2.2

Nedläggning av kapacitet av andra skäl

1.3

Andra typer av stöd inom jordbrukssektorn

1.3.1

Stöd till animaliesektorn

1.3.2

Stöd för säljfrämjande åtgärder till förmån för jordbruksprodukter

1.3.3

Stöd till de yttersta randområdena och de mindre Egeiska öarna

1.3.4

Stöd för arrondering av jordbruksmark

1.3.5

Stöd för undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

1.3.6

Stöd till forskning och utveckling inom jordbrukssektorn

2.

Stöd till skogsbrukssektorn som medfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), vilket beviljas som ytterligare nationell finansiering till sådana medfinansierade åtgärder eller som rent statligt stöd

2.1

Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

2.1.1

Stöd för beskogning och skapande av skogsmark

2.1.2

Stöd för inrättande av system för trädjordbruk

2.1.3

Stöd för förebyggande och återställande av skador på skogar till följd av skogsbränder, naturkatastrofer, allvarliga klimathändelser som kan likställas med en naturkatastrof, andra allvarliga klimathändelser, skadegörare på växter och andra katastrofer

2.1.4

Stöd för investeringar som förbättrar skogsekosystems återhämtningsförmåga och miljövärde

2.1.5

Stöd för investeringar i skogsbruksmetoder och i bearbetning, mobilisering och marknadsföring av skogsbruksprodukter

2.1.6

Stöd för investeringar i infrastruktur som avser utveckling, modernisering eller anpassning av skogsbruk

2.2

Stöd för nackdelar i samband med skogsområden inom Natura 2000

2.3

Stöd för tjänster för miljö- och klimatvänligt skogsbruk samt skogsskydd

2.4

Stöd för kunskapsöverförings- och informationsåtgärder inom skogsbrukssektorn

2.5

Stöd för rådgivningstjänster inom skogsbrukssektorn

2.6

Stöd för samarbete inom skogsbrukssektorn

2.7

Startstöd för producentgrupper och producentorganisationer inom skogsbrukssektorn

2.8

Annat stöd till skogsbrukssektorn med mål som rör miljö, skydd och rekreation

2.8.1

Stöd för specifika åtgärder och insatser på skogsbruksområdet som har det huvudsakliga syftet att bidra till att bevara eller återställa skogens ekosystem och biologiska mångfald eller traditionella landskap

2.8.2

Stöd för att bevara och förbättra markkvaliteten i skogar och säkerställa en balanserad och sund trädtillväxt inom skogsbrukssektorn

2.8.3

Återställande och underhåll av naturliga stigar, landskapselement och naturliga livsmiljöer för djur inom skogsbrukssektorn

2.8.4

Stöd för underhåll av vägar för att förebygga skogsbränder

2.8.5

Stöd för att avhjälpa skador i skogar som orsakats av djur som regleras genom lagstiftning

2.8.6

Stöd för upprättande av skogsbruksplaner

2.9

Stöd inom skogsbrukssektorn som bygger på stödåtgärder på jordbruksområdet

2.9.1

Stöd för forskning och utveckling inom skogsbrukssektorn

2.9.2

Stöd för arrondering av skogsmark

3.

Stöd i landsbygdsområden som medfinansieras av Ejflu eller beviljas som ytterligare nationell finansiering till sådana medfinansierade åtgärder

3.1

Stöd för investeringar som avser bearbetning av jordbruksprodukter till icke-jordbruksprodukter, bomullsproduktion eller investeringar i skapande och utveckling av annan verksamhet än jordbruksverksamhet

3.2

Stöd för grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden

3.3

Nyetableringsstöd för annan verksamhet än jordbruksverksamhet i landsbygdsområden

3.4

Stöd för åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk till andra markförvaltare och företag i landsbygdsområden som inte är verksamma inom jordbrukssektorn

3.5

Stöd till andra markförvaltare för nackdelar i samband med områden inom Natura 2000

3.6

Stöd för kunskapsöverförings- och informationsåtgärder i landsbygdsområden

3.7

Stöd för rådgivningstjänster i landsbygdsområden

3.8

Stöd för aktiva jordbrukares första deltagande i kvalitetssystem för bomullsprodukter eller livsmedelsprodukter

3.9

Stöd för informationsverksamhet och säljfrämjande verksamhet avseende bomull och livsmedel som omfattas av ett kvalitetssystem

3.10

Stöd för samarbete i landsbygdsområden

3.11

Stöd för att inrätta gemensamma fonder

1.1.1.1.   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD FÖR INVESTERINGAR I FÖRETAG VERKSAMMA INOM PRIMÄR JORDBRUKSPRODUKTION

Detta formulär är avsett för statligt stöd för investeringar i materiella och immateriella tillgångar på jordbruksföretag som är knutna till primär jordbruksproduktion enligt del II kapitel 1 avsnitt 1.1.1.1 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

1.   ALLMÄNNA URVALSKRITERIER

1.1

Kommer de investeringar som stödet är avsett för att öka produktionen utöver produktionsrestriktioner eller överskrida begränsningar av unionsstöd för enskilda jordbrukare, jordbruksföretag eller bearbetningsanläggningar som fastställts av en gemensam marknadsordning, däribland system för direktstöd, som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

1.2

Är företag verksamma inom primär jordbruksproduktion de enda mottagarna av detta stöd?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.   STÖD FÖR INVESTERINGAR I MATERIELLA OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR PÅ JORDBRUKSFÖRETAG SOM ÄR KNUTNA TILL PRIMÄR JORDBRUKSPRODUKTION

2.1

Genomför en eller flera stödmottagare investeringen i materiella och immateriella tillgångar på jordbruksföretag som är knutna till primär jordbruksproduktion?

ja

nej

2.2

Om svaret är nej, avser investeringen materiella eller immateriella tillgångar som används av en eller flera stödmottagare?

ja

nej

2.3

Är stödet inriktat på investeringar i materiella och immateriella tillgångar som är knutna till produktion av energi från förnybara källor eller produktion av biobränsle på jordbruksföretag?

ja

nej

Om svaret är nej, besvara inte frågorna 2.4–2.17.

2.4

Görs investeringen inom produktion av biobränslen i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG (10)?

ja

nej

2.5

Om svaret på fråga 2.4 är ja, är produktionskapaciteten vid de anläggningar för produktion av förnybar energi som är stödberättigande högst den genomsnittliga årliga drivmedelsförbrukningen på jordbruksföretaget?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.6

Säljs det producerade biodrivmedlet på marknaden?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.7

Görs investeringen för produktion av värmeenergi och/eller el från förnybara källor på jordbruksföretag?

ja

nej

2.8

Om svaret på fråga 2.7 är ja:

a)

är syftet med de anläggningar för produktion av förnybara energi som är stödberättigande endast att tillgodose det egna energibehovet?

ja

nej

och

b)

är produktionskapaciteten vid de anläggningar för produktion av förnybar energi som är stödberättigande högst den sammanlagda genomsnittliga årliga förbrukningen av värmeenergi och el på jordbruksföretaget, inklusive jordbrukshushållet?

ja

nej

Om svaret på antingen punkt a) eller b) är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.9

När det gäller el, respekteras den årliga gränsen för egen förbrukning?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.10

Hur ackumuleras den genomsnittliga årliga förbrukningen om fler än ett jordbruksföretag genomför investeringen i produktion av energi eller biobränsle?

2.11

Finns det miniminormer för energieffektivitet för investeringar som förbrukar eller producerar energi på nationell nivå?

ja

nej

2.12

Om svaret på fråga 2.11 är ja, finns det ett krav på nationell nivå att de miniminormer som avses i fråga 2.11 uppfylls?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.13

Är stödet specifikt inriktat på investeringar i anläggningar vars främsta syfte är produktion av el från biomassa?

ja

nej

2.14

Om svaret på fråga 2.13 är ja, använder dessa anläggningar en minimiprocentsats av den producerade värmeenergin, fastställd av medlemsstaten?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.15

Har det fastställts tröskelvärden på medlemsstatsnivå för största andel spannmål, andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor som får användas för produktion av bioenergi, inbegripet biobränsle, för olika typer av anläggningar?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.16

Får stödet till bioenergiprojekt endast beviljas för bioenergi som uppfyller de tillämpliga hållbarhetskriterier som föreskrivs i unionslagstiftningen, inbegripet i artikel 17.2–17.6 i direktiv 2009/28/EG?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.17

Överskrider anläggningens produktionskapacitet stödmottagarens/stödmottagarnas genomsnittliga årliga förbrukning?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att medlemsstaterna måste iaktta villkoren i riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2020 (11), om inte sådant stöd är undantaget från anmälningsskyldigheten (t.ex. genom den allmänna gruppundantagsförordningen (12)).

2.18

Vilket av följande syften har investeringen?

a)

Förbättra jordbruksföretagets resultat och hållbarhet generellt, särskilt genom att minska produktionskostnaderna eller förbättra och omfördela produktionen.

b)

Förbättra den naturliga miljön, hygienförhållandena eller normerna för djurens välbefinnande, under förutsättning att den berörda investeringen syftar till att gå utöver gällande unionsnormer.

c)

Skapa och förbättra infrastruktur som är knuten till utveckling, anpassning och modernisering av jordbruket, inklusive tillträde till jordbruksmark, arrondering och markförbättring och energi- och vattenförsörjning samt energi- och vattenbesparing.

Vänligen ange om annan verksamhet bedrivs i detta syfte:

d)

Uppfylla mål om ett miljö- och klimatvänligt jordbruk, inbegripet att bevara den biologiska mångfalden av arter och livsmiljöer och höja skönhets- eller rekreationsvärdet för allmänheten i ett Natura 2000-område eller andra system med höga naturvärden, så länge investeringarna är icke-produktiva.

Vänligen ange om annan verksamhet bedrivs i detta syfte:

e)

Återupprätta produktionspotential inom jordbruket som skadats genom naturkatastrofer, exceptionella händelser eller allvarliga klimathändelser som kan likställas med en naturkatastrof, djursjukdomar och skadegörare på växter, skyddade djur samt förebygga och begränsa riskerna för skada som orsakas av sådana händelser och förhållanden.

Vänligen ange om annan verksamhet bedrivs i detta syfte:

f)

Etablering av unga jordbrukare som för första gången etablerar sig som ensamt ansvariga för ett jordbruksföretag när det gäller investeringar för att följa unionsnormer för jordbruksproduktion, inklusive säkerhet på arbetsplatsen.

Observera att detta mål motiverar investeringsstöd för en period av högst 24 månader från och med dagen för etableringen. Iakttas denna tidsfrist?

ja

nej

g)

Genomföra rådets direktiv 91/676/EEG (13) (nitratdirektivet) i Kroatien inom en period på högst fyra år från anslutningsdagen i enlighet med artiklarna 3.2 och 5.1 i det direktivet.

h)

Uppnå förenlighet med nya genom unionslagstiftningen införda krav på företag verksamma inom primär jordbruksproduktion.

Observera att detta mål motiverar investeringsstöd för en period av högst 12 månader från den dag då de nya genom unionslagstiftningen införda kraven blev obligatoriska för det berörda företaget. Iakttas denna tidsfrist?

ja

nej

i)

Övrigt (precisera):

Om investeringen görs i något annat syfte, observera att endast investeringar som görs i något av de syften som förtecknas i punkterna a–h berättigar till stöd för investeringar i jordbruksföretag.

2.19

Omfattar de stödberättigande kostnaderna?

a)

Uppförande, förvärv, inklusive leasing, eller upprustning av fast egendom.

Uppgick kostnaden för förvärvet av marken till högst 10 % av de totala stödberättigande kostnaderna för den berörda transaktionen?

ja

nej

Om svaret är nej, avser transaktionen miljöbevarande insatser?

ja

nej

Om svaret är ja kan en högre procentandel tillåtas i väl motiverade undantagsfall.

Vänligen lämna upplysningar rörande de omständigheter som utgör väl motiverade undantagsfall så att kommissionen kan bedöma ärendet i fråga.

b)

Inköp eller hyrköp av maskiner och utrustning upp till tillgångarnas marknadsvärde.

c)

Allmänna kostnader som är kopplade till de utgifter som avses i leden a och b, såsom arvoden till arkitekter, ingenjörer och konsulter, arvoden kopplade till rådgivning om miljömässig och ekonomisk hållbarhet, inbegripet genomförbarhetsstudier. Genomförbarhetsstudier fortsätter att vara stödberättigande kostnader även när, på grundval av deras resultat, inga utgifter som avses i leden a och b uppstår.

d)

Förvärv eller utveckling av programvara och förvärv av patent, licenser, upphovsrätt och varumärken.

e)

Utgifter för icke-produktiva investeringar som är kopplade till de mål som avses i punkt 143 d i riktlinjerna.

f)

När det gäller investeringar i syfte att återupprätta produktionspotential inom jordbruket som skadats till följd av naturkatastrofer, exceptionella händelser eller allvarliga klimathändelser som kan likställas med en naturkatastrof, djursjukdomar eller skadegörare på växter och skyddade djur, får de stödberättigande kostnaderna omfatta de kostnader som uppkommit för återupprättandet av produktionspotentialen upp till den nivå som förelåg innan händelsen inträffade.

g)

När det gäller investeringar i syfte att förebygga skador som orsakats av naturkatastrofer, exceptionella händelser, allvarliga klimathändelser som kan likställas med en naturkatastrof, djursjukdomar och skadegörare på växter och av skyddade djur, får de stödberättigande kostnaderna omfatta kostnaderna för specifika förebyggande åtgärder som syftar till att begränsa följderna av sådana sannolika händelser.

h)

Övrigt (precisera):

2.20

Omfattar de stödberättigande kostnaderna?

a)

Inköp av produktionsrättigheter, stödrättigheter och ettåriga växter.

b)

Plantering av ettåriga växter.

c)

Inköp av djur, med undantag för investeringar som genomförs för

i)

inköp av djur i det syfte som avses i punkt 143 e i riktlinjerna,

och

ii)

inköp av avelsdjur för att förbättra djurbesättningens genetiska kvalitet; när det gäller detta undantag måste villkoren i fråga 2.23 i detta formulär för kompletterande upplysningar uppfyllas.

d)

Investeringar för att följa gällande unionsnormer, med de undantag som avses i punkt 148 i riktlinjerna.

e)

Andra kostnader än de som avses i punkt 144 i riktlinjerna i samband med leasingavtal, såsom uthyrarens marginal, ränterefinansieringskostnader, indirekta kostnader och försäkringsavgifter.

f)

Rörelsekapital.

Om någon av de kostnader som avses i leden a–f omfattas, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.21

Omfattar de stödberättigande kostnaderna investeringar som genomförs i det syfte som avses i punkt 143 e i riktlinjerna?

ja

nej

2.22

Omfattar de stödberättigande kostnaderna inköp av avelsdjur för att förbättra djurbesättningens genetiska kvalitet?

ja

nej

2.23

Om svaret på fråga 2.22 är ja, är följande villkor uppfyllda?

a)

Stödet får endast beviljas för inköp av avelsdjur för att förbättra djurbesättningens genetiska kvalitet när det är fråga om nötboskap, får och getter.

b)

Endast investeringar som är avsedda att förbättra den genetiska kvaliteten i djurbesättningen genom inköp av högkvalitativa avelsdjur, både han- och hondjur, som är registrerade i stamböcker är stödberättigande.

c)

Vid ersättande av befintliga avelsbesättningar får stöd beviljas endast för ersättande av djur som inte var registrerade i en stambok.

d)

Endast aktiva jordbrukare är berättigade till stöd.

e)

Endast djur med en optimal reproduktionspotential under en viss tidsperiod köps in; därför är endast hondjur som ännu inte har fött stödberättigande.

f)

De inköpta djuren ska behållas i besättningen i minst fyra år.

Observera att samtliga de villkor som avses i leden a–f måste vara uppfyllda för att investeringsstöd ska vara förenligt med den inre marknaden i just det här fallet.

