Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2018:1897) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänstPublicerad den 30 november 2018Utfärdad den 22 november 2018Inledande bestämmelser1 §1 §Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 11 § och med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.Skatteverkets överföringar till public service-kontotÖverföring av preliminära avgiftsmedel2 §2 §Skatteverket ska senast den 4 i varje månad föra över preliminära avgiftsmedel till public service-kontot i Riksgäldskontoret. De preliminära avgiftsmedlen ska motsvara en tolftedel av de preliminära avgifter som beräknas enligt 3 §.Beräkning av preliminära avgifter3 §3 §Preliminära avgifter beräknas genom att storleken på de public service-avgifter som bestämts i Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244) året före innevarande kalenderår räknas upp med den procentuella förändringen av inkomstbasbeloppet mellan det andra året före innevarande kalenderår och det innevarande kalenderåret.Jämkning och avräkning4 §4 §Om beloppet för de preliminära avgiftsmedel som Skatteverket ska föra över till public service-kontot enligt 2 § inte är uträknat vid överföringstillfällena i januari och februari, ska Skatteverket föra över samma belopp som fördes över i december föregående kalenderår. Om något av de belopp som fördes över i januari och februari inte överensstämmer med de belopp som skulle ha förts över, ska beloppet för mars månad jämkas.5 §5 §Skatteverket ska avräkna de preliminära avgiftsmedlen mot de avgiftsmedel som debiterats i beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244) året efter det kalenderår de preliminära avgiftsmedlen fördes över. Skatteverket ska slutligt reglera de preliminära avgiftsmedlen mot de slutliga avgifterna senast i mars det andra kalenderåret efter det år de preliminära avgiftsmedlen fördes över.Kammarkollegiets förvaltning av public service-kontotUtbetalning av avgiftsmedel6 §6 §Kammarkollegiet ska betala ut avgiftsmedel från public service-kontot till verksamhet som finansieras med public service-avgift enligt 1 § lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.Utbetalningarna ska överensstämma med den tilldelning av avgiftsmedel som riksdagen har beslutat om.7 §7 §Utbetalningar som följer av ett beslut av riksdagen om tilldelning enligt 2 § lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst ska uppgå till en tolftedel av den tilldelning som riksdagen beslutat om för ett år. Utbetalningar ska göras senast den 7 i varje månad.Om Skatteverkets överföring enligt 2 § sker samma dag som en utbetalning ska göras enligt första stycket får utbetalningen göras nästa arbetsdag.Krediter8 §8 §Kammarkollegiet ska förvalta public service-kontots krediter.Redovisning9 §9 §Kammarkollegiet ska senast den 1 mars varje år lämna en förvaltningsberättelse för public service-kontot till regeringen.10 §10 §Kammarkollegiet ska årligen göra en bedömning av public service-kontots utveckling på kort och lång sikt när det gäller bland annat överföringar, utbetalningar och saldo. En redogörelse för utvecklingen ska lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år.Bemyndigande11 §11 §Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om beräkningen av preliminära avgifter enligt 3 § och slutliga avgifter enligt 5 §.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2018:1897 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:46) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden om radio- och tv-avgift som har inletts hos Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag före ikraftträdandet.4. För beskattningsåren 2019 och 2020 ska vid tillämpningen av 3 § de preliminära avgifterna beräknas så att de motsvarar 1 procent av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster som beslutats enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) och som fastställts och begränsats enligt bestämmelserna i 3 och 4  § lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.