Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:872 Utkom från trycket den 27 september 2016Förordning om ändring i förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser;utfärdad den 8 september 2016.Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser ska ha följande lydelse.10 §10 §Den som får statsbidrag till utgivning av litteratur enligt 5 § första stycket 1 ska tillhandahålla det antal exemplar som Statens kulturråd bestämmer av de titlar för vilka stöd beviljats för distribution till folkbibliotek, till Nordens hus på Island och Färöarna, till Nordens institut på Grönland och Åland och till Kulturkontakt Nord i Finland.Ersättning ska betalas för de exemplar som tillhandahålls. Ersättningens storlek bestäms av Statens kulturråd.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEDaniel Ström(Kulturdepartementet)