Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 § och 15 kap. 5 och 9 §§ radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

6 kap.

6 kap. 2 §

2 Leverantörer av medietjänster får på de villkor som anges i 3 och 4 §§ sända filmer, tv-serier, sportprogram och program med lätt underhållning där det förekommer produktplacering.
Första stycket gäller dock inte program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år och inte heller program där det förekommer produktplacering av
  • 1. alkoholdrycker och tobaksvaror,
  • 2. andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror,
  • 3. receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är tillgänglig efter ordination,
  • 4. modersmjölksersättning,
  • 5. spelprodukter från ett företag som inte har nödvändig licens enligt spellagen (2018:1138), eller
  • 6. sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

7 kap.

7 kap. 2 §

3 Program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv får inte sponsras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker, tobaksvaror eller sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

8 kap.

8 kap. 13 §

4 Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker, tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns i 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622) och i 4 kap. 1–4 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

15 kap.

15 kap. 5 §

5 Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker, tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns i 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622) och i 4 kap. 1–4 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

15 kap. 9 §

6 Program i ljudradiosändning får inte sponsras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker, tobaksvaror eller sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

SFS 2018:2094

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEHelena Swenzén(Kulturdepartementet)
Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61.
Senaste lydelse 2018:1145.
Senaste lydelse 2017:428.
Senaste lydelse 2017:428.
Senaste lydelse 2017:428.
Senaste lydelse 2017:428.