Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 12 juli 2012 – Cetarsa mot kommissionen

(mål C-181/11 P)

”Överklagande – Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Den spanska marknaden för köp och första beredning av råtobak – Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras – Fastställande av priser och uppdelning av marknaden – Böter – Likabehandling – Tak på 10 procent av omsättningen – Samarbete – Missuppfattning av bevisning – Uppenbart oriktig bedömning – Avsaknad av motivering”

1.                     Överklagande – Grunder – Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna – Avvisning – Domstolens kontroll av bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Ej möjlig utom vid missuppfattning – Grund avseende missuppfattning av bevisningen – Krav på att exakt ange vilken bevisning som har missuppfattats och att visa de bedömningsfel som har orsakat denna missuppfattning (Artikel 256 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket; domstolens rättegångsregler, artikel 112.1 första stycket c) (se punkterna 56, 57, 96 och 97)

2.                     Överklagande – Grunder – Missuppfattning av nationell rätt som utgjort bevisning – Upptagande till sakprövning (Artikel 256 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket) (se punkt 59)

3.                     Domstolsförfarande – Åberopande av nya grunder under rättegången – Villkor – Tillämpning på förfarandet för överklagande (Domstolens rättegångsregler, artikel 42.2 och 118) (se punkterna 60 och 61)

4.                     Överklagande – Grunder – Grund som åberopas för första gången i ett överklagande – Avvisning (domstolens stadga, artikel 58; domstolens rättegångsregler, artikel 113.2) (se punkt 62)

5.                     Domstolsförfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Kortfattad framställning av grunderna för talan – Föreligger inte – Avvisning (Tribunalens rättegångsregler, artiklarna 44.1 c och 48.2) (se punkt 64)

6.                     Överklagande – Grunder – Otillräcklig motivering – Tribunalens motivering är underförstådd – Tillåtet – Villkor (Artikel 256 FEUF; domstolens stadga, artiklarna 36 och 53 första stycket) (se punkterna 71 och 101)

7.                     Konkurrens – Böter – Belopp – Fastställande – Maximibelopp – Beräkning – Åtskillnad mellan det slutliga och det mellanliggande bötesbeloppet – Följder (Rådets förordning nr 1/2003, artikel 23.2 andra stycket) (se punkterna 80–85)

Saken

Överklagande av tribunalens dom (fjärde avdelningen) av den 3 februari 2011 i mål T-33/05, Cetarsa mot kommissionen, genom vilken tribunalen ogillade en talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2004) 4030 slutlig av den 20 oktober 2004 angående ett förfarande enligt artikel 81.1 EG (Ärende COMP/C.38.238/B.2 – Råtobak – Spanien) samt det genkäromål kommissionen väckt angående höjning av det bötesbelopp som klaganden ålagts.

Domslut

1)

Huvudöverklagandet och anslutningsöverklagandet ogillas.

2)

Compañía Española de Tabaco en rama SA (Cetarsa) ska ersätta rättegångskostnaderna rörande huvudöverklagandet.

3)

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna såvitt avser anslutningsöverklagandet.