Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 287/25


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 31 oktober 2007

om ändring av förteckningen över de experter som utnämnts till ledamöter i de vetenskapliga kommittéerna på området för konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö och förlängning av deras mandatperiod

(2007/708/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 152 och 153,

med beaktande av kommissionens beslut 2004/210/EG av den 3 mars 2004 om inrättande av vetenskapliga kommittéer på området för konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö (1), särskilt artikel 3 och artikel 7.1 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2004/210/EG inrättades vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter (SCCP), vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker (SCHER) och vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker (SCENIHR) (nedan kallade ”de vetenskapliga kommittéerna”). Enligt artikel 3.4 i beslutet ska kommissionen utse ledamöterna i de vetenskapliga kommittéerna.

(2)

Enligt artikel 7.1 i beslutet, ändrat genom kommissionens beslut 2007/263/EG, begränsas mandatperioden för ledamöterna i de vetenskapliga kommittéerna till tre år och till tre på varandra följande mandatperioder. Kommissionen får dock i undantagsfall förlänga mandatperioden för ledamöterna i de vetenskapliga kommittéerna med högst 18 månader för att garantera kontinuiteten.

(3)

I beslut K(2004) 2788 om tillsättande av ledamöter i de tre vetenskapliga kommittéer som inrättas genom beslut 2004/210/EG anges att de experter som förtecknas i bilaga I till beslutet har utnämnts till ledamöter i dessa vetenskapliga kommittéer.

(4)

Mandatperioden för de nuvarande ledamöterna i de vetenskapliga kommittéerna löper ut i juli 2007. De vetenskapliga kommittéernas sammansättning måste dock ändras med anledning av ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) samt inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (2). Dessutom bör ledamöternas mandatperiod förlängas till och med den 31 december 2008 för att kommissionen på ett tillfredsställande sätt ska kunna förbereda översynen av tillhandahållandet av vetenskaplig rådgivning med hänsyn till de vetenskapliga kommittéernas framtida uppgifter utan att störa den vetenskapliga rådgivningens kontinuitet under övergångsperioden fram till inrättandet av Europeiska kemikaliemyndigheten.

(5)

Kommissionen bör därför utnämna ledamöterna i de vetenskapliga kommittéerna fram till och med den 31 december 2008.

(6)

Vissa av de nuvarande ledamöterna i de vetenskapliga kommittéerna har meddelat att de inte vill sitta kvar under en ytterligare period till och med den 31 december 2008. Dessa ledamöter bör därför avlägsnas från förteckningen över de experter som utnämnts till ledamöter i de vetenskapliga kommittéerna i bilaga I till beslut K(2004) 2788.

(7)

Beslut K(2004) 2788 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändrade förteckning över de experter som utnämnts till ledamöter i de vetenskapliga kommittéerna som fastställs i bilaga I till beslut K(2004) 2788 och som offentliggjordes i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning C 209 av den 31 augusti 2006 ska ersättas med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Mandatperioden för de ledamöter i de vetenskapliga kommittéerna som avses i artikel 1 ska förlängas till och med den 31 december 2008.

Utfärdat i Bryssel den 31 oktober 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 66, 4.3.2004, s. 45. Beslutet ändrat genom beslut 2007/263/EG (EUT L 114, 1.5.2007, s. 14).

(2)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3.


BILAGA

Förteckning över de experter som utnämnts till ledamöter i de vetenskapliga kommittéerna

Ändrad alfabetisk förteckning över de experter som kommissionen har utnämnt till ledamöter i de vetenskapliga kommittéer som inrättades genom beslut 2004/210/EG av den 3 mars 2004, i dess lydelse enligt beslut 2007/263/EG. Denna förteckning ersätter den förteckning som offentliggjordes i EUT C 209 av den 31 augusti 2006.

Vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter (SCCP)

Dr. Claire Chambers

Consultant Toxicologist, Chambers Toxicological Consulting. Research associate at the University of Dublin, Ireland.

Prof. Gisela Degen

Head of Biochemical-Toxicological Laboratory, Institut für Arbeitsphysiologie, University of Dortmund, Germany.

Prof. Ruta Dubakiene

Head of Allergy Centre, Vilnius University Antakalnis Clinical Hospital, Lithuania.

Dr. Bozena Jazwiec-Kanyion

Environmental scientist at the Institute of Occupational Medicine and Environmental Health, Poland.

Prof. Em. Vassilios Kapoulas

Emeritus Professor of Biochemistry, University of Ioannina, Greece.

Prof. Jean Krutmann

Director, Institut für Umweltmedizinische Forschung (IUF), Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.

Prof. Carola Lidén

Head of Department of Occupational and Environmental Health, Stockholm Centre for Public Health, Sweden.

Prof. Jean-Paul Marty

Professor of Pharmacology, Laboratory of Dermopharmacology and Cosmetology, Faculty of Pharmacy, University of Paris South, France.

