Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 5 § alkohollagen (2010:1622) ska ha följande lydelse.

12 kap.

12 kap. 5 §

I fråga om sprit eller alkoholdrycker som kan antas bli förverkade tilllämpas lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Alkoholdrycker som har lagts upp på en sådan anläggning för tillfällig lagring som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska anses som förverkade om de inte har tagits ut från anläggningen inom 30 dagar från uppläggningen. Det gäller även i fråga om sådana drycker som har omhändertagits av Tullverket för tillfällig förvaring utan att läggas upp på en anläggning för tillfällig lagring.

SFS 2016:285

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
På regeringens vägnarGABRIEL WIKSTRÖMLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.