Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1988:1184) med instruktion för Statens musiksamlingarDenna förordning har enligt förordning (1999:561) upphört att gälla den 1 juli 1999.Utfärdad: 1988-11-17Inledande bestämmelse 1 §1 §Statens musiksamlingar består av institutionerna Statens musikbibliotek och Musikmuseet. Uppgifter 2 §2 §Statens musiksamlingar är en central myndighet på musikens område.Myndigheten har till uppgift att främja musiken, musikintresset och musikvetenskapen.3 §3 §Statens musiksamlingar skall därvid särskiltvårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar och det dokumentationsmaterial som har anförtrotts myndigheten,hålla ett urval av samlingarna och dokumentationsmaterialet tillgängligt för allmänheten,på begäran lämna myndigheter och enskilda de upplysningar och råd som myndigheten har möjlighet att lämna.4 §4 §Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 3 § 2 och 3 får myndigheten i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten. Avgift får dock inte läggas på sådana upplysningar och råd som skall lämnas enligt förvaltningslagen (1986:223).Verksförordningens tillämpning5 §5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 2 och 3 §§, 4 § andra stycket samt 17, 19 - 23, 25, 30 och 32 §§. Myndighetens ledning6 §6 §Styrelsens ordförande har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6 - 10 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).Institutionerna har var sin chef. Dessa chefer har var och en för sin institution under styrelsens ordförande det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 8 § verksförordningen. Styrelsen 7 §7 §Myndighetens styrelse består av högst åtta ledamöter. En ledamot är ordförande och en är vice ordförande. Organisation och fördelning av vissa uppgifter8 §8 §Vid myndigheten finns ett kansli. 9 §9 §Statens musikbibliotek skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som särskilt rör musikalier, musiklitteratur och annat som hör till biblioteksverksamheten. I den mån inte annat följer av vad som i 10 § anges om Musikmuseets verksamhet skall biblioteket också fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör dokumentation av och information om svensk musik och svenskt musikliv. I dessa uppgifter ingår att inventera och katalogisera material om svensk musikhistoria, se till att svåråtkomligt och unikt material bevaras, ge ut publikationer och bedriva forskning. Biblioteket skall vidare ställa samlingarna till förfogande för forskning och undervisning på musikens område. Biblioteket skall betjäna enskilda och sammanslutningar i deras studium och utövande av musik. Biblioteket skall i första hand främja den svenska tonkonsten. 10 §10 §Musikmuseet skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som särskilt rör musikinstrument, musikalisk uppförandepraxis och folklig musikkultur. Museet skall bedriva sin verksamhet genom utställningar, konserter och musikpedagogiska program, forskning, arkivvård och dokumentation samt utgivande av publikationer.11 §11 §upphävd genom12 §12 §Inom myndigheten får finnas de rådgivande och samordnande organ som styrelsen bestämmer.Styrelsens ansvar och uppgifter13 §13 §Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i följande frågor:sådana frågor som anges i 19 § andra stycket verksförordningen, ochsådana frågor av principiellt intresse som berör mer än en institution och som hänskjuts till styrelsen av ordföranden. Vissa befattningshavares ansvar14 §14 §Ordföranden skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen. Om ett beslut i sådana ärenden inte kan skjutas upp till dess ärendet hunnit föredras får beslut fattas utan föredragning. Ett ärende som rör enbart en av institutionerna avgörs dock av chefen för denna.Om sådana ärenden inte behöver prövas av ordföranden eller av chefen för en institution får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Ärendenas handläggning 15 §15 §När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.Anställning m. m.16 §16 §Chefen för en institution anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande.Andra anställningar beslutas av myndigheten. 17 §17 §upphävd genomBisysslor18 §18 §Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen (1994:373) lämnas av styrelsen även i fråga om chefen för en institution. Övriga bestämmelser19 §19 §Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 2 och 3 §§ får myndigheten åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får myndigheten ta ut ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten.