Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram

Denna förordning upphör enligt F (2012:516) att gälla den 1 januari 2013.

Utfärdad: 1982-06-10

1 §

För att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla svenska fonogram kan statsbidrag enligt denna förordning ges till fonogramproducenter som är verksamma i Sverige.

Till främjande av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla samiska fonogram kan statsbidrag också lämnas till fonogramproducenter som är verksamma i Finland och Norge.

SFS 2004:1262

2 §

Bidrag enligt 1 § första stycket kan ges för produktion, distribution och marknadsföring av fonogram med svenska, eller i Sverige bosatta, artister och upphovsmän.

Bidrag kan också ges för produktion, distribution och marknadsföring av samiska fonogram som säljs i Sverige.

SFS 2004:1262

3 §

Frågor om bidrag prövas av Statens kulturråd efter särskild ansökan.

Bidrag kan lämnas till producenter för

  1. produktion, distribution och marknadsföring av fonogram, (produktionsstöd), och

  2. 2. distribution och marknadsföring av redan utgivna fonogram, (marknadsstöd).

Producenter kan även få ett tidsbegränsat stöd (utvecklingsstöd).

SFS 2004:1262

4 §

Kulturrådet fördelar de medel som är tillgängliga under ett budgetår vid ett eller två i förväg bestämda tillfällen. Om det finns särskilda skäl får kulturrådet besluta om bidrag även vid andra tillfällen.

5 §

Bidrag ges med belopp som motsvarar en viss del av den beräknade faktiska kostnaden för produktion, distribution och marknadsföring av fonogrammet eller projektet.

SFS 2004:1262

6 §

Bidrag skall huvudsakligen ges till producenter med regelbunden utgivning av fonogram.

Produktionsstöd och marknadsstöd skall avse ett enskilt fonogram eller ett avgränsat projekt. Det får inte avse en producents samlade utgivning av fonogram.

SFS 2004:1262

7 §

Vid fördelningen av bidrag skall Kulturrådet

  1. ta hänsyn till såväl fonogrammets konstnärliga kvalitet som producentens behov av bidrag,

  2. sträva efter att stödja mångsidighet vad gäller verk, artister och upphovsmän, och

  3. särskilt beakta behovet av fonogram av god kvalitet för barn och ungdom.

SFS 2004:1262

8 §

Kulturrådet får bestämma villkor för bidraget, såsom att ett fonogram skall framställas i minst ett visst antal exemplar och hållas i lager under viss tid. Villkoret får förbindas med skyldighet för mottagaren att återbetala det belopp som utgått eller en del av det, om villkoret inte uppfylls.

8 a §

[Upphävd g. F (2004:1262).]

SFS 2004:1262

9 §

Beslut av kulturrådet enligt denna förordning får inte överklagas.

10 §

Kulturrådet får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:505

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1982.

SFS 1989:970

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1990.

SFS 1993:1454

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 2000:1359

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2001.

SFS 2003:1117

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:1262

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.