Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Tillkännagivande (2010:53) av tröskelvärden vid offentlig upphandling

Detta tillkännagivande ersätts av tillkännagivande (2011:1037) den 11 oktober 2011.

Utkom från trycket den 16 februari 2010

beslutat den 21 januari 2010.

Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster1) , senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1177/20092) , och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster3) , senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009, samt kommissionens meddelande (2009/C 292/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europarlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG4) .

1)

EUT L 134, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0017).

2)

EUT L 314, 1.12.2009, s. 64 (Celex 32009R1177).

3)

EUT L 134, 30.4.2004, s. 114 (Celex 32004L0018).

4)

EUT C 292, 2.12.2009, s. 1 (Celex 52009XC1202(01)).

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

 

 

3 kap. 1 § första stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 § första stycket 1:

 
 

125 000 euro

 

1 243 375 kronor

 

 

3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 § första stycket 2 och 14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b:

 
 

193 000 euro

 

1 919 771 kronor

 

 

3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1, 13 kap. 1 § första stycket och 13 kap. 5 § första stycket:

 
 

4 845 000 euro

 

48 193 215 kronor

 

Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

 

 

3 kap. 1 § första stycket 1 och 13 kap. 2 § första stycket:

 
 

387 000 euro

 

3 849 489 kronor

 

 

3 kap. 1 § första stycket 2:

 
 

4 845 000 euro

 

48 193 215 kronor

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:53

(Utkom d. 16 febr. 2010.)

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2008:32) av tröskelvärden vid offentlig upphandling.