Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1988:1149) med instruktion för Kyrkofondens styrelseDenna förordning har enligt förordning (1999:883) upphört att gälla vid utgången av år 1999.Utfärdad: 1988-11-10Uppgifter1 §1 §Kyrkofondens styrelse har till uppgift attupprätta förslag till budget för kyrkofonden enligt 5 § förordningen (1996:1230) om kyrkofonden,besluta om bidrag från och avgifter till kyrkofonden enligt 42 kap. 22 - 27 §§ kyrkolagen (1992:300) och 6 - 8 §§ förordningen (1996:1230) om kyrkofonden, ochi övrigt fullgöra de förvaltningsuppgifter i fråga om kyrkofonden som regeringen bestämmer. Organisation m.m 2 §2 §Hur styrelsen är sammansatt och hur ledamöter och ersättare skall utses framgår av 42 kap. 4--7 §§ kyrkolagen (1992:300).Bland sina ledamöter väljer styrelsen en vice ordförande. 3 §3 §Kammarkollegiet utför kansligöromål åt styrelsen enligt avtal mellan styrelsen och kollegiet.Verksförordningens tillämpning4 §4 §Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Kyrkofondens styrelse: 18 § om interna förskrifter, 31 § om myndighetens beslut och 35 § om överklagande. Ärendenas handläggning 5 §5 §Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.6 §6 §Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden, ledamot av styrelsen eller till någon tjänsteman i kammarkollegiet att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.7 §7 §Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 6 § inte behöver föredras.8 §8 §I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.