Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 20/2004/EG av den 8 december 2003 om fastställande av ett allmänt ramverk för finansiering av gemenskapens åtgärder till stöd för konsumentpolitiken under perioden 2004–2007 (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 005 , 09/01/2004 s. 0001 - 0007Europaparlamentets och rådets beslut nr 20/2004/EG

av den 8 december 2003

om fastställande av ett allmänt ramverk för finansiering av gemenskapens åtgärder till stöd för konsumentpolitiken under perioden 2004-2007

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 153 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1) Konsumentpolitiken bidrar på ett avgörande sätt till två av kommissionens strategiska mål, vilka ställdes upp i kommissionens meddelande om strategiska mål 2000-2005 "Forma ett nytt Europa"(3), nämligen att främja en ny och ekonomisk social dagordning för att modernisera den europeiska ekonomin och förbättra livskvaliteten för Europas medborgare.

(2) I strategin för konsumentpolitiken 2002-2006 fastställs det tre huvudmål. Dessa mål kommer att förverkligas genom åtgärder som ingår i ett löpande program som kommissionen regelbundet skall se över.

(3) Målen och åtgärderna i strategin för konsumentpolitiken bör styra tilldelningen av medel till åtgärder som genomförs inom detta ramverk. Dessutom bör aktiviteter som avser att integrera konsumentintressen i andra verksamhetsområden i enlighet med artikel 153 i fördraget ges hög prioritet tillsammans med de tre huvudmålen för strategin för konsumentpolitiken.

(4) I enlighet med strategin för konsumentpolitiken bör konsumentpolitiken inom detta ramverk omfatta dels säkerhet när det gäller tjänster och produkter som inte är livsmedel, dels EU-konsumenternas ekonomiska intressen. Åtgärder som gäller livsmedelssäkerhet omfattas inte av detta ramverk.

(5) De allmänna målen för Europeiska unionen inkluderar, i enlighet med artikel 2 i Fördraget om Europeiska unionen uppnåendet av en väl avvägd och hållbar utveckling. I linje med Johannesburgförklaringen om hållbar utveckling, genomförandeplanen från världstoppmötet om hållbar utveckling samt Cardiffprocessen bör åtgärder vidtas för att uppnå en hållbar utveckling.

(6) I detta ramverk bör det föreskrivas att gemenskapen i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget vidtar åtgärder för att stödja och bygga upp kapaciteten hos organisationer och organ som arbetar med att tillvarata konsumenternas intressen på gemenskapsnivå, nationell nivå eller regional nivå.

(7) Förutom de åtgärder som ingår i detta ramverk bör kommissionen också se till att konsumentorganisationer och andra relevanta icke-statliga organisationer kan bidra till genomförandet av strategin för konsumentpolitiken genom att de deltar i arbetet i den rådgivande europeiska konsumentgruppen, som inrättats genom kommissionens beslut 2003/709/EG(4).

(8) Detta ramverk bör möjliggöra åtgärder som vidtas av kommissionen och en eller flera medlemsstater tillsammans i syfte att genomföra konsumentpolitikens mål.

(9) Det är av allmänt europeiskt intresse i enlighet med artikel 108.1 b i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), nedan kallad "budgetförordningen", att konsumenternas intressen företräds på gemenskapsnivå, såväl när det gäller deras hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen som när det gäller utveckling av standarder för produkter och tjänster.

(10) I detta beslut fastställs, för hela den tid detta ramverk pågår, en finansieringsram som under det årliga budgetförfarandet utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(6).

(11) För att den verksamhet som bedrivs av europeiska konsumentorganisationer och av organisationer som företräder konsumenternas intressen vid utveckling av standarder för produkter och tjänster på gemenskapsnivå skall bli effektivare och få större genomslagskraft får det ekonomiska stödet till stödberättigade organisationer bli föremål för ramavtal om partnerskap för den tid som detta ramverk gäller.

(12) För att öka den administrativa effektiviteten samt effektiviteten och genomslagskraften hos särskilda projekt bör en inbjudan att lämna förslag till särskilda projekt offentliggöras åtminstone vartannat år och det stöd som beviljas uppgå till högst 75 % av kostnaderna för de stödberättigande utgifterna för genomförande av projekten.

(13) I avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat "EES-avtalet") föreskrivs det att de länder som tillhör Europeiska frihandelssammanslutningen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallade "Efta/EES-länderna") bland annat skall stärka och utvidga samarbetet inom ramen för gemenskapens verksamhet på konsumentskyddsområdet.

