Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1139/98 av den 26 maj 1998 om obligatoriska uppgifter vid märkning av vissa livsmedel som framställs från genetiskt modifierade organismer utöver de uppgifter som föreskrivs i direktiv 79/112/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 159 , 03/06/1998 s. 0004 - 0007RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1139/98 av den 26 maj 1998 om obligatoriska uppgifter vid märkning av vissa livsmedel som framställs från genetiskt modifierade organismer utöver de uppgifter som föreskrivs i direktiv 79/112/EEG

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel (1), särskilt artikel 4.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

(1) Med tillämpning av bestämmelserna i del C i rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (2) har tillstånd för utsläppande på marknaden av vissa genetiskt modifierade organismer beviljats genom kommissionens beslut 96/281/EG av den 3 april 1996 om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade sojabönor (Glycine max L.) med förhöjd tolerans mot bekämpningsmedlet glyfosat enligt rådets direktiv 90/220/EEG (3) och genom kommissionens beslut 97/98/EG av den 23 januari 1997 om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad majs (Zea mays L.) med följande kombinerade modifikation: BT-endotoxin-genens insekticidverkan och ökad tolerans mot herbiciden glufosinatammonium i enlighet med rådets direktiv 90/220/EEG (4).

(2) I enlighet med direktiv 90/220/EEG har det inte funnits några säkerhetsskäl för att vid märkning av genetiskt modifierade sojabönor (Glycine max L.) eller genetiskt modifierad majs (Zea mays L.) nämna att dessa har framställts genom metoder för genetisk modifiering.

(3) Direktiv 90/220/EEG omfattar inte icke-levande produkter som har häletts från genetiskt modifierade organismer (i det följande betecknade "GMO").

(4) Vissa medlemsstater har vidtagit åtgärder i fråga om märkning av livsmedel och livsmedelsingredienser som har framställts från de berörda produkterna. Skillnaderna mellan dessa åtgärder kan hindra den fria rörligheten för dessa livsmedel och livsmedelsingredienser och därigenom negativt påverka den inre marknadens funktion. Det är därför nödvändigt att anta enhetliga gemenskapsregler om märkning av de berörda produkterna.

(5) I artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (5) meddelas ytterligare särskilda bestämmelser för märkning vilka skall säkerställa att konsumenten erhåller relevant information. Dessa ytterligare särskilda bestämmelser för märkning gäller inte för livsmedel och livsmedelsingredienser som i stor utsträckning användes för konsumtion inom gemenskapen innan förordning (EG) nr 258/97 trädde i kraft och som därför inte betraktas som nya.

(6) För att undvika en snedvridning av konkurrensen bör märkningsregler för livsmedel och livsmedelsingredienser som består av eller har härletts från genetiskt modifierade organismer och som i enlighet med ett enligt direktiv 90/220/EEG beviljat tillstånd släpptes ut på marknaden innan förordning (EG) nr 258/97 trädde i kraft och märkningsregler för livsmedel och livsmedelsingredienser som släpps ut på marknaden efter ikraftträdandet, grundas på samma principer.

(7) Genom kommissionens förordning (EG) nr 1813/97 av den 19 september 1997 om obligatoriska uppgifter vid märkning av vissa livsmedel som framställs av genetiskt modifierade organismer utöver de uppgifter som föreskrivs i direktiv 79/112/EEG (6) har allmänna märkningsregler fastställts för de ovannämnda produkterna.

(8) Det är nu angeläget att snabbt fastställa detaljerade och enhetliga gemenskapsregler för märkning av de livsmedel som omfattas av förordning (EG) nr 1813/97.

(9) Det är nödvändigt att, i enlighet med det tillvägagångssätt som används i artikel 8 i förordning (EG) nr 258/97, se till att den slutliga konsumenten informeras om sådana särdrag och egenskaper hos ett livsmedel eller en livsmedelsingrediens som gör att det inte längre är jämförbart med ett befintligt livsmedel eller en befintlig livsmedelsingrediens, t.ex. dess sammansättning, näringsvärde, näringsmässiga effekter eller avsedda användning. Livsmedel och livsmedelsingredienser som framställs från genetiskt modifierade sojabönor eller från genetiskt modifierad majs och som inte är jämförbara med traditionella motsvarigheter bör därför omfattas av bestämmelser för märkning.

