Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1544 Utkom från trycket den 30 december 2014Förordning om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd;utfärdad den 18 december 2014.Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd ska ha följande lydelse.3 §3 §Myndigheten ska ocksåverka för ökat internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom hela kulturområdet,integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsperspektiv samt även främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet,ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda aktörer,inom ramen för kultursamverkansmodellen enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet representera staten i dialogen med berörda landsting och kommuner,pröva frågor om utställningsgarantier enligt förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier,administrera det pris som avses i förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne,vara nationell kontaktpunkt för EU:s kulturprogram,verka för kulturens betydelse inom andra samhällsområden,sprida information och kunskap om myndighetens verksamhet, ochha ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEMattias Thalén(Kulturdepartementet)