Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Denna förordning upphör enligt F (2016:1048) att gälla den 1 januari 2017.

Utkom från trycket den 24 mars 2009

utfärdad den 12 mars 2009.

Uppgifter

1 §

Myndigheten har till uppgift att ansvara för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Myndigheten ska utifrån olika perspektiv utvärdera, analysera och redovisa effekter av statens åtgärder för hållbar tillväxt, näringslivet och regioners utvecklingskraft i hela landet samt ge underlag och rekommendationer för omprövning och effektivisering av åtgärderna.

SFS 2013:882

2 §

Myndigheten ska

  1. utifrån olika perspektiv identifiera hinder för och föreslå åtgärder som kan bidra till utveckling av näringslivet och hållbar tillväxt i alla delar av landet,

  2. genomföra utvärderingar av åtgärder och analyser av förutsättningar för utveckling och hållbar tillväxt i gles- och landsbygder, små och medelstora städer samt storstadsområden, inklusive tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden,

  3. årligen till Regeringskansliet i en rapport uppdatera och kommentera de indikatorer som används i budgetpropositionen inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt för att följa utvecklingen i landets regioner, och

  4. genomföra regelbundet återkommande utvärderingar av statens insatser för att möta företags behov av marknadskompletterande finansiering.

SFS 2013:882

3 §

Myndigheten ska utveckla utvärderings- och analysmetoder inom sitt verksamhetsområde.

3 a §

Myndigheten bör i betydande omfattning upphandla utvärderingar och analyser från andra aktörer.

SFS 2013:882

4 §

I de utvärderingar och analyser där avancerade metoder används ska referensgrupper med företrädare från relevanta forskningsområden användas.

5 §

Myndigheten ska i sitt arbete beakta kvinnors och mäns villkor.

5 a §

Myndigheten ska, inom sitt verksamhetsområde, verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndighetens ansvar omfattar uppföljning och analys av näringslivets miljöarbete och hur arbetet med att nå miljökvalitetsmålen påverkar näringslivets utveckling.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

SFS 2011:1585

6 §

Myndigheten ska bedriva utlandsbaserad omvärldsbevakande, omvärldsanalyserande och kontaktskapande verksamhet i länder och inom politikområden som i ett brett perspektiv är tillväxtpolitiskt intressanta och strategiskt betydelsefulla. Myndighetens utlandsbaserade verksamhet ska inte överlappa övriga internationellt verksamma offentliga aktörers verksamhet.

SFS 2013:882

7 §

Myndigheten ska svara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Myndigheten ska i sitt statistikarbete även ansvara för sammanställning och redovisning av riskkapitalstatistik samt för insamling, förvaltning och utveckling av mikrodata kring statliga stöd till näringslivet.

Myndigheten ska dessutom ansvara för förvaltning och utveckling av system och verktyg, inklusive databaser, för tillgänglighetsanalyser respektive för regionala analys- och prognossystem.

SFS 2013:882

8 §

Myndigheten ska årligen följa upp och till regeringen rapportera förekomsten av stöd till näringslivet i enlighet med de återrapporteringskrav som följer av Europeiska unionens och Världshandelsorganisationens bestämmelser om statligt stöd.

SFS 2013:882

8 a §

Myndigheten ska, inom sitt verksamhetsområde, bistå Regeringskansliet i arbetet inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

SFS 2011:1585

8 b §

Myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt för strukturfondsprogrammet Espon inom målet Europeiskt territoriellt samarbete.

SFS 2015:584

9 §

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för företag och medborgare.

10 §

Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde bedriva egen forskning utifrån statistiskt material.

Samverkan

11 §

Myndigheten ska bidra med statistiskt material samt sprida kunskap, erfarenheter och resultat från sina analyser och utvärderingar till myndigheter och andra aktörer som arbetar med hållbar tillväxt, näringsliv och utvecklingskraft i hela landet samt närliggande områden.

SFS 2013:882

12 §

Myndigheten ska samverka med Tillväxtverket och berörda användare när det gäller utveckling och användning av databaser, analysverktyg och statistik samt i förekommande fall när det gäller dokumentation av de insatser som Tillväxtverket genomför så att dessa ska vara möjliga att utvärdera.

I frågor som rör myndighetens utlandsbaserade verksamhet ska myndigheten samverka med sina uppdragsgivare.

SFS 2013:882

Ledning

13 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

13 a §

[Upphävd g. F (2011:80).]

SFS 2011:80

Anställningar och uppdrag

14 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

15 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

16 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

17 §

Myndigheten får utföra uppdrag åt andra under förutsättning att det inte påverkar förtroendet för myndighetens självständiga ställning. För uppdrag åt andra än regeringen ska avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191) tas ut. Avgift ska dock inte tas ut av Tillväxtverket för uppdrag som avser statistiska bearbetningar som ska användas för uppföljning eller analyser i Tillväxtverkets löpande verksamhet.