Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1991:447) för Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkivDenna förordning upphör enligt F (2013:791) att gälla den 1 januari 2014.Förarbeten1991:447 Jfr prop. 1992/93:100 (bil. 12 p. B24), bet. 1992/93: KrU22, rskr. 1992/93:316.Utfärdad: 1991-05-161 §1 §I denna förordning ges bestämmelser om Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv.2 §2 §Stockholms stadsarkiv är under Riksarkivet arkivmyndighet för statliga myndigheter, med undantag för sådana som lyder under Försvarsdepartementet, samt för myndigheter och sådana organ som avses i 2 § arkivlagen (1990: 782) vilkas verksamhetsområde utgörs av Stockholms län. Förordning (1993:1100). 3 §3 §När stadsarkivet fullgör uppgifter som landsarkiv skall det, vid tillämpning av arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) anses som statlig arkivmyndighet.4 §4 §Bestämmelserna i 11–14 §§ förordningen (2007:1179) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven ska tillämpas på stadsarkivet. F (2008:558). 5 §5 §Personal som handhar landsarkivsuppgifter vid stadsarkivet skall ha den behörighet och kompetens som krävs för att fullgöra uppgifterna.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1991:447 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991, då arkivstadgan (1962:40) för Stockholm skall upphöra att gälla. 1991:972 (Utkom 26 juni 1991.) 1993:1100 Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1993. 2000:733 Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2000. 2008:558 Denna förordning träder i kraft d 15 aug. 2008.