Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions områdeRubriken har denna lydelse enl. Lag 2001:273.Denna lag upphör enligt Lag (2010:696) att gälla den 1 augusti 2010.Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2010:696).Förarbeten1992:72 Prop. 1991/92:78, KU 21, rskr. 114.1992:653 Prop. 1991/92:93, SkU 19, rskr. 269.1992:827 Prop. 1991/92:140, KrU 28, rskr. 329.1994:402 Prop. 1993/94:160, bet. 1993/94:KU37, rskr. 1993/94:276.1995:595 Prop. 1994/95:100 (bil. 12 s. 140), bet. 1994/95:KrU26, rskr. 1994/95:367.1996:680 Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277.1996:855 Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296.2000:212 Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:KU15, rskr. 1999/2000:186.2001:273 Prop. 1999/2000:55, bet. 2000/01:KU22, rskr. 2000/01:222.2001:532 Bet. 2000/01:KU26, rskr. 2000/01:277.2001:533 Prop. 2000/01:132, bet. 2000/01:KU26, rskr. 2000/01:277.2002:356 Prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237.2002:369 Prop. 2001/02:170, bet. 2001/02:KU36, rskr. 2001/02:272.2002:416 Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.2003:543 Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222.2003:703Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.2005:538Prop. 2004/05:155, bet. 2004/05:KU16, rskr. 2004/05:294.2005:886Prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KU11, rskr. 2005/06:66.2006:1478Prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KU1, rskr. 2006/07:48.Utfärdad den 20 februari 1992.Utkom från trycket den 3 mars 1992Avgiftsskyldighet1 §1 §Ett programföretag som enligt 2 kap. 2 § första stycket radio- och TV-lagen (1996:844) har tillstånd att sända TV-program med analog sändningsteknik skall betala koncessionsavgift till staten enligt denna lag under förutsättning att företaget har rätt att sända reklam i sådan sändning och är ensamt om denna rätt här i landet.Vid tillämpningen av första stycket skall bortses från sändningstillstånd som endast avser en rätt att vidaresända program som samtidigt sänds av eller kort tid dessförinnan sänts av någon annan.Den som enligt 5 kap. radio- och TV-lagen har tillstånd att sända lokalradio skall betala koncessionsavgift till staten enligt denna lag. Lag (2005:538). Beräkning av avgift för tillstånd att sända television Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2001:273.2 §2 §Koncessionsavgiften består av en fast del och en rörlig del och beräknas från och med månaden efter den då sändningsverksamheten påbörjats.Som sändningsverksamhet anses i denna lag inte provsändning i ringa omfattning. 3 §3 §Den fasta delen av koncessionsavgiften utgör 4 167 000 kronor för varje månad under vilken sändningsverksamhet har bedrivits.Den fasta delen av avgiften skall för varje kalenderår justeras med hänsyn till kvoten mellan konsumentprisindex för oktober månad året före det år som avgiften avser och konsumentprisindex för oktober månad 1991. Härvid avrundas beloppet nedåt till närmaste tusental kronor. 4 §4 §Den rörliga delen av koncessionsavgiften beräknas för ett kalenderhalvår i sänder. Den är beroende av de intäkter som utgör vederlag till programföretaget för att det sänder annonser i sändningar som sker med stöd av tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket radio- och TV-lagen (1996:844) att sända televisionsprogram med analog sändningsteknik och i sändningar som i huvudsak överensstämmer med dessa sändningar. Avgiften tas ut med20 procent av intäkterna till den del de överstiger 375 miljoner men inte 500 miljoner kronor,40 procent av intäkterna till den del de överstiger 500 miljoner men inte 1 000 miljoner kronor,50 procent av intäkterna till den del de överstiger 1 000 miljoner kronor.I intäkter som utgör vederlag för att programföretaget sänder annonser inräknas intäkter som tillförts någon annan, om det framgår av omständigheterna att de utgör sådant vederlag till programföretaget.Intäkterna skall bestämmas enligt bokföringsmässiga grunder.De i första stycket angivna beloppsgränserna skall justeras på ett sätt som motsvarar det sätt som anges i 3 § andra stycket i fråga om den fasta delen av koncessionsavgiften. Lag (2002:369). 4 a §4 a §Sedan avgiften beräknats enligt 4 § skall den reduceras med2 procent för andra halvåret 2005,14 procent för första halvåret 2006,32 procent för andra halvåret 2006,53 procent för första halvåret 2007 och med84 procent för andra halvåret 2007. Lag (2005:886). Beräkning av avgift för tillstånd att sända lokalradio Rubriken har denna placering enl. Lag 2005:886.4 b §4 b §Koncessionsavgiften för den som enligt 5 kap. radio- och TV-lagen (1996:844) har tillstånd att sända lokalradio utgör 40 000 kr för varje kalenderår under vilket sändningsverksamheten får bedrivas.Avgiften för varje kalenderår skall justeras med hänsyn till kvoten mellan konsumentprisindex för oktober månad året före det år som avgiften avser och konsumentprisindex för oktober månad 2000.Beloppet avrundas nedåt till närmaste tusental kronor. Lag (2005:886). Beteckning förut 4 a §.Fastställande och betalning av avgift5 §5 §Radio- och TV-verket fastställer före den 1 januari varje år det belopp som enligt 3 § skall utgå för månad under det följande kalenderåret.Om programföretaget begär det skall Radio- och TV-verket besluta huruvida det under en viss månad har förekommit sådan sändningsverksamhet att företaget är skyldigt att betala avgift enligt 3 § för den månaden. I övrigt skall Radio- och TV-verket inte fatta beslut om skyldighet att betala avgift enligt 3 §, om det inte behövs för verkställighet enligt 10 §.Avgift enligt 3 § skall betalas före utgången av den månad som avgiften avser. Lag (2006:1478). 