Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1990:992) om granskning och kontroll av filmer och videogram Denna förordning upphör enligt F (2010:1925) att gälla den 1 januari 2011.Utfärdad den 8 november 1990.Utkom från trycket den 20 november 1990Innehåll1 §1 §Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram.Ansökan2 §2 §Den som vill begära granskning av framställningen i en film eller ett videogram skall skriftligen ansöka om detta hos Statens biografbyrå. Ansökan skall innehålla.framställningens titel och längd,distributörens namn,uppgift om framställningen önskas tillåten även för barn under sju år, under elva år eller under femton år, ochredogörelse för framställningens innehåll.Biografbyrån får medge befrielse från skyldigheterna enligt första stycket 4 om det finns särskilda skäl.Till ansökan skall bifogas den film eller det videogram ansökan avser. För filmer och videogram på andra språk än svenska får Biografbyrån kräva att den svenska översättningen skall finnas inlagd på filmen eller videogrammet eller att det till ansökan bifogas en fullständig förteckning över de texter med vilka filmen eller videogrammet är avsedd att visas. Förordning (1995:993). Tillståndskort3 §3 §När biografbyrån godkänt framställningen i en film eller ett videogram skall den utfärda det antal tillståndskort som sökanden begär. Av tillståndskortet skall framgådistributörens namn,det registreringsnummer som framställningen har fått hos biografbyrån,en kortfattad beskrivning av framställningen och av vad som eventuellt uteslutits,uppgifter om framställningens längd vid granskningen och dess längd sedan något eventuellt uteslutits, samtom framställningen godkänts för visning för barn under sju år, under elva år, eller under femton år.Tillståndskortet skall innehålla en erinran om att kortet skall finnas tillgängligt då framställningen visas vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.Anslag om åldersgränser4 §4 §Genom tydliga anslag skall utmärkas i vad mån barn får medges tillträde till allmän sammankomst eller offentlig tillställning där visning av en framställning i film eller videogram förekommer.Tillsyn5 §5 §Tillsynsverksamheten enligt lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram skall bedrivas så att minsta olägenhet eller skada orsakas den som utsätts för kontrollen.6 §6 §Om biografbyrån begär att få granska handlingar enligt 12 § lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram eller om byrån tar om hand ett exemplar av en framställning enligt 13 § samma lag, skall protokoll föras. Av protokollet skall framgå vilka åtgärder som har vidtagits.Den som utför åtgärden skall legitimera sig.7 §7 §Om biografbyrån har omhändertagit ett exemplar av en framställning enligt 13 § lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram, skall den som bevis om detta lämna en kopia av protokollet till den som utsatts för åtgärden. Beviset skall innehålla upplysning om den tid omhändertagandet kan omfatta.Register över videogramdistributörer8 §8 §Anmälan för registrering i biografbyråns register över videogramdistributörer skall innehållafysisk persons namn,firma,postadress och telefonnummer,person- eller organisationsnummer, samtadress till uthyrnings- och försäljningsställen, kontor, lager och andra lokaler där verksamheten bedrivs.Beträffande juridisk person skall också anges namn och telefonnummer för den som företräder den juridiska personen.9 §9 §Om någon uppgift som företagaren har lämnat till registret ändras, skall besked om ändringen lämnas till biografbyrån utan dröjsmål.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1990:992 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1991. 1995:993 Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 1995.