Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretagFörarbeten2011:711Prop. 2010/11:70, bet. 2010/11:NU21, rskr. 2010/11:275.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94, Celex 32009L0073).2014:247Prop. 2013/14:74, bet. 2013/14:NU17, rskr. 2013/14:209.Utkom från trycket den 17 juni 2011utfärdad den 9 juni 2011.1 kap.Inledande bestämmelserLagens tillämpningsområde1 §1 §I denna lag finns bestämmelser om certifiering av transmissionsnätsoperatörer. Det som sägs i lagen om en transmissionsnätsoperatör gäller även den som har det övergripande ansvaret för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas i det västsvenska naturgassystemet.Bestämmelser om certifiering finns även i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 EUT L 211, 14.8.2009, s. 36 (Celex 32009R0715).. Lag (2014:247). Definitioner2 §2 §Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i naturgaslagen (2005:403).Med tredje land avses länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-området).Tillsyns- och beslutsmyndighet3 §3 §Den myndighet som utövar tillsyn över att 3 kap. 2–2 d §§ naturgaslagen (2005:403) följs är tillsynsmyndighet enligt denna lag.4 §4 §Frågor om certifiering enligt denna lag prövas av tillsynsmyndigheten.2 kap.Krav på certifiering1 §1 §En transmissionsnätsoperatör får inte bedriva överföring av naturgas i en högtrycksledning eller ett nät som i huvudsak består av högtrycksledningar utan certifiering enligt denna lag. Detta gäller inte högtrycksledning som huvudsakligen används i samband med lokal distribution av naturgas.Även den som har det övergripande ansvaret för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas i det västsvenska naturgassystemet ska vara certifierad. Lag (2014:247). 2 §2 §Certifiering får beviljas efter ansökan av den som avser att bedriva överföring av naturgas i högtrycksledning eller har det övergripande ansvaret för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas i det västsvenska naturgassystemet, om kraven i 3 kap. 2–2 d §§ naturgaslagen (2005:403) är uppfyllda.I fråga om en person från tredje land, eller ett företag som kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera personer från tredje land, krävs vidare att en certifiering inte äventyrar en trygg energiförsörjning i någon medlemsstat i Europeiska unionen.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om krav för certifiering när det gäller en sådan person eller ett sådant företag som avses i andra stycket. Lag (2014:247). 3 kap.Certifiering i förhållande till EES-områdetAnknytning till tredje land1 §1 §Om certifiering begärs av en person från tredje land eller ett företag som kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera personer från tredje land, gäller bestämmelserna i 4 kap. i stället för bestämmelserna i detta kapitel.Inledande prövning2 §2 §En fråga om certifiering ska behandlas skyndsamt. Om tillsynsmyndigheten inte har meddelat ett beslut i frågan inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten, ska myndigheten anses ha beviljat certifiering.En certifiering ska gälla först från det att tillsynsmyndigheten har meddelat ett sådant slutligt beslut som avses i 4 §.Ett beslut om certifiering får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet.3 §3 §Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål anmäla en certifiering enligt 2 § till Europeiska kommissionen och förse kommissionen med alla relevanta uppgifter om certifieringen.Tillsynsmyndighetens slutliga beslut4 §4 §Av artikel 3.2 i förordning (EG) nr 715/2009 framgår att tillsynsmyndigheten ska anta sitt slutliga beslut i fråga om certifiering inom två månader efter mottagandet av ett yttrande från Europeiska kommissionen och att beslutet och kommissionens yttrande ska offentliggöras tillsammans.I ett beslut om certifiering ska det anges att beslutet kan komma att ändras eller upphävas efter begäran av Europeiska kommissionen.Omprövning av certifiering5 §5 §En certifierad transmissionsnätsoperatör ska till tillsynsmyndigheten anmäla planerade transaktioner som har betydelse för bedömningen av om transmissionsnätsoperatören uppfyller kraven i 3 kap. 2–2 d §§ naturgaslagen (2005:403).6 §6 §Tillsynsmyndigheten ska ompröva en certifieringefter en anmälan enligt 5 §,efter en begäran från Europeiska kommissionen, ellerom det annars finns anledning att anta att en transmissionsnätsoperatör inte uppfyller kraven i 3 kap. 2–2 d §§ naturgaslagen (2005:403).7 §7 §Tillsynsmyndigheten ska återkalla en certifiering, om transmissionsnätsoperatören inte längre uppfyller kraven i 3 kap. 2–2 d §§ naturgaslagen (2005:403).8 §8 §Ett omprövningsärende ska handläggas skyndsamt. Om tillsynsmyndigheten inte har meddelat ett beslut i ärendet inom fyra månader från det att en anmälan enligt 5 § eller en begäran från Europeiska kommissionen kom in till myndigheten, ska certifieringen anses bestå.Om certifieringen inte återkallas vid en prövning enligt första stycket, ska tillsynsmyndigheten utan dröjsmål anmäla detta till Europeiska kommissionen och förse kommissionen med alla relevanta uppgifter i ärendet.I artikel 3.2 i förordning (EG) nr 715/2009 finns bestämmelser som gäller tillsynsmyndighetens slutliga beslut i omprövningsärendet.Begäran om uppgifter9 §9 §Europeiska kommissionen och tillsynsmyndigheten får begära att från en transmissionsnätsoperatör eller ett företag som bedriver produktion av eller handel med naturgas få de upplysningar och få ta del av de handlingar som de anser behövas för att förutsättningarna för certifiering ska kunna bedömas.4 kap.Certifiering i förhållande till tredje landInledande prövning1 §1 §Om certifiering begärs av en person från tredje land eller ett företag som kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera personer från tredje land, ska tillsynsmyndigheten anta ett utkast till beslut i certifieringsfrågan inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten.Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål skicka utkastet till Europeiska kommissionen tillsammans med all relevant information i ärendet.2 §2 §Tillsynsmyndigheten ska begära ett yttrande från Europeiska kommissionen om huruvidaden verksamhet som certifieringen avser uppfyller kraven i 3 kap. 2–2 d §§ naturgaslagen (2005:403), ochen certifiering kan äventyra en trygg energiförsörjning till Europeiska unionen.Tillsynsmyndighetens slutliga beslut3 §3 §Tillsynsmyndigheten ska meddela ett slutligt beslut i frågan om certifiering inom fyra månader från det att Europeiska kommissionen har tagit emot en begäran enligt 2 §. Om kommissionen, när den utarbetar sitt yttrande, begär in synpunkter från byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, en medlemsstat eller berörd part, ska tiden i stället vara sex månader.I ett beslut om certifiering ska det anges att beslutet kan komma att ändras eller upphävas efter begäran av Europeiska kommissionen.4 §4 §En certifiering ska gälla från det att tillsynsmyndigheten har meddelat beslut enligt 3 §.Omprövning av certifiering5 §5 §En transmissionsnätsoperatör ska till tillsynsmyndigheten anmäla omständigheter som kan leda till att en eller flera personer från tredje land får kontroll över transmissionsnätsoperatören eller dennes transmissionsledningar.6 §6 §Tillsynsmyndigheten ska ompröva certifieringen efter en anmälan enligt 5 §.I ett omprövningsärende ska 1–3 §§ tillämpas. Det som föreskrivs där om ansökan ska då i tillämpliga delar gälla i fråga om en anmälan enligt 5 §.7 §7 §Tillsynsmyndigheten ska återkalla en certifiering om kraven enligt 2 kap. 2 § inte längre är uppfyllda.5 kap.Tillsyn och överklagandeTillsyn1 §1 §Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över att transmissionsnätsoperatörer följer denna lag.2 §2 §Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att denna lag ska följas. Ett föreläggande får förenas med vite.Överklagande3 §3 §Följande beslut av tillsynsmyndigheten får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:beslut att inte bevilja certifiering enligt 3 kap.,beslut om villkor som meddelas i samband med att tillsynsmyndigheten avgör ärendet enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 715/2009,beslut att återkalla en certifiering enligt 3 kap., ochbeslut om föreläggande enligt 2 §.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.4 §4 §Tillsynsmyndighetens beslut enligt 4 kap. att inte bevilja certifiering eller att återkalla en certifiering får överklagas hos regeringen.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2011:711 1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2011.2. Bestämmelserna i 2 kap. 2 § andra stycket, 3 kap. 1 §, 4 kap. och 5 kap. 4 § tillämpas i ärenden där ansökan eller anmälan kommer in till tillsynsmyndigheten efter d. 2 mars 2013.3. En transmissionsnätsoperatör får fortsätta att bedriva överföring av naturgas i högtrycksledning till och med utgången av augusti månad 2011 eller, om transmissionsnätsoperatören har ansökt om certifiering före den tidpunkten, till dess att ett slutligt beslut i frågan om certifiering har vunnit laga kraft trots att kravet i 2 kap. 1 § inte är uppfyllt. 2014:247 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014.