2.24

Är följande villkor uppfyllda när det gäller bevattning i nya och befintliga bevattningsområden?

a)

En förvaltningsplan för avrinningsdistrikt i enlighet med villkoren i ramdirektivet för vatten har anmälts till kommissionen för hela det område där investeringen är tänkt att äga rum samt i eventuella andra områden där miljön kan påverkas av investeringen.

b)

De åtgärder som får verkan inom ramen för förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt i enlighet med artikel 11 i ramdirektivet för vatten och som är av relevans för jordbrukssektorn har angetts i det tillämpliga åtgärdsprogrammet.

c)

Vattenmätare som gör det möjligt att mäta vattenanvändningen för den investering som får stöd finns eller kommer att installeras som en del av investeringen.

d)

En investering i förbättring av en befintlig bevattningsanläggning eller en beståndsdel av en bevattningsinfrastruktur är stödberättigande endast om den enligt en förhandsbedömning potentiellt kan ge en vattenbesparing på minst 5–25 % beroende på de tekniska parametrarna för den befintliga anläggningen eller infrastrukturen.

e)

Om investeringen påverkar grund- eller ytvattenförekomster som i förvaltningsplanen för det berörda avrinningsdistriktet bedömts inte nå god status på grund av vattenmängden

i)

ska investeringen säkerställa en faktisk, till investeringen hänförbar, minskning av vattenanvändningen på minst 50 % av den potentiella vattenbesparing som investeringen gör möjlig,

ii)

ska den, när det gäller en investering i ett enskilt jordbruksföretag, också leda till en minskning av jordbruksföretagets samlade vattenanvändning på minst 50 % av den potentiella vattenbesparing som investeringen gör möjlig; i jordbruksföretagets samlade vattenanvändning måste inräknas vatten som sålts av jordbruksföretaget.

f)

Inga av de villkor som avses i led e är tillämpliga eftersom investeringen görs i en befintlig anläggning som endast påverkar energieffektiviteten, eller i inrättandet av en reservoar eller i vattenåtervinning som inte påverkar en grund- eller ytvattenförekomst.

g)

Vid en investering som medför en nettoutvidgning av den bevattnade arealen som påverkar en viss grund- eller ytvattenförekomst:

i)

vattenförekomsten har i förvaltningsplanen för avrinningsområdet inte bedömts nå god status på grund av vattenmängden, och

ii)

en miljöanalys visar att investeringen inte kommer att ha någon avsevärd negativ miljöpåverkan. En sådan miljökonsekvensanalys måste antingen genomföras av eller godkännas av den behöriga myndigheten och får även avse grupper av jordbruksföretag.

Observera att båda de kriterier som avses i leden i och ii måste vara uppfyllda för att investeringsstöd ska kunna förklaras förenligt med den inre marknaden i just det här fallet.

h)

Det villkor som avses i led g i gäller inte vid investeringar som medför en nettoutvidgning av bevattningsarealen eftersom:

i)

investeringen kombineras med en investering i en befintlig bevattningsanläggning eller beståndsdel av en bevattningsinfrastruktur som enligt en förhandsbedömning potentiellt kan ge en vattenbesparing på minst 5–25 % beroende på de tekniska parametrarna för den befintliga anläggningen eller infrastrukturen, och

ii)

investeringen säkerställer en faktisk, till investeringen hänförbar, minskning av vattenanvändningen på minst 50 % av den potentiella vattenbesparing som investeringen gör möjlig i den befintliga bevattningsanläggningen eller infrastrukturbeståndsdelen.

Observera att båda de kriterier som avses i leden i och ii i detta led måste vara uppfyllda för att villkoret i led g i inte ska vara tillämpligt.

i)

Det villkor som avses i led g i gäller inte investeringar i inrättandet av en ny bevattningsanläggning som försörjs med vatten från en befintlig reservoar som godkänts av de behöriga myndigheterna före den 31 oktober 2013 om samtliga följande villkor är uppfyllda:

i)

Reservoaren i fråga identifieras i den relevanta förvaltningsplanen för avrinningsdistriktet och är underkastad de kontrollkrav som anges i artikel 11.3 e i ramdirektivet för vatten.

ii)

Den 31 oktober 2013 gällde antingen en högsta gräns för de totala uttagen från reservoaren eller ett krav på minsta flödesnivå i vattenförekomster som påverkas av reservoaren.

iii)

Den högsta gräns eller det krav på minsta flödesnivå som avses i led ii överensstämmer med villkoren i artikel 4 i ramdirektivet för vatten.

iv)

Investeringen i fråga leder inte till uttag som överstiger den högsta gräns som gällde den 31 oktober 2013 och inte heller till en minskning av flödesnivån i de vattenförekomster som påverkas som innebär att den miniminivå som gällde den 31 oktober 2013 underskrids.

Observera att samtliga de fyra villkor som avses i leden i–iv i detta led måste vara uppfyllda för att villkoret i led g i inte ska vara tillämpligt.

2.25

Betraktades arealer, som inte är bevattnade men där en bevattningsanläggning var i drift nyligen och som ska fastställas och motiveras av medlemsstaten, som bevattnade arealer när det gäller att fastställa nettoutvidgningen av den bevattnade arealen?

ja

nej

2.26

När det gäller bevattning, kommer medlemsstaten från och med den 1 januari 2017 i fråga om det avrinningsdistrikt där investeringen äger rum att se till att ett stöd betalas ut till jordbrukssektorns olika vattenanvändningsverksamheter som bidrar till kostnadstäckningen för vattentjänster i överensstämmelse med artikel 9.1 första strecksatsen i ramdirektivet för vatten, i tillämpliga fall med beaktande av kostnadstäckningens sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter liksom geografiska och klimatiska förhållanden i den eller de regioner som påverkas?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.27

Ange den högsta stödnivån, uttryckt i procent av den stödberättigande investeringen:

a)

… av de stödberättigande kostnaderna i de yttersta randområdena.

b)

… av de stödberättigande kostnaderna på de mindre Egeiska öarna.

c)

… av de stödberättigande kostnaderna i Kroatien för genomförandet av nitratdirektivet i enlighet med punkt 148 b i riktlinjerna.

d)

… av de stödberättigande kostnaderna i mindre utvecklade regioner och i alla regioner vars bruttonationalprodukt (BNP) per capita för perioden 1 januari 2007–31 december 2013 var lägre än 75 % av genomsnittet för EU-25 för referensperioden men vars BNP per capita är högre än 75 % av den genomsnittliga BNP för EU-27.

e)

… av de stödberättigande kostnaderna i övriga områden.

f)

… av de stödberättigande kostnaderna för inköp av avelsdjur som avses i punkt 147 i riktlinjerna.

2.28

Om de stödnivåer som avses i fråga 2.27 i detta formulär för kompletterande upplysningar är högre än de som anges i punkt 152 i riktlinjerna, klargör huruvida något av följande undantag är tillämpligt och möjliggör en höjning med 20 procentenheter:

a)

Unga jordbrukare eller jordbrukare som etablerade sig under den femårsperiod som föregick ansökan om stöd.

b)

Gemensamma investeringar, såsom lagringsanläggningar som används av en grupp av jordbrukare eller anläggningar för att förbereda jordbruksprodukterna före saluföring, och integrerade projekt som omfattar olika åtgärder enligt förordning (EU) nr 1305/2013, inbegripet sådana som är kopplade till sammanslagningen av producentorganisationer.

c)

Investeringar i områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar i enlighet med artikel 32 i förordning (EU) nr 1305/2013.

d)

Insatser som finansieras inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet, såsom en investering i ett nytt stall, vilket gör det möjligt att testa en ny metod för djurhållning som utvecklats av en operativ grupp bestående av jordbrukare, forskare och icke-statliga djurskyddsorganisationer.

e)

Investeringar som syftar till att förbättra den naturliga miljön, hygienförhållandena eller normer för djurens välbefinnande, enligt vad som avses i punkt 143 b i riktlinjerna; i detta fall tillämpas den ökade stödnivå som anges i den punkten endast på de merkostnader som är nödvändiga för att uppnå en nivå som går utöver gällande unionsnormer och som inte medför en ökning av produktionskapaciteten.

f)

Investeringar för att förbättra jordbruksföretagets hållbarhet som avses i punkt 143 a i riktlinjerna som är knutna till åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk och ekologiskt jordbruk enligt del II avsnitt 1.1.5.1 och 1.1.8 i riktlinjerna.

Observera att det högsta sammanlagda stödet får utgöra högst 90 % av investeringen för att stödet ska kunna förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.29

Som ett undantag från de tak för stödberättigande kostnader som anges i punkterna 152 och 153 i riktlinjerna, ange den högsta stödnivån uttryckt i procentandel av de stödberättigande kostnaderna för icke-produktiva investeringar som avses i punkt 143 d i riktlinjerna och investeringar för återupprättande av produktionspotential som avses i punkt 143 e i riktlinjerna:

… av de stödberättigande kostnaderna.

Observera att den högsta stödnivån inte kan överstiga 100 % av de stödberättigande kostnaderna.

2.30

Som ett undantag från de tak för stödberättigande kostnader som anges i punkterna 152 och 153 i riktlinjerna, ange den högsta stödnivån uttryckt i procentandel av de stödberättigande kostnaderna för investeringar med förebyggande mål som avses i punkt 143 e i riktlinjerna:

… av de stödberättigande kostnaderna.

Observera att den högsta stödnivån inte kan överstiga 80 % av de stödberättigande kostnaderna, med ett undantag som anges i frågorna 2.31 och 2.32.

2.31

Genomförs investeringen med förebyggande mål gemensamt av fler än en stödmottagare?

ja

nej

2.32

Om svaret på fråga 2.31 är ja, ange den högsta stödnivån uttryckt i procentandel av de stödberättigande kostnaderna.

… av de stödberättigande kostnaderna.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.1.1.2.   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD FÖR INVESTERINGAR FÖR BEVARANDE AV KULTUR- OCH NATURARV PÅ JORDBRUKSFÖRETAG

Detta formulär är avsett för statligt stöd för investeringar för bevarande av kultur- och naturarv på jordbruksföretag enligt del II kapitel 1 avsnitt 1.1.1.2 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

1.   ALLMÄNNA URVALSKRITERIER

1.1

Kommer de investeringar som stödet är avsett för att öka produktionen utöver produktionsrestriktioner eller överskrida begränsningar av unionsstöd för enskilda jordbrukare, jordbruksföretag eller bearbetningsanläggningar som fastställts av en gemensam marknadsordning, däribland system för direktstöd, som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

1.2

Är företag verksamma inom primär jordbruksproduktion de enda mottagarna av detta stöd?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.   STÖD FÖR INVESTERINGAR TILL FÖRMÅN FÖR BEVARANDE AV KULTUR- OCH NATURARV PÅ JORDBRUKSFÖRETAG

2.1

Har arvet i form av naturlandskap och byggnader som omfattas av stöd formellt erkänts som kultur- eller naturarv av medlemsstatens behöriga offentliga myndigheter?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.2

Omfattar de stödberättigande kostnaderna?

a)

Kostnader för investeringar i materiella tillgångar.

b)

Anläggningsarbeten.

c)

Övrigt (precisera): …

Om de stödberättigande kostnaderna består av andra kostnader än de som anges i leden a och b, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.3

Ange högsta stödnivå, uttryckt i procentandel av den stödberättigande investeringen och i led f nedan, ange ett belopp i euro per år:

a)

För investeringar som syftar till att bevara produktiva kultur- eller naturarv på jordbruksföretag, under förutsättning att investeringen inte medför någon ökning av produktionskapaciteten,

i)

… av de faktiska kostnaderna i områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar i enlighet med artikel 32 i förordning (EU) nr 1305/2013.

ii)

… av de faktiska kostnaderna i mindre utvecklade regioner.

iii)

… av de faktiska kostnaderna i övriga områden.

b)

Om det sker en ökning av produktionskapaciteten:

i)

… av de stödberättigande kostnaderna för investeringar i de yttersta randområdena.

ii)

… av de stödberättigande kostnaderna på de mindre Egeiska öarna.

iii)

… av de stödberättigande kostnaderna i Kroatien för genomförandet av nitratdirektivet i enlighet med punkt 148 b i riktlinjerna.

iv)

… av de stödberättigande kostnaderna i mindre utvecklade regioner och i alla regioner vars bruttonationalprodukt (BNP) per capita för perioden 1 januari 2007–31 december 2013 var lägre än 75 % av genomsnittet för EU-25 för referensperioden men vars BNP per capita är högre än 75 % av den genomsnittliga BNP för EU-27.

v)

… av de stödberättigande kostnaderna i övriga områden.

vi)

… av de stödberättigande kostnaderna för inköp av avelsdjur som avses i punkt 147 i riktlinjerna.

Om de stödnivåer som avses i leden i–vi i denna fråga är högre än de som anges i punkt 152 i riktlinjerna, klargör huruvida något av följande undantag är tillämpligt och möjliggör en höjning med 20 procentenheter:

a)

Unga jordbrukare eller jordbrukare som etablerade sig under den femårsperiod som föregick ansökan om stöd.

b)

Gemensamma investeringar, såsom lagringsanläggningar som används av en grupp av jordbrukare eller anläggningar för att förbereda jordbruksprodukterna före saluföring, och integrerade projekt som omfattar olika åtgärder enligt förordning (EU) nr 1305/2013, inbegripet sådana som är kopplade till sammanslagning av producentorganisationer.

c)

Investeringar i områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar i enlighet med artikel 32 i förordning (EU) nr 1305/2013.

d)

Insatser som finansieras inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet, såsom en investering i ett nytt stall, vilket gör det möjligt att testa en ny metod för djurhållning som utvecklats av en operativ grupp bestående av jordbrukare, forskare och icke-statliga djurskyddsorganisationer.

e)

Investeringar som syftar till att förbättra den naturliga miljön, hygienförhållandena eller normer för djurens välbefinnande, enligt vad som avses i punkt 143 b i riktlinjerna; i detta fall tillämpas den ökade stödnivå som anges i den punkten endast på de merkostnader som är nödvändiga för att uppnå en nivå som går utöver gällande unionsnormer och som inte medför en ökning av produktionskapaciteten.

f)

Investeringar för att förbättra jordbruksföretagets hållbarhet som avses i punkt 143 a i riktlinjerna som är knutna till åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk och ekologiskt jordbruk enligt del II avsnitt 1.1.5.1 och 1.1.8 i riktlinjerna.

Observera att det högsta sammanlagda stödet får utgöra högst 90 % av investeringen för att stödet ska kunna förklaras förenligt med den inre marknaden.

c)

… av de stödberättigande kostnaderna för ytterligare stöd som beviljats för att täcka de merkostnader som uppstår på grund av att traditionella material används för att bibehålla byggnaders karaktär av kultur- eller naturarv på jordbruksföretag.

d)

… av de stödberättigande kostnaderna för det stöd som avses i leden a, b och c, om investeringen avser småskalig infrastruktur.

e)

… av kostnaderna för investeringar som syftar till att bevara icke-produktiva natur- och kulturarv som finns på jordbruksföretag, såsom arkeologiska eller historiska arv.

f)

… euro per år för anläggningsarbeten.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.1.1.3.   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD FÖR INVESTERINGAR SOM RÖR FLYTTNING AV JORDBRUKSBYGGNADER

Detta formulär är avsett för statligt stöd för investeringar som rör flyttning av jordbruksbyggnader enligt del II kapitel 1 avsnitt 1.1.1.3 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

1.   ALLMÄNNA URVALSKRITERIER

1.1

Kommer de investeringar som stödet är avsett för att öka produktionen utöver produktionsrestriktioner eller överskrida begränsningar av unionsstöd för enskilda jordbrukare, jordbruksföretag eller bearbetningsanläggningar som fastställts av en gemensam marknadsordning, däribland system för direktstöd, som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

1.2

Är företag verksamma inom primär jordbruksproduktion de enda mottagarna av detta stöd?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.   STÖD FÖR INVESTERINGAR FÖR FLYTTNING AV JORDBRUKSBYGGNADER

2.1

Tjänar flyttningen av jordbruksbyggnaden ett syfte av allmänt intresse enligt medlemsstatens relevanta bestämmelser?

ja

nej

Observera att den rättsliga grunden för stödet i medlemsstatens relevanta bestämmelser måste förklara det allmänna intresse som flyttningen av jordbruksbyggnaden tjänar.

