Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 50/2000 av den 10 januari 2000 om märkning av livsmedel och livsmedelsingredienser som innehåller genetiskt modifierade tillsatser och aromer eller sådana som framställts av genetiskt modifierade organismerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 006 , 11/01/2000 s. 0015 - 0017KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 50/2000

av den 10 januari 2000

om märkning av livsmedel och livsmedelsingredienser som innehåller genetiskt modifierade tillsatser och aromer eller sådana som framställts av genetiskt modifierade organismer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel(1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/4/EG(2), särskilt artikel 4.2 i detta, och

av följande skäl:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser(3) omfattar inte tillsatser och aromer som är avsedda att användas i livsmedel om dessa ämnen i fråga om säkerhetsbedömning omfattas av annan gemenskapslagstiftning, t.ex. rådets direktiv 89/107/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel(4) ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/34/EG(5) eller rådets direktiv 88/388/EEG av den 22 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aromer för användning i livsmedel och om ursprungsmaterial vid framställning av sådana aromer(6), ändrat genom kommissionens direktiv 91/71/EEG(7).

2. Dessa tillsatser och aromer omfattas inte heller av rådets förordning (EG) nr 1139/98 om obligatoriska uppgifter vid märkning av vissa livsmedel som framställs från genetiskt modifierade organismer utöver de uppgifter som föreskrivs i direktiv 79/112/EEG(8).

3. Genom att de utesluts ur tillämpningsområdena för dessa rättsakter omfattas genetiskt modifierade tillsatser och aromer eller sådana som framställts av genetiskt modifierade organismer och som används som livsmedelsingredienser inte av de särskilda märkningsföreskrifter som fastställs i artikel 8 i förordning (EG) nr 258/97 eller av märkningsföreskrifterna i artikel 2 i förordning (EG) nr 1139/98.

4. Det är viktigt för konsumenterna att även få information om genetiskt modifierade tillsatser och aromer, eller sådana som framställts genom genmodifiering, på samma sätt som de redan nu får information om andra ingredienser som innehåller genetiskt modifierade organismer eller som framställts av sådana organismer.

5. Vissa medlemsstater har meddelat att de har för avsikt att på nationell nivå införa märkning som informerar konsumenterna om att tillsatser och eller aromer som har tillverkats av genetiskt modifierade organismer har använts.

6. Sådana bestämmelser kan komma att utgöra nya hinder för handeln inom gemenskapen.

7. I sitt beslut 98/613/EG(9) av den 21 oktober 1998 om en medlemsstats utkast till förordning beträffande märkning av livsmedel innehållande genetiskt modifierade tillsatser och aromer fastställde kommissionen, i överensstämmelse med medlemsstaterna, att den mest tillfredsställande lösningen vore att införa märkningsföreskrifter på gemenskapsnivå.

8. Mot denna bakgrund skulle det vara lämpligt att göra det obligatoriskt att i märkningen av de berörda livsmedlen ange att de tillsatser eller aromer som använts är genetiskt modifierade organismer eller innehåller sådana organismer, eller har tillverkats av sådana organismer, enligt samma principer som fastställts för märkning av ingredienser bestående av eller innehållande genetiskt modifierade organismer eller framställda av sådana.

9. Bestämmelserna i denna förordning omfattar inte tillsatser och aromer som säljs som sådana till den slutliga konsumenten. Särskilda åtgärder bör vidtas för sådana tillsatser och aromer, så att liknande märkningskrav införs även för dessa.

10. I enlighet med det förfarande som anges i artikel 8 i förordning (EG) nr 258/97, är det särskilt nödvändigt att se till att konsumenterna får tillgång till information om livsmedlens samtliga särdrag och egenskaper, t.ex. sammansättning, näringsvärde eller näringsmässiga effekter, samt för vilken användning de är avsedda, som innebär att livsmedlen och livsmedelsingredienserna i fråga inte längre är jämförbara med existerande livsmedel eller livsmedelsingredienser, och i detta syfte bör tillsatser och aromer som är genetiskt modifierade eller framställda av genetiskt modifierade organismer, och som inte är jämförbara med motsvarande traditionella tillsatser eller aromer, omfattas av märkningskrav.

11. I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 8 i förordning (EG) nr 258/97 måste märkningskraven grundas på vetenskaplig bedömning.

12. Det är nödvändigt att fastställa tydliga märkningsregler för ovan nämnda produkter vilka möjliggör en tillförlitlig, enkelt reproducerbar och praktiskt genomförbar officiell kontroll.

13. Det är också nödvändigt att säkerställa att märkningskraven inte blir onödigt betungande, men tillräckligt detaljerade för att förse konsumenterna med nödvändig information.

14. I förordning (EG) nr 1139/98 fastställs kriterierna för när märkning krävs för livsmedel som framställts av genetiskt modifierad majs eller soja.

15. Livsmedelstillsatsernas och livsmedelsaromernas innehåll av proteiner eller DNA som är ett resultat av genetiskt modifiering är idag det kriterium som bäst uppfyller ovannämnda krav. En sådan metod kan komma att omprövas med hänsyn till framtida forskningsrön.

16. Med tanke på den föreslagna åtgärdens räckvidd och effekter är de gemenskapsbestämmelser som införs genom denna förordning inte bara nödvändiga utan också avgörande för att uppnå de fastställda målen.

