Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2013:913 Utkom från trycket den 29 november 2013Förordning om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter;utfärdad den 21 november 2013.Regeringen föreskriver att 9, 11–13, 15 och 16 §§ förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter ska ha följande lydelse.9 §9 §Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn och annan kontroll överhanteringen av sådan vinetanol som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål,de uppgifter om avsättning samt om produktion och befintliga lager hos etanolproducenter som ska lämnas enligt artikel 3 och artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003 av den 30 december 2003 om vissa tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter, ochde åtgärder som anges i kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska föras inom vinsektorn.11 §11 §Jordbruksverket får meddela föreskrifter omhur sådan tillsyn och annan kontroll som avses i 8 § andra stycket och 9 § ska bedrivas,att de som tar emot stöd eller betalar avgifter enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter ska föra anteckningar om mottaget stöd och betalda avgifter, ochatt sådana anteckningar som avses i 2 och andra handlingar av betydelse för kontroll av mottaget stöd och betalda avgifter ska bevaras under en viss tid, dock inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.Jordbruksverket får dock inte meddela sådana föreskrifter som avses i 12 §.Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter om tillsyn och annan kontroll med stöd av första stycket 1 ska det inhämta ett yttrande frånTullverket, om föreskrifterna avser Tullverkets tillsyn eller kontroll, ochFolkhälsomyndigheten, om föreskrifterna avser Folkhälsomyndighetens tillsyn eller kontroll.12 §12 §Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter omatt den som hanterar vinetanol som används för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål ska utöva kontroll av verksamheten och om hur kontrollen ska utövas, ochhantering av sådana följedokument, sådana register och sådana lager- och produktionsdeklarationer som avses i 9 § 3.13 §13 §Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynen.15 §15 §Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter omskyldighet för näringsidkare som tar befattning med sådana vinprodukter som avses i bilaga 1, del XII, till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 att lämna uppgifter oma) produktion, inköp, försäljning, import och export, ochb) andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av den förordningen, samtskyldighet för näringsidkare som tar befattning med sådana produkter som avses i artikel 3 och artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003 att lämna uppgifter om avsättning samt om produktion och befintliga lager hos etanolproducenter.Innan Folkhälsomyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av första stycket ska myndigheten inhämta ett yttrande från Jordbruksverket.16 §16 §Folkhälsomyndigheten ska till Jordbruksverket lämna de uppgifter som avses i 15 § och som behövs för att Jordbruksverket ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)