6 §6 §Programföretaget skall senast den 15 februari respektive den 15 augusti varje år lämna Radio- och TV-verket de uppgifter som behövs för att fastställa den rörliga delen av koncessionsavgiften för television för föregående halvår. Om sådana uppgifter inte lämnas eller de lämnade uppgifterna är ofullständiga, får Radio- och TV-verket förelägga företaget vid vite att fullgöra skyldigheten.Radio- och TV-verket meddelar senast den 1 mars respektive den 1 september beslut om det belopp till vilket den rörliga delen av koncessionsavgiften för television uppgår för föregående halvår. Om programföretaget inte har fullgjort sin uppgiftsskyldighet enligt första stycket första meningen, meddelar Radio- och TV-verket beslut snarast möjligt efter det att uppgiftsskyldigheten har fullgjorts.Den rörliga delen av koncessionsavgiften för television skall betalas senast den 31 mars respektive den 30 september om Radio- och TV-verket har meddelat beslut om avgiften senast under mars respektive september månad. I annat fall skall avgiften betalas så snart Radio- och TV-verket meddelat beslutom avgiften. Lag (2001:273) ändrad g. Lag (2001:533). 6 a §6 a §Skyldighet att betala avgift för tillstånd att sända lokalradio gäller från och med den dag då sändningar får bedrivas med stöd av tillståndet. Att avgiften i vissa fall skall betalas dessförinnan framgår av 5 kap. 9 § radio- och TV- lagen.I ett beslut om tillstånd att sända lokalradio skall Radio- och TV-verket ange den avgift enligt 4 b § som tillståndshavaren skall betala under det första kalenderåret. Avgiften skall betalas så snart Radio- och TV-verket meddelat beslut om avgiften.Radio- och TV-verket skall senast den 31 december varje år fastställa det belopp som skall betalas under det följande kalenderåret. Avgiften skall betalas före utgången av januari månad det kalenderår som avgiften avser. Lag (2006:1478). 7 §7 §Räntan skall betalas på koncessionsavgift från förfallodagen. Räntesatsen bestäms enligt 6 § räntelagen (1975:635).Om Radio- och TV-verket har fattat beslut om den rörliga delen av koncessionsavgiften för television efter utgången av mars respektive september månad, skall ränta ändå betalas från den 31 mars respektive den 30 september. Lag (2001:273) ändrad g. Lag (2001:533). 8 §8 §Koncessionsavgift och ränta betalas till Radio- och TV-verket genom insättning på ett särskilt konto. Betalning anses ha fullgjorts den dag då den har bokförts på det särskilda kontot. Lag (2005:538). 8 a §8 a §Återkallas ett tillstånd att sända lokalradio gäller skyldigheten att betala avgiften till och med nittio dagar från den dag tillståndet enligt 5 kap. 18 § radio- och TV-lagen skall anses ha upphört att gälla.En tillståndshavares skyldighet att betala avgift gäller inte för tid efter det att någon annan övertagit tillståndet. Lag (2001:273). 8 b §8 b §Den som får medgivande enligt 5 kap. 15 § radio- och TV-lagen (1996:844) skall betala en avgift som motsvarar vad denne skulle ha betalat om tillståndet förlängts. Lag (2001:273). Återbetalning9 §9 §Om det belopp som programföretaget har betalat för en viss period överstiger vad företaget skall betala enligt 3 eller 4 b § eller enligt beslut av Radio- och TV-verket eller domstol, skall det överskjutande beloppet betalas tillbaka till företaget.Ränta skall betalas på belopp som återbetalas. Räntan beräknas efter en räntesats motsvarande den av Riksbanken fastställda referensränta enligt 9 § räntelagen (1975:635) som gällde vid utgången av året närmast före det år då återbetalningen äger rum. Radio- och TV-verket beslutar om ränta. Lag (2006:1478). VerkställighetRubriken har denna placering enl. Lag 2002:416.10 §10 §Beslut om koncessionsavgift och ränta får verkställas om avgiften eller räntan är obetald och förfallen till betalning. Härvid tillämpas 12 kap. 6 § första, andra och fjärde styckena, 7 § och 12 § första stycket och 13 § samt 20 kap. skattebetalningslagen (1997:483).Dröjsmålsavgift skall inte utgå. Lag (2002:416). 