2.2

Omfattar de stödberättigande kostnaderna för flyttningen?

a)

Faktiska kostnader för att montera ned, flytta och åter bygga upp befintliga byggnader eller anläggningar.

b)

Utöver de som avses i led a, en modernisering av anläggningarna.

c)

Utöver de som avses i led a, en ökning av produktionskapaciteten.

d)

Verksamheter som ligger i närheten av landsbygdssamhällen, i syfte att förbättra livskvaliteten eller att förbättra jordbrukssamhällets miljöprestanda, och avseende småskalig infrastruktur.

e)

Övrigt (precisera): …

Om de stödberättigande kostnaderna består av andra kostnader än de som avses i leden a–d, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.3

Ange den högsta stödnivån, uttryckt i procent av den stödberättigande investeringen:

a)

… av de faktiska kostnaderna för att montera ned, flytta och åter bygga upp befintliga byggnader eller anläggningar.

b)

Om, utöver de kostnader som avses i led a, flyttningen leder till en modernisering av anläggningar (14) eller en ökning av produktionskapacitet:

i)

… av de kostnader som har samband med moderniseringen av anläggningarna eller ökningen av produktionskapaciteten (nedan kallade de relevanta kostnaderna) i de yttersta randområdena.

ii)

… av de relevanta kostnaderna på de mindre Egeiska öarna.

iii)

… av de relevanta kostnaderna i Kroatien för genomförandet av nitratdirektivet i enlighet med punkt 148 b i riktlinjerna.

iv)

… av de relevanta kostnaderna i mindre utvecklade regioner och i alla regioner vars bruttonationalprodukt (BNP) per capita för perioden 1 januari 2007–31 december 2013 var lägre än 75 % av genomsnittet för EU-25 för referensperioden men vars BNP per capita är högre än 75 % av den genomsnittliga BNP för EU-27.

v)

… av de relevanta kostnaderna i övriga områden.

Om de stödnivåer som avses i leden i–v är högre än de som anges i punkt 152 i riktlinjerna, klargör huruvida något av följande undantag är tillämpligt och möjliggör en höjning med 20 procentenheter:

Unga jordbrukare eller jordbrukare som etablerade sig under den femårsperiod som föregick ansökan om stöd.

Gemensamma investeringar, såsom lagringsanläggningar som används av en grupp av jordbrukare eller anläggningar för att förbereda jordbruksprodukterna före saluföring, och integrerade projekt som omfattar olika åtgärder enligt förordning (EU) nr 1305/2013, inbegripet sådana som är kopplade till sammanslagningen av producentorganisationer.

Investeringar i områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar i enlighet med artikel 32 i förordning (EU) nr 1305/2013.

Insatser som finansieras inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet, såsom en investering i ett nytt stall, vilket gör det möjligt att testa en ny metod för djurhållning som utvecklats av en operativ grupp bestående av jordbrukare, forskare och icke-statliga djurskyddsorganisationer.

Investeringar som syftar till att förbättra den naturliga miljön, hygienförhållandena eller normer för djurens välbefinnande, enligt vad som avses i punkt 143 b i riktlinjerna; i detta fall tillämpas den ökade stödnivå som anges i den punkten endast på de merkostnader som är nödvändiga för att uppnå en nivå som går utöver gällande unionsnormer och som inte medför en ökning av produktionskapaciteten.

Investeringar för att förbättra jordbruksföretagets hållbarhet som avses i punkt 143 a i riktlinjerna som är knutna till åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk och ekologiskt jordbruk enligt del II avsnitt 1.1.5.1 och 1.1.8 i riktlinjerna.

Observera att resultatet av tillämpningen av dessa undantag på de stödnivåer som avses i leden i–v får utgöra högst 90 % av investeringen för att stödet ska kunna förklaras förenligt med den inre marknaden.

c)

… av de stödberättigande kostnaderna för flyttning av verksamheter som ligger i närheten av landsbygdssamhällen, i syfte att förbättra livskvaliteten eller att förbättra samhällets miljöprestanda, och avseende småskalig infrastruktur.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.1.1.4.   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR SOM RÖR STÖD FÖR INVESTERINGAR I SAMBAND MED BEARBETNING OCH SALUFÖRING AV JORDBRUKSPRODUKTER

Detta formulär är avsett för statligt stöd för investeringar i samband med bearbetning av jordbruksprodukter (15) och saluföring av jordbruksprodukter (16) enligt del II kapitel 1 avsnitt 1.1.1.4 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

1.

Kommer de investeringar som stödet är avsett för att öka produktionen utöver produktionsrestriktioner eller överskrida begränsningar av unionsstöd för enskilda jordbrukare, jordbruksföretag eller bearbetningsanläggningar som fastställts av en gemensam marknadsordning, däribland system för direktstöd, som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.

Beviljas stödet för livsmedelsbaserade biobränslen?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden mot bakgrund av målet att främja en övergång till mer avancerade former av biobränslen, i enlighet med de branschövergripande reglerna för statligt stöd på miljö- och energiområdet.

3.

Har stödet för investeringar i materiella och immateriella tillgångar samband med sådan bearbetning av jordbruksprodukter och saluföring av sådana produkter som avses i punkt 35.11 och 35.12 i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

4.

Medlemsstaterna får bevilja stöd för investeringar i samband med bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter om stödet uppfyller samtliga villkor i ett av följande instrument. Ange enligt vilka bestämmelser i vilket av följande stödinstrument detta stöd är avsett att beviljas:

Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (den allmänna gruppundantagsförordningen) (17).

Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2014–2020 (18).

Villkoren i del II kapitel 1 avsnitt 1.1.1.4 i riktlinjerna.

5.

Om stödet beviljas enligt bestämmelserna i förordning (EU) nr 651/2014 (den allmänna gruppundantagsförordningen):

Ange skälen till varför den behöriga myndigheten ändå önskar lämna in en anmälan på grundval av riktlinjerna. I detta fall, fyll i relevant del i standardformuläret för anmälan i del I och det särskilda formuläret i del III i bilaga I till förordning (EG) nr 794/2004 (19) eller bestämmelser som ersätter denna.

6.

Om stödet beviljas enligt bestämmelserna i riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2014–2020:

Uppfyller stödet villkoren i riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2014–2020?

ja

nej

Om svaret är nej, kan stödet inte förklaras förenligt med den inre marknaden i enlighet med punkt 168 b i riktlinjerna.

Om svaret är ja, observera att bedömningen av sådant stöd ska göras på grundval av riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2014–2020. Fyll i relevant del i standardformuläret för anmälan (som anges i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1627/2006 (20)).

7.

Om stödet kommer att beviljas på grundval av del II kapitel 1 avsnitt 1.1.1.4. i riktlinjerna, omfattar de stödberättigande kostnaderna följande?

a)

Uppförande, förvärv, inklusive leasing, eller upprustning av fast egendom.

Uppgick kostnaden för förvärvet av marken till högst 10 % av de totala stödberättigande kostnaderna för den berörda transaktionen?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att förvärvet av marken inte är stödberättigande.

b)

Inköp eller hyrköp av maskiner och utrustning upp till tillgångens marknadsvärde.

c)

Allmänna kostnader som är kopplade till de utgifter som avses i leden a och b, såsom arvoden till arkitekter, ingenjörer och konsulter, arvoden kopplade till rådgivning om miljömässig och ekonomisk hållbarhet, inbegripet genomförbarhetsstudier.

Observera att genomförbarhetsstudier fortsätter att vara stödberättigande utgifter även när, på grundval av deras resultat, inga utgifter som avses i leden a och b uppstår.

d)

Förvärv eller utveckling av programvara och förvärv av patent, licenser, upphovsrätt och varumärken.

Övrigt (precisera): …

Om investeringen görs i andra syften än de som avses i leden a–d, observera att endast investeringar i samband med bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter som görs i något de syften som förtecknas i de leden är stödberättigande.

8.

Omfattar de stödberättigande kostnaderna följande?

a)

Andra kostnader än de som avses i fråga 6 (se punkt 169 i riktlinjerna) i samband med leasingavtal, såsom uthyrarens marginal, ränterefinansieringskostnader, indirekta kostnader och försäkringsavgifter.

b)

Rörelsekapital.

c)

Kostnader i samband med investeringar för att följa gällande unionsnormer.

Om någon av de kostnader som avses i leden a, b eller c omfattas, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

9.

Ange den högsta stödnivån, uttryckt i procent av den stödberättigande investeringen:

a)

… av de stödberättigande kostnaderna i de yttersta randområdena.

b)

… av de stödberättigande kostnaderna på de mindre Egeiska öarna.

c)

… av de stödberättigande kostnaderna i mindre utvecklade regioner och i alla regioner vars bruttonationalprodukt (BNP) per capita för perioden 1 januari 2007–31 december 2013 var lägre än 75 % av genomsnittet för EU-25 för referensperioden men vars BNP per capita är högre än 75 % av den genomsnittliga BNP för EU-27.

d)

… av de stödberättigande kostnaderna i övriga områden.

10.

Om de stödnivåer som avses i fråga 8 är högre än de som avses i punkt 171 i riktlinjerna, klargör huruvida något av följande undantag är tillämpligt och möjliggör en höjning med 20 procentenheter för insatser

a)

som är kopplade till en sammanslagning av producentorganisationer,

b)

som får stöd inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet.

Om ett av dessa undantag är tillämpligt, tillhandahåll dokumentation som visar detta här eller i en bilaga till detta formulär för kompletterande upplysningar:

Observera att det högsta sammanlagda stödet får utgöra högst 90 % av investeringen för att stödet ska kunna förklaras förenligt med den inre marknaden.

11.

Ange beloppet i EUR för de stödberättigande kostnaderna för individuellt investeringsstöd för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.

EUR …

Om beloppet överstiger 25 miljoner EUR (se punkt 37 a i riktlinjerna), observera att det individuella stödet ska anmälas särskilt till kommissionen i enlighet med artikel 108.3 i fördraget.

12.

Ange beloppet i EUR för bruttobidragsekvivalenten för individuellt investeringsstöd för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.

EUR …

Om beloppet överstiger 12 miljoner EUR (se punkt 37 a i riktlinjerna), observera att det individuella stödet ska anmälas särskilt till kommissionen i enlighet med artikel 108.3 i fördraget.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.1.2.   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR FÖR NYETABLERINGSSTÖD TILL UNGA JORDBRUKARE OCH FÖR UTVECKLING AV SMÅBRUK

Detta formulär ska användas av medlemsstaterna för anmälan av statliga stödåtgärder som har utformats för att bevilja nyetableringsstöd till unga jordbrukare och för utveckling av småbruk enligt del II kapitel 1 avsnitt 1.1.2 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

1.

Är företag verksamma inom primär jordbruksproduktion de enda mottagarna av detta stöd?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.

Är unga jordbrukare enligt definitionen i punkt 35.29 i riktlinjerna som är mikroföretag och småföretag mottagare av detta stöd?

ja

nej

3.

Är småbruk som är mikroföretag och småföretag mottagare av detta stöd?

ja

nej

4.

Om svaret på fråga 3 är ja, ange enligt vilka kriterier stödmottagarna klassificeras som småbruk. Observera att sådana kriterier måste vara objektiva.

5.

Är de lägre och övre tröskelvärdena för tillgång till nyetableringsstöd till unga jordbrukare och för utveckling av småbruk definierade enligt jordbruksföretagets produktionspotential, uttryckt som standardresultat enligt definitionen i artikel 5b i rådets förordning (EG) nr 1217/2009 (21) och artikel 6 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/220 (22), eller motsvarande?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

6.

Ange de övre och lägre tröskelvärdena för tillgång till nyetableringsstöd till unga jordbrukare och för utveckling av småbruk.

Unga jordbrukare

Utveckling av småbruk

Övre tröskelvärde

Lägre tröskelvärde

Observera att det lägre tröskelvärdet för tillgång till nyetableringsstöd till unga jordbrukare måste vara högre än det övre tröskelvärdet för tillgång till stöd för utveckling av småbruk.

7.

Etablerar unga jordbrukare som beviljas nyetableringsstöd ett jordbruksföretag i form av en juridisk person?

ja

nej

8.

Om svaret på fråga 7 är ja, utövar dessa unga jordbrukare effektiv och långsiktig kontroll över den juridiska personen när det gäller beslut som rör ledning, ersättningar och ekonomiska risker?

ja

nej

Ange hur sådan kontroll konstateras: …

9.

Om svaret på fråga 8 är ja och om flera fysiska personer, inbegripet personer som inte är unga jordbrukare, deltar i den juridiska personens kapital eller i ledningen av den juridiska personen, utövar den unga jordbrukaren effektiv och långsiktig kontroll antingen ensam eller tillsammans med andra personer?

ja

nej

Ange hur detta fastställs: …

10.

Om svaret på fråga 8 är ja och den berörda juridiska personen ensamt eller gemensamt kontrolleras av en annan juridisk person än den unga jordbrukaren, utövar den unga jordbrukaren effektiv och långsiktig kontroll antingen ensam eller tillsammans med andra personer över denna andra juridiska person?

ja

nej

Ange hur detta fastställs: …

11.

Är stödet villkorat av att en affärsplan lämnas in till den berörda medlemsstatens behöriga myndighet?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

12.

Inleds genomförandet av affärsplanen inom nio månader från dagen för antagandet av beslutet om beviljande av stöd?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

13.

I fråga om nyetableringsstöd till unga jordbrukare, anger affärsplanen att stödmottagaren måste uppfylla definitionen av aktiv jordbrukare i artikel 9 i förordning (EU) nr 1307/2013 inom 18 månader från dagen för etableringen?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

14.

När det gäller nyetableringsstöd till unga jordbrukare som saknar tillräckliga yrkesfärdigheter och yrkeskvalifikationer, anger affärsplanen att de ska göra ett åtagande om att förvärva dessa färdigheter och kvalifikationer inom 36 månader från den dag då beslutet att bevilja stöd antogs?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

15.

När det gäller nyetableringsstöd till unga jordbrukare, beskriver affärsplanen följande?

a)

Jordbruksföretagets ursprungliga ekonomiska situation.

b)

Delmål och mål för utvecklingen av jordbruksföretagets verksamheter.

c)

Närmare uppgifter om de insatser, inklusive de som rör miljömässig hållbarhet och resurseffektivitet, som krävs för utvecklingen av jordbruksföretagets verksamheter, såsom uppgifter om investeringar, utbildning, rådgivning eller andra insatser.

Observera att samtliga de villkor som avses i leden a, b och c måste vara uppfyllda.

16.

När det gäller nyetableringsstöd för utveckling av småbruk, beskriver affärsplanen följande?

a)

Jordbruksföretagets ursprungliga ekonomiska situation.

b)

Närmare uppgifter om de insatser, inklusive de som rör miljömässig hållbarhet och resurseffektivitet, som skulle kunna bidra till att uppnå ekonomisk lönsamhet, såsom investeringar, utbildning, samarbete eller andra insatser.

Observera att båda de villkor som avses i leden a och b måste vara uppfyllda.

17.

När beviljas stödet?

a)

Årligen.

b)

I minst två utbetalningar under en femårsperiod.

Ge exakta uppgifter: …

18.

När det gäller nyetableringsstöd till unga jordbrukare, är utbetalningen av den sista delen av stödet eller den sista utbetalningen av stödet villkorad av att den affärsplan som affärsplan son avses i punkt 179 i riktlinjerna genomförs korrekt?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

19.

Vilken är den högsta stödnivån i euro?

a)

per ung jordbrukare: … euro

b)

per småbruk: … euro

ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.1.3.   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD FÖR ÖVERLÅTELSE AV JORDBRUKSFÖRETAG

Detta formulär ska användas för anmälan av statliga stödåtgärder för att stödja överlåtelse av jordbruksföretag enligt del II kapitel 1 avsnitt 1.1.3 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

Beviljas stödet endast om samtliga regler som förtecknas i fråga 1–7 iakttas:

1.

Stödet beviljas företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion och som permanent överlåter sitt jordbruksföretag till ett annat företag som är verksamt inom primär jordbruksproduktion.

ja

nej

2.

Stödet beviljas företag som får delta i den ordning för småbrukare som inrättas genom avdelning V i förordning (EU) nr 1307/2013.

ja

nej

3.

Stödet beviljas företag som dagen för inlämnandet av ansökan om stöd har varit stödberättigade i minst ett år.

ja

nej

4.

Stödet beviljas företag som åtar sig att permanent överlåta hela sitt jordbruksföretag och motsvarande stödrättigheter till ett annat företag verksamt inom primär jordbruksproduktion.

ja

nej

5.

