Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1524 Utkom från trycket den 19 december 2014Förordning om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd;utfärdad den 11 december 2014.Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd ska ha följande lydelse.7 §7 §Utöver rapportering enligt 6 § ska myndigheten följa upp och senast den 30 juni varje år redovisa följande till regeringen:utfallet av svenska ansökningar till EU:s kultur- och medieprogram Kreativa Europa 2014–2020,utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd från Europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014–2020 inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen, ochdet regionala utfallet av myndighetens verksamhet. Redovisningen enligt punkten 2 ska ske i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet.Myndigheten ska även följa upp och senast den 30 juni vartannat år redovisa det regionala utfallet av andra kulturmyndigheters och kulturinstitutioners verksamhet till regeringen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEDaniel Ström(Kulturdepartementet)