Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 49/2000 av den 10 januari 2000 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1139/98 om obligatoriska uppgifter vid märkning av vissa livsmedel som framställs från genetiskt modifierade organismer utöver de uppgifter som föreskrivs i direktiv 79/112/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 006 , 11/01/2000 s. 0013 - 0014KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 49/2000

av den 10 januari 2000

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1139/98 om obligatoriska uppgifter vid märkning av vissa livsmedel som framställs från genetiskt modifierade organismer utöver de uppgifter som föreskrivs i direktiv 79/112/EEG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel(1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/4/EG(2), särskilt artikel 4.2 i detta, och

av följande skäl:

1. I rådets förordning (EG) nr 1139/98 av den 26 maj 1998(3) föreskrivs obligatoriska uppgifter vid märkning av livsmedel och ingredienser som framställs från genetiskt modifierade sojabönor enligt kommissionens beslut 96/281/EG(4) (Glycine max L.) och genetiskt modifierad majs (Zea mays L.) enligt kommissionens beslut 97/98/EG(5), utöver de uppgifter som föreskrivs i direktiv 79/112/EEG.

2. I förordning (EG) nr 1139/98 bekräftas att oavsiktlig kontaminering av livsmedel med DNA eller protein som är ett resultat av genetisk modifiering inte kan uteslutas.

3. När rådet antog förordning (EG) nr 1139/98 uppmanade det följaktligen kommissionen att undersöka om det var praktiskt möjligt att bestämma de minimis-trösklar för förekomst av DNA eller protein som är ett resultat av genetisk modifiering för att ta hänsyn till problemet med oavsiktlig förorening.

4. Trots att aktörer undviker att använda genetiskt modifierade sojabönor (Glycine max L.) eller majs (Zea mays L.) eller produkter framställda från dem som råvara för sina livsmedelsingredienser, kan material från de genetiskt modifierade organismer som avses ovan finnas i dem till följd av oavsiktlig kontaminering under exempelvis odling, skörd, transport, lagring eller bearbetning.

5. I de fall förekomsten av sådant material är oavsiktlig och endast utgör en liten del av en viss livsmedelsingrediens, bör denna livsmedelsingrediens inte omfattas av bestämmelserna om märkning i förordning (EG) nr 1139/98.

6. För att uppnå detta mål är det nödvändigt att bestämma en de minimis-tröskel för oavsiktlig förekomst i livsmedelsingredienser av material från genetiskt modifierade sojabönor och majs enligt ovan.

7. För tydlighetens skull är det lämpligt att fastställa ett tröskelvärde uttryckt i ett enda procenttal.

8. Värdet 1 % är det som bäst tjänar syftet att ge en toleransnivå som samtidigt förblir låg och tar hänsyn till vad som är genomförbart längs hela produktionskedjan. Metoder för upptäckt ger redan, eller kommer snart att ge, de verktyg som krävs för att tillämpa detta värde. Likväl skall värdet 1 % ses som ett högsta värde, och aktörer bör därför söka uppnå lägsta möjliga nivå för oavsiktlig förekomst av materialet i fråga.

9. Det bör klargöras att värdet 1 % bör utgöra tröskelvärdet inte bara för oavsiktlig förekomst av material som härrör från de genetiskt modifierade organismer som avses ovan, utan också för den kombinerade oavsiktliga förekomsten av sådant material och allt annat material som släpps ut på marknaden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97(6) och som härrör från andra genetiskt modifierade organismer.

10. Begreppet "material som härrör från genetiskt modifierade organismer" avser den del av varje ingrediens som härrör från genetiskt modifierade organismer.

11. För att det skall gå att fastställa att förekomsten av detta material är oavsiktligt, måste aktörerna kunna lämna fullgoda bevis till den behöriga myndigheten att de har vidtagit lämpliga åtgärder för att undvika att som råvara använda genetiskt modifierade sojabönor (Glycine max L.), majs (Zea mays L.), eller material från ytterligare andra genetiskt modifierade organismer som släppts ut på marknaden i enlighet med förordning (EG) nr 258/97, eller produkter från dem.