Stödet betalas ut i form av

en årlig utbetalning

en engångsbetalning

(Observera att enligt punkt 188 i riktlinjerna ska stödet betalas ut antingen som en årlig utbetalning eller som en engångsbetalning).

6.

Stödet betalas ut från dagen för överlåtelsen av jordbruksföretaget till och med den 31 december 2020.

ja

nej

7.

Stödet motsvarar 120 % av den årliga utbetalning som stödmottagaren är berättigad till enligt ordningen för småbrukare?

ja

nej

ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.1.4.   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR FÖR STARTSTÖD FÖR PRODUCENTGRUPPER OCH PRODUCENTORGANISATIONER INOM JORDBRUKSSEKTORN

Detta formulär ska användas för anmälan av statliga stödåtgärder som ger startstöd för producentgrupper och producentorganisationer inom jordbrukssektorn enligt del II kapitel 1 avsnitt 1.1.4 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

1.   TYP AV STÖD

1.1

Avser stödet startstöd till nyetablerade producentgrupper och producentorganisationer?

ja

nej

1.2

Är producentgrupperna och producentorganisationerna officiellt erkända av den berörda medlemsstatens behöriga myndighet på grundval av inlämnandet av en affärsplan?

ja

nej

1.3

Beviljas stödet först när medlemsstaten har kontrollerat att målen i affärsplanen har nåtts inom fem år från den dag då producentgruppen eller producentorganisationen erkändes officiellt?

ja

nej

1.4

Beviljas stödet till andra producentorganisationer, enheter eller organ, såsom företag eller kooperativ, vars syfte är att förvalta ett eller flera jordbruksföretag och som därför i praktiken är att betrakta som enskilda producenter?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att stödet till dessa organisationer, enheter eller organ inte omfattas av del II kapitel 1 avsnitt 1.1.4 i riktlinjerna.

1.5

Beviljas stödet till andra jordbrukssammanslutningar med verksamhet såsom ömsesidigt stöd, avbytar- och företagsledningstjänster på medlemmarnas jordbruksföretag, men som inte inbegriper en gemensam anpassning av utbudet till marknaden?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att stödet till dessa sammanslutningar inte omfattas av del II kapitel 1 avsnitt 1.1.4 i riktlinjerna.

1.6

Beviljas stödet till producentgrupper eller producentorganisationer för att täcka utgifter som inte är kopplade till startkostnader, såsom för investeringar eller säljfrämjande verksamhet?

ja

nej

Om svaret är ja kommer stödet att bedömas i enlighet med de särskilda regler som gäller sådant stöd. Se de relevanta avsnitten i anmälningsformuläret.

2.   STÖDMOTTAGARE

2.1

Beviljas startstödet uteslutande producentgrupper och producentorganisationer som omfattas av definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (23)?

ja

nej

2.2

Kommer stödordningen att förenas med villkor om att den ska anpassas för att beakta eventuella förändringar i de förordningar som reglerar den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.1.4 i riktlinjerna kan kommissionen inte godkänna stödordningen.

3.   STÖDNIVÅ OCH STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER

3.1

Bekräfta att det totala stödbelopp som beviljas en producentgrupp eller producentorgansation inte överstiger 500 000 EUR.

ja

nej

3.2

Utesluter stödordningen tydligt att stöd betalas för kostnader som uppkommit efter det femte året efter den dag då producentgruppen eller producentorganisationen erkändes officiellt av den behöriga myndigheten?

ja

nej

3.3.

Omfattar de stödberättigande kostnaderna endast:

a)

hyra av lämpliga lokaler,

b)

inköp av kontorsutrustning, inklusive datorutrustning och programvara,

c)

personalkostnader,

d)

indirekta kostnader,

e)

juridiska och administrativa avgifter?

ja

nej

Om svaret är nej, se förteckningen över stödberättigande kostnader i del II kapitel 1 avsnitt 1.1.4 i riktlinjerna.

3.4

Betalas stödet ut årligen i form av ett gradvis minskande schablonbelopp under de första fem åren från den dag då producentgruppen eller producentorganisationen erkändes officiellt av den behöriga myndigheten på grundval av sin affärsplan?

ja

nej

3.5

Kommer den sista utbetalningen att göras först efter det att medlemsstaten har kontrollerat att affärsplanen har genomförts korrekt?

ja

nej

ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.1.5.1   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD FÖR ÅTAGANDEN OM MILJÖ- OCH KLIMATVÄNLIGT JORDBRUK

Detta formulär ska användas för anmälan av statliga stödåtgärder till stöd för produktionsmetoder inom jordbruket som utformats för att skydda miljön och bevara landskapsbilden (åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk) enligt del II kapitel 1 avsnitt 1.1.5.1 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

1.

Avser stödet endast miljöinvesteringar (avsnitt 1.1.1 i riktlinjerna)?

ja

nej

Om svaret är ja, fyll i Formulär för kompletterande upplysningar 1.1.1.4. om stöd för investeringar i samband med bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.

2.

Beviljas stödet för miljövänligt jordbruk för att uppnå andra mål, såsom utbildnings- och rådgivningstjänster för att hjälpa jordbruksproducenter (avsnitt 1.1.10 i riktlinjerna)?

ja

nej

Om svaret är ja, fyll i Formulär för kompletterande upplysningar 1.1.10. om ”Stöd för tillhandahållande av tekniskt stöd inom jordbrukssektorn”.

3.

Övriga?

Ge en fullständig beskrivning av åtgärden/åtgärderna ….

4.

Finns det dokumentation som visar att stödet passar in i och är förenligt med de relevanta landsbygdsprogram som bifogats anmälan?

ja

nej

Om svaret är ja, tillhandahåll denna dokumentation nedan eller i en bilaga till detta formulär för kompletterande upplysningar.

Om svaret är nej, observera att denna dokumentation krävs i enlighet med punkt 47 i riktlinjerna.

1.   ÅTGÄRDENS SYFTE

1.1

Bekräfta att stödåtgärden syftar till att upprätthålla och främja nödvändiga övergångar till jordbruksmetoder som gynnar miljön och klimatet:

ja

nej

Om svaret är nej, observera att detta är ett krav i enlighet med punkt 209 i riktlinjerna.

1.2

Vilket av följande specifika mål främjar stödåtgärden?

a)

Att jordbruksmark används på ett sätt som är förenligt med skydd och förbättring av miljön, landskapet med dess särdrag, naturresurserna, jorden och den genetiska mångfalden; att minska produktionskostnaderna.

b)

Att använda miljömässigt gynnsamma metoder för extensifiering av jordbruk och skötsel av lågintensiva betessystem; att förbättra och omfördela produktionen.

c)

Att bevara hotade höga naturvärden i jordbruksmiljöer; att höja kvaliteten.

d)

Att bibehålla landskapet och historiska särdrag på jordbruksmark.

e)

Att tillämpa miljöplanering i jordbruket.

Om åtgärden inte har något av de syften som förtecknas i leden a–e, ange vilka andra miljöskyddssyften som avses. Lämna en noggrann beskrivning:

Om åtgärden i fråga har genomförts tidigare, vilka resultat har uppnåtts när det gäller miljöskydd?

2.   KRITERIER FÖR STÖDBERÄTTIGANDE

2.1

Kommer stödet att ges till jordbruksföretag eller grupper av jordbruksföretag som gör åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk för en period på mellan fem och sju år?

ja

nej

2.2

Kommer en längre period att behövas för alla eller vissa typer av åtaganden?

ja

nej

Om svaret är ja, ange skälen till att denna period är motiverad.

2.3

Bekräfta att stöd kommer att beviljas för att kompensera för åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk som går utöver de relevanta bindande normer som fastställts i enlighet med kapitel I avdelning VI i förordning (EU) nr 1306/2013 och andra relevanta skyldigheter som fastställs i enlighet med artikel 4.1 c ii och iii i förordning (EU) nr 1307/2013, relevanta minimikrav för användning av gödselmedel och växtskyddsmedel samt andra relevanta bindande krav som fastställs i nationell lagstiftning.

ja

nej

Om svaret är nej, observera att punkt 210 i riktlinjerna inte tillåter stöd för åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk som inte omfattar mer än tillämpning av dessa bindande normer och krav.

2.4

Beskriv vilka de bindande normer och krav som avses i fråga 2.3 är och förklara hur åtagandena om miljö- och klimatvänligt jordbruk omfattar mer än tillämpningen av dem.

2.5

Medlemsstater måste sträva efter att se till att de jordbruksföretag eller grupper av jordbruksföretag som gör åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk tillhandahålls den kunskap och information som krävs för att fullgöra dessa, såsom expertrådgivning relaterad till åtaganden och/eller genom att förena stöd enligt denna åtgärd med villkor om att erhålla relevant utbildning. Vänligen bekräfta och beskriv om/hur denna skyldighet iakttas.

ja

nej

2.6

I förekommande fall, bekräfta att reglerna för arealbaserade stöd i artikel 47 i förordning (EU) nr 1305/2013 och delegerade akter som antagits i enlighet med den bestämmelsen iakttas.

ja

nej

3.   STÖDBELOPP

3.1

Ange det högsta stödbelopp som kommer att beviljas, baserat på arealen för det jordbruksföretag som åtagandena om miljö- och klimatvänligt jordbruk gäller för:

a)

för specialiserade fleråriga grödor … (högst 900 euro per hektar per år)

b)

för ettåriga grödor … (högst 600 euro per hektar per år)

c)

för annan markanvändning … (högst 450 euro per hektar per år)

d)

lokala raser som riskerar att försvinna från djurhållningen …. (högst 200 euro per djurenhet per år)

e)

övrigt: …

Om de högsta stödbelopp som avses i leden a–e i denna fråga överskrids, motivera stödets förenlighet med kraven i avsnitt 1.1.5.1 i riktlinjerna.

3.2

Beviljas stödet årligen?

ja

nej

Om svaret är nej, ange skälen till att en annan period valts:

3.3

Har det årliga stödbeloppet beräknats på grundval av

a)

inkomstbortfall,

b)

merkostnader till följd av åtagandet,

c)

där det är nödvändigt, behovet att kompensera för transaktionskostnader?

ja

nej

Förklara den beräkningsmetod som använts för att fastställa det årliga stödbeloppet och ange inkomstbortfall, merkostnader och transaktionskostnader:

3.4

Utgörs referensnivån för beräkning av inkomstbortfall och merkostnader till följd av de åtaganden som gjorts av de bindande normer och krav som avses i fråga 2.3?

ja

nej

Om svaret är nej, förklara den referensnivå som beaktats: …

3.5

Betalas stödet ut per produktionsenhet?

ja

nej

Om svaret är ja, förklara skälen till att den metoden valts och ange de åtgärder som vidtagits för att garantera att de högsta belopp per år som berättigar till unionsstöd enligt punkt 228 i riktlinjerna och bilagan till förordning (EU) nr 1305/2013 iakttas.

3.6

Avser medlemsstaten ge stöd för transaktionskostnader för att fortsätta åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk som gjorts redan tidigare?

ja

nej

3.7

Om svaret är ja, visa att sådana kostnader fortfarande uppstår eller att nya transaktionskostnader uppstår.

4.   ÖVERSYNSKLAUSUL

4.1

Föreskrivs det en översynsklausul för de insatser som omfattas av detta stöd?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att enligt punkt 724 i riktlinjerna är medlemsstaterna skyldiga att införa en översynsklausul för att säkerställa att insatserna anpassas vid ändringar av de tillämpliga bindande normer, krav eller skyldigheter som avses i avsnitt 1.5.1.1. i riktlinjerna och som de åtaganden som avses i det avsnittet måste gå utöver.

4.2

Sträcker sig detta stöd längre än programperioden för landsbygdsutveckling för 2014–2020?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att enligt punkt 725 i riktlinjerna måste en översynsklausul införas för att insatserna ska kunna anpassas till den rättsliga ramen för den efterföljande programperioden för landsbygdsutveckling.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.1.5.2   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD FÖR ÅTAGANDEN OM DJURENS VÄLBEFINNANDE

Detta formulär ska användas för anmälan av varje statlig stödåtgärd till stöd för produktionsmetoder inom jordbruket som är utformade för att förbättra djurens välbefinnande enligt del II kapitel 1 avsnitt 1.1.5.2 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

1.

Avser stödet endast miljöinvesteringar (avsnitt 1.1.1 i riktlinjerna)?

ja

nej

Om svaret är ja, fyll i Formulär för kompletterande upplysningar 1.1.1.4. om stöd för investeringar i samband med bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.

2.

Beviljas miljöstödet för att uppnå andra mål, såsom utbildnings- och rådgivningstjänster för att hjälpa jordbruksproducenter (avsnitt 1.1.10 i riktlinjerna)?

ja

nej

Om svaret är ja, fyll i Formulär för kompletterande upplysningar 1.1.10. om stöd för tillhandahållande av tekniskt stöd inom jordbrukssektorn.

3.

Övriga?

Ge en fullständig beskrivning av åtgärden/åtgärderna ….

4.

Finns det dokumentation som visar att det statliga stödet passar in i och är förenligt med de relevanta landsbygdsprogram som bifogats anmälan?

ja

nej

Om svaret är ja, tillhandahåll denna dokumentation nedan eller i en bilaga till detta formulär för kompletterande upplysningar

Om svaret är nej, observera att denna dokumentation krävs i enlighet med punkt 47 i riktlinjerna.

1.   ÅTGÄRDENS SYFTE

1.1

På vilket av följande områden leder åtagandena om djurens välbefinnande till bättre villkor för djuren?

a)

Vatten, foder och djurvård i enlighet med djurens naturliga behov.

b)

Inhysningsförhållanden, såsom större utrymme, golvytor, berikningsmaterial och naturligt ljus.

c)

Tillträde till utomhusytor.

d)

Praxis som förhindrar stympning och/eller kastrering av djur, eller i de fall då stympning och/eller kastrering anses nödvändiga, säkrar användning av smärtlindring, bedövning och antiinflammatoriska läkemedel samt immunokastrering.

Lämna en noggrann beskrivning: …

Om samma typ av åtgärd har genomförts tidigare, vilka resultat har då uppnåtts i fråga om djurskydd? …

2.   KRITERIER FÖR STÖDBERÄTTIGANDE

2.1

Kommer stödet att beviljas företag verksamma inom primär jordbruksproduktion som är aktiva jordbrukare i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EU) nr 1307/2013?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att i enlighet med punkt 232 i riktlinjerna kan stödet endast beviljas företag verksamma inom primär jordbruksproduktion som är aktiva jordbrukare.

2.2

Bekräfta att stödet endast kommer att beviljas för att kompensera för åtaganden om djurs välbefinnande som går utöver de tillämpliga bindande normer som fastställts i enlighet med avdelning VI kapitel I i förordning (EU) nr 1306/2013 och andra tillämpliga bindande normer.

ja

nej

Om svaret är nej, observera att punkt 233 i riktlinjerna inte tillåter stöd för åtaganden om djurens välbefinnande som inte omfattar mer än tillämpning av dessa bindande normer och krav.

2.3

Beskriv vilka de bindande normer och krav som avses i fråga 2.2 är och förklara hur åtagandena om djurens välbefinnande omfattar mer än tillämpningen av dem.

2.4

Kommer stödet att uteslutande beviljas jordbrukare som gör åtaganden om djurens välbefinnande som löper över en förlängningsbar period på ett till sju år?

ja

nej

2.5

Kommer kontraktet att förlängas automatiskt?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att enligt punkt 236 i riktlinjerna måste detaljerna för förlängningen anges i kontraktet och kommissionen måste informeras om mekanismen för förlängning som en del av anmälan.

3.   STÖDBELOPP

3.1

Ange det högsta stödbelopp som kan beviljas i samband med åtgärder för djurens välbefinnande: …

… (högst 500 euro per djurenhet)

Om beloppet överstiger 500 euro per djurenhet, motivera bl.a. med en detaljerad redovisning dess förenlighet med bestämmelserna i del II kapitel 1 avsnitt 1.1.5.2 i riktlinjerna.

