Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet.
Statsbidrag enligt förordningen lämnas i mån av tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 §

Ändamålet med statsbidraget är att främja mångfald, kvalitet och förnyelse samt annan kulturpolitiskt värdefull utveckling inom det fria kulturlivet.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till en
  • 1. aktör som är verksam i Sverige inom teater, dans och musik eller annan scenkonstrelaterad verksamhet,
  • 2. fonogramproducent som är verksam i Sverige,
  • 3. fonogramproducent som är verksam i ett annat nordiskt land och som ger ut samisk musik,
  • 4. aktör enligt 1 samt lokala och regionala teater-, dans- och musikinstitutioner för samverkan med komponister, och
  • 5. fonogramproducent eller annan aktör verksam i Sverige som deltar i internationell eller interkulturell kulturverksamhet.
Med internationell kulturverksamhet avses verksamhet som berör Sverige och minst ett annat land. Med interkulturell kulturverksamhet avses verksamhet som främjar etnisk och kulturell mångfald i Sverige.

4 §

Statsbidrag får lämnas till verksamhet av professionell art i form av verksamhetsbidrag eller projektbidrag.

5 §

Statsbidrag får lämnas endast till juridiska personer och enskilda näringsidkare.

6 §

Statsbidrag får lämnas endast till verksamhet som har även annan finansiering. Vid fördelning av statsbidrag ska hänsyn tas till om verksamheten redan beviljats annat statligt stöd.

7 §

Statsbidrag får inte lämnas till den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller konkurs.

Ärendenas handläggning

8 §

Statens kulturråd prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

9 §

En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens kulturråd.

10 §

Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 11 § anges.

Redovisning

11 §

Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens kulturråd redovisa hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts.

Återbetalning och återkrav

12 §

Statens kulturråd får besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

13 §

Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
  • 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  • 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  • 3. bidraget inte använts för det ändamål som det har beviljats för,
  • 4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 11 §, eller
  • 5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

14 §

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 13 §, ska Statens kulturråd besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.

15 §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 14 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

16 §

Om det finns särskilda skäl, får Statens kulturråd helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 14 § eller ett krav på ränta enligt 15 §.

Bemyndigande

17 §

Statens kulturråd får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

18 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 § får dock inte överklagas. SFS 2018:1074

SFS 2012:516

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013, då förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper och förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram ska upphöra att gälla.
2. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före den 1 januari 2013.

SFS 2018:1074

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.