(14) De associerade länderna bör kunna delta i detta allmänna ramverk i enlighet med de villkor som fastställs i respektive bilaterala avtal om de allmänna principerna för deras deltagande i gemenskapens program.

(15) För att öka detta ramverks värde och genomslag bör de åtgärder som vidtas fortlöpande övervakas och regelbundet utvärderas, så att vid behov nödvändiga justeringar kan göras.

(16) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Räckvidd

1. Genom detta beslut fastställs ett allmänt ramverk för gemenskapens åtgärder till stöd för konsumentpolitiken, nedan kallat "ramverket", för den period som anges i artikel 5.1.

2. De åtgärder som vidtas inom detta ramverk skall komplettera de åtgärder som vidtas av och i medlemsstaterna i syfte att tillvarata konsumenternas hälsa och säkerhet samt ekonomiska intressen och främja deras rätt till information och utbildning samt rätt att organisera sig för att skydda sina intressen.

Artikel 2

Åtgärdsområden

De åtgärder som vidtas inom detta ramverk skall gälla följande särskilda områden:

a) Skydd av konsumenternas hälsa och säkerhet när det gäller tjänster och produkter som inte är livsmedel.

b) Tillvaratagande av konsumenternas ekonomiska och rättsliga intressen.

c) Främjande av konsumentinformation och konsumentutbildning.

d) Främjande av konsumentorganisationernas kapacitet att bidra på europeisk nivå.

Artikel 3

Åtgärdernas mål

Syftet med de åtgärder som vidtas inom detta ramverk skall vara att uppnå följande allmänna mål, nämligen

a) en hög gemensam nivå på konsumentskyddet, särskilt genom att det införs gemensamma bestämmelser och gemensam praxis för konsumentskydd och att konsumenternas intressen integreras på gemenskapens övriga politikområden,

b) ett effektivt genomförande av konsumentskyddsbestämmelserna, särskilt genom marknadskontroll, administrativt samarbete och samarbete i fråga om genomförande, genom att ge konsumenterna information om tjänster och produkter som inte är livsmedel samt genom att ge dem tillgång till förfaranden för att lösa klagomål och tvister, och

c) ett verkligt deltagande av konsumentorganisationerna i utvecklingen av konsumentpolitik och annan gemenskapspolitik som påverkar konsumenternas intressen.

Artikel 4

Typ av åtgärder

1. De åtgärder som skall vidtas inom detta ramverk förtecknas för varje mål i bilagan.

2. Åtgärderna 1-8, 11-15 och 19 genomförs direkt av kommissionen.

3. Åtgärderna 9 och 10 finansieras gemensamt av gemenskapen och en eller flera medlemsstater, eller av gemenskapen och de behöriga myndigheterna i de tredje länder som deltar i enlighet med artikel 9.

4. Åtgärderna 16, 17 och 18 kan få ekonomiskt stöd från gemenskapen.

Artikel 5

Finansiering

1. Finansieringsramen för genomförandet av detta beslut för perioden från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2007 skall vara 72 miljoner euro, varav 54 miljoner euro för perioden fram till och med den 31 december 2006.

2. För perioden efter den 31 december 2006 skall det föreslagna beloppet anses vara godkänt om det överensstämmer med den budgetplan som gäller för den period som börjar 2007.

3. De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 6

Ekonomiskt stöd

1. Gemenskapens stöd för de gemensamma åtgärderna 9 och 10 kommer i princip att utgöra 50 %, och kommer under inga omständigheter att överstiga 70 %, av de sammanlagda kostnaderna för åtgärden. Kommissionen skall klart ange vilka gemensamma åtgärder som är stödberättigade med mer än 50 %.

2. Det ekonomiska stödet för åtgärd 16 skall inte överstiga 50 % av utgifterna för genomförande av stödberättigande verksamhet.

3. Det ekonomiska stödet för åtgärd 17 skall inte överstiga 95 % av utgifterna för genomförande av stödberättigande verksamhet.

4. Regeln om gradvis minskning skall inte tillämpas vid en förlängning av det ekonomiska stöd som utbetalas för åtgärderna 16 och 17 till stödberättigade organisationer som under föregående år aktivt och effektivt har företrätt konsumenternas intressen.

5. Det ekonomiska stödet för åtgärd 18 kommer i princip att utgöra 50 %, och kommer under inga omständigheter att överstiga 75 %, av de stödberättigande utgifterna för genomförande av projektet. Kommissionen skall klart ange vilka särskilda projekt som är stödberättigade med mer än 50 %.

Artikel 7

Stödmottagare

1. Det ekonomiska stödet för de gemensamma åtgärderna 9 och 10 får tilldelas ett offentligt eller ideellt organ som den berörda medlemsstaten eller den behöriga myndigheten har utsett och som kommissionen har godkänt.

