Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1985:525) om statligt stöd till bokhandelnDenna förordning upphör enligt F (2009:1571) att gälla vid utgången av 2009.Förarbeten1985:525 Jfr prop. 1984/85:141, KrU 21, rskr. 392.1988:588 Jfr prop. 1987/88:100 (bil. 10 p. G 14 och 16), KrU 16, rskr. 322.1992:769 Jfr prop. 1991/92:100 (bil. 12 p. C 14), KrU 26, rskr. 221.1998:1383 Jfr prop. 1997/98:86, bet. 1997/98:KrU15, rskr. 1997/98:240.2009:1571Jfr prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145.Utfärdad: 1985-06-13Inledande föreskrifter1 §1 §Sortimentsstöd kan lämnas till fysisk eller juridisk person som driver bokhandel i Sverige enligt föreskrifterna i denna förordning. F (2002:1092). 2 §2 §Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Statens kulturråd. F (2002:1092). 3 §3 § Upphävd g. F (2002:1092). Kreditstöd4 §4 § Upphävd g. F (2002:1092). 5 §5 § Upphävd g. F (2002:1092). 6 §6 § Upphävd g. F (2002:1092). 7 §7 § har upphävts genom förordning (1988:775). 8 §8 § Upphävd g. F (2002:1092). 9 §9 § Upphävd g. F (2002:1092). 10 §10 § har upphävts genom förordning (1988:775). Avskrivningslån och investeringslånRubriken har denna lydelse enl. F 2002:1092.11 §11 §Ett avskrivningslån är amorterings- och räntefritt. Det skall skrivas av med en femtedel efter varje år som har förflutit sedan lånet betalades ut. 12 §12 § har upphävts genom förordning (1988:775). 13 §13 § har upphävts genom förordning (1988:775). 14 §14 § har upphävts genom förordning (1988:775). Investeringslån15 §15 § har upphävts genom förordning (1988:775). 16 §16 §På ett investeringslån utgår ränta från dagen för utbetalningen efter en räntesats som med två procentenheter överstiger den vid varje tidpunkt gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635).Om särskilda skäl föreligger, får räntefrihet beviljas för högst tre år.Har kapital- eller räntebelopp, som har förfallit till betalning, inte erlagts inom 14 dagar efter förfallodagen, utgår på lånet en procentenhet högre ränta från förfallodagen till dess det förfallna beloppet till fullo har erlagts. F (2002:360). 17 §17 §Investeringslån skall betalas tillbaka genom avbetalningar fyra gånger om året. Återbetalningstiden får vara högst tio år från dagen för utbetalningen.Om särskilda skäl föreligger, får låntagaren medges längre återbetalningstid, högst 20 år, och anstånd med avbetalning under högst så lång tid att det sammanlagda anståndet under lånets löptid uppgår till fem år.Kammarkollegiet skall fastställa avbetalningsplanen. F (2002:1092). 18 §18 § har upphävts genom förordning (1988:775). 19 §19 § har upphävts genom förordning (1988:775). 20 §20 § Upphävd g. F (2002:1092). 21 §21 § Upphävd g. F (2002:1092). 22 §22 § har upphävts genom förordning (1988:775). 23 §23 §Avskrivningslån och investeringslån betalas ut när den investering för vilket stödet har beviljats är slutförd samt låntagaren har lämnat skuldförbindelse, föreskriven säkerhet och, om säkerheten utgörs av inteckning eller panträtt i fastighet eller tomträtt, gravationsbevis och bevis om brandförsäkring av den pantförskrivna egendomen. Om ett lån eller en del av ett lån inte har lyfts inom sex månader från den dag då det först har kunnat ske, kan Kammarkollegiet förklara att låntagaren har förlorat rätten till innestående del av lånet. F (2002:1092). Tillsyn m. m.24 §24 §Kammarkollegiet skall se till att avskrivningslån och investeringslån utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor. Kammarkollegiet skall vidare besluta om uppsägning av lån enligt denna förordning. F (2002:1092). 25 §25 §Kammarkollegiet skall verkställa beslut om uppsägning av lån enligt denna förordning och vid domstol eller annan myndighet bevaka statens rätt i mål eller ärende om återbetalning av avskrivningslån och investeringslån. F (2002:1092). 26 §26 § har upphävts genom förordning (1992:769). 