3.2

Beviljas stödet årligen?

ja

nej

Om svaret är nej, ange skälen till att en annan period valts:

3.3

Har det årliga stödbeloppet beräknats på grundval av

a)

inkomstbortfall,

b)

merkostnader till följd av åtagandet,

c)

där det är nödvändigt, behovet att kompensera för transaktionskostnader?

ja

nej

Förklara den beräkningsmetod som använts för att fastställa det årliga stödbeloppet för åtgärden och ange inkomstbortfall, merkostnader och eventuella transaktionskostnader.

3.4

Utgörs referensnivån för beräkning av inkomstbortfall och merkostnader till följd av de åtaganden som gjorts av de bindande normer och krav som avses i fråga 2.2?

ja

nej

Om svaret är nej, förklara den referensnivå som beaktats:

3.5

Betalas stödet ut per djurenhet?

ja

nej

Om svaret är nej, förklara skälen till att den metoden valts och ange de åtgärder som vidtagits för att garantera att de högsta belopp per år som berättigar till unionsstöd enligt punkt 240 i riktlinjerna och bilagan till förordning (EU) nr 1305/2013 iakttas.

3.6

Avser medlemsstaten ge stöd för transaktionskostnader som uppstått på grund av åtaganden om djurens välbefinnande?

ja

nej

Om svaret är ja, lägg fram bevis som styrker dessa transaktionskostnader, exempelvis kostnadsjämförelser med företag som inte gjort sådana åtaganden om djurens välbefinnande.

3.7

Avser medlemsstaten ge stöd för transaktionskostnader för att fortsätta åtaganden om djurens välbefinnande som gjorts redan tidigare?

ja

nej

Om svaret är ja, visa att sådana transaktionskostnader fortfarande uppstår eller att nya transaktionskostnader uppstår.

3.8

Kommer transaktionskostnaderna att beräknas på grundval av genomsnittliga kostnader och/eller genomsnittsjordbruk?

ja

nej

Om svaret är ja, visa att det inte sker någon överkompensation av i synnerhet stora företag, enligt kraven i punkt 239 i riktlinjerna.

4.   ÖVERSYNSKLAUSUL

4.1

Föreskrivs det en översynsklausul för de insatser som omfattas av detta stöd?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att enligt punkt 724 i riktlinjerna är medlemsstaterna skyldiga att införa en översynsklausul för att säkerställa att insatserna anpassas vid ändringar av de tillämpliga bindande normer, krav eller skyldigheter som avses i del II kapitel 1 avsnitt 1.5.1.2. i riktlinjerna och som de åtaganden som avses i det avsnittet måste gå utöver.

4.2

Sträcker sig detta stöd längre än programperioden för landsbygdsutveckling för 2014–2020?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att enligt punkt 725 i riktlinjerna måste en översynsklausul införas för att insatserna ska kunna anpassas till den rättsliga ramen för den efterföljande programperioden för landsbygdsutveckling.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.1.6.   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD FÖR BETALNINGAR I SAMBAND MED NATURA 2000-STÖD OCH STÖD SOM ÄR KOPPLAT TILL RAMDIREKTIVET FÖR VATTEN

Detta formulär ska användas av medlemsstaterna för anmälan av statligt stöd för nackdelar i samband med Natura 2000-områden och ramdirektivet för vatten (24), som avses i del II kapitel 1 avsnitt 1.1.6 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

1.   Åtgärdens syfte

1.1

Avser åtgärden ersättning till företag verksamma inom primär jordbruksproduktion, eller ersättning till andra markförvaltare?

ja

nej

Om åtgärden även avser andra markförvaltare, lämna en detaljerad motivering i enlighet med punkt 243 i riktlinjerna.

1.2

Är syftet med åtgärden att kompensera jordbrukare för kostnader och inkomstbortfall till följd av nackdelar i de berörda områdena i samband med genomförandet av rådets direktiv 92/43/EEG (25) (livsmiljödirektivet), Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG (26) (fågeldirektivet) och ramdirektivet för vatten?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att punkt 244 i riktlinjerna inte tillåter stöd för att kompensera för några andra kostnader än kostnader på grund av nackdelar i samband med genomförandet av livsmiljödirektivet, fågeldirektivet och ramdirektivet för vatten.

1.3

Beviljas stöd som är kopplat till livsmiljödirektivet och fågeldirektivet endast i samband med nackdelar som uppstår till följd av krav som går utöver vad som krävs för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artikel 94 i och bilaga II till förordning (EU) nr 1306/2013 och de relevanta kriterier och de minimiverksamheter som fastställts i enlighet med artikel 4.1 c ii och iii i förordning (EU) nr 1307/2013?

ja

nej

1.4

Beviljas stöd som är kopplat till ramdirektivet för vatten endast avseende särskilda krav som avses i punkt 246 i riktlinjerna?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att punkt 246 i riktlinjerna inte tillåter stöd för att kompensera för andra kostnader än de som avser de särskilda krav som fastställs i den punkten.

2.   Kriterier för stödberättigande

2.1

Har det uppstått kostnader eller inkomstbortfall på grund av nackdelar i de berörda områdena i samband med genomförandet av livsmiljödirektivet, fågeldirektivet och ramdirektivet för vatten?

ja

nej

2.1.1

Om svaret är ja, lämna alla uppgifter rörande de relevanta bestämmelserna i direktivet/direktiven i fråga:

2.1.2

Om svaret är nej, observera att punkt 244 i riktlinjerna inte tillåter stöd för att kompensera för några andra kostnader än kostnader på grund av nackdelar i samband med genomförandet av livsmiljödirektivet, fågeldirektivet och ramdirektivet för vatten.

2.2

Beviljas stödet endast avseende särskilda krav som införts genom ramdirektivet för vatten, som är förenliga med åtgärdsprogrammen i förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt för uppnående av det direktivets miljömål och går längre än de åtgärder som krävs för att genomföra annan unionslagstiftning för skydd av vatten?

ja

nej

2.2.1

Om svaret är nej, motivera åtgärdens förenlighet med bestämmelserna i avsnitt 1.1.6 i riktlinjerna:

2.3

Beviljas stödet i samband med särskilda krav som går utöver skyddsnivån i den unionslagstiftning som gällde när ramdirektivet för vatten antogs, i enlighet med artikel 4.9 i det direktivet och som ålägger stora förändringar i fråga om typ av markanvändning och/eller stora restriktioner i fråga om jordbruksmetoder som leder till ett betydande inkomstbortfall?

ja

nej

2.3.1

Om svaret är nej, ge all information som motiverar åtgärdens förenlighet med bestämmelserna i avsnitt 1.1.6 i riktlinjerna.

3.   Stödbelopp

3.1

Ange det högsta stödbeloppet, baserat på utnyttjad jordbruksareal (UJA):

a)

… (Initialt högsta Natura 2000-stöd under en period på högst fem år på 500 euro per hektar)

b)

… (Normalt högsta Natura 2000-stöd på 200 euro per hektar)

c)

… (Minimibelopp på 50 euro/hektar med koppling till ramdirektivet för vatten)

3.2

Ange och förklara vilka åtgärder som vidtagits för att se till att den fastställda stödnivån inte kan leda till överkompensation:

4.   Övriga upplysningar

4.1

Finns det dokumentation som visar att det statliga stödet passar in i och är förenligt med det relevanta landsbygdsprogram som bifogats anmälan?

ja

nej

Om svaret är ja, tillhandahåll denna dokumentation nedan eller i en bilaga till detta formulär för kompletterande upplysningar.

Om svaret är nej, observera att denna dokumentation krävs i enlighet med punkt 47 i riktlinjerna.

4.2

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.1.7   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD TILL OMRÅDEN MED NATURLIGA ELLER ANDRA SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGAR

Detta formulär ska användas för anmälan av statligt stöd för att kompensera för naturliga eller andra särskilda begränsningar i vissa områden i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.1.7 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna). Detta avsnitt gäller företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion.

1.

Området med naturliga eller andra särskilda begränsningar måste utses på grundval av artikel 32 i förordning (EU) nr 1305/2013. Ange på grundval av vilken punkt i artikel 32 området utses och beskrivs begränsningen i fråga.

2.

Beräkna betalningarna (merkostnader och inkomstbortfall) jämfört med de områden som inte påverkas av naturliga eller andra särskilda begränsningar, med beaktande av betalningar enligt avdelning III kapitel 4 i förordning (EU) nr 1307/2013.

3.

Kommer medlemsstaten vid beräkningen av merkostnader och inkomstbortfall, i fall där det är vederbörligen motiverat, att differentiera stödnivån med hänsyn till hur allvarlig den fastställda naturliga begränsningen är som påverkar jordbrukets verksamheter och brukningssystemet?

ja

nej

4.

Kommer stödet att beviljas på årsbasis per hektar jordbruksareal?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att i enlighet med punkt 257 i riktlinjerna får detta stöd inte beviljas.

5.

Vilket lägsta och högsta stödbelopp per hektar och år kommer att gälla för stödmottagarens areal?

Lägst: … Högst: …

Beakta att stödet måste ligga mellan följande lägsta och högsta belopp: 25 euro som lägst per hektar och år i genomsnitt för stödmottagarens område och 250 euro som högst per hektar och år; det högsta beloppet får uppgå till 450 euro per hektar och år i bergsområden enligt definitionen i artikel 32.2 i förordning (EU) nr 1305/2013.

6.

Om de högsta beloppen är högre än det högsta tillåtna beloppet, kan medlemsstaten förklara de särskilda omständigheter som motiverar dem?

7.

Medlemsstaterna måste se till att stödet trappas ned ovanför en arealgräns per jordbruksföretag, som ska anges, utom om stödet endast täcker minimistödbeloppet per hektar och år i enlighet med vad som föreskrivs i punkt 258 i riktlinjerna. Kan medlemsstaten därför ange storleken på de jordbruk som kommer att omfattas av detta stöd?

8.

Utöver de stöd som ges enligt denna stödordning, kommer medlemsstaten att bevilja stöd enligt denna åtgärd till stödmottagare i områden som var berättigade till stöd i enlighet med artikel 36 a ii i förordning (EG) nr 1698/2005 (27)?

ja

nej

Om svaret är ja, för stödmottagare i områden som inte längre är stödberättigade enligt den nya avgränsningen i artikel 32.3 i förordning (EU) nr 1305/2013, kommer detta stöd att trappas ned under en period av högst fyra år som börjar löpa den dag då avgränsningen enligt artikel 32.3 i förordning (EU) nr 1305/2013 har slutförts och senast 2018 med högst 80 % av det genomsnittsstöd som fastställts i landsbygdsprogrammet för programperioden 2007–2013 eller, om åtgärden beviljades uteslutande med nationella medel, i det relevanta beslutet om statligt stöd, i enlighet med artikel 36 a ii) i förordning (EG) nr 1698/2005, och upphöra senast 2020 med en nivå av högst 20 %?

ja

nej

Ange stödbeloppen:

Med beaktande av att när nedtrappning resulterar i att utbetalningsnivån når 25 euro får medlemsstaten fortsätta att bevilja stöd på denna nivå till dess att utfasningsperioden har löpt ut.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.1.8.   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD FÖR EKOLOGISKT JORDBRUK

Detta formulär ska användas för anmälan av statliga stödåtgärder till förmån för ekologiskt jordbruk i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.1.8 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

1.   ALLMÄNNA VILLKOR OCH OMFATTNING

1.1

Är stödet begränsat till primär jordbruksproduktion?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.1.8 i riktlinjerna får stöd beviljas endast för primär jordbruksproduktion.

1.2

Är stödmottagarna jordbruksföretag eller grupper av jordbruksföretag som frivilligt förbinder sig att övergå till eller bibehålla ekologiska odlingsmetoder enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 834/2007 (28) och som är aktiva jordbrukare?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.1.8 i riktlinjerna får stöd beviljas endast om dessa villkor är uppfyllda.

2.   ÅTAGANDEN

2.1

Beviljas stödet endast för åtaganden som går utöver följande normer och krav:

a)

De relevanta bindande normer som fastställts enligt avdelning VI kapitel I i förordning (EU) nr 1306/2013.

b)

De relevanta kriterier och minimiverksamheter som fastställts i enlighet med artikel 4.1 c ii och iii i förordning (EU) nr 1307/2013.

c)

De relevanta minimikrav som är tillämpliga på användningen av gödselmedel och växtskyddsmedel.

d)

Andra relevanta bindande krav som fastställs i nationell lagstiftning.

ja

nej

Om svaret är nej, observera att i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.1.8 i riktlinjerna får stöd beviljas endast för åtaganden som går utöver dessa normer och krav.

2.2

Kommer åtagandena att genomföras under en inledande period på fem till sju år?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.1.8 i riktlinjerna får stöd beviljas endast om den inledande perioden iakttas, med de undantag och förlängningar som avses i frågorna 2.3, 2.4 och 2.5.

2.3

Om stödet beviljas för en övergång till ekologiskt jordbruk, kommer en kortare inledande period än den som avses i fråga 2.2 som motsvarar övergångsperioden att fastställas?

ja

nej

Om svaret är ja, hur lång kommer den perioden att vara?

… år

2.4

Om stöd beviljas för att ett ekologiskt jordbruk ska bibehållas, kommer en förlängning med ett år i taget efter det att den inledande period som avses i fråga 2.2 har avslutats att föreskrivas?

ja

nej

2.5

För nya åtaganden som rör bibehållande och som följer direkt på de åtaganden som gjordes under den inledande period som avses i fråga 2.2, kommer en kortare period att fastställas?

ja

nej

Om svaret är ja, hur lång kommer den perioden att vara?

… år

2.6

Förklara vid behov hur reglerna för arealbaserade stöd i artikel 47 i förordning (EU) nr 1305/2013 och delegerade akter som antagits i enlighet med den bestämmelsen iakttas:

3.   FREKVENS OCH STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER

3.1

Täcker stödet följande stödberättigande kostnader:

a)

En del av de merkostnader och det inkomstbortfall som åtagandena har gett upphov till.

ja

nej

Om svaret är ja, vilken del av kostnaderna: … %

b)

Alla merkostnader och hela det inkomstbortfall som åtagandena har gett upphov till.

ja

nej

c)

Transaktionskostnader till ett värde av upp till 20 % av de bidrag som betalats ut för åtagandena.

ja

nej

d)

Transaktionskostnader till ett värde av upp till 30 % av de bidrag som betalats ut för åtagandena, för åtaganden som görs gemensamt av en grupp av jordbruksföretag?

ja

nej

3.2

Betalas det stöd som nämns i frågorna 3.1 c och 3.1 d ut på årsbasis?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.1.8 i riktlinjerna får dessa stöd beviljas endast på årsbasis.

3.3

Om anmälan avser kompensation för transaktionskostnader som uppstått på grund av åtaganden om att bedriva ekologiskt jordbruk, vänligen lägg fram övertygande bevis som styrker dessa kostnader, exempelvis inkomstjämförelser med jordbruksföretag som inte ingått sådana åtaganden.

3.4

Är avsikten att bevilja statligt stöd för transaktionskostnader för att fortsätta de åtaganden om att bedriva ekologiskt jordbruk som gjorts redan tidigare?

ja

nej

3.5

Om svaret är ja, lägg fram bevis som styrker att sådana kostnader fortfarande uppstår eller att nya transaktionskostnader uppstår:

3.6

Om transaktionskostnaderna beräknas på grundval av genomsnittliga kostnader och/eller genomsnittsjordbruk, visa att det inte sker någon överkompensation av i synnerhet stora företag:

3.7

Kan ni bekräfta att inget stöd kommer att beviljas för åtaganden som omfattas av en miljö- eller klimatåtgärd inom jordbruket, eller för kostnader som täcks av ett stöd som är avsett att uppmuntra till deltagande i kvalitetssystem?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.1.8 i riktlinjerna får stöd för ekologiskt jordbruk inte beviljas för åtaganden som omfattas av en miljö- eller klimatåtgärd inom jordbruket, eller för kostnader som täcks av ett stöd som är avsett att uppmuntra till deltagande i kvalitetssystem.

3.8

Är avsikten att bevilja stöd för investeringar i primärproduktion och bearbetning och saluföring av ekologiska produkter?

ja

nej

Om svaret är ja, vänligen fyll i motsvarande formulär för kompletterande upplysningar 1.1.1.1. eller 1.1.1.4.

