Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 92/41/EEG av den 15 maj 1992 om ändring av direktiv 89/622/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om märkning av tobaksvarorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 158 , 11/06/1992 s. 0030 - 0033

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 11 s. 0047

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 11 s. 0047RÅDETS DIREKTIV 92/41/EEG av den 15 maj 1992 om ändring av direktiv 89/622/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om märkning av tobaksvaror

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Medlemsstaternas lagar och andra författningar om märkning av tobaksvaror är olika. Dessa olikheter leder sannolikt till handelshinder och till att den inre marknadens upprättande och funktion hämmas.

Sådana möjliga hinder bör undanröjas och i detta syfte bör marknadsföringen av och den fria rörligheten för tobaksvaror underkastas gemensamma regler vad gäller märkningen av varorna.

Dessa regler skall upprättas med vederbörlig hänsyn till människors, särskilt ungdomars, hälsa och bygga på en hög hälsoskyddsnivå enligt artikel 100a.3 i Romfördraget.

Rådet och företrädare för medlemsstaternas regeringar utfärdade den 7 juli 1986 vid sitt sammanträde inom ramen för rådet en resolution om ett åtgärdsprogram mot cancer för Europeiska gemenskaperna(4) och satte därvid som mål för programmet att det skulle bidra till en förbättring av medborgarnas hälsa och livskvalitet inom gemenskapen genom att minska antalet cancerfall och angav kampen mot tobaksbruket som sitt främsta mål.

I syfte att ge objektiv information om de risker som är förbundna med tobakskonsumtion föreskrevs i rådets direktiv 89/622/EEG(5) en allmän varningstext som skulle införas på styckförpackningarna av samtliga tobaksvaror tillsammans med ytterligare varningstexter som uteslutande gäller cigarretter.

På rådets begäran åtog sig kommissionen att lämna förslag till en ändring av direktiv 89/622/EEG genom vilken ytterligare särskilda varningstexter skulle fastställas för styckförpackningar av andra tobaksvaror än cigarretter.

De vetenskapliga experternas åsikt är att samtliga tobaksvaror medför hälsorisker.

Vad gäller hälsoeffekter och märkning behöver en distinktion göras mellan röktobak och rökfria tobaksvaror.

Rulltobakssorter medför samma hälsorisker som cigarretter och det är därför lämpligt att de särskilda varningstexter som valts för cigarretter även bör gälla rulltobak.

Andra röktobaksvaror medför hälsorisker liknande dem som orsakas av cigarretter. Den inbördes variationen mellan dessa varor är dock större. Av detta skäl bör det därför för sådana produkter krävas särskilda varningstexter som utformats enligt lämpliga regler.

Det har bevisats att rökfria tobaksvaror är en betydande riskfaktor i fråga om cancer och de bör därför förses med en särskild varningstext om denna risk.

De vetenskapliga experterna anser att det beroende som orsakas av tobakskonsumtion är en fara som motiverar en särskild varningstext på samtliga tobaksvaror.

De nya tobaksvaror för användning i munnen som har uppträtt på marknaden i vissa medlemsstater är dessutom särskilt attraktiva för ungdomar och de medlemsstater som är särskilt drabbade av detta problem har redan utfärdat, eller avser att utfärda, totalförbud för dessa nya tobaksvaror.

Då det gäller sådana varor skiljer sig medlemsstaternas lagar och andra författningar inbördes och dessa varor behöver därför omfattas av gemensamma regler.

Det finns en uppenbar risk för att nya produkter för användning i munnen framför allt kommer att användas av ungdomar med nikotinberoende som följd, om inte restriktioner införs i tid.

Enligt resultaten av de studier som utförts av Internationella cancerforskningsinstitutet innehåller tobak för användning i munnen särskilt stora mängder cancerogena ämnen. Dessa nya produkter orsakar i synnerhet cancer i munhålan.

De försäljningsförbud för denna form av tobak som redan införts av tre medlemsstater påverkar direkt upprättandet av den inre marknaden och dess funktionssätt. Det är därför nödvändigt att på grundval av en hög hälsoskyddsnivå harmonisera medlemsstaternas lagar och andra författningar på detta område. Den enda lämpliga åtgärden är ett totalförbud. Ett sådant totalförbud bör dock inte beröra traditionella tobaksvaror för användning i munnen som även i fortsättningen bör omfattas av de bestämmelser som skall tillämpas på rökfria tobaksvaror enligt direktiv 89/622/EEG i direktivets lydelse efter ändring genom detta direktiv.

Slutligen bör det framhållas att de initiativ som tas i och med detta direktiv kommer att få en ännu positivare effekt på människors hälsa om de sammankopplas med hälsoupplysningsprogram i den obligatoriska skolan och med kampanjer för att informera och medvetandegöra allmänheten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 89/622/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande skall läggas till i rubriken och i artikel 1:

"samt förbud för utsläppande på marknaden av vissa tobakstyper för användning i munnen".

2. Följande skall läggas till i artikel 2:

"4) tobak för användning i munnen enligt artikel 8 a: alla produkter för användning i munnen, utom sådana som är avsedda att rökas eller tuggas, och som helt eller delvis är framställda av tobak i pulver- eller partikelform eller i någon kombination av dessa former - särskilt i portionspåsar eller porösa påsar - eller i en form som påminner om ett livsmedel."