27 §27 § har upphävts genom förordning (1992:769). SortimentsstödRubriken har denna placering enligt förordning 1992:769.28 §28 §Sortimentsstöd kan lämnas för en bokhandel om följande förutsättningar är uppfyllda:Bokhandeln skall under en tolvmånadersperiod närmast före ansökan ha köpt in allmänlitteratur för lägst 100 000 och högst 900 000 kr.Bokhandeln skall köpa lägst 400 titlar av sådan litteratur som ingår i bokhandelns nyhetsabonnemang eller det högre antal som Statens kulturråd, med hänsyn till bokhandelns inköpssumma, bestämmer. Inköpen skall göras mellan den 1 januari och den 31 december året efter det att ansökan gjorts. F (2002:1092). 29 §29 § har upphävts genom förordning (1992:769). 30 §30 §Statens kulturråd skall vid fördelningen av tillgängliga medel ta hänsyn till bokhandelns inköpssumma och antalet titlar bokhandeln köper in. Högre sortimentsstöd skall lämnas till den bokhandel som har större inköp. Vid fastställande av storleken på sortimentsstödet skall även beaktas värdet på det gratisabonnemang som de icke stödberättigade bokhandlarna får från förlagen. F (2002:1092). 31 §31 §Ansökan om sortimentsstöd skall göras hos Statens kulturråd vid den tidpunkt som rådet bestämmer. F (2002:1092). 32 §32 §Om det finns särskilda skäl, får sortimentsstöd lämnas även om inte villkoren i 28 eller 31 § är uppfyllda. Förordning (1992:769). 33 §33 §Sortimentsstöd betalas ut i efterskott. Hälften av stödbeloppet betalas ut tidigast den 30 juni och resterande hälft tidigast den 31 december. Utbetalning vid första tillfället får endast ske om bokhandeln är ansluten till nyhetsabonnemanget. Utbetalning vid det senare tillfället får endast ske om bokhandeln köpt det antal titlar som Statens kulturråd har bestämt. F (2002:1092). 34 §34 § Upphävd g. F (2002:1092). 35 §35 § Upphävd g. F (2002:1092). 36 §36 § Upphävd g. F (2002:1092). 37 §37 § Upphävd g. F (2002:1092). 38 §38 § Upphävd g. F (2002:1092). 39 §39 § Upphävd g. F (2002:1092). 40 §40 § Upphävd g. F (2002:1092). 41 §41 § Upphävd g. F (2002:1092). 42 §42 § Upphävd g. F (2002:1092). 43 §43 § Upphävd g. F (2002:1092). 44 §44 § Upphävd g. F (2002:1092). ÖverklagandeRubriken har denna placering enligt förordning 1992:769.45 §45 §Beslut av Statens kulturråd enligt denna förordning får inte överklagas. F (2002:1092). Särskilda bestämmelserRubriken har denna placering enligt förordning 1992:769.46 §46 §I fråga om avskrivningslån och investeringslån enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna om lån och bidrag i förordningen (1988:674) om statligt stöd till näringslivet. F (2002:1092). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1985:525 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1985.2. Bestämmelsen i 31 § tillämpas första gången vid ansökan som framställs år 1986. Ansökan år 1985 skall göras senast d. 15 aug. 1985. 1988:588 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd till utbildning som har beslutats före ikraftträdandet. 1988:775 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988.2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som beviljats före ikraftträdandet. Dock skall 19 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet gälla även för sådant stöd. 1992:769 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.Ansökan om katalogdatorstöd för driftskostnader för tiden d. 1 juli 1992–d. 30 juni 1993 skall lämnas in senast den 1 september 1992. 1993:1456 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994. 1996:1413 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.Ansökan om sortimentsstöd och katalogdatorstöd för driftskostnader för tiden d. 1 jan. 1997–d. 31 dec. 1997 skall lämnas in senast d. 1 mars 1997. 1998:1383 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.Ansökan om katalogdatorstöd för driftskostnader för tiden d. 1 jan.–d. 31 dec. 1999 skall göras senast d. 30 april 1999. 2002:360 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.2. För beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2002:1092 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003. 2009:1571 (Utkom d. 30 dec. 2009.)