Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2015:611 Utkom från trycket den 10 november 2015Förordning om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter;utfärdad den 29 oktober 2015.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter dels att 3, 8 och 11 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse.3 §3 §Om inte något annat följer av 4, 8, 9 eller 9 a §, ska Statens jordbruksverk utföra de uppgifter som en behörig myndighet eller en medlemsstat har enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.8 §8 §Tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av bestämmelserna i EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning utövas av Jordbruksverket, om inte något annat följer av andra stycket eller av 9 eller 9 a §.Jordbruksverket får överlåta uppgiften att utöva sådan tillsyn och annan kontroll som avses i första stycket åt Tullverket, i den utsträckning tillsynen eller kontrollen inte omfattas av den kontrollverksamhet som utövas enligt tullagstiftningen. Innan Jordbruksverket beslutar att överlåta uppgiften att utöva tillsyn och annan kontroll, ska det samråda med Tullverket.9 a §9 a §Länsstyrelserna utövar i fråga om produktionsenheter tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av bestämmelserna om handelsnormer för ägg.11 §11 § Senaste lydelse 2014:1587. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur sådan tillsyn och annan kontroll som avses i 8 § andra stycket, 9 och 9 a §§ ska bedrivas.Jordbruksverket får dock inte meddela sådana föreskrifter som avses i 12 §.Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter om tillsyn och annan kontroll med stöd av första stycket ska det inhämta ett yttrande frånTullverket, om föreskrifterna avser Tullverkets tillsyn eller kontroll,Folkhälsomyndigheten, om föreskrifterna avser Folkhälsomyndighetens tillsyn eller kontroll, ochlänsstyrelserna, om föreskrifterna avser länsstyrelsernas tillsyn eller kontroll.Denna förordning träder i kraft den 8 december 2015.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)