Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

26.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/10


RÅDETS BESLUT

av den 12 maj 2009

om evenemanget Europeisk kulturhuvudstad år 2013

(2009/401/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1622/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2007 till 2019 (1),

med beaktande av juryernas rapporter från september respektive oktober 2008 om urvalsprocessen för de europeiska kulturhuvudstäderna i Frankrike respektive Slovakien samt Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av att kriterierna i artikel 4 i beslut nr 1622/2006/EG uppfylls i sin helhet, och

med beaktande av kommissionens rekommendation av den 20 april 2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Marseille (Frankrike) och Košice (Slovakien) utses härmed till ”Europeisk kulturhuvudstad 2013”.

Utfärdat i Bryssel den 12 maj 2009.

På rådets vägnar

M. KOPICOVÁ

Ordförande


(1)  EUT L 304, 3.11.2006, s. 1.