Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst Förarbeten2018:1893Prop. 2017/18:261, bet. 2018/19:KrU2, rskr. 2018/19:24.Publicerad den 30 november 2018Utfärdad den 22 november 2018Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2019Ny författningVerksamhet som ska finansieras med public service-avgift1 §1 § En public service-avgift ska finansiera radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som är direkt anknuten till den under förutsättning attsändningstillstånd enligt 4 kap. 3 § eller 11 kap. 1 § första stycket radio- och tv-lagen (2010:696) har meddelats den som bedriver sändningsverksamheten, ochtillståndet innehåller ett förbud mot att sända reklam.Avgiften får inte finansiera annan verksamhet än den som anges i första stycket. Fråga om EU:s upphandlingsregler var tillämpliga, se C-337/06 Bayerischer Rundfunk m.fl.Tilldelning av avgiftsmedel inför en tillståndsperiod2 §2 § Ett beslut av riksdagen om tilldelning av avgiftsmedel inför att sändningstillstånd enligt radio- och tv-lagen (2010:696) meddelas ska avse hela den period som tillståndet gäller. Även regeringens beslut om villkoren för att använda avgiftsmedlen ska avse hela denna period. I enlighet med ett beslut om tilldelning enligt första stycket tilldelar riksdagen årligen avgiftsmedel för den verksamhet som anges i 1 §. Vem ska betala public service-avgift?3 §3 § Den som är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3–5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och som vid beskattningsårets ingång har fyllt 18 år är skyldig att betala public service-avgift.Hur beräknas en public service-avgift?4 §4 §Underlaget för public service-avgiften är den avgiftsskyldiges beskattningsbara förvärvsinkomst enligt 1 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229).Underlaget ska högst uppgå till 2,092 gånger det inkomstbasbelopp enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för beskattningsåret. 5 §5 §Public service-avgiften är 1 procent av avgiftsunderlaget enligt 4 §. När upphör skyldigheten att betala public service-avgift?6 §6 § Public service-avgift ska betalas till och med det år den avgiftsskyldige avlider. Det som skulle ha gällt för den avlidne ska för dödsåret tillämpas för dödsboet.Förfaranderegler7 §7 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av public service-avgiften finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).Överföring och förvaltning av avgiftsmedel8 §8 § De avgiftsmedel som Skatteverket får in ska föras över till ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret (public service-kontot).9 §9 § Kammarkollegiet ska förvalta avgiftsmedlen på public service-kontot.10 §10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om överföring och förvaltning av avgiftsmedlen.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2018:1893 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.2. Genom lagen upphävs lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.3. Den upphävda lagen gäller fortfarande för ärenden om radio- och tv-avgift som har inletts hos Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag före ikraftträdandet.4. Det som i den upphävda lagen anges om Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag ska efter d. 31 dec. 2019 i stället gälla för Kammarkollegiet.5. Ärenden om radio- och tv-avgift som inte har slutbehandlats d. 31 dec. 2019 ska överlämnas till Kammarkollegiet. F (2018:1897) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.