(10) I enlighet med det tillvägagångssätt som används i artikel 8 i förordning (EG) nr 258/97 måste bestämmelserna för märkning grundas på en vetenskaplig bedömning.

(11) Det är nödvändigt att fastställa tydliga märkningsregler för de ovannämnda produkterna som möjliggör en tillförlitlig, enkelt reproducerbar och praktiskt genomförbar offentlig kontroll. Gemensamma, vetenskapligt validerade testmetoder bör därför utvecklas.

(12) Det är också nödvändigt att se till att bestämmelserna för märkning inte blir onödigt betungande men ändå tillräckligt detaljerade för att förse konsumenterna med den information de behöver.

(13) Livsmedlens och livsmedelsingrediensernas innehåll av protein eller DNA som är ett resultat av genetiskt modifiering är idag det kriterium som bäst uppfyller ovannämnda krav. Ett sådant synsätt kan komma att omprövas mot bakgrund av nya vetenskapliga kunskaper.

(14) Oavsiktlig förorening av livsmedel med DNA eller protein som är ett resultat av genetisk modifiering kan inte uteslutas. Märkning till följd av en sådan förorening kan undvikas genom att ett tröskelvärde fastställs för upptäckt av DNA och protein.

(15) Frågan om det är möjligt att bestämma en de-minimiströskel för förekomst av DNA eller protein som ett resultat av genetisk modifiering och, i så fall, på vilken nivå detta kan ske, bör snabbt övervägas mot bakgrund av relevanta vetenskapliga utlåtanden.

(16) Livsmedel och livsmedelsingredienser som framställs från genetiskt modifierade sojabönor (Glycine max L.) eller från genetiskt modifierad majs (Zea mays L.) som innehåller DNA som är ett resultat av genetisk modifiering är inte jämförbara och de bör därför omfattas av bestämmelser för märkning.

(17) Protein eller DNA som är ett resultat av genetiskt modifiering kan ha förstörts genom flera på varandra följande bearbetningssteg. I detta fall bör livsmedlen eller livsmedelsingredienserna betraktas som jämförbara från märkningssynpunkt. De bör därför inte omfattas av bestämmelser för märkning. En förteckning över sådana produkter bör upprättas.

(18) Med vissa bearbetningsmetoder är det emellertid möjligt att eliminera DNA men däremot inte proteiner. Det kan inte uteslutas att sådana metoder kan användas med avseende på livsmedel. Livsmedel och livsmedelsingredienser som inte innehåller DNA som är ett resultat av genetisk modifiering, men däremot proteiner som är ett resultat av sådan modifiering, kan inte betraktas som jämförbara. De bör därför omfattas av bestämmelser för märkning.

(19) De nödvändiga upplysningarna bör framgå av ingrediensförteckningen. Om ingrediensförteckning saknas bör uppgifterna anges tydligt på produktens märkning.

(20) Denna förordning påverkar inte tillverkarens rätt att på produktens etikett göra andra påståenden än dem som föreskrivs i denna förordning (t.ex. påståenden om att produkten inte innehåller livsmedel och livsmedelsingredienser som framställts från genetiskt modifierad soja eller majs, eller uppgifter om att sådana livsmedel och livsmedelsingredienser ingår i produkten, när detta inte kan kontrolleras med vetenskapliga metoder men kan visas på annat sätt), under förutsättning att sådana påståenden görs i enlighet med bestämmelserna i direktiv 79/112/EEG.

(21) Med beaktande av deras räckvidd och effekter är de gemenskapsbestämmelser som införs genom denna förordning inte bara nödvändiga utan också avgörande för att nå de uppställda målen. Dessa mål kan inte nås av medlemsstaterna om de handlar var för sig.

(22) Denna förordning ersätter kommissionens förordning (EG) nr 1813/97 som därför bör upphävas.

(23) I enlighet med det förfarande som anges i artikel 17 i direktiv 79/112/EEG överlämnades denna text till Ständiga livsmedelskommittén, vilken dock inte haft möjlighet att avge något yttrande. Enligt samma förfarande överlämnade kommissionen ett förslag till rådet om de åtgärder som bör vidtas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Denna förordning skall gälla livsmedel och livsmedelsingredienser avsedda att som sådana överlämnas till den slutliga konsumenten (i det följande betecknade "de angivna livsmedlen") och som helt eller delvis framställts från.

