Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1988:1185) med instruktion för Folkens museum   etnografiskaDenna förordning har enligt förordning (1998:1714) upphört att gälla den 1 januari 1999.Utfärdad: 1988-11-17 Uppgifter 1 §1 §Folkens museum -- etnografiska har till uppgift att främja intresset för, kunskapen om samt forskningen rörande främmande kulturer, framför allt utomeuropeiska.2 §2 §Museet skall särskiltvårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts museet och hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten,driva och stödja utställnings- och annan pedagogisk verksamhet,driva och stödja forskning i de ämnen som tillhör museets verksamhetsområde.3 §3 §Museet är ansvarsmuseum för de delar av området kulturhistoria som rör främmande kulturer, framför allt utomeuropeiska, och som inte faller inom ansvarsområdet för historiska museet eller stiftelsen Nordiska museet. Museet skall inom detta område verka för en lämplig samordning av museiväsendet, särskilt mellan museer på central och regional nivå, verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess omvärld och därvid företräda museiväsendet.Museet skall inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå.4 §4 §Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 1 och 2 får museet i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.Verksförordningens tillämpning5 §5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på museet med undantag av 2 §, 4 § andra stycket samt 19 - 21 och 30 §§. Myndighetens ledning6 §6 §Museidirektören är chef för museet.Styrelsen7 §7 §Museets styrelse består av högst sju ledamöter, museidirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Organisation 8 §8 §Inom museet får finnas de rådgivande organ som styrelsen bestämmer.Styrelsens ansvar och uppgifter 9 §9 §Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i sådana frågor som anges i 19 § andra stycket verksförordningen. Ärendenas handläggning 10 §10 §När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.11 §11 §Museidirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen.Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av museidirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.Anställning m. m. 12 §12 §Museidirektören anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande. 13 §13 §upphävd genomBisysslor 14 §14 §Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen (1994:373) lämnas av styrelsen även i fråga om museidirektören. Övriga bestämmelser 15 §15 §Utöver de uppgifter som museet har enligt 1 och 2 §§ får museet åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får museet ta ut ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten.