Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/14


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 april 2007

om ändring av beslut 2004/210/EG om inrättande av vetenskapliga kommittéer på området för konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö

(Text av betydelse för EES)

(2007/263/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 152 och 153, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2004/210/EG (1) inrättas vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter (SCCP), vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker (SCHER) och vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker (SCENIHR) (nedan kallade ”de vetenskapliga kommittéerna”). De vetenskapliga kommittéerna består av ledamöter som utses av kommissionen.

(2)

Enligt artikel 7.1 i det beslutet har ledamöterna av de vetenskapliga kommittéerna en mandatperiod på tre år och mandatperioden för de nuvarande ledamöterna löper ut den 24 juli 2007.

(3)

Under de närmaste två åren förväntas ny utveckling få betydande konsekvenser för kommissionens behov av vetenskapliga råd om riskbedömning och för de vetenskapliga kommittéernas struktur och kompetensområden. Det kommer i synnerhet att bli nödvändigt att omdefiniera uppgifterna för vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker i samband med att Europeiska kemikaliemyndigheten inrättas 2008, som skall handlägga registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (2).

(4)

För att få bättre översikt över de vetenskapliga kommittéernas framtida uppgifter och säkra att deras struktur och sammansättning är bättre anpassade till de framtida behoven och samtidigt sörja för att nödvändiga vetenskapliga råd kan ges fram till inrättandet av Europeiska kemikaliemyndigheten, bör det vara tillåtet att i undantagsfall förlänga mandatperioden för ledamöterna i de vetenskapliga kommittéerna med högst 18 månader.

(5)

Det bör också vara möjligt att utse nya ledamöter till de vetenskapliga kommittéerna efter det att en inbjudan att göra en intresseanmälan har offentliggjorts, om ledamöterna på reservlistan inte har den nödvändiga expertisen.

(6)

Mot bakgrund av operativ erfarenhet och för att kunna täcka omedelbara behov är det nödvändigt att snabbt öka antalet ledamöter i vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker.

(7)

Beslut 2004/210/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Beslut 2004/210/EG skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3.2 skall första meningen ersättas med följande:

”Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker skall bestå av högst 17 ledamöter.”

2.

Artikel 7 skall ersättas med följande:

”Artikel 7

Mandattid

1.   Ledamöterna av de vetenskapliga kommittéerna har en mandatperiod på tre år och får vara ledamöter under högst tre på varandra följande mandatperioder. För att garantera kontinuiteten får kommissionen i undantagsfall förlänga mandatperioden för ledamöterna i en vetenskaplig kommitté med högst 18 månader.

Efter mandattidens utgång skall kommitténs ledamöter kvarstå tills en ersättare har utsetts eller mandatperioden har förnyats.

Ledamöter som just har avslutat tre på varandra följande mandatperioder i en vetenskaplig kommitté skall kunna bli ledamöter i en annan vetenskaplig kommitté.

2.   När en ledamot inte längre deltar i arbetet i en vetenskaplig kommitté eller vill avgå, får kommissionen avsluta den ledamotens mandatperiod och utse en ersättare, antingen från den reservlista som avses i artikel 4 eller, av giltiga skäl, efter en inbjudan att göra en intresseanmälan.”

Utfärdat i Bryssel den 23 april 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 66, 4.3.2004, s. 45.

(2)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.