Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:70 Utkom från trycket den 21 februari 2012Förordning om ändring i förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser;utfärdad den 9 februari 2012.Regeringen föreskriver att 6 och 7 §§ förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser ska ha följande lydelse.6 §6 §Statsbidrag får ges för litteratur och kulturtidskrifter i såväl tryckt som elektronisk form.7 §7 §Statsbidrag till utgivning av litteratur lämnas till enskilda titlar i efterhand. Statsbidrag får även lämnas i förhand till planerad utgivning. När bidrag lämnas i efterhand ska hänsyn tas till skäliga kostnader för utgivningen. Bidrag i förhand lämnas för produktionskostnader.Statens kulturråd får meddela föreskrifter om beräkningsgrunderna för sådana bidrag som lämnas i efterhand.Som villkor för stöd får Statens kulturråd ange att en boktitel ska ges ut i en upplaga som inte över- eller understiger ett visst antal exemplar.Bidrag får endast ges till första upplagan av en boktitel, om det inte rör sig omåterutgivning av titlar som är att betrakta som klassisk litteratur, elleråterutgivning i elektronisk form av titlar som utgivits i tryckt men inte i elektronisk form före den 1 januari 2011.Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2012.På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHMaria Eka(Kulturdepartementet)