4.   STÖDTYP OCH STÖDBELOPP

4.1

Vilken typ av stöd har ni för avsikt att bevilja?

a)

Stöd per hektar och år för ettåriga grödor.

b)

Stöd per hektar och år för specialiserade fleråriga grödor.

c)

Stöd per hektar och år för annan markanvändning.

4.2

Ange de belopp som avses beviljas:

a)

Stöd för ettåriga grödor: … euro per hektar (högst 600 euro per hektar).

b)

Stöd för specialiserade fleråriga grödor: … euro per hektar (högst 900 euro per hektar).

c)

Stöd för annan markanvändning: … euro per hektar (högst 450 euro per hektar).

4.3

Är avsikten att överstiga de tak som fastställts för den eller de typer av stöd som ska beviljas?

ja

nej

4.4

Om svaret är ja, ange det belopp ni avser bevilja, förklara de särskilda omständigheter som ligger till grund för avsikten att bevilja det stödbeloppet och motivera det föreslagna beloppet med siffror:

5.   ÖVERSYNSKLAUSUL

5.1

Föreskrivs det en översynsklausul för de insatser som omfattas av detta stöd?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att enligt punkt 724 i riktlinjerna är medlemsstaterna skyldiga att införa en översynsklausul för att säkerställa att insatserna anpassas vid ändringar av de tillämpliga bindande normer, krav eller skyldigheter som avses i avsnitt 1.1.8. i riktlinjerna och som de åtaganden som avses i det avsnittet måste gå utöver.

5.2

Sträcker sig detta stöd längre än programperioden för landsbygdsutveckling för 2014–2020?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att enligt punkt 725 i riktlinjerna måste en översynsklausul införas för att insatserna ska kunna anpassas till den rättsliga ramen för den efterföljande programperioden för landsbygdsutveckling.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.1.9.   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD FÖR DELTAGANDE I KVALITETSSYSTEM FÖR PRODUCENTER AV JORDBRUKSPRODUKTER

Detta formulär ska användas för anmälan av statliga stödåtgärder som är utformade för att uppmuntra producenter av jordbruksprodukter att delta i kvalitetssystem i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.1.9 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

1.   ALLMÄNNA VILLKOR OCH OMFATTNING

1.1

Är stödet begränsat till producenter av jordbruksprodukter?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.1.9 i riktlinjerna får stöd beviljas endast om detta villkor är uppfyllt.

1.2

Är det stöd som avses i punkt 280 a i riktlinjerna begränsat till aktiva jordbrukare?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.1.9 i riktlinjerna får stöd beviljas endast om detta villkor är uppfyllt.

2.   STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER

2.1

Täcker stödet minst en av följande kostnader avseende kvalitetssystem som avses i punkt 282 i riktlinjerna:

a)

Kostnaderna för ett första deltagande i kvalitetssystem.

b)

Kostnaderna för obligatoriska kontrollåtgärder avseende kvalitetssystemen som genomförs i enlighet med unionslagstiftning eller nationell lagstiftning av de behöriga myndigheterna eller för deras räkning.

c)

Kostnaderna för marknadsundersökningar, produktutformning och produktdesign och för utarbetande av ansökningar om godkännande av kvalitetssystem.

2.2

Bekräfta att inget stöd kommer att beviljas för kostnaderna för kontroller som utförs av stödmottagarna själva, eller om det i unionslagstiftningen föreskrivs att kostnaderna för kontroller ska bekostas av producenter av jordbruksprodukter och grupper av sådana producenter, utan uppgift om den faktiska nivån på avgifterna.

Bekräftat

3.   TYP AV STÖDORDNING OCH TILLGÅNG TILL DENNA

För vilken typ av stödordning beviljas stödet för ett första deltagande i kvalitetssystem?

Kvalitetssystem som inrättats enligt följande förordningar och bestämmelser:

i)

Del II avdelning II kapitel I avsnitt 2 i förordning (EU) nr 1308/2013 (29) när det gäller vin.

ja

nej

ii)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (30).

ja

nej

iii)

Förordning (EG) nr 834/2007.

ja

nej

iv)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 110/2008 (31).

ja

nej

v)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 (32).

ja

nej

Kvalitetssystem, inbegripet system för certifiering av jordbruksföretag, för jordbruksprodukter vilka enligt erkännande från medlemsstaterna uppfyller följande kriterier:

a)

Slutproduktens särdrag inom sådana kvalitetssystem måste härröra från otvetydiga skyldigheter att garantera

i)

särskilda produktegenskaper, eller

ii)

särskilda jordbruks- eller produktionsmetoder, eller

iii)

en kvalitet på slutprodukten som är väsentligt högre än vad som krävs enligt handelsnormerna när det gäller folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd, djurens välbefinnande eller miljöskydd.

b)

Kvalitetssystemet måste vara öppet för alla producenter.

c)

Kvalitetssystemet måste inbegripa bindande slutproduktspecifikationer, och överensstämmelsen med specifikationerna måste kontrolleras av offentliga myndigheter eller ett oberoende inspektionsorgan.

d)

Kvalitetssystemet måste vara öppet och säkerställa att produkterna kan spåras.

Frivilliga certifieringssystem för jordbruksprodukter på frivillig basis som enligt erkännande från medlemsstaten uppfyller kraven i kommissionens meddelande - EU:s riktlinjer för bästa metoder när det gäller frivilliga certifieringssystem för jordbruksprodukter och livsmedel (33).

4.   TILLTRÄDE TILL SYSTEMET

Är stödet tillgängligt för alla stödberättigade företag i det berörda området enligt objektivt utformade villkor?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.1.9 i riktlinjerna får stöd beviljas endast om detta villkor är uppfyllt.

5.   FREKVENS

Kommer det stöd som avses i punkt 280 a i riktlinjerna att beviljas i form av ett årligt stimulansbidrag, under högst fem år, på en nivå som ska fastställas med hänsyn till de fasta kostnader som uppstår till följd av deltagandet i kvalitetssystem?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.1.9 i riktlinjerna får stöd beviljas endast om dessa villkor är uppfyllda.

6.   STÖDBELOPP/STÖDNIVÅ OCH VILLKOR FÖR UTBETALNING

6.1

Hur stort belopp av det stöd som avses i punkt 280 a i riktlinjerna kommer att beviljas per stödmottagare per år?

Observera att i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.1.9 i riktlinjerna är stödet begränsat till 3 000 euro per stödmottagare och år.

6.2

Vilken stödnivå tillämpas för det stöd som avses i punkt 280 b och c i riktlinjerna?

… % av de faktiska kostnaderna.

Observera att i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.1.9 i riktlinjerna får stödet uppgå till 100 % av de faktiska kostnaderna.

6.3

Bekräfta att det stöd som avses i punkt 280 b och c i riktlinjerna inte kommer att medföra direktstöd till stödmottagarna och kommer att betalas ut till det organ som är ansvarigt för kontrollåtgärderna, den som tillhandahåller forskning eller den som tillhandahåller rådgivning.

Bekräftat

ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.1.10.   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TEKNISKT STÖD INOM JORDBRUKSSEKTORN

Detta formulär ska användas för anmälan av statliga stödåtgärder som har till syfte att tillhandahålla tekniskt stöd inom jordbrukssektorn i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.1.10 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

1.   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER (fyll i detta avsnitt och relevant avsnitt nedan beroende på det statliga stödets syfte)

1.1

Gäller stödet för jordbrukssektorn, inbegripet primär jordbruksproduktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter?

ja

nej

Observera att stöd för avbytartjänster inom jordbruket endast får beviljas företag verksamma inom primär jordbruksproduktion.

1.2

Vilka är stödmottagarna?

a)

Jordbrukare.

b)

Producentgrupper.

c)

Andra, precisera:

1.3

Är stödet tillgängligt för alla dem som är stödberättigade i det berörda området enligt objektivt utformade villkor?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

1.4

Om tekniskt stöd tillhandahålls av producentgrupper eller andra organisationer, är medlemskap i sådana grupper eller organisationer ett villkor för att få tillgång till tjänsten?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

1.5

Är icke-medlemmars bidrag till producentgruppens eller organisationens administrativa kostnader, som avses i fråga 1.4, begränsade till kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.   STÖD FÖR KUNSKAPSÖVERFÖRINGS- OCH INFORMATIONSÅTGÄRDER (avsnitt 1.1.10.1.)

2.1

Vilka av följande stödtyper kan finansieras genom stödordningen eller den individuella åtgärden?

a)

Yrkesutbildning- och kompetensutveckling, inbegripet kurser, workshoppar och coaching.

b)

Demonstrationsverksamhet.

c)

Informationsåtgärder.

d)

Stöd som täcker kortvariga utbytesprogram avseende företagsledning och gårdsbesök inom jordbruket.

2.2

Vilka av följande stödberättigande kostnader täcks av åtgärden?

a)

Kostnader för att organisera yrkesutbildning, kompetensutveckling, demonstrationer och informationsinsatser.

b)

Kostnader för resa, inkvartering och dagliga utgifter för deltagarna.

c)

Kostnader för avbytare under deltagarnas frånvaro.

d)

Kostnader i samband med demonstrationsprojekt.

2.3

När det gäller demonstrationsprojekt, omfattar de stödberättigande kostnaderna?

a)

Uppförande, förvärv, inklusive leasing, eller upprustning av fast egendom; mark är endast stödberättigande upp till 10 % av de sammanlagda stödberättigande kostnaderna för den berörda transaktionen.

b)

Inköp eller hyrköp av maskiner och utrustning upp till tillgångens marknadsvärde.

c)

Allmänna kostnader som är kopplade till de utgifter som avses i punkt 293 d i och ii i riktlinjerna, såsom arvoden till arkitekter, ingenjörer och konsulter, arvoden kopplade till rådgivning om miljömässig och ekonomisk hållbarhet, inbegripet genomförbarhetsstudier.

d)

Förvärv eller utveckling av programvara och förvärv av patent, licenser, upphovsrätt och varumärken.

e)

Merkostnader och inkomstbortfall som har samband med det småskaliga demonstrationsprojektet.

Observera att de stödberättigande kostnaderna är begränsade till dem som förtecknas i punkt 293 i riktlinjerna.

2.4

Fortsätter genomförbarhetsstudier att vara stödberättigande utgifter även när, på grundval av deras resultat, inga kostnader enligt punkt 293 d i) och ii) i riktlinjerna uppstår?

ja

nej

2.5

Om avsikten är att bevilja stöd för merkostnader och inkomstbortfall i samband med ett småskaligt demonstrationsprojekt, motivera varför.

2.6

Är de kostnader som avses i punkt 293 d i–iv i riktlinjerna stödberättigande endast i den utsträckning och under den tid som de används för demonstrationsprojektet?

ja

nej

2.7

Har de organ som tillhandahåller kunskapsöverförings- och informationstjänster lämplig kapacitet i form av kvalificerad personal och regelbunden utbildning för att kunna utföra dessa uppgifter?

ja

nej

2.8

Stödet kommer att beviljas i form av

a)

subventionerade tjänster,

b)

direkt utbetalning av pengar till producenter endast i form av ersättning för faktiska kostnader?

Observera att det stöd som avses i punkt 293 a och c samt punkt 293 d i–iv i riktlinjerna inte får omfatta direktstöd till stödmottagarna.

2.9

Som ett undantag från fråga 2.8, kommer mottagaren av det stöd som avses i punkt 293 a och c samt punkt 293 d i–iv i riktlinjerna att vara den som tillhandahåller kunskapsöverförings- och informationsåtgärden?

ja

nej

Observera att stöd för kostnader för avbytare som avses i punkt 293 c i riktlinjerna alternativt får betalas ut direkt till den som tillhandahåller avbytartjänsten, och stöd för småskaliga demonstrationsprojekt som avses i punkt 293 d i–iv i riktlinjerna får betalas ut direkt till stödmottagarna.

2.10

Om svaret på fråga 2.9 är nej, motivera.

2.11

Kommer det stöd som avses i punkt 293 d v i riktlinjerna att betalas ut direkt till stödmottagarna?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.12

Ange högsta stödnivå (max. 100 %) .…

2.13

När det gäller stödberättigande kostnader som avses i punkt 293 d i riktlinjerna, är det högsta stödbeloppet begränsat till 100 000 euro under en period som omfattar tre räkenskapsår?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

3.   STÖD FÖR RÅDGIVNINGSTJÄNSTER (avsnitt 1.1.10.2.)

3.1

Är stödet utformat för att hjälpa företag som är verksamma inom jordbrukssektorn samt unga jordbrukare att dra nytta av rådgivningstjänster för att förbättra sina jordbruksföretags och/eller investeringars ekonomiska resultat och miljöprestanda, klimatvänlighet och klimattålighet?

ja

nej

3.2

Rådgivningen kommer att omfatta minst ett av följande inslag:

a)

Skyldigheter som härrör från de föreskrivna verksamhetskraven och/eller normerna för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt avdelning VI kapitel I i förordning (EU) nr 1306/2013.

b)

De jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön som fastställs i avdelning III kapitel 3 i förordning (EU) nr 1307/2013 och det bibehållande av jordbruksareal som avses i artikel 4.1 c i den förordningen.

c)

Åtgärder som syftar till jordbruksmodernisering, uppbyggnad av konkurrenskraft, sektorsintegration, innovation och marknadsorientering samt främjande av entreprenörskap.

d)

Krav som definieras av medlemsstaterna för genomförande av artikel 11.3 i ramdirektivet för vatten.

e)

Krav som fastställts av medlemsstaterna för genomförande av artikel 55 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (34), särskilt iakttagande av de allmänna principerna för integrerat växtskydd som avses i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG (direktivet om bekämpningsmedel) (35).

f)

Arbetarskyddsnormer och skyddsnormer som är kopplade till jordbruksföretag.

g)

Särskild rådgivning för jordbrukare som etablerar sig för första gången, inbegripet rådgivning om miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

3.3

Är rådgivning om ett eller fler av de alternativ som förtecknas i fråga 3.2 kopplad till minst en unionsprioritering för landsbygdsutveckling?

ja

nej

Lämna kompletterande uppgifter

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

3.4

Vilka av följande typer av rådgivning finansieras genom stödordningen eller den individuella stödåtgärden?

a)

Rådgivning om information om begränsning av och anpassning till klimatförändringar, biologisk mångfald och vattenskydd enligt bilaga I till förordning 1306/2013.

b)

Rådgivning om frågor som anknyter till jordbruksföretagets ekonomiska resultat och miljöprestanda, inbegripet konkurrensaspekter.

c)

Rådgivning för utveckling av korta leveranskedjor, ekologiskt jordbruk och hälsoaspekter på djurhållning.

d)

Rådgivning i andra frågor.

Beskriv de planerade åtgärderna:

3.5

Stödet måste beviljas den som tillhandahåller rådgivningstjänsterna och får inte omfatta direktstöd till stödmottagarna:

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

3.6

Har de organ som valts att tillhandahålla rådgivning lämpliga resurser i form av regelbundet utbildad och kvalificerad personal och erfarenhet av rådgivning samt tillförlitlighet på de områden där de tillhandahåller rådgivning?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

3.7

Ges rådgivningen delvis i grupp?

ja

nej

Observera att i de fall där det är vederbörligen motiverat och lämpligt får rådgivning delvis ges i grupp, samtidigt som man tar hänsyn till situationen för den enskilde användaren av rådgivningstjänster.

3.8

Om svaret på fråga 3.7 är ja, motivera.

3.9

Är stödbeloppet begränsat till 1 500 euro per rådgivningstillfälle?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

3.10

Respekterar de som tillhandahåller rådgivningstjänster den skyldighet att inte röja uppgifter som avses i artikel 13.2 i förordning (EU) nr 1306/2013?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

4.   STÖD FÖR AVBYTARTJÄNSTER INOM JORDBRUKET (avsnitt 1.1.10.3.)

4.1

Är företag verksamma inom primär jordbruksproduktion de enda mottagarna av detta stöd?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

4.2

Stödet måste beviljas den som tillhandahåller avbytartjänsten och får inte omfatta direktstöd till jordbrukare:

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

4.3

Kommer stödet att beviljas för de faktiska kostnaderna för att ersätta en jordbrukare, en fysisk person som är en medlem i jordbrukshushållet eller en anställd under deras frånvaro från arbetet på grund av sjukdom, inbegripet deras barns sjukdom, semester, mödraledighet och föräldraledighet, obligatorisk militärtjänst eller vid dödsfall?

ja

nej

Observera att de stödberättigande kostnaderna är begränsade till dem som förtecknas i punkt 310 i riktlinjerna.

