Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1991:975) om statsbidrag till ideella föreningars kulturprogram

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 2000:137.

Denna förordning upphör enligt F (2009:1573) att gälla vid utgången av 2009.

Utfärdad: 1991-06-13

1 §

Ideella föreningar som inte är medlemmar i studieförbund kan få statsbidrag till kulturprogram som avser föreläsning, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställningsverksamhet.

Frågor om bidrag prövas av länsbildningsförbundet för det område inom vilket verksamheten anordnas.

Folkbildningsförbundet fördelar mellan länsbildningsförbunden de medel som är tillgängliga för ett kalenderår.

SFS 2000:137

2 §

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår i sänder.

SFS 2000:137

3 §

Statsbidrag får inte lämnas till verksamhet som får andra statsbidrag. Bidrag får inte heller lämnas till verksamhet som har kommersiell anknytning. Verksamheten skall bedrivas i Sverige.

4 §

Verksamhet till vilken statsbidrag lämnas skall stå under tillsyn av statens kulturråd.

Den som har fått statsbidrag är skyldig att lämna de redovisningshandlingar och den verksamhetsberättelse som kulturrådet bestämmer.

5 §

Statsbidrag betalas ut av kulturrådet.

6 §

Beslut enligt denna förordning av kulturrådet, Folkbildningsförbundet eller länsbildningsförbund får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:975

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 2000:137

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2000.