Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2015:662) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 30 § radio- och tv-lagen (2010:696) i stället för lydelsen enligt lagen (2015:662) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

13 kap.

13 kap. 30 §

Ett tillstånd att sända kommersiell radio gäller i åtta år.
Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för press, radio och tv besluta att ett tillstånd ska gälla för kortare tid.
Giltighetstiden för tillståndsvillkor får vara kortare än tillståndstiden.
På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEDaniel Ström(Kulturdepartementet)
Prop. 2015/16:1, utg.omr.1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62.