4.4

Är den totala varaktigheten av ersättandet begränsad till tre månader per år och stödmottagare, med undantag för mödraledighet och föräldraledighet och obligatorisk militärtjänst?

ja

nej

Observera att i vederbörligen motiverade fall kan den totala varaktigheten av ersättandet godkännas för en längre period.

4.5

Om svaret på fråga 4.4 är nej, motivera.

4.6

Är den totala varaktigheten av ersättandet för mödraledighet och föräldraledighet som omfattas av stöd begränsad till sex månader i vart och ett fall?

ja

nej

Observera att i vederbörligen motiverade fall kan ersättandet för mödraledighet och föräldraledighet godkännas för en längre period.

4.7

Om svaret på fråga 4.6 är nej, motivera.

4.8

Är den totala varaktigheten av ersättandet för obligatorisk militärtjänst som omfattas av stöd begränsad till militärtjänstens varaktighet?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

4.9

Ange högsta stödnivå (max. 100 %): …

ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.1.11.   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV SAMARBETE INOM JORDBRUKSSEKTORN

Detta formulär för kompletterande upplysningar ska användas för anmälan av statliga stödåtgärder som har till syfte att tillhandahålla samarbete inom jordbrukssektorn i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.1.11 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

1.   STÖDTYPER

1.1

Gäller samarbetet jordbrukssektorn, inbegripet primär jordbruksproduktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter?

ja

nej

1.2

Samarbetet omfattar minst två enheter, t.ex.

a)

Samarbete mellan olika aktörer inom jordbrukssektorn och i livsmedelskedjan (endast om bearbetningen resulterar i en jordbruksprodukt) och andra aktörer verksamma inom jordbrukssektorn som bidrar till att landsbygdsutvecklingspolitikens mål och prioriteringar uppnås, inbegripet producentgrupper, kooperativ och branschorganisationer.

b)

Skapande av kluster och nätverk inom jordbrukssektorn.

c)

Inrättande och drift av de operativa grupper inom det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket som avses i artikel 56 i förordning (EU) nr 1305/2013.

2.   STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER OCH STÖDNIVÅ

2.1

Stödet kommer att beviljas för samarbete som avser följande verksamheter:

a)

Pilotprojekt.

b)

Utveckling av nya produkter, metoder, processer och tekniker inom jordbrukssektorn och livsmedelssektorn (förutsatt att det är fråga om jordbruksprodukter).

c)

Samarbete mellan små aktörer inom jordbrukssektorn för att utveckla gemensamma arbetsprocesser och dela anläggningar och resurser.

d)

Horisontellt och vertikalt samarbete mellan aktörer i försörjningskedjan för att inrätta logistiska plattformar som främjar korta leveranskedjor och lokala marknader.

e)

Säljfrämjande verksamheter i ett lokalt sammanhang som främjar utvecklingen av korta leveranskedjor och lokala marknader.

f)

Gemensamma åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

g)

Gemensamma angreppssätt när det gäller miljöprojekt och pågående miljöarbete, inbegripet effektiv vattenförvaltning, användning av förnybar energi (36) och bevarande av odlingslandskap.

h)

Horisontellt och vertikalt samarbete mellan aktörer i försörjningskedjan inom hållbar produktion av biomassa för användning i livsmedelsproduktion om resultatet är en jordbruksprodukt och energiproduktion för egen konsumtion.

i)

Genomförande, särskilt av andra grupper av offentliga och privata partner än de som definieras i artikel 32.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (37), av andra lokala utvecklingsstrategier än de som avses i artikel 2.19 i den förordningen som avser en eller flera av unionens prioriteringar för landsbygdsutveckling.

2.2

När det gäller stöd för att bilda kluster och nätverk, kommer det endast att beviljas nybildade kluster och nätverk och dem som påbörjar en verksamhet som är ny för dem?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att i enlighet med punkt 317 i riktlinjerna får detta stöd inte beviljas.

2.3

Stöd för pilotprojekt och för utveckling av nya produkter, metoder, processer och tekniker inom jordbrukssektorn och livsmedelssektorn, om det är fråga om jordbruksprodukter, får även beviljas enskilda aktörer. Om stöd beviljas enskilda aktörer, kommer resultaten av de understödda projekten eller verksamheterna att spridas?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att i enlighet med punkt 318 i riktlinjerna får detta stöd inte beviljas.

2.4

Omfattar stödet för inrättande och utveckling av korta försörjningskedjor enligt punkt 316 d och e i riktlinjerna endast försörjningskedjor som inbegriper högst en mellanhand mellan jordbrukare och konsument?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att i enlighet med punkt 319 i riktlinjerna får detta stöd inte beviljas.

2.5

Kommer stödet att följa de relevanta konkurrensrättsliga bestämmelserna, särskilt artiklarna 101 och 102 i fördraget?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att i enlighet med punkt 320 i riktlinjerna får inget stöd beviljas.

Om svaret är ja, förklara hur det kommer att säkerställas att reglerna följs.

2.6

Stöd får beviljas för att täcka följande stödberättigande kostnader förutsatt att de avser jordbruksverksamheter:

a)

Studier av det berörda området och genomförbarhetsstudier och för upprättande av en affärsplan eller annan lokal utvecklingsstrategi än den som avses i artikel 33 i förordning (EU) nr 1303/2013.

b)

Kostnader för ledningsfunktioner i det berörda området för att göra det möjligt att genomföra ett gemensamt territoriellt projekt eller ett projekt som ska genomföras av en operativ grupp inom det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket i enlighet med artikel 56 i förordning (EU) nr 1305/2013. För kluster kan ledningsfunktioner också omfatta att anordna utbildning, skapa nätverk mellan medlemmarna och rekrytera nya medlemmar.

c)

Löpande kostnader för samarbete, såsom lönen till en ”samordnare”.

d)

Direkta kostnader för specifika projekt som är kopplade till genomförandet av en affärsplan, en miljöplan, en annan lokal utvecklingsstrategi än den som avses i artikel 33 i förordning (EU) nr 1303/2013 eller andra åtgärder som syftar till innovation, inbegripet tester. De direkta kostnaderna måste vara begränsade till de stödberättigande kostnader för investeringsstöd som fastställs i del II avsnitt 1.1.1.1 om investeringsstöd i riktlinjerna.

e)

Kostnaderna för säljfrämjande verksamhet.

2.7

Kommer stödet att vara begränsat till en period om högst sju år, med undantag för kollektiva miljöåtgärder i vederbörligen motiverade fall?

ja

nej

Motivera kollektiva miljöåtgärder som varar längre än sju år:

2.8

Stödet kommer att beviljas upp till: … % av de stödberättigande kostnaderna

ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.2.1.1   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD FÖR ATT AVHJÄLPA SKADOR SOM ORSAKATS AV NATURKATASTROFER ELLER EXCEPTIONELLA HÄNDELSER

Detta formulär ska användas av medlemsstaterna för anmälan av statliga stödåtgärder som är utformade för att kompensera för skador på jordbruksproduktion eller produktionsmedel i jordbruket orsakade av en naturkatastrof eller exceptionella händelser i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.2.1.1 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

1.

Vilken naturkatastrof eller exceptionell händelse har orsakat (eller, vid en ramstödordning som inrättas på förhand (38), skulle kunna orsaka) den skada som kompensationen gäller?

2.

När inträffade den händelse som anges i fråga 1?

3.

Ange det sista datum då stöd får betalas ut.

4.

Har medlemsstatens behöriga myndighet formellt erkänt att en naturkatastrof eller en exceptionell händelse har inträffat?

ja

nej

5.

Visa att det finns ett direkt orsakssamband mellan naturkatastrofen eller den exceptionella händelsen och de skador som uppstått för det jordbruksföretag som är verksamt inom primär jordbruksproduktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.

6.

Till vem betalas stödet ut? Betalas det direkt till det berörda jordbruksföretaget eller till en producentgrupp eller producentorganisation som jordbruksföretaget är medlem i?

7.

Om stödet betalas till en producentgrupp eller producentorganisation, hur garanteras det att stödbeloppet inte överstiger det stödbelopp som det jordbruksföretaget är berättigat till?

8.

Lägg fram en så exakt bedömning som möjligt av den skada som uppstått för de potentiella stödmottagarna.

9.

Är endast de kostnader för skadan som uppkommit som en direkt följd av naturkatastrofen eller den exceptionella händelsen stödberättigande?

ja

nej

10.

Bedöms den direkta följd som avses i fråga 9 av en offentlig myndighet, av en oberoende sakkunnig som erkänts av den stödbeviljande myndigheten eller av ett försäkringsföretag?

ja

nej

Om svaret är ja, ange vilken: …

11.

Vilken typ av ersättning omfattas av stödet (flera svar är möjliga)?

a)

Ersättning för materiell skada på byggnader, utrustning, maskiner, lager och produktionsmedel.

b)

Ersättning för inkomstbortfall till följd av den fullständiga eller delvisa förstörelsen av jordbruksproduktionen och primärproduktionsmedlen.

12.

Kommer skadan att beräknas för varje enskild stödmottagare?

ja

nej

13.

Om det är fråga om materiell skada som preciseras i fråga 11, beräknas sådan skada på grundval av reparationskostnaderna eller det ekonomiska värdet på den berörda tillgången innan naturkatastrofen eller den exceptionella händelsen inträffade?

ja

nej

14.

Kommer index att användas för att beräkna stödmottagarens årliga jordbruksproduktion?

ja

nej

15.

Om svaret på fråga 14 är ja, kommer den beräkningsmetod som används att göra det möjligtatt fastställa stödmottagarens faktiska förlust under det aktuella året?

ja

nej

16.

Kommer beräkningen av den orsakade förlustens omfattning att anpassas efter varje produkts särdrag under tillämpning av

a)

biologiska index (förlusten av biomassa) eller likvärdiga index för minskad avkastning som har fastställts på jordbruksföretagsnivå, lokal, regional eller nationell nivå, eller

b)

väderindex (bland annat regnmängd och temperatur) som har fastställts på lokal, regional eller nationell nivå?

ja

nej

17.

Om svaret på punkt a eller b i fråga 16 är ja, hur avser medlemsstaten se till att de respektive beräkningarna är representativa, inte grundar sig på onormalt god avkastning och inte leder till att någon stödmottagare överkompenseras?

18.

Har naturkatastrofen eller den exceptionella händelsen påverkat ett större område på samma sätt?

ja

nej

19.

Om svaret på fråga 18 är ja, kommer utbetalningarna av stöd att baseras på genomsnittliga förluster?

ja

nej

20.

Om svaret på fråga 19 är ja, hur avser medlemsstaten se till att de genomsnittliga förluster som avses i fråga 19 är representativa och inte leder till att någon stödmottagare överkompenseras betydligt?

21.

Dras andra utbetalningar som stödmottagaren får, t.ex. genom försäkringar, av från de stödberättigande kostnaderna?

ja

nej

22.

Hur avser medlemsstaten att se till att eventuella andra kostnader som inte uppstått på grund av naturkatastrofen eller den exceptionella händelsen dras av från de stödberättigande kostnaderna?

23.

Ange den högsta bruttostödnivån uttryckt i procentandel av de stödberättigande kostnaderna.

Följande fråga är tillämplig när en ramstödordning som inrättas på förhand för att kompensera för skador som orsakats av naturkatastrofer anmäls:

24.

Ange tydligt på vilka villkor stöd kan beviljas vid jordbävningar, snöskred, jordskred och översvämningar samt vid tornador, orkaner, vulkanutbrott och naturligt uppkomna skogsbränder.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.2.1.2   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD FÖR ATT KOMPENSERA FÖR SKADOR SOM ORSAKATS AV EN ALLVARLIG KLIMATHÄNDELSE SOM KAN LIKSTÄLLAS MED EN NATURKATASTROF

Detta formulär ska användas av medlemsstaterna för anmälan av statliga stödåtgärder som är utformade för att kompensera för skador på jordbruksproduktion eller produktionsmedel i jordbruket som orsakats av en allvarlig klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.2.1.2 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

1.

Vilken allvarlig klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof har motiverat stödet?

2.

När inträffade den klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof, som avses i fråga 1?

3.

Ange det sista datum då stöd får betalas ut.

4.

Visa varför den allvarliga klimathändelsen kan likställas med en naturkatastrof.

5.

Kommer stöd att beviljas endast för primär jordbruksproduktion?

ja

nej

6.

Har medlemsstatens behöriga myndighet formellt erkänt att den allvarliga klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof har inträffat?

ja

nej

7.

Visa att det finns ett direkt orsakssamband mellan den allvarliga klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof och de skador som uppkommit för jordbruksföretaget verksamt inom primär jordbruksproduktion.

8.

Har det på förhand fastställts kriterier som ska ligga till grund för det formella erkännandet av en allvarlig klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof?

ja

nej

9.

Lämna lämplig meteorologisk information som styrker den allvarliga klimathändelsen.

10.

Utbetalas stödet direkt till

a)

det berörda jordbruksföretaget verksamt inom primär jordbruksproduktion, eller

b)

en producentgrupp eller producentorganisation som det jordbruksföretag som avses i a är medlem i?

11.

Om svaret på fråga 10 är b, förklara hur det garanteras att stödbeloppet inte överstiger det stödbelopp som respektive jordbruksföretag är berättigat till?

12.

Ange vilka kostnader som är stödberättigande:

a)

Kompensation för stödmottagarens inkomstbortfall till följd av den fullständiga eller delvisa förstörelsen av jordbruksprodukten och produktionsmedlen till följd av en allvarlig klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof, som avses i punkt 354 b i riktlinjerna.

b)

Kompensation för materiella skador på jordbruksbyggnader, jordbruksutrustning och jordbruksmaskiner, lager och produktionsmedel som orsakats av en allvarlig klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof, som avses i punkt 354 a i riktlinjerna.

13.

Om svaret på fråga 12 är a, kommer inkomstbortfallet att beräknas genom att resultatet av multiplikationen av den producerade mängden jordbruksprodukter under det år då den allvarliga klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof inträffade, eller varje påföljande år som påverkas av den fullständiga eller delvisa förstörelsen av produktionsmedlen, med det genomsnittliga försäljningspriset under det året, subtraheras från resultatet av multiplikationen av den genomsnittliga årliga producerade mängden jordbruksprodukter under den treårsperiod som föregick den allvarliga klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof, eller genomsnittet under tre år inom den femårsperiod som föregick den allvarliga klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof (varvid de högsta och de lägsta värdena inte ska medräknas) med det genomsnittliga försäljningspriset?

ja

nej

14.

Om svaret på fråga 13 är ja, kommer de övriga kostnader som uppkommit för stödmottagaren på grund av den allvarliga klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof att läggas till det belopp som är resultatet av beräkningen av inkomstbortfallet?

ja

nej

15.

Om svaret på fråga 13 är ja, kommer det belopp som är resultatet av beräkningen av inkomstbortfallet att minskas med eventuella utbetalningar som mottagits genom försäkringar och kostnader som till följd av den allvarliga klimathändelsen inte uppstått (t.ex. på grund av utebliven skörd)?

ja

nej

16.

Kommer index att användas för att beräkna stödmottagarens årliga jordbruksproduktion?

ja

nej

17.

Om svaret på fråga 16 är ja, kommer den beräkningsmetod som används att göra det möjligt att fastställa stödmottagarens faktiska förlust under det aktuella året?

ja

nej

18.

Kommer metoden för att beräkna den orsakade förlustens omfattning att anpassas efter varje jordbruksprodukts särdrag under tillämpning av

a)

biologiska index (dvs. förlusten av biomassa) eller likvärdiga index för minskad avkastning som har fastställts på jordbruksföretagsnivå, lokal, regional eller nationell nivå, eller

b)

väderindex (bland annat regnmängd och temperatur) som har fastställts på lokal, regional eller nationell nivå?

ja

nej

19.

Har den allvarliga klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof påverkat ett större område på samma sätt?

ja

nej

20.

Om svaret på fråga 19 är ja, kommer utbetalningarna av stöd att baseras på genomsnittliga förluster?

ja

nej

21.

