Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2003/120/EG av den 5 december 2003 om ändring av direktiv 90/496/EEG om näringsvärdesdeklaration för livsmedel (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 333 , 20/12/2003 s. 0051 - 0051Kommissionens direktiv 2003/120/EG

av den 5 december 2003

om ändring av direktiv 90/496/EEG om näringsvärdesdeklaration för livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/496/EEG av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration för livsmedel(1), särskilt artikel 5.2 i detta,

efter samråd med Vetenskapliga livsmedelskommittén, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens beslut 2003/867/EG(2) blev det tillåtet att släppa ut salatrim på marknaden som ny livsmedelsingrediens för användning i energireducerade bageriprodukter och konfektyrvaror i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003(4).

(2) Vetenskapliga kommittén för livsmedel konstaterade i sitt yttrande av den 13 december 2001 om säkerhetsbedömningen av salatrim som ny livsmedelsingrediens för användning som ett alternativt fett med reducerat kaloriinnehåll, att salatrim har ett energivärde på 5-6 kcal/g.

(3) Enligt gällande regler bör energivärdet för salatrim, som anses höra till kategorin fett, beräknas med ledning av omräkningsfaktorn för fett, vilken fastställts i artikel 5.1 i direktiv 90/496/EEG, och som är 9 kcal/g. Användningen av denna omräkningsfaktor på en produkts deklarerade energivärde skulle ge en felaktig bild av det minskade energivärde som användningen av salatrim vid tillverkningen innebär och skulle medföra att konsumenten inte får fullständig information. Det är därför nödvändigt att fastställa en omräkningsfaktor för salatrim som är lämplig för beräkning av livsmedels deklarerade energivärde.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande skall läggas till i slutet av artikel 5.1, i direktiv 90/496/EEG:

">Plats för tabell>"

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 juli 2004. De skall till kommissionen genast överlämna texterna till dessa bestämmelser och en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i direktivet.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 276, 6.10.1990, s. 40.

(2) EUT L 326, 13.12.2003, s. 32.

(3) EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(4) EUT L 284, 31.10.2003, s. 1.