2. Det ekonomiska stödet för åtgärd 16 får tilldelas europeiska konsumentorganisationer som

a) är icke-statliga ideella organisationer som är oberoende av industri, handel och näringsliv eller andra motstridiga intressen och vars huvudsakliga mål och verksamhet består i att främja och skydda konsumenternas hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen i gemenskapen,

b) har fått i uppdrag att företräda konsumenternas intressen på gemenskapsnivå av nationella konsumentorganisationer i minst hälften av medlemsstaterna, vilka enligt nationella bestämmelser eller nationell praxis är representativa för konsumenterna samt är verksamma på regional eller nationell nivå, och

c) har för kommissionen på tillfredsställande sätt redovisat sin medlemsförteckning, sina interna regler samt sina bidragskällor.

3. Det ekonomiska stödet för åtgärd 17 får tilldelas europeiska konsumentorganisationer som

a) är icke-statliga ideella organisationer som är oberoende av industri, handel och näringsliv eller andra motstridiga intressen och vars huvudsakliga mål och verksamhet består i att främja och tillvarata konsumenternas intressen i standardiseringsarbetet på gemenskapsnivå, och

b) har fått i uppdrag i åtminstone två tredjedelar av medlemsstaterna att företräda konsumenternas intressen på gemenskapsnivå

- av organ som, i enlighet med nationella bestämmelser eller nationell praxis, företräder nationella konsumentorganisationer i medlemsstaterna, eller,

- i avsaknad av sådana organ, av nationella konsumentorganisationer i medlemsstaterna, vilka enligt nationella bestämmelser eller nationell praxis är representativa för konsumenterna samt är verksamma på nationell nivå.

4. Det ekonomiska stödet för åtgärd 18 får tilldelas alla juridiska personer eller sammanslutningar av juridiska personer, inklusive lämpliga oberoende offentliga organ och regionala konsumentorganisationer, vilka verkar oberoende av handel och industri och vilka faktiskt ansvarar för genomförandet av projekten.

Artikel 8

Uteslutningar

Sökande eller anbudsgivare och avtalsparter som har befunnits skyldiga till att ha lämnat oriktiga uppgifter eller allvarligt underlåtit att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter skall uteslutas från tilldelning av ytterligare kontrakt i enlighet med artikel 96 i budgetförordningen.

Artikel 9

Tredje lands deltagande

Detta ramverk skall vara öppet för deltagande av

a) Efta-/EES-länderna i enlighet med de villkor som fastställs i EES-avtalet,

b) de associerade länderna, i enlighet med de villkor som fastställs i respektive bilaterala avtal om de allmänna principerna för deras deltagande i gemenskapens program.

Artikel 10

Samstämmighet och komplementaritet

1. Kommissionen skall se till att de åtgärder som vidtas inom detta ramverk följer strategin för konsumentpolitiken.

2. Kommissionen skall se till att det råder samstämmighet och komplementaritet mellan de åtgärder som vidtas inom detta ramverk och inom andra gemenskapsprogram och gemenskapsinitiativ.

Artikel 11

Arbetsprogram

Kommissionen skall anta ett årlig arbetsprogram som omfattar följande:

a) Vilka som skall prioriteras inom varje mål.

b) Årsbudgetens fördelning efter de typer av åtgärder som fastställs i artikel 4.

c) Tidsplanen för anbudsinfordan, gemensamma åtgärder och inbjudan att lämna projektförslag.

d) När det gäller inbjudan att lämna projektförslag: kriterierna för urval och tilldelning för åtgärderna 16, 17 och 18, kriterierna för ekonomiskt stöd på mer än 50 % för åtgärd 18 samt det riktgivande belopp som tilldelats för varje ansökningsomgång, i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i budgetförordningen och med största möjliga hänsyn till behovet av att fastställa enkla administrativa krav, särskilt när det gäller små stödbelopp till särskilda projekt.

Artikel 12

Offentliggörande och förfaranden

1. Kommissionen skall i Europeiska unionens officiella tidning och på kommissionens webbplats offentliggöra

a) en inbjudan att lämna projektförslag för åtgärderna 16 och 17, och

b) en inbjudan att lämna projektförslag för åtgärd 18 med en beskrivning av vilka åtgärder som skall prioriteras, åtminstone vartannat år.

2. Kommissionen skall vid bedömningen av ansökningarna om ekonomiskt stöd i ett tidigt skede meddela de sökande om de inte är stödberättigade eller om deras ansökan inte innehåller de uppgifter som är nödvändiga för kontroll av att ansökan uppfyller urvalskriterierna.