Om svaret på fråga 20 är ja, hur kommer det att säkerställas att dessa genomsnittliga förluster som avses i fråga 20 är representativa, inte grundar sig på onormalt god avkastning och inte leder till att någon stödmottagare överkompenseras?

22.

Kommer stödet att beräknas på grundval av reparationskostnaderna eller den berörda tillgångens ekonomiska värde före den allvarliga klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof?

ja

nej

23.

Kommer förlustberäkningen att göras för varje enskild stödmottagare?

ja

nej

24.

Ange den högsta bruttostödnivån uttryckt i procentandel av de stödberättigande kostnaderna.

25.

Drabbas områden med naturliga begränsningar av den allvarliga klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof?

ja

nej

26.

Kommer stödet att minskas med 50 % om den berörda jordbrukaren inte har tecknat en försäkring som täcker minst 50 % av hans/hennes genomsnittliga årsproduktion eller produktionsrelaterade inkomst och de klimatrisker som statistiskt sett är vanligast i den berörda medlemsstaten eller regionen?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att undantag från detta villkor är möjliga endast om medlemsstaten på ett övertygande sätt kan visa att ingen överkomlig försäkring som täcker de statistiskt sett vanligaste klimatriskerna i den berörda medlemsstaten eller regionen fanns tillgänglig vid den tidpunkt då skadan inträffade, trots att alla rimliga ansträngningar har gjorts.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.2.1.3   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD FÖR BEKÄMPANDE AV DJURSJUKDOMAR OCH SKADEGÖRARE PÅ VÄXTER

Detta formulär ska användas av medlemsstaterna för anmälan av statliga stödåtgärder för kostnaderna för förebyggande, kontroll och utrotning av djursjukdomar och skadegörare på växter och statligt stöd för att kompensera för skador orsakade av djursjukdomar eller skadegörare på växter i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.2.1.3 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

1.

Vilken djursjukdom eller skadegörare på växter är det fråga om?

2.

Kommer stöd att beviljas endast företag verksamma inom primär jordbruksproduktion?

ja

nej

3.

Stöd kommer endast att betalas ut

a)

avseende djursjukdomar eller skadegörare på växter för vilka det finns unionsregler eller nationella regler, oavsett om de är fastställda i lagar eller i andra författningar,

b)

som en del av

i)

ett offentligt program på unionsnivå, nationell nivå eller regional nivå för förebyggande, kontroll eller utrotning av den berörda djursjukdomen eller skadegöraren på växter, eller

ii)

nödåtgärder som ålagts av behörig offentlig myndighet, eller

iii)

åtgärder för att utrota eller begränsa spridningen av en skadegörare på växter som genomförts i enlighet med rådets direktiv 2000/29/EG (39).

4.

Komplettera anmälan med en beskrivning av de berörda åtgärderna för förebyggande, kontroll och utrotning.

5.

I samband med skada som orsakats av skadegörare på växter, har medlemsstaten genomfört artikel 14.1 i direktivet om bekämpningsmedel (40) och artikel 55 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (41)?

ja

nej

6.

Avser stödet en djursjukdom eller skadegörare på växter för vilken det i unionslagstiftning föreskrivs att kostnaderna för vidtagna åtgärder ska bäras av stödmottagaren?

ja

nej

7.

Orsakades djursjukdomen eller skadegöraren på växter avsiktligen eller av oaktsamhet av stödmottagaren?

ja

nej

8.

Om det är fråga om en djursjukdom, ange om denna djursjukdom finns med i den förteckning över djursjukdomar som upprättats av Världsorganisationen för djurens hälsa eller de djursjukdomar och zoonoser som förtecknas i bilagorna I och II till förordning (EU) nr 652/2014 (42)?

ja

nej

9.

När uppkom den kostnad eller förlust som orsakats av djursjukdomen eller skadegöraren på växter?

10.

Ange det sista datum då stöd får betalas ut.

11.

Omfattar stödet kostnader som inte uppstått som en direkt följd av djursjukdomen eller skadegöraren på växter och som stödmottagaren annars skulle ha stått för?

ja

nej

12.

Om det är fråga om förebyggande åtgärder (dvs. åtgärder som avser en djursjukdom eller skadegörare som ännu inte har förekommit), kryssa för vilka kostnader som är stödberättigande:

a)

Hälsokontroller.

b)

Analyser.

c)

Tester och andra undersökningsåtgärder.

d)

Inköp, lagring, insättande och distribution av vaccin, mediciner, ämnen för behandling av djur och växtskyddsprodukter.

e)

Förebyggande slakt eller utslaktning av djur eller destruktion av animaliska produkter och destruktion av grödor samt rengöring och desinfektion av företaget och utrustning.

13.

Om det är fråga om kontroll- eller utrotningsåtgärder (dvs. åtgärder avseende djursjukdomar för vilka en behörig myndighet formellt har erkänt ett utbrott, eller skadegörare för vilka en behörig myndighet formellt har erkänt deras förekomst), kryssa för vilka kostnader som är stödberättigande:

a)

Tester och andra undersökningsåtgärder när det gäller djursjukdomar, inbegripet TSE-tester (transmissibel spongiform encefalopati) och BSE-tester (bovin spongiform encefalopati).

b)

Inköp, lagring, insättande och distribution av vaccin, mediciner samt ämnen för behandling av djur och växtskyddsprodukter.

c)

Slakt eller utslaktning och destruktion av djur och destruktion av produkter knutna till dem eller destruktion av grödor, inbegripet de som dör eller destrueras till följd av vaccination eller andra åtgärder som beslutats av den behöriga myndigheten, samt rengöring och desinfektion av företaget och utrustning.

14.

Ange i vilken form stödet kommer att ges:

a)

Som naturaförmån.

b)

Stödmottagaren ersätts för de faktiska kostnaderna.

15.

Om svaret på fråga 14 är b, ange om de stödberättigande kostnaderna är de som avses i punkterna 374 d och 375 b i riktlinjerna.

ja

nej

16.

Om svaret på fråga 15 är nej, omfattar detta växter?

ja

nej

17.

Om svaret på fråga 16 är ja, ange om de stödberättigande kostnaderna är de som avses i punkterna 374 e och 375 c i riktlinjerna.

ja

nej

18.

Vad gäller stöd för att kompensera för skador orsakade av en djursjukdom eller en skadegörare på växter, beräknas kompensationen i förhållande till:

a)

Marknadsvärdet av djur som har slaktats eller avlivats eller som har dött eller de produkter som är knutna till dem, eller de växter som destruerats, som en följd av djursjukdomen eller skadegöraren på växter, och som en del av ett offentligt program eller åtgärd som avses i punkt 366 b i riktlinjerna?

ja

nej

b)

Inkomstbortfall till följd av karantäntvång och svårigheter när det gäller återställande av djurbesättningen eller återplantering och obligatoriskt växelbruk?

ja

nej

19.

Kommer stödet att vara begränsat till de kostnader och skador som orsakats av djursjukdomar och skadegörare på växter för vilka den behöriga myndigheten

a)

formellt har erkänt ett utbrott, vad gäller en djursjukdom, eller

b)

formellt har erkänt deras förekomst, vad gäller skadegörare på växter?

20.

Åtar sig medlemsstaten att se till att stödet och varje annan ersättning som stödmottagaren erhållit, inbegripet betalningar enligt andra nationella åtgärder eller unionsåtgärder eller från försäkringar, för samma stödberättigande kostnader inte överstiger 100 % av de stödberättigande kostnaderna?

ja

nej

ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.2.1.4   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD FÖR AVLIVADE ELLER SJÄLVDÖDA DJUR

Detta formulär ska användas av medlemsstaterna för anmälan av statliga stödåtgärder för avlivade eller självdöda djur i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.2.1.4 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

1.

Kommer stöd att beviljas endast företag verksamma inom primär jordbruksproduktion?

ja

nej

2.

Ange de kostnader som är stödberättigande och de tillämpliga stödnivåerna:

a)

Kostnader för bortskaffande av avlivade eller självdöda djur: ….%

b)

Kostnader för destruktion av de avlivade eller självdöda djuren: ….%

c)

Kostnader för bortskaffande och destruktion av avlivade eller självdöda djur om stödet finansieras via avgifter eller obligatoriska bidrag avsedda för finansiering av bortskaffande och destruktion av de avlivade eller självdöda djuren, förutsatt att sådana avgifter eller bidrag är begränsade till och direkt påläggs köttsektorn: ….%

d)

Kostnader för bortskaffande och destruktion av avlivade eller självdöda djur om det finns en skyldighet att utföra TSE-test på djuren i fråga eller i fråga om ett utbrott av en djursjukdom som finns med i den förteckning över djursjukdomar som upprättats av Världsorganisationen för djurens hälsa eller de djursjukdomar och zoonoser som förtecknas i bilagorna I och II till förordning (EU) nr 652/2014 (43): ….%

3.

Är stödet villkorat av att det finns ett enhetligt övervakningsprogram som säkerställer ett säkert bortskaffande av avlivade eller självdöda djur i medlemsstaten?

ja

nej

4.

Innebär stödet direkt utbetalning av pengar till företag verksamma inom animaliesektorn?

ja

nej

5.

Kommer stöd att betalas till ekonomiska aktörer som är verksamma i produktionsled efter de företag som är verksamma inom animaliesektorn och som tillhandahåller tjänster som har samband med bortskaffande och destruering av de avlivade eller självdöda djuren?

ja

nej

6.

Kommer stöd att beviljas för kostnaderna för bortskaffande av slaktavfall?

ja

nej

7.

Kommer stöd att beviljas för investeringar som görs i samband med bortskaffande av slaktavfall?

ja

nej

ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.2.1.5   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD FÖR ATT KOMPENSERA FÖR SKADA ORSAKAD AV SKYDDADE DJUR

Detta formulär ska användas av medlemsstaterna för anmälan av statliga stödåtgärder som är utformade för att kompensera för skador orsakade av skyddade djur i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 1.2.1.5 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

1.

Är företag verksamma inom primär jordbruksproduktion de enda mottagarna av detta stöd?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

2.

Har det krävts rimliga förebyggande åtgärder av stödmottagarna som står i proportion till risken för att skyddade djur orsakar skada i det skyddade området?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet kan förklaras förenligt med den inre marknaden endast om tydliga bevis läggs fram som visar att sådana förebyggande åtgärder är omöjliga.

3.

Om svaret på fråga 2 är ja, ange vilken typ av förebyggande åtgärder som krävdes (t.ex. säkerhetsstängsel när så är möjligt, vakthundar för boskap).

4.

Vilket skyddat djur har orsakat den skada som kompensationen gäller?

5.

Vilken typ av skador har uppstått?

6.

Visa att det föreligger ett direkt orsakssamband mellan de skyddade djurens beteende och de skador som uppstått för jordbruksföretaget verksamt inom primär jordbruksproduktion.

7.

Betalas stödet direkt till det berörda jordbruksföretaget eller till en producentgrupp eller producentorganisation som det företaget är medlem i?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

8.

Om stödet betalas till en producentgrupp eller producentorganisation, överstiger stödbeloppet det stödbelopp som jordbruksföretaget är berättigat till?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

9.

När inträffade den händelse som orsakade skadan?

Observera att stödordningen måste inrättas inom tre år från den dag då förlusten eller skadan inträffade.

10.

Ange det sista datum då stöd får betalas ut.

Observera att stödet måste betalas ut inom fyra år från den dag då förlusten eller skadan inträffade.

11.

Beräknas skadan för varje enskild stödmottagare?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

12.

Vilken typ av ersättning omfattas av stödet (flera svar är möjliga)?

a)

Ersättning för dödade djur eller förstörda växter.

b)

Ersättning för indirekta kostnader.

c)

Ersättning för materiell skada på jordbruksutrustning, jordbruksmaskiner, jordbruksbyggnader och lager.

Observera att stöd för investeringar i åtgärder för att förhindra skada orsakad av skyddade djur får beviljas i enlighet med villkoren i del II kapitel 1 avsnitt 1.1.1.1 i riktlinjerna och inte avsnitt 1.2.1.5. i riktlinjerna.

13.

Om svaret på fråga 12 är a, beräknas de stödberättigande kostnaderna på grundval av marknadsvärdet för de djur som dödats eller de växter som förstörts?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

14.

Om svaret på fråga 12 är b, ge en uttömmande redovisning av vilka indirekta kostnader som kan ersättas (t.ex. veterinärkostnader för behandling av skadade djur och arbetskostnader i samband med sökandet efter saknade djur).

15.

Om svaret på fråga 12 är c, beräknas den materiella skadan på grundval av reparationskostnaderna eller det ekonomiska värdet på den berörda tillgången innan den händelse som orsakade skadan inträffade?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

16.

Om svaret på fråga 12 är c, överstiger stödet de reparationskostnader eller den minskning av det skäliga marknadsvärdet som den händelse som orsakade skadan gett upphov till, det vill säga skillnaden mellan tillgångens värde omedelbart före och omedelbart efter den händelsen?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

17.

Är stödet begränsat till skada som uppstått som en direkt följd av den händelse som orsakade skadan?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

18.

Vilket av följande organ är ansvarigt för att bedöma de stödberättigande kostnaderna?

a)

En offentlig myndighet.

b)

En oberoende expert som är erkänd av den beviljande myndigheten.

c)

Ett försäkringsföretag.

Observera att kostnaderna är stödberättigande endast om bedömningen gjordes av ett av de tre organ som anges i leden a, b och c.

19.

Dras andra utbetalningar som stödmottagaren får, t.ex. genom försäkringar, av från de stödberättigande kostnaderna?

ja

nej

20.

Minskas stödbeloppet med kostnader som till följd av den händelse som orsakade skadan inte uppstått, som stödmottagaren annars skulle ha haft?

ja

nej

Om svaret är nej, observera att stödet inte kan förklaras förenligt med den inre marknaden.

21.

Hur avser ni att se till att undvika överkompensation till följd av att detta stöd kombineras med andra nationella stödinstrument eller unionsstödinstrument eller privata försäkringar?

22.

Ange bruttostödnivån uttryckt i procent av de direkta stödberättigande kostnaderna.

23.

Ange bruttostödnivån uttryckt i procent av de indirekta stödberättigande kostnaderna.

Observera att ersättning för indirekta kostander inte får överstiga 80 % av de totala indirekta stödberättigande kostnaderna.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna eventuella andra upplysningar ni anser vara nödvändiga för bedömningen av den berörda åtgärden enligt detta avsnitt av riktlinjerna.

1.2.1.6   FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD FÖR BETALNING AV FÖRSÄKRINGSPREMIER

Detta formulär ska användas för anmälan av statliga stödordningar som är utformade för att kompensera för betalningen av försäkringspremier enligt del II kapitel 1 avsnitt 1.2.1.6 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna).

1.

Föreskriver stödåtgärden betalning av försäkringspremier till förmån för företag verksamma inom bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter?

ja

nej

Om svaret är ja, observera att i enlighet med punkt 406 i riktlinjerna kan kommissionen endast godkänna stöd för betalning av försäkringspremier till företag verksamma inom primär jordbruksproduktion.

2.

Ange vilka skador som kommer att täckas av den försäkring för vilken premien delvis kommer att finansieras enligt den anmälda stödåtgärden:

Skada som orsakas av naturkatastrofer eller exceptionella händelser, allvarliga klimathändelser som kan likställas med en naturkatastrof, djursjukdomar och skadegörare på växter, bortskaffande och destruering av avlivade eller självdöda djur och skada som orsakats av skyddade djur som avses i avsnitten 1.2.1.1–1.2.1.5 i riktlinjerna, samt av andra allvarliga klimathändelser.

Skador som orsakats av miljöolyckor.

3.

Vad gäller försäkringspremier för försäkringar mot förluster som orsakats av miljöolyckor, har miljöolyckan formellt erkänts som en sådan av medlemsstatens behöriga myndighet?

ja

nej

3.1

Om svaret är ja, har medlemsstaten på förhand fastställt kriterier som används för det formella erkännandet av en sådan olycka?

ja

nej

3.2

Har index använts för att beräkna stödmottagarens årliga jordbruksproduktion och förlustens omfattning?

ja

nej

4.

Är stödet begränsat till försäkringar som tillhandahålls av ett enda försäkringsföretag eller en grupp av försäkringsföretag?