Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1988:1249) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseetDenna förordning har enligt F (2005:736) upphört att gälla den 1 december 2005.Förarbeten1989:502 Jfr prop. 1986/87:80, KrU16, rskr. 289.1997:1168 Jfr prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129.Utfärdad: 1988-11-24Omtryckt i SFS 1996:464Uppgifter 1 §1 §Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja intresset för samt kunskapen och forskningen om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden samt människans biologi och naturmiljö.2 §2 §Museet skall särskiltvårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som anförtrotts museet,hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,driva och stödja forskning inom de ämnesområden som omfattas av museets verksamhet.3 §3 §Museet är ansvarsmuseum inom området naturhistoria. Museet skall inom detta områdeverka för en lämplig samordning av museiväsendet, särskilt mellan museer på central och regional nivå,verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess omvärld och därvid företräda museiväsendet.Museet skall inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå.4 §4 §Inom ämnesområdet isotopgeologi skall museet särskilt, fortlöpande och i lämpliga former, samarbeta med universitet och högskolor samt med Sveriges geologiska undersökning.Museet får inom ämnesområdet isotopgeologi utföra undersökningar även för andra myndigheter än som anges i första stycket och för enskilda. För sådana undersökningar får museet ta ut ersättning enligt grunder som fastställs av museet efter samråd med Ekonomistyrningsverket och efter hörande av nämnden för isotopgeologi. Förordning (2000:91). 5 §5 §Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 2 får museet i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.Verksförordningens tillämpning 6 §6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på museet med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14 och 17 §§, 19 § första stycket, 20 och 30 §§ samt 32 § andra stycket. Förordning (1996:464). Myndighetens ledning7 §7 §Museichefen är chef för museet. Förordning (1992:279). Styrelsen 8 §8 §Museets styrelse består av högst tio ledamöter, museichefen medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna, bland dem museichefen, är närvarande. Förordning (1992:279). Organisation och fördelning av vissa uppgifter 9 §9 §Inom museet finns en avdelning för forskning och i övrigt de avdelningar som museichefen bestämmer.Inom forskningsavdelningen förestår prefekter ett eller flera ämnesområden. Laboratoriet för isotopgeologi förestås dock av en professor i isotopgeologi.Vid museet finns professorer och förste intendenter. Förordning (1994:1306). 10 §10 §Vid museet finns en nämnd för isotopgeologi.Nämnden leder under museichefen verksamheten vid laboratoriet. Nämnden skall därvid särskilt svara för en ändamålsenlig planläggning av verksamheten,avge förslag i frågor som rör inriktningen av laboratoriets verksamhet,ge styrelsen förslag till anslagsframställning,avge yttranden i frågor om anställning av personal vid laboratoriet,avge yttranden i frågor som rör undervisnings- och examinationsskyldighet för professorn i isotopgeologi. Förordning (1992:279). 11 §11 §Nämnden för isotopgeologi består av professorn i isotopgeologi vid museet och sex andra ledamöter. Nämnden utser en ledamot till ordförande och en ledamot till vice ordförande. Förordning (2000:91). 12 §12 §Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre av de andra ledamöterna, bland dem professorn i isotopgeologi, är närvarande. Professorn i isotopgeologi skall dock inte delta i handläggningen av ärenden som avses i 10 § andra stycket 5.Nämnden får i särskilda beslut lämna över till nämndens ordförande eller till någon som tjänstgör vid museet att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden. Förordning (1989:502). 13 §13 §Inom forskningsavdelningen får finnas ämneskollegier som rådgivande organ.I ett ämneskollegium skall prefekten inom ämnesområdet vara ordförande.14 §14 §Inom museet får utöver ämneskollegierna finnas de rådgivande och samordnande organ som museet bestämmer.Personalföreträdare 15 §15 §Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på museet.Personalansvarsnämnden16 §16 §Museets personalansvarsnämnd består – förutom av museichefen och personalföreträdarna – av avdelningschefen, prefekterna och professorn i isotopgeologi. Museichefen är nämndens ordförande.Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1992:279). Styrelsens ansvar och uppgifter17 §17 §Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i frågor om indelningen i ämnesområden och inrättande av ämneskollegier inom forskningsavdelningen,frågor om utseende av prefekt,frågor som rör omfattningen av undervisnings- och examinationsskyldighet för professorer, efter samråd med berörda högskoleenheter och, i frågor som rör professorn i isotopgeologi, sedan yttrande inhämtats från nämnden för isotopgeologi,frågor som följer av bestämmelserna i 23 §.Styrelsen får överlämna åt nämnden för isotopgeologi att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden inom nämndens verksamhetsområde. Förordning (1996:464). Professorernas ansvar 18 §18 §Varje professor skall svara för viss del av samlingarna, driva forskning inom det eller de ämnesområden som tjänsten omfattar samt undervisa och handleda studerande och förrätta examination i den omfattning och i den ordning som styrelsen bestämmer efter samråd med berörda högskoleenheter. I frågor som rör professorn i isotopgeologi skall styrelsen därvid inhämta yttrande från nämnden för isotopgeologi. Förordning (1989:502). Anställningar m.m.Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1996:464.19 §19 §Museichefen anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1996:464). 19 a §19 a § har upphävts genom förordning (1996:464). 20 §20 § har upphävts genom förordning (2000:91). 21 §21 §Prefekterna utses av styrelsen för en bestämd tid. Förordning (1994:1306). 22 §22 §Professor anställs genom beslut av museet efter förslag av tjänsteförslagsnämnden vid museet. Sådana anställningar skall kungöras lediga till ansökan.Andra anställningar beslutas av museet. Förordning (2000:91). 23 §23 §Ledamöterna i tjänsteförslagsnämnden utses av styrelsen. Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och ytterligare två ledamöter, vilka utses för tre år.För tjänsteförslagsnämnden gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 12 §, 4 kap. 19 §, 20 § första stycket, 21 §, 22 §, 26 § första, andra och tredje styckena och 27 § högskoleförordningen (1993:100). Med högskola avses museet, med rektor museichef och med fakultetsnämnd eller motsvarande organ tjänsteförslagsnämnden vid museet. Förordning (2000:91). 24 §24 §I fråga om behörighet och bedömningsgrunder vid anställning av professor gäller bestämmelserna i 4 kap. 5 §, 15 § första och andra styckena, 16 § och 17 § högskoleförordningen (1993:100). Med högskola avses museet och med fakultetsnämnd eller motsvarande organ tjänsteförslagsnämnden vid museet. Förordning (2000:91). 25 §25 §Behörig till anställning som förste intendent är den som har avlagt doktorsexamen i ett ämne som tillhör museets verksamhetsområde eller som har motsvarande kunskaper.För behörighet till anställning som förste intendent vid avdelningen för publik verksamhet krävs även pedagogisk skicklighet.I fråga om bedömningsgrunder vid anställning av förste intendent gäller bestämmelserna i 4 kap. 15 § första och andra styckena högskoleförordningen (1993:100). Med högskola avses museet. Förordning (2000:91). 26 §26 §Andra ledamöter i nämnden för isotopgeologi än professorn i isotopgeologi utses för en bestämd tid. Av dessa ledamöter utses två av styrelsen, en av Stockholms universitet, två av Sveriges geologiska undersökning och en av Svenska gruvföreningen. Den ena av de av styrelsen utsedda ledamöterna utses efter förslag som skall lämnas av samtliga universitet med undantag av Stockholms universitet. Förordning (2000:91). 27 §27 § har upphävts genom förordning (1994:1306). 28 §28 §För anställning som forskarassistent vid museet skall bestämmelserna om behörighet och tidsbegränsning av anställning i 4 kap. 10 § och 30 § tredje meningen 5 högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses museet.För anställning som doktorand vid museet skall bestämmelserna om arbetsuppgifter, behörighet och tidsbegränsning av anställning i 5 kap. 2, 3 och 7 §§ högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses museet. Förordning (2000:91). 29 §29 §Professorernas arbetstid regleras av bestämmelserna om deras uppgifter.Bisysslor30 §30 § har upphävts genom förordning (1994:1306). Övriga bestämmelser31 §31 §Utöver de uppgifter som museet har enligt 1 och 2 §§ och utöver vad som särskilt har föreskrivits i 4 § om laboratoriet för isotopgeologi får museet åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får museet ta ut ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1988:1249 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då förordningen (1987:582) med instruktion för naturhistoriska riksmuseet skall upphöra att gälla. Intill utgången av juni 1989 skall styrelsen dock ha den sammansättning som följer av den upphävda förordningen.2. För den som innehar tjänsten som chef för den publika avdelningen vid denna förordnings ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde vid ikraftträdandet fortsätta att gälla. 1989:502 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. 1992:279 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. 1993:655 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. 1994:1306 Denna förordning träder i kraft den 1 november 1994. 1996:464 (Omtryck)Denna förordning 1996:464 träder i kraft den 1 juli 1996. 1997:1168 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. 1998:460 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998. 2000:91 Denna förordning träder i kraft den 15 april 2000.