11 §11 §Radio- och TV-verket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende avgift enligt denna lag.Om beslut enligt första stycket har fattats skall vad som sägs om programföretag gälla ansvarig delägare och vad som sägs om avgift gälla för belopp som delägare är betalningsskyldig för. Lag (2002:416). Förutv 11 § nu 13 §.Omprövning och överklagande m.m.Rubriken har denna placering enl. Lag 2002:416.12 §12 §Radio- och TV-verket skall ompröva ett beslut som har betydelse för skyldigheten att betala koncessionsavgift eller ränta, om programföretaget begär det eller det finns andra skäl.Ett omprövningsbeslut som är till programföretagets nackdel får inte meddelas efter utgången av det tredje året efter det år då det ursprungliga beslutet meddelades. Ett omprövningsbeslut får inte i något fall meddelas efter utgången av det sjätte året efter det år då det ursprungliga beslutet meddelades.Om ett beslut som anges i första stycket har överprövats av domstol, får Radio- och TV-verket inte ompröva den fråga som domstolens beslut avser. Lag (1994:402).Beteckning förut 10 §.12 a §12 a §Om det finns särskilda skäl får Radio- och TV-verket meddela anstånd med betalning av koncessionsavgift och ränta för tillstånd att sända lokalradio. Om det finns synnerliga skäl får Radio- och TV-verket medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala koncessionsavgift och ränta för tillstånd att sända lokalradio för en viss period. Lag (2001:273). 13 §13 §Radio- och TV-verkets beslut enligt 5–7 §§, 9 § andra stycket, 11 § och 12 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Andra beslut av Radio- och TV-verket enligt denna lag får inte överklagas.Överklagande av beslut enligt denna lag inverkar inte på skyldigheten att betala den avgift eller ränta som överklagandet avser. Lag (2002:416). Beteckning förut 11 §. Förutv 13 § nu 17 §.13 a §13 a § [Ny beteckning 16 § – och lydelse g. Lag (2002:416).] 14 §14 § Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela anstånd med betalning av koncessionsavgift och ränta för television. Om det finns synnerliga skäl får regeringen medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala koncessionsavgift och ränta för television för en viss period. Lag (2001:273).Beteckning förut 14 §.15 §15 §Om det finns särskilda skäl får Radio- och TV-verket meddela anstånd med betalning av koncessionsavgift och ränta för tillstånd att sända lokalradio. Om det finns synnerliga skäl får Radio- och TV-verket medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala koncessionsavgift och ränta för tillstånd att sända lokalradio för en viss period. Lag (2001:273). Beteckning förut 12 a §.16 §16 §Revision för kontroll av att avgift erlagts i enlighet med bestämmelserna i denna lag skall utföras av Skatteverket. Beslut om revision fattas efter framställning av Radio- och TV-verket. Vid revision gäller 3 kap. 8–14 c §§ taxeringslagen (1990:324) i tillämpliga delar. Lag (2003:703). Beteckning förut 13 §. Förutv 16 § nu 10 §.17 §17 §Avgift enligt denna lag omfattas av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. Lag (2003:543). Beteckning förut 13 a §.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1992:72 Denna lag träder i kraft d. 1 mars 1992. 1992:653 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om restavgift. 1992:827 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993. 1994:402 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994. 1995:595 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996. 1996:680 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996. 1996:855 Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 1996. Bestämmelsen i 11 § i sin nya lydelse tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan. 2000:212 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller för beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet. 2001:273 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001.2. I fråga om tillstånd som meddelats före d. 1 juli 2001 gäller 15–17 och 32–37 §§ i den upphävda lokalradiolagen (1993:120) i stället för bestämmelserna i denna lag.3. För perioden d. 1 juli–31 dec. 2001 skall Radio- och TV-verket senast d. 15 juli 2001 fastställa det belopp som enligt 3 § skall utgå för månad under denna period. Lag (2001:533). 2001:532 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001. 2001:533 (Utkom d. 25 juni 2001.) 2002:356 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002. För återbetalning före år 2003 gäller äldre bestämmelser. 2002:369 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002. I den utsträckning lagen inte leder till en för programföretaget högre koncessionsavgift skall den dock tillämpas även vid fastställande av den rörliga delen av koncessionsavgiften för andra kalenderhalvåret 2001 och första kalenderhalvåret 2002. 2002:416 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2003:543 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas. 2003:703 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2005:538 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2005. 2005:886 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006. Lagen skall dock tillämpas för tid från och med d. 1 juli 2005. 2006:1478 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007.