Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1982:502) om statsbidrag till konsthantverkskooperativ

1 §

För att stödja konsthantverket och främja dess utveckling och förnyelse kan statsbidrag enligt denna förordning ges till sammanslutningar av konsthantverkare (konsthantverkskooperativ).

2 §

För att få bidrag skall sammanslutningen
  • bestå av yrkesverksamma konsthantverkare,
  • bedriva verksamhet som bygger på medlemmarnas egna insatser,
  • uppvisa viss stadga i organisation och arbetsformer,
  • ha till huvudsakligt syfte att ställa ut och försälja medlemmarnas arbeten.

3 §

Frågor om bidrag prövas av statens kulturråd efter särskild ansökan.

4 §

Vid fördelningen av bidrag skall hänsyn tas dels till den konst närliga kvaliteten och det kulturpolitiska värdet i sammanslutningens verksamhet, dels till verksamhetens omfattning, dels ock till sammanslutningens behov av bidrag för sin fortsatta verksamhet.

5 §

Bidrag kan utgå i form av ett årligt verksamhetsbidrag.

6 §

Kulturrådet får föreskriva villkor för bidraget. Sådant villkor får förbindas med skyldighet för mottagaren att återbetala det belopp som utbetalts eller en del av det, om villkoret inte uppfylls.

7 §

Beslut av kulturrådet enligt denna förordning får inte överklagas.

8 §

Kulturrådet meddelar de ytterligare föreskrifter som kan behövas för verkställigheten av denna förordning.