Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogramDenna förordning upphör enligt F (2012:516) att gälla den 1 januari 2013.Förarbeten1982:505 Jfr prop. 1981/82:128, KrU 30, rskr. 360.2000:1359 Jfr prop. 2000/01:1 utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1, rskr. 2000/01:59.2003:1117Prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87.Utfärdad: 1982-06-101 §1 §För att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla svenska fonogram kan statsbidrag enligt denna förordning ges till fonogramproducenter som är verksamma i Sverige.Till främjande av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla samiska fonogram kan statsbidrag också lämnas till fonogramproducenter som är verksamma i Finland och Norge. F (2004:1262). 2 §2 §Bidrag enligt 1 § första stycket kan ges för produktion, distribution och marknadsföring av fonogram med svenska, eller i Sverige bosatta, artister och upphovsmän.Bidrag kan också ges för produktion, distribution och marknadsföring av samiska fonogram som säljs i Sverige. F (2004:1262). 3 §3 §Frågor om bidrag prövas av Statens kulturråd efter särskild ansökan.Bidrag kan lämnas till producenter förproduktion, distribution och marknadsföring av fonogram, (produktionsstöd), och 2. distribution och marknadsföring av redan utgivna fonogram, (marknadsstöd).Producenter kan även få ett tidsbegränsat stöd (utvecklingsstöd). F (2004:1262). 4 §4 §Kulturrådet fördelar de medel som är tillgängliga under ett budgetår vid ett eller två i förväg bestämda tillfällen. Om det finns särskilda skäl får kulturrådet besluta om bidrag även vid andra tillfällen. 5 §5 §Bidrag ges med belopp som motsvarar en viss del av den beräknade faktiska kostnaden för produktion, distribution och marknadsföring av fonogrammet eller projektet. F (2004:1262). 6 §6 §Bidrag skall huvudsakligen ges till producenter med regelbunden utgivning av fonogram.Produktionsstöd och marknadsstöd skall avse ett enskilt fonogram eller ett avgränsat projekt. Det får inte avse en producents samlade utgivning av fonogram. F (2004:1262). 7 §7 §Vid fördelningen av bidrag skall Kulturrådetta hänsyn till såväl fonogrammets konstnärliga kvalitet som producentens behov av bidrag,sträva efter att stödja mångsidighet vad gäller verk, artister och upphovsmän, ochsärskilt beakta behovet av fonogram av god kvalitet för barn och ungdom. F (2004:1262). 8 §8 §Kulturrådet får bestämma villkor för bidraget, såsom att ett fonogram skall framställas i minst ett visst antal exemplar och hållas i lager under viss tid. Villkoret får förbindas med skyldighet för mottagaren att återbetala det belopp som utgått eller en del av det, om villkoret inte uppfylls. 8 a §8 a § Upphävd g. F (2004:1262). 9 §9 §Beslut av kulturrådet enligt denna förordning får inte överklagas. 10 §10 §Kulturrådet får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1982:505 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1982. 1989:970 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1990. 1993:1454 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994. 2000:1359 Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2001. 2003:1117 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2004:1262 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.