Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:796 Utkom från trycket den 8 december 2015Förordning om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd;utfärdad den 26 november 2015.Regeringen föreskriver att det i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.7 a §7 a §Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur myndigheten verkat för det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur i såväl kultursamverkansmodellen som övrig bidragsgivning och verksamhet. Redovisningen ska göras utifrån de nationella kulturpolitiska målen och de minoritetspolitiska målens delområden språk och kulturell identitet samt inflytande och delaktighet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEDaniel Ström(Kulturdepartementet)