Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1988:1184) med instruktion för Statens musiksamlingar

Denna förordning har enligt förordning (1999:561) upphört att gälla den 1 juli 1999.

Utfärdad: 1988-11-17

Inledande bestämmelse

1 §

Statens musiksamlingar består av institutionerna Statens musikbibliotek och Musikmuseet.

SFS 1996:457

Uppgifter

2 §

Statens musiksamlingar är en central myndighet på musikens område.

Myndigheten har till uppgift att främja musiken, musikintresset och musikvetenskapen.

3 §

Statens musiksamlingar skall därvid särskilt

  1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar och det dokumentationsmaterial som har anförtrotts myndigheten,

  2. hålla ett urval av samlingarna och dokumentationsmaterialet tillgängligt för allmänheten,

  3. på begäran lämna myndigheter och enskilda de upplysningar och råd som myndigheten har möjlighet att lämna.

4 §

Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 3 § 2 och 3 får myndigheten i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten. Avgift får dock inte läggas på sådana upplysningar och råd som skall lämnas enligt förvaltningslagen (1986:223).

Verksförordningens tillämpning

Myndighetens ledning

Styrelsen

Organisation och fördelning av vissa uppgifter

Styrelsens ansvar och uppgifter

13 §

Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i följande frågor:

  1. sådana frågor som anges i 19 § andra stycket verksförordningen, och

  2. sådana frågor av principiellt intresse som berör mer än en institution och som hänskjuts till styrelsen av ordföranden.

SFS 1996:457

Vissa befattningshavares ansvar

14 §

Ordföranden skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen. Om ett beslut i sådana ärenden inte kan skjutas upp till dess ärendet hunnit föredras får beslut fattas utan föredragning. Ett ärende som rör enbart en av institutionerna avgörs dock av chefen för denna.

Om sådana ärenden inte behöver prövas av ordföranden eller av chefen för en institution får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

SFS 1996:457

Ärendenas handläggning

15 §

När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Anställning m. m.

16 §

Chefen för en institution anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande.

Andra anställningar beslutas av myndigheten.

SFS 1996:457

17 §

upphävd genom

SFS 1996:457

Bisysslor

18 §

Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen (1994:373) lämnas av styrelsen även i fråga om chefen för en institution.

SFS 1996:457

Övriga bestämmelser

19 §

Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 2 och 3 §§ får myndigheten åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får myndigheten ta ut ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten.