Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:904 Utkom från trycket den 21 december 2012Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur, dels ändring i samma förordning;utfärdad den 13 december 2012.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur, som gäller till utgången av 2012, dels att förordningen ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2013, dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse.2 §2 §Ändamålet med statsbidraget är att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen.3 §3 §Statsbidrag får ges tillsådan nyskapande kulturell verksamhet av professionell art och hög kvalitet som bedrivs i projektform,samverkansprojekt som syftar till att utveckla nya former för att bedriva kulturell verksamhet, ellerprojekt som syftar till att utveckla nya sätt att finansiera kulturell verksamhet.Projekten kan avse ett enskilt konst- eller kulturområde eller vara konstområdesöverskridande. De kan också bygga på samverkan mellan kultursektorn och andra samhällsområden.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHMaria Eka(Kulturdepartementet)