Prof. Thomas Platzek

Professor, Dr. rer. nat., Bundesinstitut für Risikobewertung, Germany.

Dr. Suresh Chandra Rastogi

Senior Research Scientist, Department of Environmental Chemistry and Microbiology, National Environmental Institute, Denmark.

Prof. Jean Revuz

Chef de service, Service universitaire de dermatologie, hôpital Henri-Mondor, France.

Prof. Vera Maria Rogiers

Head of Department, Department of Toxicology, Dermato-Cosmetology and Pharmacognosy, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium.

Prof. Tore Sanner

Head of Department of Environmental and Occupational Cancer, The Norwegian Radium Hospital Institute for Cancer Research, Norway.

Prof. Günter Speit

Professor of Human Genetics, Department of Human Genetics, University Clinic Ulm, Germany.

Dr. Jacqueline van Engelen

Centre for Substances and Integrated Risk Assessment, Senior scientist, National Institute for Public Health and the Environment, (RIVM), Netherlands.

Dr. Ian White

Consultant Dermatologist, St. John’s Institute of Dermatology, St Thomas’ Hospital, United Kingdom.

Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker (SCHER)

Prof. Herman Autrup

Professor of Environmental Medicine, Department of Environmental and Occupational Medicine, University of Arhus, Denmark.

Prof. Peter Calow

Guest Professor at the Department of Life Sciences and Chemistry, Roskilde University, Denmark.

Prof. Dr. Wolfgang Dekant

Professor at the Institut für Toxikologie Universität Würzburg, Germany.

Prof. Em. Helmut Greim

Professor of Toxicology at the Institute of Toxicology and Environmental Hygiene, Technical University of Munich, Germany.

Prof. Wojciech Hanke

Head of Environmental Reproductive Hazard Unit, Department of Environmental Epidemiology, Nofer Institute of Occupational Medicine, Poland.

Prof. Dr. Colin Janssen

Professor of Ecotoxicology, Ghent University, Belgium.

Prof. Bo Oscar Jansson

Professor at the Institute of Applied Environmental Research, Stockholm University, Sweden.

Dr. Hannu Komulainen

Head of Laboratory of Toxicology, Division of Environmental Health, National Public Health Institute, Finland.

Dr. Ole Ladefoged

Senior Scientist Danish Food and Veterinary Research, Institute of Food Safety and Nutrition, Denmark.

Prof. Johannes Linders

Risk evaluator, expert in Pesticides, Centre for Substances and Risk Assessment, National Institute of Public Health and Environment (IRVM), Netherlands.

Dr. Inge Mangelsdorf

Head of Department of Chemical Risk Assessment, Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine, Germany.

Prof. Marco Nuti

Professor, Dipartimento di Chimica e biotecnologie agrarie, Pisa University, Italia.

Prof. Anne Steenhout

Professor of Ecotoxicology, Institute for Environmental Management and Physical Planning (GEEPSIH), Université Libre de Bruxelles, Belgium.

Dr. Jose Tarazona

Director of Department of the Environment INIA, Spanish National Institute For Agriculture and Food Research and Technology, Spain.

Dr. Emanuela Testai

Senior Scientist, Environment and Primary Prevention Mechanisms of Toxicity Unit, Istituto superiore di Sanità, Italy.

Prof. Marco Vighi

Professor of Ecology and Applied Ecology, Department of Environmental Sciences, University of Milano Bicocca, Italy.

Dr. Matti Viluksela

Senior researcher on Toxicology, Environmental Health Department, National Public Health Institute, Finland.

Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker (SCENIHR)

Prof. Anders Ahlbom

Professor and Head of Division of Epidemiology, Institute of Environmental Medicine. Director of Division of Epidemiology, Stockholm County Council, Karolinska Intitutet, Sweden.

Prof. James Bridges

Professor of Toxicology and Environmental Health, United Kingdom.

Dr. Wilhelmus De Jong

Toxicological Pathologist Laboratory for Toxicology Pathology and Genetics, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Netherlands.

Prof. Philippe Hartemann

Professeur de santé publique, Département environnement et santé publique, Faculté de médecine, université de Nancy, France.

Dr. Thomas Jung

Research group leader, Laboratory of Micro- and Nanostructure, Paul Scherrer Institut, Switzerland.

Prof. Mats-Olof Mattsson

Professor in Biology, Department of Natural Sciences, Orebro University, Sweden.

Dr Jean-Marie Pagès

Directeur de recherche, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), Faculté de médecine, université de Marseille, France.

Prof. Konrad Rydzynski

Director General Nofer Institute of Occupational Medicine, Poland.

Dr. Dorothea Stahl

Assistant Medical Director, Institute for Transfusion Medicine and Transplantation Immunology, University of Muenster, Germany.

Dr Mogens Thomsen

Directeur de recherche, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), Rangeuil, France.

Prof. David Williams

Director Centre for Tissue Engineering, Department of Clinical Engineering, University of Liverpool, United Kingdom.