Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter.
Bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 14 § och 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ändamålet med bidraget

2 §

Det övergripande ändamålet med bidraget är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet.

Förutsättningar för bidrag

3 §

Bidrag enligt denna förordning får lämnas för särskilda insatser som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet.

4 §

Bidrag får lämnas till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter som syftar till att bevara och utveckla fysiska och immateriella kulturhistoriska värden.

5 §

Bidrag får endast lämnas till juridiska personer. En ideell organisation som får bidrag ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

6 §

Bidrag får inte lämnas till en sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Ärendenas handläggning

7 §

Riksantikvarieämbetet prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

8 §

En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Riksantikvarieämbetet. Den sökande ska lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

Redovisning

9 §

Den som har beviljats bidrag enligt denna förordning ska till Riksantikvarieämbetet redovisa hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts.

Återbetalning och återkrav

10 §

Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
  • 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  • 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  • 3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för, eller
  • 4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 9 §.

11 §

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §, ska Riksantikvarieämbetet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

12 §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 11 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

13 §

Om det finns särskilda skäl, får Riksantikvarieämbetet helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning enligt 11 § eller ett krav på ränta enligt 12 §.

Bemyndigande

14 §

Riksantikvarieämbetet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

15 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 2017:628

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer.