Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1988:1249) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Denna förordning har enligt F (2005:736) upphört att gälla den 1 december 2005.

Utfärdad: 1988-11-24

Omtryckt i SFS 1996:464

Uppgifter

1 §

Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja intresset för samt kunskapen och forskningen om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden samt människans biologi och naturmiljö.

2 §

Museet skall särskilt

  1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som anförtrotts museet,

  2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,

  3. driva och stödja forskning inom de ämnesområden som omfattas av museets verksamhet.

3 §

Museet är ansvarsmuseum inom området naturhistoria. Museet skall inom detta område

  • verka för en lämplig samordning av museiväsendet, särskilt mellan museer på central och regional nivå,

  • verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess omvärld och därvid företräda museiväsendet.

Museet skall inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå.

4 §

Inom ämnesområdet isotopgeologi skall museet särskilt, fortlöpande och i lämpliga former, samarbeta med universitet och högskolor samt med Sveriges geologiska undersökning.

Museet får inom ämnesområdet isotopgeologi utföra undersökningar även för andra myndigheter än som anges i första stycket och för enskilda. För sådana undersökningar får museet ta ut ersättning enligt grunder som fastställs av museet efter samråd med Ekonomistyrningsverket och efter hörande av nämnden för isotopgeologi.

SFS 2000:91

5 §

Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 2 får museet i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

Myndighetens ledning

Styrelsen

Organisation och fördelning av vissa uppgifter

Personalföreträdare

Personalansvarsnämnden

16 §

Museets personalansvarsnämnd består – förutom av museichefen och personalföreträdarna – av avdelningschefen, prefekterna och professorn i isotopgeologi. Museichefen är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra av de andra ledamöterna är närvarande.

SFS 1992:279

Styrelsens ansvar och uppgifter

17 §

Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i

  1. frågor om indelningen i ämnesområden och inrättande av ämneskollegier inom forskningsavdelningen,

  2. frågor om utseende av prefekt,

  3. frågor som rör omfattningen av undervisnings- och examinationsskyldighet för professorer, efter samråd med berörda högskoleenheter och, i frågor som rör professorn i isotopgeologi, sedan yttrande inhämtats från nämnden för isotopgeologi,

  4. frågor som följer av bestämmelserna i 23 §.

Styrelsen får överlämna åt nämnden för isotopgeologi att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden inom nämndens verksamhetsområde.

SFS 1996:464

Professorernas ansvar

18 §

Varje professor skall svara för viss del av samlingarna, driva forskning inom det eller de ämnesområden som tjänsten omfattar samt undervisa och handleda studerande och förrätta examination i den omfattning och i den ordning som styrelsen bestämmer efter samråd med berörda högskoleenheter. I frågor som rör professorn i isotopgeologi skall styrelsen därvid inhämta yttrande från nämnden för isotopgeologi.

SFS 1989:502

Anställningar m.m.

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1996:464. SFS1988-1249

19 §

Museichefen anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

SFS 1996:464

19 a §

[har upphävts genom förordning (1996:464).]

SFS 1996:464

20 §

[har upphävts genom förordning (2000:91).]

SFS 2000:91

21 §

Prefekterna utses av styrelsen för en bestämd tid.

SFS 1994:1306

22 §

Professor anställs genom beslut av museet efter förslag av tjänsteförslagsnämnden vid museet. Sådana anställningar skall kungöras lediga till ansökan.

Andra anställningar beslutas av museet.

SFS 2000:91

23 §

Ledamöterna i tjänsteförslagsnämnden utses av styrelsen. Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och ytterligare två ledamöter, vilka utses för tre år.

För tjänsteförslagsnämnden gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 12 §, 4 kap. 19 §, 20 § första stycket, 21 §, 22 §, 26 § första, andra och tredje styckena och 27 § högskoleförordningen (1993:100). Med högskola avses museet, med rektor museichef och med fakultetsnämnd eller motsvarande organ tjänsteförslagsnämnden vid museet.

SFS 2000:91

24 §

I fråga om behörighet och bedömningsgrunder vid anställning av professor gäller bestämmelserna i 4 kap. 5 §, 15 § första och andra styckena, 16 § och 17 § högskoleförordningen (1993:100). Med högskola avses museet och med fakultetsnämnd eller motsvarande organ tjänsteförslagsnämnden vid museet.

SFS 2000:91

25 §

Behörig till anställning som förste intendent är den som har avlagt doktorsexamen i ett ämne som tillhör museets verksamhetsområde eller som har motsvarande kunskaper.

För behörighet till anställning som förste intendent vid avdelningen för publik verksamhet krävs även pedagogisk skicklighet.

I fråga om bedömningsgrunder vid anställning av förste intendent gäller bestämmelserna i 4 kap. 15 § första och andra styckena högskoleförordningen (1993:100). Med högskola avses museet.

SFS 2000:91

26 §

Andra ledamöter i nämnden för isotopgeologi än professorn i isotopgeologi utses för en bestämd tid. Av dessa ledamöter utses två av styrelsen, en av Stockholms universitet, två av Sveriges geologiska undersökning och en av Svenska gruvföreningen. Den ena av de av styrelsen utsedda ledamöterna utses efter förslag som skall lämnas av samtliga universitet med undantag av Stockholms universitet.

SFS 2000:91

27 §

[har upphävts genom förordning (1994:1306).]

SFS 1994:1306

28 §

För anställning som forskarassistent vid museet skall bestämmelserna om behörighet och tidsbegränsning av anställning i 4 kap. 10 § och 30 § tredje meningen 5 högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses museet.

För anställning som doktorand vid museet skall bestämmelserna om arbetsuppgifter, behörighet och tidsbegränsning av anställning i 5 kap. 2, 3 och 7 §§ högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses museet.

SFS 2000:91

29 §

Professorernas arbetstid regleras av bestämmelserna om deras uppgifter.

Bisysslor

30 §

[har upphävts genom förordning (1994:1306).]

SFS 1994:1306

Övriga bestämmelser

31 §

Utöver de uppgifter som museet har enligt 1 och 2 §§ och utöver vad som särskilt har föreskrivits i 4 § om laboratoriet för isotopgeologi får museet åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får museet ta ut ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:1249

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då förordningen (1987:582) med instruktion för naturhistoriska riksmuseet skall upphöra att gälla. Intill utgången av juni 1989 skall styrelsen dock ha den sammansättning som följer av den upphävda förordningen.

2. För den som innehar tjänsten som chef för den publika avdelningen vid denna förordnings ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde vid ikraftträdandet fortsätta att gälla.

SFS 1989:502

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

SFS 1992:279

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

SFS 1993:655

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

SFS 1994:1306

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1994.

SFS 1996:464

(Omtryck)

Denna förordning 1996:464 träder i kraft den 1 juli 1996.

SFS 1997:1168

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

SFS 1998:460

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

SFS 2000:91

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2000.