Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

Utkom från trycket den 10 juli 2012
utfärdad den 28 juni 2012.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet.

Statsbidrag enligt förordningen lämnas i mån av tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 §

Ändamålet med statsbidraget är att främja mångfald, kvalitet och förnyelse samt annan kulturpolitiskt värdefull utveckling inom det fria kulturlivet.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till en

  1. aktör som är verksam i Sverige inom teater, dans och musik eller annan scenkonstrelaterad verksamhet,

  2. fonogramproducent som är verksam i Sverige,

  3. fonogramproducent som är verksam i ett annat nordiskt land och som ger ut samisk musik,

  4. aktör enligt 1 samt lokala och regionala teater-, dans- och musikinstitutioner för samverkan med komponister, och

  5. fonogramproducent eller annan aktör verksam i Sverige som deltar i internationell eller interkulturell kulturverksamhet.

Med internationell kulturverksamhet avses verksamhet som berör Sverige och minst ett annat land. Med interkulturell kulturverksamhet avses verksamhet som främjar etnisk och kulturell mångfald i Sverige.

4 §

Statsbidrag får lämnas till verksamhet av professionell art i form av verksamhetsbidrag eller projektbidrag.

5 §

Statsbidrag får lämnas endast till juridiska personer och enskilda näringsidkare.

6 §

Statsbidrag får lämnas endast till verksamhet som har även annan finansiering. Vid fördelning av statsbidrag ska hänsyn tas till om verksamheten redan beviljats annat statligt stöd.

7 §

Statsbidrag får inte lämnas till den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller konkurs.

Ärendenas handläggning

8 §

Statens kulturråd prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

9 §

En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens kulturråd.

10 §

Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 11 § anges.

Redovisning

11 §

Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens kulturråd redovisa hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts.

Återbetalning och återkrav

12 §

Statens kulturråd får besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

13 §

Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

  2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

  3. bidraget inte använts för det ändamål som det har beviljats för,

  4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 11 §, eller

  5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

14 §

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 13 §, ska Statens kulturråd besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.

15 §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 14 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

16 §

Om det finns särskilda skäl, får Statens kulturråd helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 14 § eller ett krav på ränta enligt 15 §.

Bemyndigande

17 §

Statens kulturråd får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

18 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 § får dock inte överklagas.

SFS 2018:1074

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:516

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013, då förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper och förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram ska upphöra att gälla.

2. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före d. 1 jan. 2013.

SFS 2018:1074

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.