Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1984:460) om statsbidrag till lokala arbetslivsmuseer

Denna förordning har enligt förordning (2000:1078) upphört att gälla den 1 januari 2001.

Utfärdad: 1984-06-07

1 §

En lokal sammanslutning eller stiftelse som driver ett arbetslivsmuseum kan få statsbidrag enligt föreskrifterna i denna förordning.

Med arbetslivsmuseum avses sådan verksamhet som har till syfte att genom musealt bevarande och genom prov på yrkets utövande tillvarata försvinnande yrkeskunskaper i en autentisk arbetsmiljö.

2 §

Statsbidrag kan lämnas för investeringar vid ett arbetslivsmuseum, om verksamheten förmedlas och levandegörs i lokaler dit allmänheten har tillträde.

3 §

Frågor om statsbidrag prövas av statens kulturråd.

4 §

Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

5 §

Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning skall meddelas av statens kulturråd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1984:460

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1984.