Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 15 och 21 §§ radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

13 kap.

13 kap. 15 §

För sådan avgift och ränta som nämns i 14 § tillämpas 59 kap. 13, 16, 17, 21, 26 och 27 §§ samt 70 kap. 1–4 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).
Vid tillämpningen av första stycket ska vad som sägs i skatteförfarandelagen om Skatteverket i stället gälla Myndigheten för radio och tv.

13 kap. 21 §

Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om betalningssäkring ska tillämpas på sändningsavgift enligt denna lag.

SFS 2011:1436

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHMaria Eka(Kulturdepartementet)
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.