3. Artikel 4 ändras på följande sätt:

a) I punkt 2 skall "bilagan" ersättas med "bilaga 1".

b) Följande punkt 2a skall införas:

"2a Förutom den allmänna varningstext som avses i punkt 1 skall styckförpackningar av andra tobaksvaror än cigarretter förses med särskilda varningstexter enligt följande regler:

a) På den andra bredsidan av rulltobakspaket skall de särskilda varningstexterna, av vilka varje medlemsstat skall upprätta en förteckning som uteslutande hämtats från varningstexterna i bilaga 1, alternera på ett sådant sätt att de olika varningstexterna med säkerhet successivt kommer att förekomma på ett lika stort antal styckförpackningar med en toleransmarginal på cirka 5 %.

b) Styckförpackningar av cigarrer, cigarrcigarretter, piptobak eller andra tobaksvaror, med undantag av cigarretter och rulltobak, skall vara försedda med en särskild varningstext som hämtats från texterna i bilaga 2 på ett sådant sätt att det säkerställs att texterna alternerar i slutledet.

c) Styckförpackningar av rökfria tobaksvaror skall vara försedda med följande särskilda varningstext: "Orsakar cancer".

De särskilda varningstexterna på det eller de officiella språken i det land där de slutligt släpps ut på marknaden skall tryckas, eller fästas så att de inte kan avlägsnas, på styckförpackningarna."

c) Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. Medlemsstaterna får föreskriva att de varningstexter som avses i punkterna 1, 2 och 2 a skall åtföljas av ett omnämnande av den myndighet som utfärdat dem."

d) Punkt 5 skall ersättas med följande:

"5. På andra tobaksvaror än cigarretter skall den allmänna varningstext som beslutas om enligt punkt 1 och den särskilda varningstext som beslutas om enligt punkt 2a tryckas eller fästas så att de inte kan avlägsnas. Varje varningstext skall, i varje använd språkversion, täcka minst 1 % av styckförpackningens totala yta. Texten skall alltid vara väl synlig, lätt läsbar och outplånlig. Varningstexterna skall ges en framträdande placering mot kontrasterande bakgrund och får inte på något sätt döljas, skymmas eller uppdelas av annat text- eller bildinslag."

4. Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

Kommissionen skall, enligt artiklarna 6 och 7, anpassa de mät- och kontrollmetoder som avses i artikel 3.1 och 3.2 samt vid behov de definitioner som avses i artikel 2.2 och 2.3 till den tekniska utvecklingen."

5. Följande artikel 8a skall införas:

"Artikel 8a

Medlemsstaterna skall utfärda förbud mot att tobak för användning i munnen enligt definitionen i artikel 2.4 släpps ut på marknaden."

6. Bilagan skall ersättas med de bilagor som fogats till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 1992 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta och till denna överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de har antagit inom det område som omfattas av detta direktiv.

När medlemsstaterna antar sådana bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Den ändring av direktiv 89/622/EEG som avses i artikel 1.5 skall börja tillämpas senast den 1 juli 1992. De ändringar av direktiv 89/622/EEG som avses i artikel 1.3, 1.4 och 1.6 skall börja tillämpas senast den 1 januari 1994. De vid detta datum befintliga produkter som inte motsvarar kraven i artikel 4.2 a, 4.3 och 4.5 i direktiv 89/622/EEG får dock fortsatt släppas ut på marknaden till och med den 31 december 1994.

Artikel 3

1. Kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra de nationella förteckningarna över de varningstexter som föreskrivs för rulltobak i artikel 4.2a a i direktiv 89/622/EEG.

2. De medlemsstater som efter den 31 december 1993 ändrar den förteckning över varningstexter som avses i punkt 1 skall anmäla ändringen arton månader innan den träder i kraft till kommissionen som skall offentliggöra den i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 maj 1992.

På rådets vägnar

Arlindo DE CARVALHO

Ordförande

(1) EGT nr C 29, 5.2.1991, s. 5,

EGT nr C 260, 5.10.1991, s. 7.

(2) EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 24,

EGT nr C 94, 13.4.1992.

(3) EGT nr C 191, 22.7.1991, s. 37.

(4) EGT nr C 184, 23.7.1986, s. 19.

(5) EGT nr L 359, 8.12.1989, s. 1.

BILAGA

"BILAGA 1

Förteckning över de hälsovarningar som avses i artikel 4.2 och 4.2a a

A. Varningstexter som skall ingå i de nationella förteckningarna

1. Rökning orsakar cancer.

2. Rökning orsakar hjärtsjukdomar.

B. Varningstexter av vilka medlemsstaterna får göra ett urval

1. Rökning orsakar livshotande sjukdomar.

2. Rökning dödar.

3. Rökning kan döda.

4. Rökning under graviditeten skadar ditt barn.

5. Skydda barnen låt dem inte andas in din tobaksrök.

6. Rökning skadar din omgivnings hälsa.

7. Om du slutar röka löper du mindre risk att få allvarliga sjukdomar.

8. Rökning orsakar cancer, kronisk bronkit och andra lungsjukdomar.

9. I... (landets namn) dör varje år mer än... människor av lungcancer.

10. Varje år dör... människor i trafikolyckor i... (landets namn) ... gånger fler dör på grund av sitt rökberoende.

11. Varje år skördar rökningen fler offer än trafikolyckorna.

12. Rökare har kortare livslängd.

13. Om du vill förbli frisk rök inte.

14. Spara pengar sluta röka.

15. Rökning skapar beroende.

BILAGA 2

Förteckning över de hälsovarningar som avses i artikel 4.2a b

1. Rökning orsakar cancer.

2. Rökning orsakar livshotande sjukdomar.

3. Rökning skadar din omgivnings hälsa.

4. Rökning orsakar hjärtsjukdomar."