17. Oavsiktlig kontaminering av tillsatser eller aromämnen med DNA eller protein som uppkommit genom genetisk modifiering kan inte uteslutas, och det är därför lämpligt att undersöka möjligheten att fastställa ett tröskelvärde för att undvika att alla produkter som kontaminerats på detta sätt måste märkas.

18. De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med Ständiga livsmedelskommitténs yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I denna förordning fastställs särskilda ytterligare märkningskrav för livsmedel och livsmedelsingredienser, avsedda för den slutliga konsumenten eller storkök, som innehåller sådana tillsatser och/eller aromer som avses i punkt 2, (betecknas det följande som "angivna tillsatser och aromer").

2. De tillsatser och aromer som avses är

- tillsatser som omfattas av direktiv 89/107/EEG och/eller

- aromer som är avsedda att användas i livsmedel eller som omfattas av direktiv 88/388/EEG

och som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer i enlighet med rådets direktiv 90/220/EEG(10) eller som framställts av sådana organismer.

Artikel 2

Utan att det påverkar gemenskapslagstiftningens övriga märkningskrav för livsmedel skall märkningen av de livsmedel som avses i denna förordning informera den slutliga konsumenten och storköken

a) om alla särdrag och egenskaper hos livsmedlet, i enlighet med artikel 4.1, t.ex.

- sammansättning,

- näringsvärde eller näringsmässiga effekter,

- den användning för vilken tillsatserna eller aromerna är avsedda,

som medför att de angivna tillsatserna eller aromerna inte längre är jämförbara med motsvarande befintliga tillsatser eller aromer,

b) om förekomsten i de angivna tillsatserna eller aromerna av ämnen som inte förekommer i motsvarande befintliga tillsatser eller aromer, och som kan ha effekter på vissa befolkningsgruppers hälsa,

c) om förekomsten i de angivna tillsatserna eller aromer av ämnen som inte förekommer i motsvarande befintliga tillsatser eller aromer, och mot vilka det kan framföras etiska betänkligheter,

d) samt, i enlighet med artikel 4.2, om förekomsten av en tillsats eller en arom som innehåller eller består av en organism som genomgått genetisk modifiering i enlighet med de tekniker för genetisk modifiering som ingår i den icke uttömmande listan i del 1 i bilaga IA till direktiv 90/220/EEG.

Artikel 3

De angivna tillsatserna och aromerna anses inte längre vara jämförbara i enlighet med artikel 2 a om en vetenskaplig undersökning som grundar sig på en relevant analys av tillgängliga fakta kan visa att de bedömda egenskaperna skiljer sig från de egenskaper hos de traditionella tillsatserna eller aromerna, varvid hänsyn skall tas till de erkända gränserna för naturliga variationer i fråga om dessa egenskaper. Ett sådant fall kan anses föreligga om en tillsats eller en arom innehåller proteiner och/eller DNA som ett resultat av genetisk modifiering.

Artikel 4

1. De särskilda märkningskrav som avses i artikel 2 a är följande:

Texten "framställd av genetiskt modifierad ..." skall anges inom parentes omedelbart efter namnet på den berörda tillsatsen eller den berörda aromen i ingrediensförteckningen som regleras enligt artikel 6 i direktiv 79/112/EEG.

Alternativt kan denna ordalydelse ingå på ett väl synligt sätt i en fotnot under ingrediensförteckningen, som hänvisar till tillsatsen eller aromen i fråga genom en asterisk (*). Märkningen skall göras i ett typsnitt av minst samma storlek som det som använts för ingrediensförteckningen.

Vad gäller berörda livsmedel för vilka ingrediensförteckning saknas skall ordalydelsen tydligt anges på livsmedlets märkning.

2. De särskilda märkningskrav som avses i artikel 2 d är följande:

Texten "genetiskt modifierad" skall anges i ingrediensförteckningen omedelbart efter namnet på tillsatsen eller aromen i fråga.

Alternativt kan denna ordalydelse ingå på ett väl synligt sätt i en fotnot under ingrediensförteckningen, som hänvisar till tillsatsen eller aromen i fråga genom en asterisk (*). Märkningen skall göras i ett typsnitt av minst samma storlek som det som använts för ingrediensförteckningen.

Vad gäller berörda livsmedel för vilka ingrediensförteckning saknas, skall ordalydelsen tydligt anges på livsmedlets märkning.

Artikel 5

Denna förordning gäller inte för berörda livsmedel som lagligen tillverkats och märkts i gemenskapen eller lagligen importerats till gemenskapen och övergått till fri omsättning innan denna förordning trätt i kraft.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft 90 dagar efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 januari 2000.

På kommissionens vägnar

Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 33, 8.2.1979, s. 1.

(2) EGT L 43, 14.2.1997, s. 21.

(3) EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(4) EGT L 40, 11.2.1989, s. 27.

(5) EGT L 237, 10.9.1994, s. 1.

(6) EGT L 184, 15.7.1988, s. 61.

(7) EGT L 42, 15.2.1991, s. 25.

(8) EGT L 159, 3.6.1998, s. 4.

(9) EGT L 291, 30.10.1998, s. 35.

(10) EGT L 117, 8.5.1990, s. 15.