Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:1090 Publicerad den 3 december 2019Förordning om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturrådUtfärdad den 28 november 2019Regeringen föreskriver att 3, 5 och 6 §§ förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2017:1063. Myndigheten ska ocksåverka för ökat internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom hela kulturområdet,integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsperspektiv samt även främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet,ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda aktörer,inom ramen för kultursamverkansmodellen enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet representera staten i dialogen med berörda regioner och kommuner,administrera det pris som avses i förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne,vara nationell kontaktpunkt för EU:s kulturprogram,verka för kulturens betydelse inom andra samhällsområden,sprida information och kunskap om myndighetens verksamhet, ochha ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.5 §5 §Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter, regioner och kommuner med ansvar enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statliga bidrag till regional kulturverksamhet samt med institutioner, det civila samhället och andra aktörer.Myndigheten ska även främja samverkan, erfarenhetsutbyte och lärande mellan lokala, regionala, nationella och internationella aktörer som bedriver verksamhet av betydelse för kulturens utveckling.6 §6 §Myndigheten ska följa upp och till regeringen redovisa verksamhetens kvantitativa och kvalitativa resultat.Följande ska följas upp och redovisas:den statliga bidragsgivningen och övrig främjande verksamhet, per konst- och kulturområde,hur den statliga bidragsgivningen kompletteras genom medfinansiering av regioner, kommuner och andra aktörer, ochhur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen.Myndigheten ska lämna förslag till regeringen om hur insatser inom myndighetens ansvarsområde kan förbättras och effektiviseras.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarAMANDA LINDHelena Swenzén(Kulturdepartementet)