Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1991:447) för Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv

Denna förordning upphör enligt F (2013:791) att gälla den 1 januari 2014.

Utfärdad: 1991-05-16

1 §

I denna förordning ges bestämmelser om Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv.

2 §

Stockholms stadsarkiv är under Riksarkivet arkivmyndighet för statliga myndigheter, med undantag för sådana som lyder under Försvarsdepartementet, samt för myndigheter och sådana organ som avses i 2 § arkivlagen (1990: 782) vilkas verksamhetsområde utgörs av Stockholms län.

SFS 1993:1100

3 §

När stadsarkivet fullgör uppgifter som landsarkiv skall det, vid tillämpning av arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) anses som statlig arkivmyndighet.

4 §

Bestämmelserna i 11–14 §§ förordningen (2007:1179) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven ska tillämpas på stadsarkivet.

SFS 2008:558

5 §

Personal som handhar landsarkivsuppgifter vid stadsarkivet skall ha den behörighet och kompetens som krävs för att fullgöra uppgifterna.