3. Kommissionen skall inom tre månader efter det att tidsfristen för inlämnande av ansökningar löpt ut besluta om tilldelning av ekonomiskt stöd för åtgärderna 16, 17 och 18.

4. En förteckning över stödmottagare och en förteckning över åtgärder som finansieras inom detta ramverk skall, tillsammans med uppgifter om stödbeloppen, varje år offentliggöras på kommissionens webbplats.

Artikel 13

Övervakning och utvärdering

1. Kommissionen skall se till att de åtgärder som vidtas inom detta ramverk övervakas effektivt och regelbundet och skall senast den 31 december 2005 för Europaparlamentet och rådet lägga fram en delrapport om genomförandet av detta ramverk. Kommissionen skall årligen informera Europaparlamentet om beslutsförfarandet när det gäller ansökningar inom ramen för åtgärderna 16, 17 och 18 överskrider den tremånadersperiod som fastställs i artikel 12.3.

2. Kommissionen skall lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om utvärderingen av de åtgärder som vidtagits inom detta ramverk innan ett förslag om en eventuell förlängning läggs fram, och i vilket fall som helst senast den 31 december 2007.

Artikel 14

Genomförandeåtgärder

1. Kommissionen skall ansvara för förvaltningen och genomförandet av detta beslut i enlighet med budgetförordningen.

2. De åtgärder som föreskrivs i artikel 4.3 och 4.4 samt i artikel 11 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 15.2.

Artikel 15

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 16

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 december 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

F. Frattini

Ordförande

(1) EUT C 234, 30.9.2003, s. 86.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 24 september 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 1 december 2003.

(3) EGT C 81, 21.3.2000, s. 1.

(4) EUT L 258, 10.10.2003, s. 35.

(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147, 14.6.2003, s. 25).

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

BILAGA

ÅTGÄRDER SOM AVSES I ARTIKEL 4 EFTER MÅL

Mål a: En hög gemensam nivå på konsumentskyddet

Åtgärd 1: Vetenskaplig rådgivning, riskanalys, inklusive jämförande bedömning och bedömning av riskreduceringsalternativ som är relevanta för konsumenternas hälsa och säkerhet när det gäller produkter som inte är livsmedel samt tjänster.

Åtgärd 2: Utarbetande av lagstiftning och andra regleringar och främjande av självreglerande åtgärder, vilket bland annat inbegriper följande:

2.1 Jämförande analyser av marknader och regleringssystem.

2.2 Juridisk och teknisk expertis för policyutveckling när det gäller tjänsters säkerhet.

2.3 Teknisk expertis för utformning av standardiseringsuppdrag för produkter och tjänster.

2.4 Juridisk och teknisk expertis för policyutveckling när det gäller konsumenternas ekonomiska intressen.

2.5 Workshops med intressegrupper och experter.

Åtgärd 3: Övervakning och bedömning av sådan utveckling på marknaden som påverkar konsumenternas ekonomiska och andra intressen, vilket bland annat inbegriper prisundersökningar, kartläggning och analys av klagomål från konsumenter och kartläggning av förändringar i marknadernas struktur.

Åtgärd 4: Insamling och utbyte av uppgifter och information som utgör en faktabas för utveckling av konsumentpolitiken och för integration av konsumenternas intressen i övrig EU-politik, vilket bland annat inbegriper undersökningar av konsumenternas och företagens attityder, insamling och analys av statistik och andra relevanta uppgifter.

Mål b: Ett effektivt genomförande av konsumentskyddsbestämmelserna

Åtgärd 5: Samordning av åtgärder för övervakning och genomförande av lagstiftning, vilket bland annat inbegriper följande:

5.1 Utveckling av IT-verktyg (t.ex. databaser, informations- och kommunikationssystem) för samarbetet kring genomförandet av lagstiftning.

5.2 Utbildning, seminarier och utbytesverksamhet för de tjänstemän som ansvarar för gemensamma åtgärder för genomförandet av lagstiftning.

5.3 Planering och utveckling av gemensamma åtgärder för genomförandet av lagstiftning.

5.4 Gemensamma pilotåtgärder för genomförandet av lagstiftning.

Åtgärd 6: Utveckling av lättillgängliga och offentliga databaser som omfattar tillämpning och rättspraxis i fråga om konsumenträttigheter som härrör från gemenskapens konsumentskyddslagstiftning, inklusive slutförande och förbättring av databasen om oskäliga avtalsvillkor.

