Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2018:1897) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

Publicerad den 30 november 2018

Utfärdad den 22 november 2018

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 11 § och med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Skatteverkets överföringar till public service-kontot

Överföring av preliminära avgiftsmedel

2 §

Skatteverket ska senast den 4 i varje månad föra över preliminära avgiftsmedel till public service-kontot i Riksgäldskontoret. De preliminära avgiftsmedlen ska motsvara en tolftedel av de preliminära avgifter som beräknas enligt 3 §.

Beräkning av preliminära avgifter

3 §

Preliminära avgifter beräknas genom att storleken på de public service-avgifter som bestämts i Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244) året före innevarande kalenderår räknas upp med den procentuella förändringen av inkomstbasbeloppet mellan det andra året före innevarande kalenderår och det innevarande kalenderåret.

Jämkning och avräkning

4 §

Om beloppet för de preliminära avgiftsmedel som Skatteverket ska föra över till public service-kontot enligt 2 § inte är uträknat vid överföringstillfällena i januari och februari, ska Skatteverket föra över samma belopp som fördes över i december föregående kalenderår. Om något av de belopp som fördes över i januari och februari inte överensstämmer med de belopp som skulle ha förts över, ska beloppet för mars månad jämkas.

5 §

Skatteverket ska avräkna de preliminära avgiftsmedlen mot de avgiftsmedel som debiterats i beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244) året efter det kalenderår de preliminära avgiftsmedlen fördes över. Skatteverket ska slutligt reglera de preliminära avgiftsmedlen mot de slutliga avgifterna senast i mars det andra kalenderåret efter det år de preliminära avgiftsmedlen fördes över.

Kammarkollegiets förvaltning av public service-kontot

Utbetalning av avgiftsmedel

6 §

Kammarkollegiet ska betala ut avgiftsmedel från public service-kontot till verksamhet som finansieras med public service-avgift enligt 1 § lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Utbetalningarna ska överensstämma med den tilldelning av avgiftsmedel som riksdagen har beslutat om.

7 §

Utbetalningar som följer av ett beslut av riksdagen om tilldelning enligt 2 § lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst ska uppgå till en tolftedel av den tilldelning som riksdagen beslutat om för ett år. Utbetalningar ska göras senast den 7 i varje månad.

Om Skatteverkets överföring enligt 2 § sker samma dag som en utbetalning ska göras enligt första stycket får utbetalningen göras nästa arbetsdag.

Krediter

8 §

Kammarkollegiet ska förvalta public service-kontots krediter.

Redovisning

9 §

Kammarkollegiet ska senast den 1 mars varje år lämna en förvaltningsberättelse för public service-kontot till regeringen.

10 §

Kammarkollegiet ska årligen göra en bedömning av public service-kontots utveckling på kort och lång sikt när det gäller bland annat överföringar, utbetalningar och saldo. En redogörelse för utvecklingen ska lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år.

Bemyndigande

11 §

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om beräkningen av preliminära avgifter enligt 3 § och slutliga avgifter enligt 5 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1897

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:46) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden om radio- och tv-avgift som har inletts hos Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag före ikraftträdandet.

4. För beskattningsåren 2019 och 2020 ska vid tillämpningen av 3 § de preliminära avgifterna beräknas så att de motsvarar 1 procent av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster som beslutats enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) och som fastställts och begränsats enligt bestämmelserna i 3 och 4  § lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.