- genetiskt modifierade sojabönor som omfattas av beslut 96/281/EG,

- genetiskt modifierad majs som omfattas av beslut 97/98/EG.

2. Denna förordning skall inte gälla livsmedelstillsatser, aromer för användning i livsmedel eller extraktionsmedel som används vid framställning av livsmedel enligt artikel 2.1 i förordning (EG) nr 258/97.

Artikel 2

1. De angivna livsmedlen skall omfattas av de ytterligare särskilda bestämmelser för märkning som anges i punkt 3.

2. Angivna livsmedel utan förekomst av vare sig protein eller DNA som är ett resultat av genetisk modifiering skall inte omfattas av de ytterligare särskilda bestämmelserna för märkning.

En förteckning över produkter som inte omfattas av de ytterligare särskilda bestämmelserna för märkning skall utarbetas i enlighet med förfarandet i artikel 17 i direktiv 79/112/EEG under beaktande av den tekniska utredningen, yttrandet från Vetenskapliga livsmedelskommittén och relevanta vetenskapliga utlåtanden.

3. De ytterligare särskilda bestämmelserna för märkning skall vara följande:

a) Om livsmedlet består av mer än en ingrediens skall texten "framställd från genetiskt modifierad soja" eller "framställd från genetiskt modifierad majs", beroende på vilket som är tillämpligt, anges inom parentes omedelbart efter namnet på den berörda ingrediensen i den ingrediensförteckning som avses i artikel 6 i direktiv 79/112/EEG. Alternativt kan denna text placeras i en väl synlig fotnot till ingrediensförteckningen, med en asterisk (*) som hänvisar till ingrediensen i fråga. Om en ingrediens redan återfinns i förteckningen över ingredienser som har framställts från soja eller majs kan texten "framställd från genetiskt modifierad . . ." förkortas till "genetiskt modifierad". Om den förkortade texten står i en fotnot till ingrediensförteckningen skall asterisken direkt hänvisa till ordet "soja" eller "majs". Oavsett vilken textvariant som används i fotnoten till ingrediensförteckningen, skall den vara tryckt med ett typsnitt av minst samma storlek som det som finns i ingrediensförteckningen.

b) I fråga om produkter för vilka ingrediensförteckning saknas skall texten "framställd från genetiskt modifierad soja" eller "framställd från genetiskt modifierad majs", beroende på vilket som är tillämpligt, tydligt anges på livsmedlets märkning.

c) När en ingrediens anges med namnet på en kategori i enlighet med artikel 6.5 b första strecksatsen i direktiv 79/112/EEG skall denna beteckning kompletteras med texten "innehåller . . . (*) framställd(a) från genetiskt modifierad soja/genetiskt modifierad majs

(*) Uppgift om ingrediensen/ingredienserna.", beroende på vilket som är tillämpligt.

d) Om en beståndsdel av en sammansatt ingrediens har härletts från de angivna livsmedlen, skall den anges på slutproduktens märkning med den tilläggstext som anges i punkt b.

4. Denna artikel skall inte påverka tillämpningen av andra bestämmelser i gemenskapslagstiftningen rörande märkning av livsmedel.

Artikel 3

Kommissionens förordning (EG) nr 1813/97 upphävs.

Artikel 4

1. Bestämmelserna för märkning i denna förordning skall inte gälla produkter som lagligen har tillverkats och märkts i gemenskapen eller som lagligen har importerats till gemenskapen och övergått i fri omsättning innan denna förordning träder i kraft.

2. Tillämpningen av artikel 2 på produkter som släpps ut på marknaden i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1813/97 med en märkning som anger förekomst av genetiskt modifierat material får uppskjutas till sex månader efter det att denna förordning träder i kraft.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft 90 dagar efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 maj 1998.

På rådets vägnar

J. CUNNINGHAM

Ordförande

(1) EGT L 33, 8.2.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/4/EG (EGT L 43, 14.2.1997, s. 21).

(2) EGT L 117, 8.5.1990, s. 15. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/35/EG (EGT L 169, 27.6.1997, s. 72).

(3) EGT L 107, 30.4.1996, s. 10.

(4) EGT L 31, 1.2.1997, s. 69.

(5) EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(6) EGT L 257, 20.9.1997, s. 7.