Åtgärd 7: Övervakning och bedömning av säkerheten hos produkter som inte är livsmedel och tjänster, vilket bland annat inbegriper följande:

7.1 Förstärkning och utvidgning av tillämpningsområdet för systemet för snabbt informationsutbyte (RAPEX), med beaktande av förändringar vad gäller utbyte av marknadskontrollinformation.

7.2 Teknisk analys av underrättelser om fara.

7.3 Insamling och bedömning av uppgifter om de risker som särskilda konsumentvaror och konsumenttjänster utgör.

7.4 Utveckling av det genom direktiv 2001/95/EG(1) upprättade nätverket mellan de myndigheter som ansvarar för produktsäkerhet.

Åtgärd 8: Övervakning av hur alternativa tvistlösningsmekanismer fungerar och bedömning av deras genomslagskraft, särskilt vad gäller onlinesystem och möjligheterna att lösa gränsöverskridande klagomål och tvister genom dessa, samt tekniskt stöd för vidareutveckling av det europeiska utomrättsliga nätverket.

Åtgärd 9: (gemensam åtgärd) Ekonomiskt stöd till offentliga eller ideella organ som bildar nätverk i gemenskapen, vilka bistår konsumenterna med information och stöd så att de kan utnyttja sina rättigheter och få tillgång till lämpliga tvistlösningsmekanismer (nätverket för europeiska informationscentrum för konsumenter samt clearinghusen inom det europeiska utomrättsliga nätverket, i enlighet med villkoren i artikel 7.1).

Åtgärd 10: (gemensam åtgärd) Ekonomiskt stöd för särskilda gemensamma åtgärder för övervakning och genomförande i syfte att förbättra det administrativa samarbetet och genomförandet av gemenskapens konsumentskyddslagstiftning, bland annat direktivet om allmän produktsäkerhet, och andra åtgärder som faller inom ramen för administrativt samarbete, i enlighet med villkoren i artikel 7.1.

Mål c: Ett verkligt deltagande av konsumentorganisationerna i EU:s politik

Åtgärd 11: Att ställa särskild teknisk och juridisk expertis till konsumentorganisationers förfogande för att stödja dels deras möjligheter att delta i och bidra till samråd om gemenskapens lagstiftningsinitiativ och andra initiativ på relevanta politikområden, till exempel inre marknadspolitik, tjänster i allmänhetens intresse och det tioåriga ramprogrammet om hållbar produktion och konsumtion, dels deras medverkan i marknadskontrollen.

Åtgärd 12: Representation av de europeiska konsumenternas intressen i internationella fora, inklusive internationella standardiseringsorgan och internationella handelsorganisationer.

Åtgärd 13: Utbildning för personal i regionala, nationella och europeiska konsumentorganisationer och andra initiativ för att bygga upp kapaciteten, inklusive utbildning i projektutveckling och projekttillämpningsförfaranden, Internetforum om särskilda projekt, workshops och möten för att främja partnerskapsprojekt.

Åtgärd 14: Informationsåtgärder om konsumenternas rättigheter enligt konsumentskyddslagstiftningen och andra konsumentskyddsåtgärder i gemenskapen, framför allt i de nya medlemsstaterna, i samarbete med deras konsumentorganisationer.

Åtgärd 15: Konsumentutbildning, inklusive åtgärder riktade till unga konsumenter och utarbetandet av interaktiva onlineverktyg för konsumentutbildning om konsumenternas rättigheter på den inre marknaden och om gränsöverskridande transaktioner.

Åtgärd 16: Ekonomiskt stöd till driftskostnaderna för europeiska konsumentorganisationer, i enlighet med villkoren i artikel 7.2.

Åtgärd 17: Ekonomiskt stöd till driftskostnaderna för europeiska konsumentorganisationer som företräder konsumenternas intressen vid utvecklingen av standarder för produkter och tjänster på gemenskapsnivå, i enlighet med villkoren i artikel 7.3.

Mål a, b och c:

Åtgärd 18: Ekonomiskt stöd till särskilda projekt på gemenskapsnivå eller nationell nivå som stöder de konsumentpolitiska mål som anges i artikel 3, i enlighet med villkoren i artikel 7.4, inklusive, bland andra, ekonomiskt stöd till

- särskilda projekt som genomförs av konsumentorganisationer för att påskynda ett effektivt genomförande av gemenskapens regelverk på konsumentskyddsområdet i de nya medlemsstaterna,

- särskilda projekt för att främja gränsöverskridande informationsutbyte och utbyte om de bästa metoderna för att införliva konsumenträttigheterna med annan politik.

Åtgärd 19: Utvärdering av de åtgärder som vidtagits inom detta ramverk.

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4).