Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln

Denna förordning upphör enligt F (2009:1571) att gälla vid utgången av 2009.

Utfärdad: 1985-06-13

Inledande föreskrifter

1 §

Sortimentsstöd kan lämnas till fysisk eller juridisk person som driver bokhandel i Sverige enligt föreskrifterna i denna förordning.

SFS 2002:1092

2 §

Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Statens kulturråd.

SFS 2002:1092

3 §

[Upphävd g. F (2002:1092).]

SFS 2002:1092

Kreditstöd

4 §

[Upphävd g. F (2002:1092).]

SFS 2002:1092

5 §

[Upphävd g. F (2002:1092).]

SFS 2002:1092

6 §

[Upphävd g. F (2002:1092).]

SFS 2002:1092

7 §

[har upphävts genom förordning (1988:775).]

SFS 1988:775

8 §

[Upphävd g. F (2002:1092).]

SFS 2002:1092

9 §

[Upphävd g. F (2002:1092).]

SFS 2002:1092

10 §

[har upphävts genom förordning (1988:775).]

SFS 1988:775

Avskrivningslån och investeringslån

Rubriken har denna lydelse enl. F 2002:1092. SFS1985-0525

11 §

Ett avskrivningslån är amorterings- och räntefritt. Det skall skrivas av med en femtedel efter varje år som har förflutit sedan lånet betalades ut.

12 §

[har upphävts genom förordning (1988:775).]

SFS 1988:775

13 §

[har upphävts genom förordning (1988:775).]

SFS 1988:775

14 §

[har upphävts genom förordning (1988:775).]

SFS 1988:775

Investeringslån

15 §

[har upphävts genom förordning (1988:775).]

SFS 1988:775

16 §

På ett investeringslån utgår ränta från dagen för utbetalningen efter en räntesats som med två procentenheter överstiger den vid varje tidpunkt gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635).

Om särskilda skäl föreligger, får räntefrihet beviljas för högst tre år.

Har kapital- eller räntebelopp, som har förfallit till betalning, inte erlagts inom 14 dagar efter förfallodagen, utgår på lånet en procentenhet högre ränta från förfallodagen till dess det förfallna beloppet till fullo har erlagts.

SFS 2002:360

17 §

Investeringslån skall betalas tillbaka genom avbetalningar fyra gånger om året. Återbetalningstiden får vara högst tio år från dagen för utbetalningen.

Om särskilda skäl föreligger, får låntagaren medges längre återbetalningstid, högst 20 år, och anstånd med avbetalning under högst så lång tid att det sammanlagda anståndet under lånets löptid uppgår till fem år.

Kammarkollegiet skall fastställa avbetalningsplanen.

SFS 2002:1092

18 §

[har upphävts genom förordning (1988:775).]

SFS 1988:775

19 §

[har upphävts genom förordning (1988:775).]

SFS 1988:775

20 §

[Upphävd g. F (2002:1092).]

SFS 2002:1092

21 §

[Upphävd g. F (2002:1092).]

SFS 2002:1092

22 §

[har upphävts genom förordning (1988:775).]

SFS 1988:775

23 §

Avskrivningslån och investeringslån betalas ut när den investering för vilket stödet har beviljats är slutförd samt låntagaren har lämnat skuldförbindelse, föreskriven säkerhet och, om säkerheten utgörs av inteckning eller panträtt i fastighet eller tomträtt, gravationsbevis och bevis om brandförsäkring av den pantförskrivna egendomen. Om ett lån eller en del av ett lån inte har lyfts inom sex månader från den dag då det först har kunnat ske, kan Kammarkollegiet förklara att låntagaren har förlorat rätten till innestående del av lånet.

SFS 2002:1092

Tillsyn m. m.

24 §

Kammarkollegiet skall se till att avskrivningslån och investeringslån utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor. Kammarkollegiet skall vidare besluta om uppsägning av lån enligt denna förordning.

SFS 2002:1092

25 §

Kammarkollegiet skall verkställa beslut om uppsägning av lån enligt denna förordning och vid domstol eller annan myndighet bevaka statens rätt i mål eller ärende om återbetalning av avskrivningslån och investeringslån.

SFS 2002:1092

26 §

[har upphävts genom förordning (1992:769).]

SFS 1992:769

27 §

[har upphävts genom förordning (1992:769).]

SFS 1992:769

Sortimentsstöd

Rubriken har denna placering enligt förordning 1992:769. SFS1985-0525

28 §

Sortimentsstöd kan lämnas för en bokhandel om följande förutsättningar är uppfyllda:

  1. Bokhandeln skall under en tolvmånadersperiod närmast före ansökan ha köpt in allmänlitteratur för lägst 100 000 och högst 900 000 kr.

  2. Bokhandeln skall köpa lägst 400 titlar av sådan litteratur som ingår i bokhandelns nyhetsabonnemang eller det högre antal som Statens kulturråd, med hänsyn till bokhandelns inköpssumma, bestämmer. Inköpen skall göras mellan den 1 januari och den 31 december året efter det att ansökan gjorts.

SFS 2002:1092

29 §

[har upphävts genom förordning (1992:769).]

SFS 1992:769

30 §

Statens kulturråd skall vid fördelningen av tillgängliga medel ta hänsyn till bokhandelns inköpssumma och antalet titlar bokhandeln köper in. Högre sortimentsstöd skall lämnas till den bokhandel som har större inköp. Vid fastställande av storleken på sortimentsstödet skall även beaktas värdet på det gratisabonnemang som de icke stödberättigade bokhandlarna får från förlagen.

SFS 2002:1092

31 §

Ansökan om sortimentsstöd skall göras hos Statens kulturråd vid den tidpunkt som rådet bestämmer.

SFS 2002:1092

32 §

Om det finns särskilda skäl, får sortimentsstöd lämnas även om inte villkoren i 28 eller 31 § är uppfyllda.

SFS 1992:769

33 §

Sortimentsstöd betalas ut i efterskott. Hälften av stödbeloppet betalas ut tidigast den 30 juni och resterande hälft tidigast den 31 december. Utbetalning vid första tillfället får endast ske om bokhandeln är ansluten till nyhetsabonnemanget. Utbetalning vid det senare tillfället får endast ske om bokhandeln köpt det antal titlar som Statens kulturråd har bestämt.

SFS 2002:1092

34 §

[Upphävd g. F (2002:1092).]

SFS 2002:1092

35 §

[Upphävd g. F (2002:1092).]

SFS 2002:1092

36 §

[Upphävd g. F (2002:1092).]

SFS 2002:1092

37 §

[Upphävd g. F (2002:1092).]

SFS 2002:1092

38 §

[Upphävd g. F (2002:1092).]

SFS 2002:1092

39 §

[Upphävd g. F (2002:1092).]

SFS 2002:1092

40 §

[Upphävd g. F (2002:1092).]

SFS 2002:1092

41 §

[Upphävd g. F (2002:1092).]

SFS 2002:1092

42 §

[Upphävd g. F (2002:1092).]

SFS 2002:1092

43 §

[Upphävd g. F (2002:1092).]

SFS 2002:1092

44 §

[Upphävd g. F (2002:1092).]

SFS 2002:1092

Överklagande

Rubriken har denna placering enligt förordning 1992:769. SFS1985-0525

45 §

Beslut av Statens kulturråd enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 2002:1092

Särskilda bestämmelser

Rubriken har denna placering enligt förordning 1992:769. SFS1985-0525

46 §

I fråga om avskrivningslån och investeringslån enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna om lån och bidrag i förordningen (1988:674) om statligt stöd till näringslivet.

SFS 2002:1092