Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning med instruktion för Kyrkofondens styrelse

Uppgifter

1 §

Kyrkofondens styrelse har till uppgift att
  • upprätta förslag till budget för kyrkofonden enligt 5 § förordningen (1996:1230) om kyrkofonden,
  • besluta om bidrag från och avgifter till kyrkofonden enligt 42 kap. 22 - 27 §§ kyrkolagen (1992:300) och 6 - 8 §§ förordningen (1996:1230) om kyrkofonden, och
  • i övrigt fullgöra de förvaltningsuppgifter i fråga om kyrkofonden som regeringen bestämmer.
SFS 1997:57

Organisation m.m

2 §

Hur styrelsen är sammansatt och hur ledamöter och ersättare skall utses framgår av 42 kap. 4--7 §§ kyrkolagen (1992:300).
Bland sina ledamöter väljer styrelsen en vice ordförande. SFS 1997:57

3 §

Kammarkollegiet utför kansligöromål åt styrelsen enligt avtal mellan styrelsen och kollegiet.

Verksförordningens tillämpning

4 §

Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Kyrkofondens styrelse:
  •  18 § om interna förskrifter,
  •  31 § om myndighetens beslut och
  •  35 § om överklagande.
SFS 1996:233

Ärendenas handläggning

5 §

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.
När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

6 §

Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden, ledamot av styrelsen eller till någon tjänsteman i kammarkollegiet att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

7 §

Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 6 § inte behöver föredras.

8 §

I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

SFS 1996:233

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1996.

SFS 1997:57

Förordningen träder i kraft den 1 april 1997.

SFS 1999:883

Regeringen föreskriver att Förordningen (1988:1149) med instruktion för Kyrkofondens styrelse skall upphöra att gälla vid utgången av år 1999.