Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1988:1149) med instruktion för Kyrkofondens styrelse

Denna förordning har enligt förordning (1999:883) upphört att gälla vid utgången av år 1999.

Utfärdad: 1988-11-10

Uppgifter

1 §

Kyrkofondens styrelse har till uppgift att

  1. upprätta förslag till budget för kyrkofonden enligt 5 § förordningen (1996:1230) om kyrkofonden,

  2. besluta om bidrag från och avgifter till kyrkofonden enligt 42 kap. 22 - 27 §§ kyrkolagen (1992:300) och 6 - 8 §§ förordningen (1996:1230) om kyrkofonden, och

  3. i övrigt fullgöra de förvaltningsuppgifter i fråga om kyrkofonden som regeringen bestämmer.

SFS 1997:57

Organisation m.m

2 §

Hur styrelsen är sammansatt och hur ledamöter och ersättare skall utses framgår av 42 kap. 4--7 §§ kyrkolagen (1992:300).

Bland sina ledamöter väljer styrelsen en vice ordförande.

SFS 1997:57

Verksförordningens tillämpning

4 §

Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Kyrkofondens styrelse:

 18 § om interna förskrifter,

 31 § om myndighetens beslut och

 35 § om överklagande.

SFS 1996:233

Ärendenas handläggning

5 §

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

6 §

Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden, ledamot av styrelsen eller till någon tjänsteman i kammarkollegiet att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

7 §

Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 6 § inte behöver föredras.

8 §

I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.