Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning

dels att 5–7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

5 §

Avkodningsutrustning får inte tillverkas, importeras, distribueras, säljas, hyras ut eller installeras och inte heller yrkesmässigt eller i förvärvssyfte innehas, underhållas eller bytas ut i syfte att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar form utan tjänsteleverantörens godkännande.
Avkodningsutrustning får inte heller anskaffas eller användas för privat bruk i syfte att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar form utan tjänsteleverantörens godkännande.
Med import avses införsel av en vara till Sverige från en plats utanför Europeiska unionen.

6 §

2 Den som på annat sätt än genom import bryter mot 5 § första stycket ska dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Den som bryter mot 5 § andra stycket ska dömas till böter.
I ringa fall ska det inte dömas till ansvar enligt första eller andra stycket.
Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

6 a §

Till ansvar enligt denna lag ska det inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

7 §

För försök till ett sådant brott enligt 6 § första stycket som om det fullbordats inte skulle ha varit att anse som ringa, ska det dömas till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

SFS 2014:818

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHMaria Eka(Kulturdepartementet)
Prop. 2013/14:123, bet. 2013/14:KU42, rskr. 2013/14:343.
Senaste lydelse 2000:1261.