Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1984:460) om statsbidrag till lokala arbetslivsmuseerDenna förordning har enligt förordning (2000:1078) upphört att gälla den 1 januari 2001.Förarbeten1984:460 Jfr prop. 1983/84:100 (bil. 10 p. F 48), KrU 18, rskr. 268.Utfärdad: 1984-06-071 §1 §En lokal sammanslutning eller stiftelse som driver ett arbetslivsmuseum kan få statsbidrag enligt föreskrifterna i denna förordning.Med arbetslivsmuseum avses sådan verksamhet som har till syfte att genom musealt bevarande och genom prov på yrkets utövande tillvarata försvinnande yrkeskunskaper i en autentisk arbetsmiljö. 2 §2 §Statsbidrag kan lämnas för investeringar vid ett arbetslivsmuseum, om verksamheten förmedlas och levandegörs i lokaler dit allmänheten har tillträde. 3 §3 §Frågor om statsbidrag prövas av statens kulturråd. 4 §4 §Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 5 §5 §Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning skall meddelas av statens kulturråd. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1984:460 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1984.