Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 89/676/EEG av den 21 december 1989 om ändring av direktiv 75/106/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volymEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 398 , 30/12/1989 s. 0018 - 0018

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0145

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0145RÅDETS DIREKTIV av den 21 december 1989 om ändring av direktiv 75/106/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volym (89/676/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Direktiv 75/106/EEG(4), senast ändrat genom direktiv 88/316/EEG(5), föreskriver en fullständig harmonisering av serierna av nominella volymer för vissa produkter inom vinsektorn.

Med hänsyn till utvecklingen inom gemenskapen vad gäller tappning av vin på fat och flaskor samt etikettering av dessa är det nödvändigt att justera denna serie.

För att användningen av returflaskor med volymer som inte återfinns i nämnda direktiv skall kunna tillåtas, är det nödvändigt att speciella regler införs i detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 75/106/EEG ändras på följande sätt:

1. Andra stycket i artikel 1 skall ersättas med följande:

"Detta direktiv skall inte gälla för färdigförpackningar innehållande de produkter som förtecknas i bilaga 3:

- i punkt 1 a, produkter som tappats på fat och flaskor samt etiketterats med angivande av volymer vilka inte överstiger 0,25 liter och som är avsedda för yrkesmässig användning,

- i punkterna 2 a och 4, produkter som är avsedda antingen för förtäring ombord på flygplan, fartyg eller tåg eller för försäljning i tullfria butiker."

2. I artikel 5.3 skall

a) punkt a utgå,

b) strecksatserna i punkt c ersättas med följande:

" - 0,68 liter, 0,70 liter och 0,98 liter i Spanien, t.o.m. den 31 december 1992,

- 0,46 liter och 0,70 liter i Grekland, t.o.m. den 31 december 1992."

3. Bilaga 3, kolumn I punkt 1a ändras härmed enligt följande:

a) följande läggs till: "0,187(1)-4-8",

b) "0,187 (endast för förtäring ombord på flygplan och fartyg)", vid volymseriens slut, utgår,

c) följande fotnot läggs till:

"(1) Värdet hänför sig enbart till förtäring ombord på flygplan, fartyg och tåg samt till försäljning i tullfria butiker."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra förordningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv den 1 juli 1990. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1989.

På rådets vägnar

E. CRESSON

Ordförande

(1) EGT nr C 31, 7.2.1989, s. 6.

(2) EGT nr C 158, 26.6.1989, s. 215, och EGT nr C 291, 20.11.1989, s. 44.

(3) EGT nr C 139, 5.6.1989, s. 8.

(4) EGT nr L 42, 15.2.1975, s. 1.

(5) EGT nr L 143, 10.6.1988, s. 26.