12. För att uppnå överensstämmelse med direktiv 79/112/EEG är det lämpligt att tillämpa tröskelvärdet på varje livsmedelsingrediens för sig.

13. Det bör klargöras att samma tillvägagångssätt bör användas för att upprätta en förteckning över livsmedelsingredienser som inte omfattas av bestämmelserna om märkning i förordning (EG) nr 1139/98 på grund av frånvaron av protein och DNA som är ett resultat av genetisk modifiering enligt artikel 1.1 i samma förordning.

14. I varje fall skall livsmedelsingredienser inte omfattas av bestämmelserna om märkning i förordning (EG) nr 1139/98 när varken protein eller DNA som är ett resultat av genetisk modifiering enligt artikel 1.1 förekommer. Mot bakgrund av detta är det lämpligt att klargöra att en sådan förteckning inte är uttömmande.

15. I vissa fall innehåller livsmedel endast en ingrediens. Det är därför nödvändigt att klargöra hur dessa livsmedel bör bedömas när den ovannämnda förteckningen upprättas och vid tillämpningen av tröskelvärdet.

16. Direktiv 79/112/EEG är tillämpligt på produkter som levereras som sådana inte enbart till den slutliga konsumenten utan också till storkök.

17. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga livsmedelskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1139/98 ändras på följande sätt:

1. I artikel 1.1 skall "till den slutliga konsumenten" ersättas med "till den slutliga konsumenten eller till storkök".

2. Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. De angivna livsmedlen skall inte omfattas av de ytterligare särskilda bestämmelserna för märkning

a) om varken protein eller DNA som är ett resultat av genetisk modifiering enligt artikel 1.1 förekommer i deras ingredienser var för sig eller i livsmedel som består av en enda ingrediens,

eller

b) om material som härrör från de genetiskt modifierade organismer som avses i artikel 1.1, tillsammans med allt material som släppts ut på marknaden enligt förordning (EG) nr 258/97, framställt från andra genetiskt modifierade organismer, förekommer i deras livsmedelsingredienser eller i livsmedel som består av en enda ingrediens i en lägre proportion än 1 % av livsmedelsingredienserna var för sig eller av livsmedlet som består av en ingrediens, under förutsättning att denna förekomst är oavsiktlig.

För att det skall vara möjligt att fastställa att förekomsten är oavsiktlig måste aktörerna kunna lämna fullgoda bevis till den behöriga myndigheten om att de har vidtagit lämpliga åtgärder för att undvika att som råvara använda de genetiskt modifierade organismer (eller produkter framställda från dem) som avses i föregående stycke."

b) Följande punkt skall införas som punkt 2a:

"2a. För att underlätta tillämpningen av punkt 2 a skall en icke uttömmande förteckning över livsmedelsingredienser eller livsmedel som består av en enda ingrediens, i vilka det varken förekommer protein eller DNA som är ett resultat av genetisk modifiering enligt artikel 1.1, upprättas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 17 i direktiv 79/112/EEG, med hänsyn tagen till den tekniska utvecklingen, yttrandet från Vetenskapliga livsmedelskommittén och eventuella andra vetenskapliga råd."

Artikel 2

Märkningskraven i förordning (EG) nr 1139/98 skall inte gälla angivna livsmedel avsedda för storkök som innan denna förordning trätt i kraft lagenligen framställts och märkts i gemenskapen, eller lagenligen importerats till gemenskapen och släppts ut på marknaden.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den nittionde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 januari 2000.

På kommissionens vägnar

Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 33, 8.2.1979, s. 1.

(2) EGT L 43, 14.2.1997, s. 21.

(3) EGT L 159, 3.6.1998, s. 4.

(4) EGT L 107, 30.4.1996, s. 10.

(5) EGT L 31, 1.2.1997, s. 69.

(6) EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.