Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2017:564) om statliga museers förfoganden över museiföremål

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om gåva och destruktion av museiföremål i de statliga museernas samlingar. Bestämmelserna syftar till att främja en aktiv förvaltning av de statliga museernas samlingar.
Förordningen är meddelad med stöd av 10 § museilagen (2017:563).

2 §

I förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom finns bestämmelser för myndigheter under regeringen om försäljning och byte av statens lösa egendom.

3 §

Med museiföremål avses i denna förordning sådan lös egendom som ingår i de statliga museernas samlingar.
Övriga uttryck har samma betydelse som i museilagen (2017:563).

4 §

De statliga museerna ska vid tillämpningen av denna förordning beakta egendomens kulturhistoriska och vetenskapliga värde ur ett långsiktigt perspektiv. Även samlingarnas sammansättning och användarnas behov ska beaktas.

5 §

De statliga museerna får genom gåva överlåta museiföremål till andra museer i det allmänna museiväsendet.

6 §

De statliga museerna får genom gåva överlåta museiföremål som har ett begränsat kulturhistoriskt och vetenskapligt värde till
  • 1. annan offentlig verksamhet,
  • 2. museer utanför det allmänna museiväsendet, och
  • 3. ideell kulturarvsverksamhet.
Om museiföremålet inte bedöms kunna överlåtas enligt första stycket, får det destrueras.

SFS 2017:564

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.