Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/34/EG av den 10 maj 1999 om ändring av rådets direktiv 85/374/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbristerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 141 , 04/06/1999 s. 0020 - 0021EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/34/EG

av den 10 maj 1999

om ändring av rådets direktiv 85/374/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Produktsäkerhet och ersättning för skador som orsakats av produkter med säkerhetsbrister är oeftergivliga samhälleliga krav som bör garanteras inom den inre marknaden. Gemenskapen har i detta syfte antagit direktiv 85/374/EEG(4) och rådets direktiv 92/59/EEG av den 29 juni 1992 om allmän produktsäkerhet(5).

(2) Genom direktiv 85/374/EEG har en rättvis fördelning av de risker som är förbundna med ett modernt, tekniskt avancerat samhälle kommit till stånd. I direktivet görs en skälig avvägning mellan de olika intressen som berörs, särskilt skyddet av konsumenternas hälsa, stimulans till innovation och vetenskaplig och teknisk utveckling, garanti för en icke-snedvriden konkurrens och underlättande av handelsutbytet inom ramen för ett system för harmoniserat civilrättsligt ansvar. Det tidigare nämnda direktivet har bidragit till att öka de ekonomiska operatörernas medvetenhet om produktsäkerheten och den vikt som läggs vid den.

(3) Den harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning som uppnåtts genom direktiv 85/374/EEG är inte fullständig på grund av föreskrivna undantag, särskilt i fråga om dess tillämpningsområde, från vilket obearbetade jordbruksprodukter har undantagits.

(4) Kommissionen övervakar genomförandet och verkningarna av direktiv 85/374/EEG och särskilt de aspekter som gäller konsumentskydd och den inre marknadens funktion vilka redan varit föremål för en första rapport. I detta sammanhang bör kommissionen, enligt artikel 21, lägga fram en andra rapport om tillämpningen av nämnda direktiv.

(5) Att inbegripa jordbruksråvaror i tillämpningsområdet för direktiv 85/374/EEG, kommer att bidra till att återställa konsumenternas förtroende för jordbruksproduktionens säkerhet. Ett sådant inbegripande är ett svar på kraven på en hög konsumentskyddsnivå.

(6) Dessa omständigheter leder till slutsatsen att direktiv 85/374/EEG bör ändras i syfte att till förmån för konsumenterna underlätta en rättmätig ersättning för hälsoskador som orsakats av jordbruksprodukter med säkerhetsbrister.

(7) Det här direktivet inverkar på den inre marknadens funktion såtillvida att jordbrukshandeln inte längre kommer att påverkas av skiljaktigheter mellan systemen för tillverkarens ansvar.

(8) Den princip om strikt ansvar som föreskrivs i direktiv 85/374/EEG bör utsträckas till att gälla varje slag av produkt, även jordbruksprodukter enligt definitionen i artikel 32 andra meningen i fördraget och de i förteckningen i bilaga II till detta.

(9) Det är enligt proportionalitetsprincipen nödvändigt och lämpligt att inbegripa i jordbruksprodukter i tillämpningsområdet för direktiv 85/374/EEG för att förverkliga de grundläggande målen som innebär ett ökat skydd av alla konsumenter och en väl fungerande inre marknad. Det här direktivet är begränsat till vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen, i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 tredje stycket i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 85/374/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ersättas med följande: "Artikel 2

I detta direktiv avses med produkt varje lös sak, även om den infogats i annan lös eller fast egendom. Begreppet produkt inbegriper även elektricitet."

2. I artikel 15.1 skall punkt a utgå.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra sådana bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa bestämmelserna från och med den 4 december 2000.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 maj 1999.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

H. EICHEL

Ordförande

(1) EGT C 337, 7.11.1997, s. 54.

(2) EGT C 95, 30.3.1998, s. 69.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 5 november 1998 (EGT C 359, 23.11.1998, s. 25), rådets gemensamma ståndpunkt av den 17 december 1998 (EGT C 49, 22.2.1999, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 23 mars 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT). Rådets beslut av den 29 april 1999.

(4) EGT L 210, 7.8.1985, s. 29. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(5) EGT L 228, 11.8.1992, s. 24.