Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1417 Utkom från trycket den 9 december 2014Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur, dels ändring i samma förordning;utfärdad den 27 november 2014.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur, som gäller till utgången av 2014Förordningens giltighetstid senast förlängd 2013:1135., dels att förordningen ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2015, dels att 2 och 6 §§ ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2012:904. Ändamålet med statsbidraget är att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet i hela landet med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen.6 §6 §Krav på finansiering även från annan part bör ställas som villkor för statsbidrag. Sådant krav behöver inte ställas om bidrag ges för att påbörja en försöksverksamhet eller för att vidareutveckla en projektidé.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEDaniel Ström(Kulturdepartementet)